Hotărârea nr. 53/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 53

din 20.02.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 51/11.02.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 29005/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29009/11.02.2020, al Direcției Financiar-Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați nr. 166/27.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 15598/27.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Galați, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul General al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


nri

sKXrfe Administrația Zonei Libere Galați


Anexai la HCL 53/20.02.2020


ORGANIGRAMA


Nr. Personal : 25


CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE


I----------—-----------------------

...................▼..

Director General

1


Cons. Juridic

i   r

Audit Public

1

Director Economic

► 1


Birou RU, Dezvoltare

Serviciul Comercial/Tehnic

5

13

1

V

V

Comp.Marketing /

Biroul

Biroul

Achiziții / Adm.

4

Comercial/ Exploatare

9

Tehnic

3


Biroul

Financiar / Contabilitate

3


Comp. Exploatare

6


Președinte de ședință.ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE GALAȚI

Str. Al. I. Cuza, bloc Cristal, 800216 - Galați, Romania Tel: +40 236 411.222       Fax: +40 236 41492

E-mail: office@zlgalati.ro vvww.zlgalati.ro

Anexa 2 la HCL 53/20.02.2020

STAT FUNCȚIUNI 2020

Nr. crt

Structura

Nr. posturi

Funcția

Cond / Exececutie

Studii

1

Direcția Generala (Mandat)

2

1

Director general

Conducere

superioare

1

Director economic

Conducere

superioare

2

Birou Financiar Contabil

3

1

Șef birou

Execuție

superioare

2

Referent specialitate

Execuție

superioare

3

Serviciul Comercial-Tehnic

13

1

Șef Serviciu

Execuție

superioare

Birou Comercial -Exploatare

9

1

Șef Birou

Execuție

superioare

2

Referent specialitate

Execuție

superioare

Compartiment Exploatare

1

Șef compartiment

Execuție

superioare

2

Referent specialitate

Execuție

superioare

3

Operator comercial

Execuție

medii

Birou tehnic

3

1

Șef Birou

Execuție

superioare

2

Referent specialitate

Execuție

superioare

4

Birou RU. Dezvoltare

5

1

Șef Birou

Execuție

superioare

Compartiment Marketing /

Achiziții/ Administrativ

1

Șef compartiment

Execuție

superioare

1

Referent specialitate

Execuție

superioare

1

Analist cumpărări

Execuție

superioare

1

Ingrijitor/femeie serviciu Execuție

medii/ generale

5

Consilier Juridic

1

Consilier Juridic

Execuție

superioare

6

Audit Public

1

Auditor public

Execuție

superioare

TOTAL POSTURI: 25 (23 execuție și 2 conducere cu contract de mandat)

Pieședinte de ședință,