Hotărârea nr. 50/2020

Modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilite pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 50

din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 48/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28843/11.02.2020, al inițiatorului -

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28850/11.02.2020, al

Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 146/14.01.2020, a Centrului Medico-Social Pechea, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați sub nr. 327/15.01.2020;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 252/31.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Medico-Social Pechea;

Având în vedere dispozițiile art. 8, lit. „b” din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 93, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”dși alin. (7), lit.b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 58/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Medico-Social Pechea, pentru anul 2020, în cuantum de 3.179 lei.”

Art. II - Primarul municipiului Galați și Directorul Centrului Medico-Social Pechea se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,