Hotărârea nr. 45/2020

Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local ce vor fi executate de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum si cele prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 45

din 20.02.2020

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 43/07.02.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 27336/07.02.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 27344/07.02.2020, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 28, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 67, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”dși alin. (7), lit.b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local ce se vor executa de persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2020 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 45/20.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIP ULUI GALAȚI DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PLANUL de acțiuni sau de lucrări de interes local ce vor fi executate

de către persoanele beneficiare de venitul minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- pe anul 2020 -

NR.CRT.

DENUMIRE OBIECTIV

!              ACȚIUNI

l

INSTITUȚIA RESPONSABILĂ

TERMEN DE REALIZARE

OBSERVAȚII

1

Repartizarea persoanelor majore apte de muncă din familia beneficiară de venit minim garantat, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Into unii -ad Dis de per nM mo' - ar dat de i ajul pre con

cmirea documentelor lunare pe tipuri de ăți/instituții partenere:

rasa de înaintare către unități/ instituții a poziției Primarului privind repartizarea orelor ■nuncă constând în acțiuni de interes local tru beneficiarii de ajutor social conform Legii 16/2001 privind venitul minim garantat, cu iificările și completările ulterioare, exa la dispoziție cuprinde : s de identificare a persoanelor, cnp, numărul xe stabilit lunar în funcție de cuantumul orului social, conform formulei de calcul căzută în H.G.nr.50/2011, cu modificările și îpletările ulterioare.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați

- Serviciul Public de Asistență Socială

Anul 2020, lunar

Se va lua în considerare nivelul de studii și starea de sănătate

2

Repartizarea părintelui apt de muncă pentru a cărui copil s-a instituit măsura de protecție specială prin sentință civilă definitivă, pe durata aplicării măsurii de protecție specială, în conformitate cu prevederile art.67 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,republicata, cu modificările și completările ulterioare

Adr Prir Mur

esa de înaintare către Serviciul Corp Control iar~Comisia pentru Mandate de Executare a icii în Folosul Comunității

Comisia pentru Mandate de Executare a Muncii in Folosul Comunițății

Anul 2020, lunar

3

Asigurarea protecției, securității și sănătății în muncă

Asii sec uni să' de un

Su pef cor uni

Do avt ins per înti

Asi cor infc duf act car

gura instructajul privind normele de tehnica a durității muncii: activitățile specifice :ății/instituției, riscurile pentru securitatea și rătatea lor, precum și măsurile și activitățile prevenire și protecție la nivelul ății/instituției.

Dravegherea activităților desfășurate, printr-o soană desemnată să coordoneze și să itroleze acțiunile desfășurate din fiecare tate/instituție;

tarea cu instrumentele de lucru și veste srtizoare cu benzi reflectorizante oripționate pe spate cu inițialele VMG pentru soanele care desfășoară activități de eținere a domeniului public

gura instructajul privind asigurarea ifidențialității datelor și protejarea irmațiilor, respectiv răspunderea penală, »a caz, pentru persoanele care desfășoară vități de arhivare a actelor administrative ori b cuprind date personale ale cetățenilor.

4

Evidența persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local

tnl pe

Tra mu So( pre luc ace pre Juc Ga

Tra Sar car acț inși mu per

ocmirea lunară a foilor de prezență( pontaje) ntru persoanele care au desfășurat activități;

nsmiterea la Direcția de Asistență Socială a yticîpiului Galați- Serviciul Public de Asistență nială a tabelelor cu persoanele care au stat orele de muncă constând în acțiuni sau nări de interes local, în vederea prelucrării ăstora de către serviciul de specialitate și gătirea situației de plată către Agenția lețeană Pentru Plăți și Inspecție Socială ați;

nsmiterea la Compartimentul Securitate si îatate in Munca a tabelelor cu persoanele e au prestări orele de muncă constând în uni sau lucrări de interes local și au fost ruiți pe linie de Securitate, sănătate în ncă, precum și intervalul orar în care fiecare soană a prestat activitatea.

Unitățî/instituții Ia care vor fi repartizați beneficiarii venitului minim garantat: -servicii și compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Galați -unități din subordine

  • - S.C Gospodărire Urbană SRL

  • - direcții, cămine pentru persoane vârstnice, unități de cult, unități de învățământ preuniversitar, unități sanitare și alte așezăminte social-culturale aflate sub autoritatea Consiliului Local Galați sau subvenționate din bugetul local.

Anul 2020,lunar sau ori de câte ori este cazul

Tipuri de activități ce pot fi prestate în funcție de specificul fiecărei unități/instituție:

  • - întreținere spații verzi (udat, greblat, adunat deșeuri vegetale, încărcat gunoi vegetal, săpat teren, nivelat teren,încărcat/descărcat pământ vegetal sau de umplutură, scos cioate, scos flori din ghivece, plivit, mobilizat arbuști, curățat zăpada etc.);

  • - întreținere locuri de agreement;

  • - întreținere cimitire;

  • - Activități administrative la nivelul serviciilor și compartimentelor din cadrul primăriei si direcțiilor aflate in subordinea Consiliului Local

Toate instituțiile partenere

Anul 2020,lunar, transmiterea tabelelor cu persoanele care au prestat orele de muncă constând în acțiuni sau lucrări de interes local;

Până în ultima zi a lunii în curs efectuării orelor de muncă;

Un alt termen mai scurt la solicitarea SPAS-ului, în funcție de adresele transmise de la

înt pri mi mc mc

xmirea lunara a situației centralizatoare

>ind persoanele care au efectuat orele de ncă, pe tipuri de activități prestate potrivit deluluî din Anexa nr.8 la H.G. nr.50/2011, cu idificările și completările ulterioare,

AJPIS Galațifsolicitare a documentelor pentru plata lunară a ajutoarelor, de plată la un alt termen decăt cel prevăzut de legea în vigoare)

Președinte de ședință,