Hotărârea nr. 47/2020

Modificarea H.C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilita pentru beneficiarii Centrului Multifunctional de Servicii Sociale Galati si sustinatorii legali ai acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 47

din 20.02.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 55/15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 45/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28866/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28868/11.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 60/14.01.2020, a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați cu nr. 1263/05.02.2020;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 59/23.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciile sociale din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, precum și modificarea și completarea prevederilor Anexei 1 și Anexei 2 la H.C.L. nr. 20/28.07.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 8, lit. „b” din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 93, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”dși alin. (7), lit.b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 1 din H.C.L. nr. 55 din 15.02.2018 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați și susținătorii legali ai acestora, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați pentru anul 2020, la nivelul anului 2019, în cuantum de 3.973 lei.”

Art. II - Primarul municipiului Galați și Directorul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,