Hotărârea nr. 46/2020

Aprobarea Planului Anual de Actiune privind Serviciile Sociale administrate si finantate de la bugetul local al municipiului Galati, pentru anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 46

din 20.02.2020

privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 44/11.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 28832/11.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 28839/11.02.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 112, alin. (3), lit. “b” și art. 118, alin. (1), (2) și (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțațe din bugetul consiliului local;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2), lit.”b” din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere dispozițiile H.C.J. nr. 283/2019 privind avizarea Planului de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galați (U.A.T. a municipiului Galați);

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”dși alin. (7), lit.b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Planul Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,Anexa la HCL nr. 46/20.02.2020

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE

ADMINISTRATE SI FINANTATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI PENTRU ANUL 2020

Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale organizate, administrate, acordate sau monitorizate prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Galati (DAS) este elaborat în conformitate cu directiile strategice nationale si judetene, conform analizei nevoilor locale si dupa consultarea furnizorilor publici si privati de servicii sociale si grupurilor reprezentative ale categoriilor defavorizate din comunitate.

Acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului major: asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Odată cu adoptarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare se aduc o serie de modificări în ceea ce privește cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România.

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind:

 • •  administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială,

 • •  organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALATI (DAS) are ca MISIUNE: realizarea ansamblului de măsuri, programe, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor vulnerabile și grupurilor cu oportunitati reduse, aflate în dificultate, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecția persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

OBIECTIVELE GENERALE ALE DAS includ:

 • >  Creearea, mentinerea/imbunatatirea masurilor de asistenta sociala si dezvoltarea de proiecte noi in domeniul asistentei si protectiei sociale, in functie de nevoile sociale identificate si de legislatia in vigoare, cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei vulnerabile, in mediul propriu de viata, familial și comunitar si pentru depasirea situatiei de dificultate sociala cu care se confrunta;

 • >  Identificarea grupurilor tinta aflate in stare de risc social, a persoanelor și familiilor aflate in dificultate precum și a cauzelor care au generat vulnerabilitate, marginalizare și nevoie sociala si stabilirea de servicii sociale oportune pentru acestea;

 • >  Susținerea dezvoltării sistemului privat de asistenta sociala si dezvoltarea de noi servicii sociale utile comunitatii prin incheierea de conventii / parteneriate cu alti furnizori de servicii sociale;

 • >  Cresterea gradului de informare, constientizare si solidaritate sociala prin sensibilizarea și informarea opiniei publice cu privire la serviciile sociale si categoriile defavorizate din comunitate;

 • >  Atragerea de resurse financiare externe si folosirea acestora pentru realizarea obiectivelor Directiei;

 • >  Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor sociale si participarea la monitorizarea, evaluarea și controlul serviciilor sociale;

În întocmirea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 (PAASS 2020) s-a ținut cont, în primul rând de scopul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galati și anume prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Masurile propuse se aliniaza Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale in județul Galati pentru perioada 2013-2020, aprobata prin HCJ nr. 263/26 februarie 2013.

Planificarea este un proces sistematic prin care DAS își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Planificarea defineste obiective si orientari, prioritati, identifica masuri concrete de coordonare a activitatilor din cadrul institutiei, clarificarea resurselor ce pot fi folosite si identificarea actiunilor necesare.

PLANUL ANUAL DE ACTIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU ANUL 2020 are in structura sa urmatoarele informatii :

Numarul si categoriile de beneficiari

 • -   Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale sustinute de la bugetul local

 • -  Beneficiari estimati pentru anul 2020

 • Beneficii de asistenta sociala si servicii sociale

o Beneficii de asistenta sociala o Furnizori de servicii sociale de drept public

 • ■  Servicii sociale ale DAS

 • ■   Servicii sociale furnizate prin unități de asistență socială sub autoritatea Consiliului Local Galați (unitati de asistenta sociala cu personalitate juridica)

o Furnizori de servicii sociale de drept privat - Unitati de asistenta sociala subventionate conform prevederilor Lgii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu completarile ulterioare

Cap I Administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi infiintate

 • C. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute de lege, in baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GALATI

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Tel: +40 236 307.741

Email: registratura_das@primariagalati.ro

Cap.II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr.

797/2017

Cap.III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale


NUMARUL SI CATEGORIILE DE BENEFICIARICATEGORII SOCIALE

- Structura categoriilor sociale sprijinite prin serviciile sociale susținute de la bugetul local sau ca urmare a proiectelor cu finanțare nerambursabila este urmatoarea :

 • 1. Beneficiarii Serviciilor din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galati -toate categoriile de persoane aflate in dificultate: persoane cu venituri reduse ce nu-si pot asigura nevoile de baza, persoane cu nevoi socio-medicale, persoane in situatii de urgenta, familii cu copii in situatii de risc de abandon familial sau scolar, varstnici singuri, copii in dificultate, persoane singure fara sustinatori legali, persoane cu handicap.

 • 2.  Beneficiarii Serviciilor sociale asigurate prin unitati de asistenta sociala sub autoritatea Consiliului Local Galati (furnizori de servicii sociale de drept public): Familii si persoane singure cu venituri reduse, familii defavorizate, copii cu dizabilitati, persoane fara adapost, varstnici singuri marginalizati social, varstnici cu venituri reduse si nevoi socio-medicale, varstnici si adulti cu afectiuni psihosomatice, boli cronice, netransmisibile, persoane cu handicap, victime ale violentei domestice, familii sau persoane ajunse în stradă din diverse cauze; tineri cu vârsta peste 18 ani, proveniți din rândurile copiilor străzii; tineri sau persoane adulte, fără adăpost, care au domiciliul legal pe raza municipiului Galați, indiferent de sex, etnie, religie, care solicită serviciile oferite de centru sau ale căror situații sunt semnalate de alte persoane sau instituții.

3. Categorii de beneficiari asistati ca urmare a subventiilor acordate pentru anul 2019 de la bugetul local:

o copii din familii sarace, fara posibilitati materiale de ingrijire a acestora

o copii in risc de abandon scolar sau familial

o familii cu venituri reduse confruntate cu situatii de risc

o mame/parinti in situatii de risc

o familii confruntate cu situatii de violenta domestica

o tinere provenite din familii dezbinate, fara posibilitati materiale de sustinere a studiilor

o copii din familii sarace de romi si persoane de etnie roma

o copii si persoane adulte cu dizabilitati

o varstnici cu venituri reduse si nevoi socio-medicale, cu dependenta fata de serviciile de ingrijire la domiciliu.

CATEGORIILE SOCIALE beneficiare de serviciile actuale:

COPIII- beneficiaza de servicii tip centre de zi sau centre rezidentiale, servicii de recuperare, sprijin financiar acordat prin venitul minim garantat, alocatii pentru sustinerea familiei, stimulent educational, hrana calda prin cantina si servicii de prevenire a abandonului scolar.

FAMILII IN DIFICULTATE CU VENITURI MICI - beneficiaza de VMG, ajutoare de urgenta (ajutoare de urgenta pentru deces, medicamente sau transport pentru interventii medicale, tichete sociale), stimulent educational sub forma de tichet social, hrana calda prin Cantina de ajutor social, servicii de informare si consiliere, sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale VARSTNICI - beneficiaza de VMG, ajutoare de urgenta (medicamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, investigații medicale (ex. RMN, CT), tichete sociale), in functie de evaluarea nevoilor socio-medicale ale acestora beneficiind, dupa caz, de hrana calda, cazare temporara, supraveghere, servicii de recuperare prin kinetoterapie, masaj, ergoterapie, servicii de spalatorie, calcatorie, servicii specifice centrelor de zi, inclusiv socializare si intalniri de grup. De asemenea, varstnicii pot beneficia de servicii de ingrijire acordate la domiciliu. Prin serviciile de specialitate, le sunt ocrotite interesele in relatie cu tertii, si le sunt acordate servicii de informare, consiliere si sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale

PERSOANELE CU HANDICAP - in functie de gradul de handicap, beneficiaza de indemnizatie de insotitor, asistent personal, servicii specifice centrelor de zi pentru copii sau adulti, servicii specifice centrelor de recuperare (kinetoterapie, logopedie, ergoterapie) servicii de socializare, servicii de informare si consiliere, sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale.

PERSOANE FARA ADAPOST si TINERI IN SITUATII DE RISC - pot avea acces la beneficii de asistenta sociala, servicii de cazare temporara in regim de urgenta, cazare temporara in centre rezidentiale, servicii de informare, consiliere sociala, psihologica, servicii de sprijin pentru reintegrarea sociala si servicii de dobandire a unor abilitati de autogospodarire, servicii de sprijin pentru dobandirea de drepturi si servicii sociale.

BOLNAVI CRONICI SOMATICI asistati in centrele medico-sociale rezidentiale, beneficiaza de ingrijire, supraveghere, asistenta medicala, servicii de recuperare, socializare si ergoterapie si alte categorii de servicii in sistem rezidential, pe perioada nedeterminata.

PERSOANELE AFECTATE DE VIOLENTA DOMESTICA pot beneficia de servicii specializate prin centre cu servicii rezidentiale tip adapost temporar pentru victime ale violentei domestice, de servicii de consiliere sociala, juridica, psihologica.

BENEFICIARI ESTIMATI PENTRU 2020

La nivelul compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Asistenta Sociala a Municipiului Galati (DAS) si la nivelul furnizorilor de servicii sociale publici si privati au fost estimati ca beneficiari pentru anul 2020, urmatoarele categorii de persoane:

A. BENEFICIARI AI BENEFICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA

 • -  580 familii si circa 1,050 beneficiari de VMG conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • -  400 beneficiari de ajutoare pentru incalzirea locuintei conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 • -  20 familii beneficiare de ajutor pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

- 24 familii beneficiare de ajutoare pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea conform HCL nr.478/31.10.2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite

- 100 familii beneficiare de ajutoare pentru procurare de medicamente, proteze, transport, investigatii medicale,

 • -   16 familii cu copii beneficiare de prestație financiara excepționala în bani sau/și sub formă de prestație în natură constand în: alimente, îmbrăcăminte, manuale, rechizite sau echipamente școlare, transport, procurare de proteze, medicamente și alte accesorii medicale, lemne,

 • -  8 familii beneficiare de ajutoare pentru distrugera locuintelor/bunurilor datorita calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc,

 • -  4000 familii beneficiare de ajutoare de urgenta acordate cu ocazia sarbatorilor de Pasti si Craciun constand in tichete sociale,

 • -  600 familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei conform Legii 277/2010 privinsd alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 • -  2450 beneficiari indemnizatie crestere copil,

 • -  700 persoane cu handicap beneficiare de asistent personal;

 • -  2450 solicitari noi pentru acordarea alocatiei de stat,

 • -  200 persoane/luna pentru a beneficia de tichet social pentru gradinita conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -  450 familii/persoane singure beneficiare de ajutor de urgenta constand in lemne de foc pentru perioada sezonului rece,

 • -  3.000 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului rece conform OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece,

 • -  1.600 familii/persoane singure beneficiare de ajutor pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternativ sistemului centralizat.

B. BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE CU CARACTER PRIMAR SI A SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE :

 • -   circa 350 copii/luna beneficiari de servicii sociale acordate in centre de zi si rezidentiale

 • -  100 copii /luna cu dizabilitati beneficiari de servicii de recuperare acordate prin centre de zi

 • -  48 copii/luna cu autism beneficiari de servicii sociale si de recuperare acordate in centre de zi

 • -   103 tineri/luna cu varsta peste 18 ani proveniti din institutii de ocrotire, beneficiari de locuinte si asistenta rezidentiala din care 24 tineri casatoriti

 • -  10 beneficiari/luna cu varsta peste 18 ani proveniti din institutii de protectia copilului, mame tinere victime ale violentei in familie, persoane de etnie roma, persoane aflate anterior in detentie

 • -  36 persoane /luna beneficiari de adaposturi de noapte in regim de urgenta

 • -   peste 120 varstnici /luna asistati in centre de zi

 • -  40 persoane de etnie roma asistate lunar in centre de consiliere romi

 • -  400 persoane zilnic beneficiare de hrana calda prin Cantina de ajutor social

 • -  120 persoane adulte cu dizabilitati/ luna beneficiare de servicii asigurate prin centru de zi

 • -  15 persoane victime ale violentei domestice asistate lunar in centre comunitare

 • -  16.500-17.000 persoane beneficiare de servicii de informare, consiliere si sprijin

C . BENEFICIARI AI SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE SOCIO-MEDICALA

- 500 persoane/ luna beneficiare de asistenta medico-sociala si asistenta paleativa in cadrul centrelor rezidentiale, majoritatea varstnici

- Circa 300 varstnici /luna beneficiari de servicii de ingrijire la domiciliu

J--------------------------------------<

BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA SI SERVICII SOCIALE

EXISTENTE

S_________________________.___________________________?

BENEFICII DE ASISTENTA SOCIALA

Beneficiile de asistenta sociala sunt acordate si gestionate prin intermediul Serviciului Public de Asistenta Sociala (1-9), Serviciul Ajutoare Încălzire (10-11) respectiv Serviciul Resurse Umane și Salarizare - cu cele doua compartimente aflate in subordine - Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată Indemnizații Lunare si Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav din cadrul DAS (12).

1. VENITUL MINIM GARANTAT

La sfarsitul lunii octombrie a anului 2019 figurau în plată un număr de 469 dosare de acordare a venitului minim garantat totalizand un numar de 892 beneficiari. Sumele necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Estimare 2020: 580 familii.

2. AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Din fondurile de la bugetul local se plătește ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, in anul 2019 inregistrandu-se pana la sfarsitul lunii octombrie un numar de 224 beneficiari. Estimare 2020: 400 beneficiari, buget necesar: 116,00 mii lei - bugetul local.

 • 3. AJUTORUL PENTRU PLATA CHELTUIELILOR CU INMORMANTAREA conform Legii 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Din fondurile de la bugetul local au fost acordate ajutoare in valoare de 5.000 lei pentru 10 familii, in vederea platii cheltuielilor cu inmormantarea, pe parcursul anului 2019. Estimare 2020: 20 familii beneficiare, buget necesar 20,00 mii lei, sursa: bugetul local

 • 4. AJUTOARE PLATITE PANA LA SFARSITUL LUNII OCTOMBRIE CONFORM HCL nr. 163/ 2011 privind aprobarea categoriilor de persoane si conditiile de acordare a ajutoarelor de urgenta si a unor prestatii financiare exceptionale

4.1 Ajutoare pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea, au fost înregistrate un numar de 8 solicitari, in decursul anului 2019 pentru 8 familii. Estimare 2020: 24 familii beneficiare, buget necesar 24,00 mii lei, sursa bugetul local

4.2. Ajutoare pentru procurare medicamente, proteze si transport au fost înregistrate un numar de 109 solicitari, in decursul anului 2019 pentru 109 familii. Estimare 2020: 100 familii beneficiare, buget necesar 80,00 mii lei, sursa: bugetul local

5. TICHETE SOCIALE - AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CU OCAZIA SARBATORILOR DE PASTI SI CRACIUN

Din fondurile la bugetul local au fost acordate TICHETE SOCIALE pentru 2.985 familii, totalizand suma de 2.985.000 lei. Estimare 2020: 4.000 familii beneficiare, buget necesar 400,00 mii lei, sursa: bugetul local.

6. ALOCATIA DE SUSTINERE

Alocația de susținere a familiei se acordă în baza Legii 277/2010, cu modificările și completările ulterioare ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârsta de până la 18 ani. Sumele necesare sunt asigurate de la Bugetul de Stat, prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. In anul 2019 au fost acordate alocatii de sustinere pentru 543 de familii. Estimare 2020: 600 familii beneficiare.

7. INDEMNIZATII CRESTERE COPIL

Serviciul Public de Asistenta Sociala a intocmit, analizat si inaintat catre AJPIS pentru acordarea dreptului la indemnizatie crestere copil un numar de 2.396 dosare. Estimare pentru 2020: 2.450 dosare.

8. TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA

In anul 2019 au fost acordate un numar de 327 tichete sociale. Estimare pentru 2020 : 100 persoane /luna

9. ALOCATIA DE STAT

Serviciul Public de Asistenta Sociala a intocmit, analizat si inaintat catre AJPIS pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat un numar de 2.338 dosare.Estimare pentru anul 2020- circa 2.450 dosare.

 • 10. AJUTOARE PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI SISTEM DE INCALZIRE SI APA CALDA ALTERNATIV SISTEMULUI CENTRALIZAT CONFORM HCL nr. 328/30.05.2018, au fost inregistrate un numar de 958 solicitari, dispoziții admis emise 951, dispoziții respins emise 7. Estimare pentru anul 2020 - 1.600 dosare

11. AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ACORDAT DIN BUGETUL DE STAT

Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. Serviciul Ajutoare pentru Incalzire a primit și înregistrat un număr de 2.500 cereri pentru acordarea unui ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, au fost emise 300 dispoziții pentru încălzire cu energie termică, 1.500 dispoziții pentru încălzire cu gaze naturale, 400 dispoziții pentru încălzire cu energie electrica, 300 dispoziții pentru încălzire cu lemne. Estimare pentru anul 2020 - circa 3.000 beneficiari

12. INDEMNIZAȚIA ȘI PLATA ASISTENȚILOR PERSONALI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV

Indemnizația și plata asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile legale, rolul Compartimentului Monitorizare Asistenti Personali, Evidenta si Plata Indemnizatii Lunare din cadrul DAS este de a monitoriza atribuțiile și obligațiile ce le revin asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situației acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială adaptată fiecărui caz. In anul 2019 a fost monitorizata activitatea a 603 asistenți personali pentru persoanele cu handicap. Estimare pentru anul 2020 - 700 dosare.

* Structuri specializate ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galati

Serviciile din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galati, care organizeaza si acorda beneficii de asistenta sociala sau prin intermediul carora se monitorizeaza activitatea furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat sunt:

 • •  Serviciul Public de Asistență Socială

 • •  Serviciul _Ajutoare Încălzire

 • •  Serviciul Resurse Umane și Salarizare

9

 • •  Serviciul Financiar, Contabilitate și Administrativ

 • •  Birou Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Unitățile de Asistență Socială și ONG

7              9                            9                                   9                          9

 • •  Compartiment Registratură, Relații cu Publicul și Informatizare

 • •  Compartiment Juridic

 • •  Compartiment Achiziții Publice

 • •  Compartiment SSM și PSI

 • •  Compartiment Audit Intern

 • •  Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav

Serviciul Public de Asistență Socială

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenție și intervenție primară pentru persoanele singure și familiile aflate în dificultate.Asistența socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestații sociale și furnizarea de servicii sociale. Scopul serviciilor este îmbunătățirea calității vieții acelor categorii defavorizate socio-economic, aflate în risc de marginalizare sociala, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal și decent de viață.

Servicii: evaluarea nevoilor, informare si consiliere asupra beneficiilor de asistenta sociala ce pot fi acordate, asupra modalităților și condițiilor de dobândire a acestora, intocmirea documentatiei pentru: venitul minim garantat, ajutorul pentru incalzirea locuintei, ajutor pentru plata cheltuielilor cu inmormantarea (conform Legii nr. 416/2001), ajutorul de deces, ajutor pentru procurarea de medicamente, proteze, etc, ajutor pentru distrugera locuintelor/bunurilor datorita calamităților naturale, inundațiilor, incendiilor etc, ajutoare de urgenta - tichete sociale, alocatia de sustinere, stimulent educational, indemnizatia crestere copil, alocatia de stat. De asemenea serviciul acorda: servicii de consiliere sociala si educationala a parintilor, protecția si promovarea drepturilor copilului, monitorizare si planuri de interventie pentru familii cu multi copii si varstnici in dificultate, persoane aflate in situatie de risc, depistarea precoce a situațiilor de risc, prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței domestice, programe în vederea reintegrării sociale a persoanelor cu oportunitati reduse, implementarea unor programe de prevenire a marginalizării sociale, a situațiilor de risc și a dependenței de sistemul de protecție socială.

Beneficiari: circa 16.500-17.000 persoane care au accesat serviciile SPAS in 2019, familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala.

Serviciul Resurse Umane și Salarizare - cu cele doua compartimente in subordine-Compartiment Monitorizare Asistenți Personali, Evidență și Plată Indemnizații Lunare si Asistenți Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav

Misiunea serviciului este respectarea drepturilor persoanelor cu handicap grav în concordanță cu prevederile legale în vigoare.

Servicii: informare si consiliere sociala, intocmirea documentatiilor si solutionarea cererilor privind acordarea beneficiilor de asistenta sociala: indemnizatie persoana cu handicap si contract de munca asistent personal, monitorizarea activitatii asistentului personal al persoanei cu handicap. Beneficiari: circa 2.500 familii si persoane aflate in nevoie sociala, in risc de marginalizare sociala

Biroul Dezvoltare Servicii Sociale, Relații cu Unitățile de Asistență Socială și ONG

Biroul organizează și realizează activitățile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați; încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale; monitorizează tehnic contractele de subventionare;

Biroul asigura monitorizarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale, acordate prin intermediul compartimentelor specializate din cadrul DAS precum si prin intermediul altor furnizori publici sau privati de servicii sociale, ofera sprijin în identificarea posibililor finanțatori și întocmirii proiectelor de finanțare, consultanță pe perioada derulării proiectelor, organizează întâlniri cu reprezentanții presei, sponsori, voluntari, oferă consultanță juridică, încurajează colaborarea în realizarea unor proiecte comune locale, nationale sau cu parteneri externi.

Beneficiari: furnizori publici si privati de servicii sociale

Serviciul Ajutoare pentru Incalzire

Serviciul asigura primirea, verificarea, înregistrarea, procesarea solicitărilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzire in conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare si a ajutoarelor pentru achizitionarea unui sistem de incalzire si apa calda alternative sistemului centralizat conform HCL nr. 328/30.05.2018.

Beneficiari: circa 2.500 familii/persoane cu venituri mici respectiv 958 dispozitii de acordarea ajutorului financiar din bugetul local pentru achizitionarea unui sistem de incalzire.

CAPITOLUL I

Administrarea, infiintarea si finantarea serviciilor sociale A. Serviciile sociale existente la nivel local

Cantina de Ajutor Social

Caminul pentru persoane varstnice “Stefan cel Mare si Sfant”

Caminul pentru persoane varstnice “Sf Spiridon”

Centrul Medico Social Pechea

Centrul de locuinte si sprijin pentru tineri

Centrul de Locuinte si Sprijin Tineri - ZIMBRU 1

Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc -ZIMBRU 2

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati cu serviciile subordonate acesteia:

Centrul Altzheimer

Centrul de Ingrijire si Asistenta Medico-Sociala

Agentia pentru servicii Sociale Comunitare “Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia:

Centrul de zi copii cu dizabilitati

Centru de zi “Prietenii Scolii”

Centrul de zi pentru Copii cu Autism

Centrul Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice Galati cu serviciile subordonate acesteia:

Centrul de zi pentru Persoane Varstnice

Compartiment de Ingrijire la Domiciliu pentru Persoane Varstnice

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati

Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost

1.1. Descrierea serviciilor acordate in 2019

1. Cantina de Ajutor Social

Servicii asigurate: pregatirea si distribuirea de hrana persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite.

Activitatile derulate: identificarea beneficiarilor, selectarea acestora pe baza criteriilor; consiliere sociala, pentru a depasi situatia dificila in care se afla beneficiarii in vederea reintegrarii sociale ; pregatirea si distribuirea hranei calde pe parcursul saptamanii, si hrana rece in week-end, acordarea de suplimente de hrana (pachete cu alimente) cu ocazia evenimentelor traditionale specifice. Beneficiari: 400 persoane defavorizate din Municipiul Galati

Buget estimat 2020: bugetul local - 4 100 000 lei

 • 2. Caminul pentru persoane vârstnice “Stefan cel Mare si Sfant”

Servicii: servicii sociale constand in gazduire, pe perioada nedeterminata (neavand caracter definitiv), hrana, cazarmament, consiliere, asistenta medicala curenta, servicii socio-medicale pentru recuperare prin ergoterapie, servicii de socializare si recreere.

Activitati derulate : activitati specifice centrelor rezidențiale - îngrijire, recuperare, reintegrare socială, activitati de socializare si recreere specifice varstei si adaptate nevoilor beneficiarilor. Beneficiari: 97 beneficiari /luna.

Buget estimat 2020: bugetul local -10.000.000 lei.

3. Caminul pentru persoane vârstnice “Sf Spiridon”

Servicii: servicii sociale constand in gazduire, pe perioada nedeterminata (neavand caracter definitiv), asistenta medicala si ingrijire, servicii socio-medicale pentru recuperare prin kinetoterapie, consiliere juridica, consiliere sociala, asistenta paleativa

Activitati derulate: activitati specifice centrelor rezidentiale - ingrijire, recuperare, reintegrare socială, activitati de socializare si recreere specifice varstei - cluburi de remy, sah, terapie ocupationala, organizarea de aniversari, serbari, excursii, etc.

Beneficiari:142 beneficiari varstnici/luna

Buget estimat 2020: bugetul local - 11.000.000 lei

4. Centrul Medico Social Pechea

Servicii asigurate: servicii rezidentiale pe durata nedeterminata, pentru ingrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie sociala a persoanelor cu afectiuni cronice netransmisibile, cazuri sociale, cazuri medicale: boli cronice, boli psihice usoare.

Activitatile derulate: ingrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici ce necesita ingrijire medicala permanenta, supraveghere si tratament ce nu se poate realiza la domiciliu, asistenta medicala curenta, asigurarea de cazare, hrana, cazarmament, servicii de ergoterapie, consiliere si informare asistati si familie, derularea de activitati cultural educative si de socializare.

Beneficiari: 90 persoane /luna,

Buget estimat 2020: bugetul local -4.850 lei.

5. Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati

Servicii: servicii de consiliere sociala, juridica, psihologica si suport educational, gazduire pe perioada determinata, ingrijire personala, educare, supraveghere, reintegrare familiala si comunitara, socializare si activitati culturale, consiliere si orientare vocationala, menaj, curatenie, dezvoltare abilitati de viata independenta.

Activitati derulate: activități de abilitare - reabilitare, reeducare - socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, imbunatatirea sau redobandirea capacitatilor de viata independenta a tinerilor cu varsta peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, mamelor tinere victime ale violentei in familie, persoanelor de etnie roma supuse excluziunii sociale, beneficiarilor de venit minim garantat, persoanelor aflate anterior in detentie care nu beneficiaza de suport din partea familiei.

Beneficiari: 43 de beneficiari;

Buget total estimat 2020 (Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri si Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost): bugetul local- 3.400.000 lei

6. Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost

Servicii sociale de zi: hrană, o masă caldă pe zi sau după caz, hrană rece oferită de Cantina de Ajutor Social; control medical general, servicii de infirmerie, eliberarea avizului pentru internarea în Centrul de Urgență pentru Persoanele fără Adăpost a căror stare de sănătate nu este de natură a pune în pericol sănătatea celorlalți beneficiari; igienă corporală; consiliere socială, psihologică și juridică în vederea dobândirii drepturilor cuvenite și a reintegrării sociale.

Servicii sociale de noapte: cazare pentru o perioadă maximă de 30 de zile calendaristice care poate fi prelungită până la 90 zile, în urma evaluării cazului și în limita locurilor disponibile.

Activitatile derulate vizeaza asistenta sociala si sprijin pentru satisfacerea nevoilor primare, prevenirea marginalizarii sociale si redobandirii capacitatilor de viata independenta.

Beneficiari: 36 persoane defavorizate.

7. Centrul de Locuințe si Sprijin Tineri ZIMBRU 1

Servicii asigurate: servicii sociale cu caracter temporar - gazduire temporara, resocializare, reinsertie sociala, consiliere sociala, consiliere psihologica.

Activitatile derulate: sprijin pentru obtinerea unui loc de munca sau acces la servicii de consiliere si formare profesionala pentru a-si imbunatati competentele profesionale, formarea capacităților de a-și asuma responsabilități și a practica o meserie; inscrierea la cursuri de recalificare; consolidarea deprinderilor și a aptitudinilor de autogospodărire, recuperare si reintegrarea sociala a tinerilor; activitati de voluntariat, implicare civica, activitati cultural-artistice, petrecerea timpului liber.

Beneficiari: 36 tineri defavorizati/luna, cu varsta peste 18 ani, proveniti din sistemul de protectie a minorilor din municipiul Galati.

Buget total estimat 2020 (ZIMBRU 1 si ZIMBRU 2): bugetul local - 1.974.000 lei

8. Centrul multifunctional pentru tineri aflati in situatii de risc - ZIMBRU 2

Servicii asigurate: sprijin pentru dobandirea de abilitati de viata independenta si autogospodarire, consiliere sociala si consiliere psihologica.

Beneficiari: 24 tineri defavorizati/luna, cu varsta peste 18 ani proveniti din sistemul de ocrotire a minorilor si membrii familiilor acestora.

9. Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati

Servicii asigurate: servicii rezidentiale pe durata nedeterminata (fara a fi definitiva), pentru ingrijire, asistenta medicala, asistenta paleativa, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare si activitati de grup.

Activitatile derulate: cazare, hrana, cazarmament, asistenta medicala curenta, ingrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere si informare asistati si familie, derularea de activitati cultural educative si de socializare.

Beneficiari: 108 persoane /luna, persoane varstnice, bolnavi cronici, somatici si psihici, persoane cu grad de handicap.

Buget total estimat 2020 ( pentru toate cele 7 servicii sociale din cadrul centrului) : bugetul local - 13.500.000 lei Centrul Multifunctional de Servicii Sociale, Centrul Alzheimer, Agentia Alternativa, Centrul de Zi pentru Copii cu Autism, Centrul Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice).

10. Centrul Alzheimer

Servicii asigurate: servicii rezidentiale pe durata nedeterminata (fara a fi definitiva), pentru ingrijire, asistenta medicala, asistenta paleativa, servicii sociomedicale de recuperare prin kinetoterapie, ergoterapie, socializare si activitati de grup.

Activitatile derulate: cazare, hrana, cazarmament, asistenta medicala curenta, ingrijire temporara sau permanenta pentru bolnavii cronici, ergoterapie, consiliere si informare asistati si familie, derularea de activitati cultural educative si de socializare.

Beneficiari: 30 persoane /luna, persoane varstnice diagnosticate cu boala Alzheimer.

11.  Agenția pentru servicii Sociale Comunitare “Alternativa” cu serviciile subordonate acesteia

- Centrul de zi copii cu dizabilitati

Servicii: servicii sociale cu caracter primar si servicii socio-medicale, respectiv ingrijire personala, servicii de recuperare, de integrare si reintegrare sociala, consiliere juridica, sociala, psihologica, ergoterapie, kinetoterapie, masaj si logopedie.

Activitati derulate: îngrijire, educație, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă; activitati pentru refacerea ori readaptarea capacităților fizice ori intelectuale prin serviciile de recuperare specifice serviciilor de kinetoterapie si masaj (in special a celor cu autism, sindrom Langdon-Down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie, diplegii, tetrapareze, parapareze, hemipareze, deficiențe fizice, etc.); corectarea deficientelor si tulburarilor de vorbire prin logopedie; activitati specifice ergoterapiei - meloterapie, terapie prin joc, activitati recreative (serbari, aniversari, excursii, vizite,etc).

Beneficiari: 46 copii cu grad de handicap usor, mediu si accentuat, proveniti din familii cu venituri reduse.

-  Centru de zi “Prietenii Scolii”

Servicii: servicii sociale pentru prevenirea abandonului scolar sau altor situatii de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala : educare, socializare si petrecere a timpului liber, integrare si reintegrare sociala, consiliere psihologica pentru copil si familie, terapie ocupationala (ergoterapie), masa calda.

Activitati derulate: activitati de ingrijire, educatie, recreere-socializare, terapii de recuperare, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, instruire in folosirea calculatorului (club informatica) activitati de consiliere si sprijin pentru parinti sau reprezentantii legali, asistenta medicala si administrarea de tratamente, asigurarea mesei calde zilnic, pe perioada saptamanii, transportul copiilor cu microbuzul centrului, organizarea de serbari, aniversari, vizite, tabere de vara, etc.

Beneficiari: 30 copii școlari cu vârstă cuprinsă între 6 - 14 ani, din familii cu venituri reduse.

12. Centrul Multifunctional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Varstnice

-  Centrul de zi pentru persoane varstnice

Servicii: servicii de consiliere juridica, sociala, psihologica, socializare si petrecere a timpului liber, integrare si reintegrare sociala.

Activitati derulate : activitati specifice centrelor de zi - identificare a nevoilor sociale si prevenire a marginalizării sociale, reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă, ajutor pentru menținerea și readaptarea capacităților fizice ori intelectuale, prin serviciile de recuperare prin kinetoterapie, educație medicală, acordarea de suport material, organizarea de activitati de socializare si recreere specifice varstei - cluburi de remy, sah, terapie ocupationala, dezbateri tematice, organizarea de aniversari, serbari, excursii, activitati de binefacere, etc.

Beneficiari : 190 persoane varstnice

- Compartiment de Ingrijire la domiciliu pentru Persoane Varstnici

Servicii: servicii primare si servicii specializate de natura sociala si socio-medicala - îngrijire la domiciliu, consiliere sociala, psihologica, servicii de suport emontional.

Activitati derulate : sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, asistenta medicala si administrarea de medicamente, efectuarea de cumpărături, spălătorie - calcatorie, prepararea hranei si hrănirea vârstnicului, ajutor pentru deplasarea în interior, obtinerea de drepturi legale.

Beneficiari: 97 persoane varstnice

13. Centrul Multifunctional de Recuperare “Kids”

Servicii: servicii socio - medicale si servicii sociale destinate copiilor cu deficiente neuro-psiho-motorii din municipiul Galati

 • a) - servicii de consiliere sociala, psihologica si terapie de grup in vederea integrarii acestora in viata sociala;

 • b) - servicii de kinetoterapie si masaj terapeutic;

 • c) - servicii de hidrokinetoterapie;

 • d) - ergoterapie;

 • e) - logopedie;

 • f) servicii de educatie si instruire scolara;

Activitati derulate: activități de abilitare - reabilitare, reeducare - socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata inpendenta, orientare scolara, precum si activitati de ingrijire pentru copiii cu dizabilitati, cat si activitati de spijin, consiliere, educare, etc, pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii cu dizabilitati, prevenirea marginalizarii si incluziunii sociale, in scopul cresterii calitatii vietii.

Beneficiari: 30 de beneficiari

La data de 31.07.2019 prin HCL nr.365 s-a aprobat preluarea de către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan" Galați a Centrului Multifuncțional de Recuperare „KIDS” Galați.

14. Centrul de zi pentru Copii cu Autism

Servicii: servicii socio-medicale si servicii sociale destinate copiilor cu deficiente din spectrul autismului din municipiul Galati

 • a) - servicii de asistenta sociala si terapii de recuperare (kinetoterapie, logopedie, stimulare senzoriala, abordare cognitiv-comportamentala si psihologica) destinate copiilor cu autism, admisi in centru, denumiti beneficiari directi;

 • b) - servicii de asistenta sociala, consiliere si suport psihologic parintilor/reprezentantilor legali, denumiti beneficiari indirecti;

Activitati derulate: activități de abilitare - reabilitare, reeducare - socializare, consiliere, formarea, dezvoltarea, imbunatatirea sau redobandirea capacitatilor de viata independenta a copiilor diagnosticati cu deficiente din spectrul autismului, orientare scolara, cat si activitati de spijin, consiliere, educare, etc, pentru parinti sau reprezentantii legali, precum si pentru alte persoane care au in ingrijire copii cu deficiente din spectrul autismului, prevenirea marginalizarii si incluziunii sociale, in scopul cresterii calitatii vietii.

Beneficiari: 48 de beneficiari;

* Unitati de asistenta sociala pentru categorii defavorizate, subvenționate de la bugetul local (convenții Legea nr.34/1998)

Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate- Fundatia “Familia”

Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie -Fundatia “Familia

Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizati - Fundatia “Cuvantul Intrupat”

Centrul Rezidential de fete Sf “Vasile cel Mare” - Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale “Speranta”- Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa“Sf. Vasile cel Mare”

Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI” - Asociatia Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB Galati

Centrul de Sprijin Social pentru Romi - Alianta Romilor din Judetul Galati

 • •  Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane defavorizate - Fundația de Sprijin a Varstnicilor

 • •  Centrul de zi “Speranta”pentru persoane varstnice cu dizabilitati - Fundatia de Sprijin a Varstnicilor

 • •  Centrul de zi pentru copii “Sf Antonie cel Mare - Asociatia Filantropica Sf Antonie cel Mare

 • •  Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De Jos, Parohia Pogorarea Sfantului Duh

 • •  Centrul de zi pentru copii - Arhiepiscopia Dunarii De Jos, Parohia “Sf. Spiridon

SERVICII SOCIALE ACORDATE - PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE -furnizori de servicii sociale de drept privat

Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor se realizeaza de catre Comisia de evaluare si selectionare constituita la nivelul consiliului local. Modul de organizare si functionare a comisiei precum si grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiei este stabilit prin hotarare a Consiliului Local, elaborata conform legislatiei in vigoare. Pentru anul 2020 s-au stabilit urmatoarele linii prioritare de subventionare de la bugetul local a unitatilor de asistenta sociala, in temeiul Legii 34/1998:

 • •   Copii in situatii de risc social, separati sau cu risc de separare de parinti

 • •   Tineri in situatii de risc social

 • •   Persoane victime ale violentei domestice

 • •   Persoane cu dizabilitati

 • •   Persoane varstnice

 • •   Alte persoane in dificultate, respectiv persoane si familii cu venituri mici.

La stabilirea celor de mai sus s-a avut in vedere utilitatea serviciilor sociale existente, relevanta si importanta serviciilor sociale actuale furnizate pentru variate categorii de beneficiari in ce priveste eliminarea situatiilor de risc si marginalizare sociala, combaterea efectelor starii de saracie extrema sau oportunitatea serviciilor sociale identificate pentru a acoperi o anumita nevoie socio-medicala a membrilor vulnerabili ai comunitatii.

Descrierea serviciilor acordate in 2019

1. Fundația FAMILIA - Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate

Servicii sociale acordate: servicii de educare, servicii de asistență și îngrijire: activități de consiliere individuală - socială, destinate atât copiilor cât și părinților acestora, servicii de consiliere psihologică, servicii de socializare și petrecere a timpului liber.

Activitatile derulate in centru: prevenirea abandonului scolar prin activitati instructiv educative pedagogice si de dezvoltare a abilitatilor practice, educatie civica si sanitara; asigurarea unei mese calde pe zi, acordarea de rechizite scolare, echipament școlar, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare și de uz personal; asistență medicală si frizerie; organizarea unor activitati variate de socializare si petrecere a timpului liber - club de informatică, club sportiv, club de pictură-desen, club de muzică, jocuri recreative, excursii/vizite la instituții de cultură, aniversari, serbari, concursuri. Grupul tinta: 50 copii elevi / lună cu vârste cuprinse între 7 - 15 ani si familiile acestora

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 132.000 lei

2. Fundat ia FAMILIA - Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie

Servicii sociale acordate: consiliere socială; consiliere psihologică si juridica; servicii de gazduire temporara, asistenta medicala, masa calda, spalatorie.

Activitatile derulate in centru: asigurarea de servicii de urgenta acordate femeilor agresate, incluzand gazduire temporara, asistenta medicala, hrana, consiliere; sprijin la intocmirea documentatiei privind clarificarea situatiei juridice, consilierea agresorilor asupra urmărilor distructive ale actelor de violență asupra femeii si familiei, conștientizarea părinților vis -a -vis de responsabilitățile pe care le au privind creșterea și educarea copiilor,s-a promovat dialogul public în vederea conștientizării la nivelul comunității a urmărilor negative ale violenței în familie, precum și a atitudinilor și comportamentelor non - verbale distructive.

Grupul tinta: 10 persoane asistate/lună femei cu/fără copii, victime ale violenței în familie;

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 127.320 lei;

3. Fundatia CUVÂNTUL ÎNTRUPAT - Centrul comunitar „LA VALE” pentru copii defavorizati

Servicii sociale acordate: educare; socializare și petrecerea timpului liber, asistență și îngrijire, reintegrarea familială și comunitară, consiliere sociala si psihologica pentru copil și familie.

Activitatile derulate in centru: înscriere la școala la cursuri de zi sau fără frecvență, asistență pentru a preveni abandonul școlar, consiliere privind probleme de comportament, instruire în operarea pe calculator, terapie pentru însușirea unor deprinderi de viață sanatoasa, inițierea în diverse meserii, activitati de socializare si recreere specifice varstei (vizite la muzee, programe artistice, aniversari, sarbatori, concursuri etc.)

Grupul tinta: 40 copii asistati/ luna.

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 100.200 lei;

4 . Asociația Filantropica Creștin Ortodoxa Sf Vasile Cel Mare - Centrul rezidențial de fete “Sf Vasile cel Mare”

Servicii sociale acordate: servicii de primire și găzduire pe perioadă nedeterminată; hrana, servicii de asistență medicală și îngrijire; servicii de suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică; servicii de recuperare și reabilitare; servicii de educare; servicii de socializare și petrecere a timpului liber.

Activitatile derulate in centru: asistenta sociala si educationala - sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de arta; asistență medicală de specialitate pentru monitorizarea starii de sanatate; masa calda zilnic; monitorizarea integrarii scolare prin vizite la scoala si discutii cu cadrele didactice; rechizite scolare, îmbrăcăminte; activități practice, activitati de petrecere a timpului liber. Grupul tinta: 30 fete tinere in dificultate.

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 367.073 lei;

5. Asociatia Filantropica Creștin Ortodoxa Sf Vasile Cel Mare - Centrul Multifunctional de servicii sociale „SPERANȚA”

Servicii sociale acordate: hrană, rechizite, meditații, asistență și consiliere socială; consiliere psihologică; asistență medicală de specialitate; socializare si petrecere a timpului liber.

Activitatile derulate in centru: asistenta sociala si educationala - sprijin la efectuarea temelor, folosirea calculatorului, ore de arta; asistență medicală de specialitate pentru monitorizarea starii de sanatate; masa calda zilnic; monitorizarea integrarii scolare prin vizite la scoala si discutii cu cadrele didactice; rechizite scolare, îmbrăcăminte; activități practice, activitati de petrecere a timpului liber. Grupul tinta : 50 copii/elevi / lună cu vârste cuprinse între 7 - 15 ani

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 338.224 lei;

6. Asociatia Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB - Centrul de zi si sanatate “Acces -pentru Toti”

Servicii sociale si socio-medicale acordate: consiliere socială; consiliere psihologică, psihoterapie individuala si de grup; consiliere juridica; îngrijire la domiciliul beneficiarului; servicii socio-medicale de recuperare -ergoterapie, ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, masaj; sprijin pentru formarea/dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, utilizarea fotoliului rulant si a instrumentelor de mers; consiliere vocațională; socializare si recreere.

Activitatile derulate in centru si la domiciliul beneficiarilor: acompaniere, plăți administrative, recreere și de petrecere a timpului liber, activități sportive si antrenament sportiv pe diferite discipline pentru sport adaptat, evaluare a potentialului restant, indrumare pentru organizarea si formarea autonomiei personale, transportarea beneficiarilor la spitale, centre de recuperare si la sediul asociatiei cu microbuzul propriu dotat cu rampa de accees, distibuire scaune rulante si alte dispozitive de mers, recuperare fizica activa prin kinetoterapie, masaj, fizioterapie, sprijin si masuri active de plasare pe piata muncii, suport spiritual - servicii derulate in parteneriat cu Biserica, actiuni de informare si constientizare a comunitatii locale referitor la problematica persoanelor cu handicap si combaterea marginalizarii sociale a acestora.Grupul tinta : 100 persoane cu dizabilitati lunar.

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 189.925 lei;

7. Alianța Romilor din Județul Galati - Centrul de Sprijin Social pentru Romi

Servicii sociale acordate: consiliere sociala, consiliere juridica, consiliere si mediere profesionala, consiliere antreprenoriala, consiliere medico-sociala, consiliere socio-educativa, cercetare si dezvoltare.

Activitatile derulate in centru: identificarea beneficiarilor prin intermediul mediatorilor sanitari si a mediatorilor scolari, sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si stare civila, inscrierea pe listele medicilor de familie pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii medicale, inregistrarea tardiva, obtinerea prestatiilor sociale si a alor drepturi legale, inscrierea in programe scolare „A doua sansa ” sau in cadrul altor forme de invatamant; sprijin pentru atestarea competentelor profesionale, in vederea angajarii sau autorizarii ca persoane fizice autorizate sau asociatii familiale.

Grupul tinta : 40 de persoane/luna

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 31.200 lei;

8. Fundatia de Sprijin a Varstnicilor - „Centrul de îngrijiri comunitare la domiciliu, pentru persoane defavorizate”

Servicii sociale acordate: Serviciul consiliere - mediere, menaj la domiciliu și spălătorie la sediul fundației, masă caldă la domiciliu, Servicii de recuperare, masaj și gimnastică medicală, reparații -întreținere, acordarea de ajutoare materiale.

Activitatile derulate: consilierea varstnicilor, curățenia locuinței, igienă corporală, prepararea hranei, cumpărături, acompaniere, curierat, transport masă caldă la domiciliu prin Cantina de Ajutor Social Galați, recuperare, masaj, gimnastica medicala, transport și însoțire la cabinetele medicale de specialitate și la spital, mici reparatii la domiciliu, servicii de spalatorie;

Grupul tinta: masa calda la domiciliu (16 varstnici), reparatii, menaj la domiciliu si spalatorie si ajutoare alimentare pentru 100 asistati /luna.

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 151.800 lei;

9. Fundatia de Sprijin a Varstnicilor - Centrul de zi Speranta pt.persoane varstnice cu dizabilitati

Servicii sociale acordate: Consiliere socială, consiliere de grup, activitati de petrecere a timpului liber.

Activitatile derulate: activități sociale și culturale, activități de club, activitati de recreere pentru prevenirea marginalizarii sociale : concursuri de dans, remy, sah, table, acces la informatii mass media, serbari, aniversari, etc.

Grupul tinta: 20 beneficiari lunar

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 43.200 lei;

10. ASOCIAȚIA FILANTROPICA SF.ANTONIE CEL MARE - Centrul de zi pentru copii

Servicii sociale acordate: servicii educaționale, informare / consiliere socială pentru copil și familie, masa calda, asistenta si ingrijire, sprijin material, socializare si petrecerea timpului liber

Activitatile derulate: pregătirea temelor școlare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obținute prin donatii/sponsorizari : rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte etc., organizarea de activități instructiv-educative, activitati de socializare si recreere - manifestări culturale, vizite, excursii, etc.

Grupul tinta: 50 beneficiari lunar

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 267.500 lei;

11. Asociația Multifuncționala Filantropica „Sf.Spiridon” Galati - Centrul de zi pentru copii

Servicii sociale acordate: servicii educationale, informare / consiliere socială pentru copil și familie, masa calda, asistenta si ingrijire, sprijin material, socializare si petrecerea timpului liber

Activitatile derulate: pregătirea temelor școlare, servirea mesei de prânz, acordarea de bunuri materiale obtinute prin donatii / sponsorizari : rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte etc., rganizarea de activități instructiv-educative, activitati de socializare si recreere - manifestări culturale, vizite, excursii, etc.

Grupul tinta: 70 beneficiari lunar

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 395.594 lei;

 • 12. Arhiepiscopia Dunarii de Jos - Parohia Pogorarea Sfantului Duh

- Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a”

Servicii sociale acordate: Consiliere socială și psihologică, sprijin material, servicii de îngrijire socio-medicală, servicii medicale, masă caldă la centru, menaj la domiciliu și spălătorie la sediul Centrului, servicii funerare, sprijin pentru înmormântări și pomeniri.

Activitatile derulate: pregatirea si servirea mesei, ingrijirea persoanelor nedeplasabile, ajutor pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale, acordarea de sprijin material (alimente, materiale de curățenie, îmbrăcăminte, ochelari, bastoane, etc.) efectuarea tratamentelor, supravegherea starii de sanatate, transport și însoțire la cabinetele medicale de specialitate și la spital, colaborarea cu medicii de familie, igienizarea locuințelor; sprijin pentru dobandirea drepturilor legale, activități de club etc.

Grupul tinta: 60 beneficiari lunar

Valoarea subventiei aprobata pentru 2019: 307.576 lei;

Nr. crt

Furnizor servicii sociale

Cod      serviciu

social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1

Direcția de Asistenta Sociala Galați

8899 CPDH-I

Cantina de Ajutor Social

1500

80%

4.100.000,00 lei

0

0

0

0

2

Directia de Asistenta

Sociala Galati

8730 CR-V-I

Caminul pentru persoane varstnice “Stefan cel Mare si Sfant”

100

97%(97 beneficia ri)

10.000.000,00 lei

0

0

0

0

3

Directia de Asistenta

Sociala Galati

8730 CR-V-I

Caminul pentru persoane varstnice “Sf Spiridon”

160

89% (142 beneficia ri)

11.000.000,00 lei

0

0

0

0

4.

Direcția de Asistenta Sociala Galati

8710 CRMS-I

Centrul Medico Social Pechea

90

100%

4.850,00 lei

0

2.400,00 lei

0

500,00 lei (venituri proprii)

5

Directia de Asistenta

Sociala Galati

8790 CRT-I

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale    pentru

Tineri Galati

60

72% (43 beneficia ri)

3.400.000,00 lei

0

0

0

0

6

Directia de Asistenta

Sociala Galati

8790 CR-PFA-I

Centrul de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost

44

82% (36 beneficia ri)

310.000,00 lei

0

0

0

0

7

Directia de Asistenta Sociala Galati

8790 CRT -I

Centrul de Locuinte si

Sprijin Tineri ZIMBRU 1

44

82%

(36benefi ciari)

994.000,00 lei

0

0

0

0

8

Directia de Asistenta

Sociala Galati

8790 CRT- I

Centrul     multifunctional

pentru tineri aflati in situatii de risc - ZIMBRU 2

24

79%(19 beneficia ri)

980.000,00 lei

0

0

0

0

9

Directia de Asistenta

Sociala Galati

8710 CRMS-I

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati

108

87%(94 beneficia ri)

10

Direcția de Asistenta Sociala Galați

8710 CRMS-I

Centrul Alzheimer

30

100%

13.500.000,00 lei

0

0

0

0

11

8891 CZ-C-III

Agentia pentru servicii Sociale         Comunitare

“Alternativa” cu cele doua servicii subordonate:

- Centrul de zi copii cu dizabilitati

40

100%

Directia de Asistenta

si

Sociala Galati

8891 CZ-C-II

- Centru de zi “Prietenii Scolii”

30

100%

12

Centrul Multifunctional de Servicii     Socio-Medicale

pentru Persoane Varstnice cu cele doua servicii subordonate:

- Centrul de zi pentru

155

100%

Directia de Asistenta

8810 CZV-II

persoane varstnice

Sociala Galati

8810 ID-I

si

- Compartiment de Ingrijire la domiciliu       pentru

Persoane Varstnici

97

100%

13

Directia de Asistenta

8891 CZ-C-III

Centrul de zi pentru Copii

40

100%

Sociala Galati

cu Autism

14

Fundatia “Familia”

8891 CZ-C II

Centrul de zi pentru copii

50

100%

150.000, 00 lei

0

Subventie

0

10.000,00 lei

din familii in dificultate

Legea

(donatii,

nr.34/1998

sponsorizări)

15

Fundatia “Familia”

8790 CR -VD-I

Centrul comunitar pentru

15

100%

210.960,00 lei

0

Subventie

0

15.000,00 lei

victime ale violentei in

Legea

(donatii,

familie

nr.34/1998

sponsorizari)

16

Fundatia“Cuvantul

Intrupat”

8891CZ -C-II

Centrul Comunitar “LA

VALE”    pentru    copii

defavorizați

40

100%

99.720,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

17

Asociatia

Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”

8790CR-C-I

Centrul Rezidential de fete Sf “Vasile cel Mare”

30

83%(25 beneficia re)

496.899,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

1.200,00 lei (donatii, sponsorizari)

18

Asociatia

Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare”

8891CZ-C-II

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale “Speranta”

60

83%(50 beneficia ri)

499.174,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

500,00lei (donatii, sponsorizari)

19

Asociatia Persoanelor cu        Handicap

SPORTING CLUB

Galati

8899 CZ-D-I

Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI”

100

100%

213.837,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

5.000 lei

5.000,00 lei

20

Fundatia de Sprijin a

Varstnicilor

8810 CZ-V-II

Centrul        de        zi

“Speranta”pentru persoane varstnice cu dizabilitati

26

100%

61.200,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

20.000,00 lei (donatii)

21

Fundatia de Sprijin a

Varstnicilor

8810-ID-I

Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice

105

100%

166.680,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

20.000,00lei (donatii)

22

Asociatia

Filantropica       Sf

Antonie cel Mare

8891 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii “Sf Antonie cel Mare

50

100%

307.000,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

108.000,00 lei (alte surse)

23

Arhiepiscopia

Dunarii De Jos,

Parohia Pogorarea

Sfantului Duh

8810-ID-I

Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a”

60

100%

359.864,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

40.000,00 lei (fonduri proprii)

24

Alianta Romilor din Judetul Galati

8899 CZ-PN-III

Centrul de Sprijin Social pentru Romi

40

100%

30.000,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

1.500,00 lei (venituri proprii)

25

Arhiepiscopia

Dunarii De Jos,

Parohia “Sf. Spiridon

8899 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii

70

100%

468.326,00 lei

0

Subventie

Legea

nr.34/1998

0

B. Servicii sociale propuse spre a fi infiintate

Nr.

Crt

1.

2.

Denumirea serviciului social

propus

Centrul de Zi și Recreere pentru Persoane Vârstnice “ Tinerețe fără Bătrânețe”

O sansa pentru fiecare

Cod serviciu social

8810 CZV-II

Categorie beneficiari

-persoane varstnice

-persoane defavoriza te(copii, tineri, adulti, parinti)

Capacitate necesara

Capacitate cladire/spat iu necesar-mp

12.500 mp

Resurse        umane

necesare(personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

Medic

Psiholog Asistent social

Personal cu functii administrative

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

Nr.

benef./ zi

100

Nr. locuri (în paturi)

100

Buget local

0

Buget județean

0

Buget de

stat

0

Contribuții persoane beneficiare

0

Alte surse

16.102.186,

04 lei cu

TVA

2.380.000 lei cu TVA

Justificare:

 • 1. Centrul de Zi și Recreere pentru Persoane Vârstnice “ Tinerețe fără Bătrânețe”- Sursa de finanțare : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și sociala a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;

 • 2. O sansa pentru fiecare - Sursa de finantare: Programul Operațional Capital Uman( POCU); Axa Prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub Responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1 al POCU.

Servicii sociale ce vor fi imbunatatite/dezvoltate ca urmare a derulării unor proiecte cu finanțare nerambursabila

1. Reabilitarea Termică și Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați - proiect

9          9                                 9              O                                                                          9                                                         9      r

in implementare. Sursa de finanțare : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, operațiunea B-Clădiri publice, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.Valoarea totală a investiției: 6.421.045,25 lei. Valoarea cofinanțării (contribuția locală) - 1.965.196,64 lei

Contract de finantare nr.2444/13.06.2018

 • 2. Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon - Sursa de finantare : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, operațiunea B - Clădiri publice, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1 Cod proiect 118442. Valoarea totală a investiției: 4.000.293,38 lei. Valoarea cofinanțării (contribuția locală) - 78.685,83 lei

Contract de finantare nr.2757/19.07.2018

 • C. Programul de subventionare a asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute de lege, in baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu completarile ulterioare:

 • 1. Servicii sociale eligibile pențru a primi subvenții de la bugețul local in anul 2020

 • a) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți: 8891CZ-C-II;

 • b) Centre de zi pentru copii de consiliere, informare, integrare/reintegrare socială:8899CZ-PN-III; 8899CZ-PN-IV;

 • c) Centre rezidentiale pentru tineri in dificultate:8790CRT-I;

 • d) Centre rezidențiale pentru copii: 8790CR-C-I;

 • e) Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice): 8790CR-VD-I; 8790CR-VD-II.

 • f) Centre de zi pentru persoane vârstnice: 8810-CZV-I; 8810-CZ-V-II;

 • g) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență:8810ID-I; 8810ID-III;

 • h) Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: 8899CZ-D-I

 • 2. Categorii de cheltuieli curente de functionare a unitatilor de asistenta sociala, pentru care se pot acorda subventii:

 • a) cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii unităților de asistență socială;

 • c) cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unităților de asistență social sau inchiriate in vederea desfasurarii unor actiuni sociale

 • d) cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon internet și pază;

 • e) cheltuieli cu materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.

 • 3. Bugetul estimat al programului de subventionare pentru anul 2020 este de 3.063.660,00 lei.

 • a) codul CPV este însoțit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel național prin hotărâre a Guvernului;

 • c) bugetul estimat al programului de subventionare este de 3.063.660,00 lei.

Capitolul II

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

1. Revizuirea/Actualizarea informatiilor care se publica pe pagina de internet a Primariei Municipiului Galati la sectiunea destinata Directiei de Asistenta Sociala :

 • a)  Srategia de dezvoltare a serviciilor sociale - este publicata pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Galati la sectiunea destinata Directiei de Asistenta Sociala, se actualizeaza prin hotarare a consiliului local si se publica pe pagina de internet;

 • b)  Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local - se aproba prin hotarare a consiliului local, se publica pe pagina de internet a Primariei Municipiului Galati la sectiunea destinata Directiei de Asistenta Sociala si se afiseaza la sediul DAS. Se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.

 • c)  Activitatea proprie si serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele de cereri, programul institutiei, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - sunt publicate pe pagina de internet a Primariei Municipiului Galati la sectiunea destinata Directiei de Asistenta Sociala si afisate la sediul DAS. Se actualizeaza de cate ori apar modificari. Anual se intocmeste raportul de activitate al DAS.

 • d)  Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privati - Lista furnizorilor de servicii publici si privati este afisata la sediul DAS si actualizata ori de cate ori este nevoie, cat si pe pagina de internet a Primariei Municipiului Galati la sectiunea destinata Directiei de Asistenta Sociala.

 • i)   lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizată lunar;

 • ii)  serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Directiei de Asistenta Sociala - se actualizeaza anual;

 • iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel municipiului -se actualizeaza anual, prin intocmirea Raportului de activitate;

 • e)  Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se actualizeaza cel puțin trimestrial.

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi

Informare privind legislatia in domeniu;

Informare privind serviciile sociale existente in municipiul Galati adaptate nevoilor fiecarei persoane.

 • 3.Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Directia de Asistenta Sociala Galati sau in colaborare cu alti furnizori de servicii sociale.

- prin Serviciul Public de Asistenta Sociala - Compartiment Monitorizare si Consiliere Sociala - consiliere adresata persoanelor care au in grija copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;

 • - prin Căminele pentru persoane vârstnice - Sarbatorirea evenimentelor importante: 1 martie, 8 martie, 1 octombrie ( “ Ziua Internationala a persoanelor varstnice”), Sfintele Sarbatori de Pasti si Craciun, excursii, participarea la diferite evenimente, alte intalniri cu diverse prilejuri: sarbatori laice sau religioase cu grupuri de elevi din scoli si licee.

 • - prin Centrele de zi - actiune de constientizare si sensibilizare a comunitatii galatene cu ocazia Zilei international de constientizare a autismului - 2 aprilie; ateliere pentru copii, participarea (personalul centrului, parinti,copii, voluntari,etc.) la diverse actiuni comunitare, evenimente, cu scopul obtinerii de fonduri, organizare bazar, mediatizarea activitatilor prin intermediul paginii de Facebook.

 • 4. Organizarea de intalniri cu furnizorii de servicii sociale

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Galati organizeaza periodic intalniri cu furnizorii de servicii sociale( publici si privati) cu scopul colaborarii in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor sociale oferite. Este realizata si o retea on-line (grup e-mail) pentru o comunicare mai facila.

 • 5. Activitati de informare si consiliere realizate prin serviciul de asistenta comunitara , cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

 • - identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sanatate ale acestora;

 • - desfasurarea de programe si actiuni destinate reducerii riscului de excluziune sociala, protejarii si promovarii sanatatii, acces la serviciile sociale si de sanatate;

 • - efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere sociala si psihologica a persoanei aflata in risc de marginalizare datorata starii de sanatate, varstei, conditiilor de locuit sau alte situatii materiale.

 • 6. Mesaje de interes public transmise prin presa

 • - informare privind campania de distribuire a alimentelor prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 ( POAD);

 • - informare privind ajutoarele pentru incalzire;

 • - informare privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea de alimente cu ocazia sărbătorilor de Pasti si Crăciun, sub formă de tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană singură/familie;

 • - informare privind acordarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2019 - 2020

 • - informare privind acordarea ajutorului de urgență pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare;

 • - orice modificare legislativa de interes public.

Capitolul III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a) cursuri de perfecționare

Nr. de persoane

Buget estimat

Personal de specialitate

59

236.000,00 lei

Asistenti personali

150

60.000,00 lei

b) sesiuni de instruire

Nr. de persoane

Buget estimat

250

5.000,00 lei

Anexa 1-LISTA DETALIATA A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE CU DATE DE CONTACT- 2019

Tip serviciu

Lista detaliata a serviciilor si date de contact - furnizori publici - unitati aflate în subordinea CONSILIULUI LOCAL

Lista detaliata a serviciilor si date de contact - furnizori privati - unitati subventionate de la BUGETUL LOCAL (L34/1998 )

Servicii sociale in domeniul protecției copiilor si tinerilor in dificultate

Servicii de tip rezidențial copii sau tineri in dificultate

TINERI - servicii de asistenta sociala si sprijin pentru reintegrarea sociala

 • Centrul de Locuințe si Sprijin pentru Tineret Galați - Zimbru 1, 36 tineri, Str. Zimbrului nr. 5, Galați, 0236/334411, 324411

 • Centrul Multifuncțional pentru Tineri in situații de risc - Zimbru 2, 24 tineri, Str. Zimbrului nr. 5, 0236/334411, 324411

Centrul Multifunctional de Servicii Sociale pentru Tineri Galati, 43 tineri, Str. Stiintei nr. 26, 0336/802052

COPII

Centrul Rezidential de fete Sf “Vasile cel Mare” -

Subventie L34/1998 - Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa “Sf. Vasile cel Mare” - 30 beneficiari, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682

Servicii alternative

- Centre de zi copii

Centrul de zi „Prietenii scolii” - 30 beneficiari, din cadrul Agenției de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA str. Basarabiei nr. 28, 0236 479425

 • Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate -Fundatia “Familia”- 50 copii / luna, str. Barbosi, nr. 6, tel 0236/477423

 • Centrul Comunitar “LA VALE” pentru copii defavorizati

 • - Fundatia “Cuvantul Intrupat” - 40 copii / luna, Str. Dogariei, nr.111, tel/fax 0236/411695

 • Centrul Multifunctional de Servicii Sociale “Speranta”

 • - Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa“Sf. Vasile cel Mare”- 50 copii/ luna, str. Basarabiei, nr.109,Telefon: 0236 471 682

 • Centrul de zi pentru copii “Sf. Antonie cel Mare” -Asociatia Filantropica Sf Antonie cel Mare - 50 copii / luna, Bdul Dunarea, nr70, tel 0236/110054

 • Centrul de zi pentru copii “Sf.Spiridon” - Asociatia Multifunctionala Filantropica “Sf. Spiridon- 70 copii / luna, str. Sf. Spiridon, nr 13, tel0236/462009

Servicii alternative

- Centre de

recuperare copii

 • •  Centrul de zi copii cu dizabilități - 46 beneficiari, din cadrul Agenției de servicii sociale comunitare ALTERNATIVA, str. Basarabiei nr 28, 0236 479425

 • •  Centrul Multifuncțional de Recuperare „KIDS” pentru copii cu dizabilități, 30 copii / lună , str. Constructorilor, nr. 29 ( pana la 31.07.2019)

 • •  Centrul de zi pentru Copii cu Autism - 48 beneficiari, str Constructorilor, nr. 29

Servicii sociale in domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilitati

Servicii alternative

- Centru de zi

Centrul de zi si sanatate “ACCES pentru TOTI” -

Asociatia Persoanelor cu Handicap SPORTING CLUB Galati, 100 beneficiari pe luna, str Nae Leonard, nr 34, Bl S12, parter, tel/fax 0236/468685

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor de etnie roma

Servicii alternative

Centru de consiliere

Centrul de Sprijin Social pentru Romi, Alianta Romilor din Județul Galați, 40 persoane / luna, Str Furnalistilor, nr8, bl J5, ap169, tel 0236/411449

Servicii sociale in domeniul protectiei persoanelor fara adapost

Servicii alternative

- Centru de urgenta persoane fara adapost

Centrul de Urgenta pentru

Persoanele fara Adapost, 36

beneficiari, Str Traian, nr. 290, Tel. 0236/460960, fax. 0236/311247

Servicii alternative

- Centru de urgenta

Centrul comunitar pentru victime ale violentei in familie -Fundatia “Familia”, 10 beneficiari- femei si copii afectati de violenta domestica, str Barbosi, nr.6, tel 0236/477423

Servicii sociale in domeniul protectiei varstnicilor si persoanelor adulte

Servicii de tip rezidential varstnici si persoane adulte in dificultate

 • •  Caminul pentru persoane varstnice “Stefan cel Mare si Sfant”, 97 beneficiari pe luna, Str. Razboieni, nr.15-17, tel 0236/411263, fax 0236/454729

 • •  Caminul pentru persoane varstnice “Sf. Spiridon”, 142 beneficiari pe luna, Str. Domneasca nr. 160 bis, tel. 0236/479414

 • •  Centrul Medico Social Pechea, 90 beneficiari pe luna, str Suhurlui nr 81, Comuna Pechea, tel/fax 0337521000

 • •  Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati, 108 beneficiari pe luna, str Domneasca nr 160, 0236/479415, 410493

 • •  Centrul Alzheimer, 30 beneficiari pe luna, str Domneasca nr 160

Servicii alternative

- Centru de zi varstnici

Centrul de zi pentru persoane varstnice din cadrul Centrului Multifuncțional de_Servicii Socio-Medicale    pentru    Persoane

Varstnice, 190 varstnici pe luna, str. Traian nr. 175, 0336110075

 • Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De Jos, Parohia Pogorarea Sfantului Duh, 30 varstnici cu nevoi socio-medicale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697

 • Centrul de zi “Speranta”pentru persoane varstnice cu dizabilitati - Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, 20 varstnici cu dizabilitati / luna, Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040

Servicii alternative

- Servicii de ingrijire la domiciliu

Compartiment de Ingrijire la domiciliu      prin      Centrul

Multifunctional de_Servicii Socio-Medicale    pentru    Persoane

Varstnice, 97 varstnici pe luna, str. Traian nr. 175, 0336110075

Centrul de ingrijiri comunitare la domiciliu pentru persoane defavorizate - Fundatia de Sprijin a Varstnicilor, 100 varstnici pe luna, , Str Barbosi, nr 6, tel/fax 0236/470040

Centrul Multifunctional de servicii sociale “Sperante pentru varsta a III a” - Arhiepiscopia Dunarii De Jos,

vârstnici

Parohia Pogorârea Sfanțului Duh, 30 vârstnici cu nevoi socio-medicale/ luna, str. Saturn FN, tel 0740895697

Servicii alternative

- Cantina de ajutor social

Cantina de ajutor social Galati, 400 beneficiari pe luna, Str. Dogăriei nr 26, tel 0236/470017, tel/fax 0236/460079

Președinte de ședință,