Hotărârea nr. 48/2020

Modificarea H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilite pentru beneficiarii Caminului pentru Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant" Galati si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 48

din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 46/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28853/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28856/11.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 31/07.01.2020, a Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați cu nr. 241/13.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (5), art. 21, alin. (2), lit. A1. art. 24, alin. (1) și alin. (2), art. 25, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”dși alin. (7), lit.b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2020, în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, după cum urmează:

  • - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul III de dependență: 3.483 lei;

  • - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul II de dependență: 3.553 lei;

  • - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul I de dependență: 3.623 lei.”

Art. II - Art. 2, alin. (1) din Anexa la H.C.L. nr. 56/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați și susținătorii legali ai acestora, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 - (1) Costul mediu lunar pe anul 2020 pentru întreținerea în cămin a unui beneficiar, stabilit pe baza cheltuielilor înregistrate în cele 12 luni ale anului 2019, este diferențiat pe grade de dependență ale persoanelor vârstnice îngrijite, după cum urmează:

  • a) pentru beneficiarii încadrați în gradul III de dependență (independent), un cost mediu lunar de întreținere de 3.483 lei;

  • b) pentru beneficiarii încadrați în gradul II de dependență (semidependent), un cost mediu lunar de întreținere de 3.553 lei;

  • c) pentru beneficiarii încadrați în gradul I de dependență (dependent), un cost mediu lunar de întreținere de 3.623 lei.”

Art. III - Primarul municipiului Galați și Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,