Hotărârea nr. 43/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in zonele publice din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 20.02.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 664/13.12.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1372828/13.12.2019 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1372834/13.12.2019 al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Normelor Metodologice din 20 martie 2003 de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

Având în vedere dispozițiile art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 6 alin. (4) lit. h) din anexa la H.C.L. nr. 433/26.11.2015 privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați, se modifică și va avea următorul cuprins:

„h) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare: acte de proprietate (teren și construcție - contract de vânzare, autorizație de construire, certificat de urbanism), însoțite de documentație cadastrală/plan de amplasament, respectiv, plan de situație/releveu, extras de carte funciară și modul de folosință al spațiului (contract de închiriere/ comodat/ locațiune/ asociere în participațiune, licența de comerț stradal), după caz”.

Art. II - Art. 6 alin. (4) lit. j) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„j) Autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați conform reglementărilor în vigoare”.

Art. III - Art. 7 alin. (1) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Documentele necesare se depun, în copie, la Registratura Generală a Municipiului Galați”.

Art. IV - Art. 9 alin. (1) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) Taxa pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local și se achită integral anticipat eliberării acestuia, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv. Pentru anul în care se eliberează acordul nu se datorează taxa pentru vizarea anuală a acestuia”.

Art. V - Art. 9 alin. (11) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) În cazul pierderii acordului, acesta se declară nul printr-un anunț publicat în presa locală. Dovada publicării se depune împreună cu cererea pentru eliberarea unui acord nou la Registratura Generală a Municipiului Galați”.

Art. VI - Art. 9 alin. (12) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(12) În cazul pierderii ori degradării acordului, eliberarea unui acord nou se face la cerere, numai după achitarea taxei stabilită prin hotărâre a Consiliului Local”.

Art. VII - La art. 9 din anexa la H.C.L. nr. 433/2015, după alin. (12), se introduce un nou alineat, alin. (13), care va avea următorul cuprins:

„(13) Acordurile pierdute sau degradate [de la alin. (11) și alin. (12)] își pierd valabilitatea”.

Art. VIII - Art. 10 alin. (1) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru orice modificare a acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice, privind sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului sau punctele de lucru, se depune o cerere împreună cu acordul, în original, și documentația necesară, la Registratura Generală a Municipiului Galați”.

Art. IX - Art. 10 alin. (2) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Anularea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice se poate efectua în următoarele situații:

 • a) la solicitarea agentului economic, ca urmare a depunerii de către acesta a unei cereri de anulare (anexa 13) precum și a documentului pentru care s-a solicitat anularea;

 • b) dacă agentul economic și-a întrerupt temporar activitatea, a fost dizolvat sau radiat conform informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • c) pentru nerespectarea legislației în vigoare, constatată de organele în drept”.

Art. X - Art. 12 lit. c) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) în structurile de vânzare și de prestări servicii pe drumuri publice, străzi, pasaje publice, orarul de funcționare poate fi stabilit de comerciant ca fiind non stop, cu respectarea legislației muncii și a celor privind liniștea și ordinea publică”.

Art. XI - Art. 13 alin. (6) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Activitatea unităților de comercializare cu amănuntul de produse și servicii de piață care își au locația situată în imobile cu destinația de locuință, se va desfășura după orarul de funcționare stabilit de comerciant, între orele 05:00 - 24:00, cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și în reglementările privind liniștea și ordinea publică”.

Art. XII - Art. 16 alin. (2) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitantul va depune la Registratura Generală a Municipiului Galați declarația pe propria răspundere privind activitatea de alimentație publică care se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, împreună cu documentele necesare obținerii acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice pentru punctul de lucru respectiv”.

Art. XIII - Art. 16 alin. (5) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru activitățile cuprinse în grupa 932 - Alte activități recreative și distractive, autorizația va fi eliberată la cererea agentului economic, acesta depunând la Registratura Generală a Municipiului Galați o cerere tip pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea de activități recreative la care se atașează următoarea documentație: ...”.

Art. XIV - Art. 16 alin. (5) lit. f) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) Autorizatia de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați conform reglementărilor în vigoare”.

Art. XV - La art. 16 alin. (5) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015, după lit. h), se adaugă lit. i), având următorul cuprins:

„i) Autorizații/documente de înregistrare/notificări de la : Direcția de Sănătate Publică a județului Galați”.

Art. XVI - Art. 17 alin. (12) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(12) În cazul deteriorării sau pierderii autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică - recreative, eliberarea unei noi autorizații se face la cerere, numai după achitarea taxei de duplicat stabilită prin hotărâre a Consiliului Local”.

Art. XVII - La art. 17 din anexa la H.C.L. nr. 433/2015, după alin. (12), se introduce un nou alineat, alin. (13), care va avea următorul cuprins:

„(13) Autorizațiile pierdute sau degradate [de la alin. (11) și alin. (12)] își pierd valabilitatea”.

Art. XVIII - Art. 18 alin. (1) din anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru anularea autorizației privind desfășurarea unei activități de alimentație publică/recreative se depune o cerere tip la Registratura Generală a Municipiului Galați”.

Art. XIX - Anexa 1 la anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se abrogă.

Art. XX - Anexele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 la anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut în Anexele II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. XXI - Anexa 14 la anexa la H.C.L. nr. 433/2015 se abrogă.

Art. XXII - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. XXIII - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,


R O M Â N I A

Județul Galați Primăria Municipiului Galați

ACORD

Anexa II


privind exercitarea activității de comercializare în zone publice

Nr. ______________/_____________

În baza dispozițiilor art. 6, alin. (2) din O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare, pct. 1, lit. “d” din Normele metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000, aprobate prin H.G. 333 / 2003,

Se emite acordul pentru exercitarea activităților comerciale în zone publice în structurile de vânzare, după cum urmează:

 • 1. Agentul economic...............................................

 • 2.  Cu sediul în.......................................................

 • 3.  Nr. înreg. la Reg. Com.: .......................................

 • 4.  C.U.Î.:..............................

 • 5. Profilul exercițiului comercial și structura de vânzare pentru care s-a emis acordul, sunt:

  Nr. crt.

  Adresa punctului de lucru

  T i p u l

  Suprafața de vanzare/servire/ prestare (m.p.)

  Codul

  C.A.E.N.

  Orar de funcționare

  1.

  2.

 • 6.  Activitatea se va desfășura având în vedere următoarele condiții:

 • a. ) Să respecte legislația privind:

 • - normele igienico-sanitare și de igienă alimentară;

 • - normele de protecție a mediului;

 • - normele din Codul muncii și de protecție a muncii;

 • - prevenirea și stingerea incendiilor:

 • - ordinea și liniștea publică;

 • - regulile de reclamă comercială și firma;

 • - normele de circulație rutieră, parcarea autovehiculelor în zonă, aprovizionarea numai pe baza unui program stabilit;

 • - normele de ocupare și folosire a bunurilor amplasate pe suprafețele de teren din patrimoniul public și privat al municipiului

 • b. ) Să mențină curățenia în perimetrul interior și exterior al structurii pentru care s-a emis acordul (curățenia zilnică, întreținerea fațadei, deszăpezire).

 • c. ) Să încheie și să respecte contractele pentru prestări la servicii și utilități de gospodărire, înfrumusețare, igienizare, salubrizare.

 • d. ) Să respecte prevederile Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin HCL nr. 433/ 26.11.2015 cu modificările și completările ulterioare.

 • 7.  Valabilitatea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an. După termenul scadent se datorează majorari de întârziere în condițiile legii . Viza si modificarea se consemnează pe verso acordului.

 • 8.  Acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nu este transmisibil, iar activitatea se va desfășura numai în condițiile legilor prevăzute în autorizațiile de funcționare. Nerespectarea condițiilor impuse atrage anularea acordului. La întreruperea activității acordul privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice se va remite emitentului.

 • 9.  Taxa de emitere a acordului.................................................................................................

 • 10. Alte precizări.....................................................................................................................

  PRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV,

Dispoziție

(nr., data)

Punctul din acord care se modifică

Conținutul modificării

Semnătura Primarului și ștampila

12. Viza pentru prelungirea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice:

Data

de la ...

Prelungit valabilitatea

......la..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

Data

de la .

Prelungit valabilitatea

......la..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

Data

de la .

Prelungit valabilitatea

......la..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

Data

de la .

Prelungit valabilitatea

......la..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

Data

de la .

Prelungit valabilitatea

......la..........

Taxa.

Achitat

Primar

Chit.

D O M N U L E P RIM A R ,

Subsemnatul ________________________________ , reprezentant legal al S.C., I.I.,

 • I.F., P.F.A. __________________________________________ cu sediul social în județul

_________________, localitatea ______________________ , str. ___________________, nr. _____ , bl. _____ , ap. _____ , telefon ______________ , email _______________înregistrată la Oficiul Reg. Com. sub nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare

_________________, adresa de

corespondență________________________________________________________________

solicit emiterea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice, în următoarele structuri de vânzare

Nr. crt.

ADRESA

PUNCTULUI DE LUCRU

TIPUL STRUCTURII (magazin, restaurant, depozit, toneta, atelier etc.)

Suprafața de

vânzare/ servire/ prestare conform fișelor anexă

Codul

CAEN

Orar de funcționare (în funcție de zilele săptămânii)

1.

2.

3.

4.

Am luat la cunoștință următoarele:

 • - taxa de eliberare a acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice, se achită anticipat eliberării acestuia, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv;

 • - valabilitatea acordului se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

 • - orice modificări referitoare la domiciliu, sediul social, act constitutiv și la punctele de lucru trebuie aduse la cunoștință emitentului pentru a fi consemnate pe verso acordului;

 • - la întreruperea activității acordul privind exercitarea activitatii de comercializare în locuri publice se va remite emitentului.

Declar că societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător sindic iar activitățile comerciale nu sunt suspendate.

Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcționare a structurilor de vânzare și a perioadei de exercitare a activităților menționate în prezenta cerere, voi respecta legislația privind condițiile igienico-sanitare și de igienă alimentară, liniștea și ordinea publică, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor, Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte reglementări legale în vigoare privind desfășurarea activităților comerciale.

Data:


Semnătura reprezentantului legal:

Se anexează în copie:

 • 1. Actul de identitate al administratorului;

 • 2. Actul de identitate si delegatia reprezentantului legal, daca e cazul;

 • 3.  Statutul societății sau actul constitutiv (împreună cu actele adiționale dacă este cazul) ;

 • 4.  Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului ( CAEN revizuit 2);

 • 5.  Certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru (structură de vânzare) conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2);

 • 6.  Actele de pregătire profesională pentru personalul angajat în efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar și de alimentație publică conform art. 5, alin. 2 si 3 din O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare si documentul care sa ateste activitatea desfășurată de acesta;

 • 7.  Actele legale de folosire a structurilor de vânzare: acte de proprietate (teren și construcție -contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire, certificat de urbanism) însotite de documentație cadastrală/ plan de amplasament, respectiv, plan de situație/ releveu, extras de carte funciară și modul de folosință al spațiului (contract de închiriere/ comodat/ locațiune/ asociere în participatiune, licența de comerț stradal) după caz;

 • 8.  Avize prevăzute în certificatul de urbanism pentru schimbare de destinație, dacă e cazul;

 • 9.  Autorizatia de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați conform reglementărilor în vigoare

 • 10. Autorizatii/documente de înregistrare/notificări de la: D.S.P. a judetului Galați șidela D.S.V.S.A. Galați, dacă e cazul;

 • 11. Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare (fatada spatiului);

 • 12. Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale ( salubritate);

 • 13. Documentul de plată a taxei pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în locuri publice.

 • 14. Dosar de încopciat cu șină/ plastic.

Taxa de eliberare valabilă în anul ______

- pt. suprafata de vânzare/servire/prestare

- pt. suprafata de vânzare/servire/prestare

- pt. suprafata de vânzare/servire/prestare

- pt. suprafata de vânzare/servire/prestare

- pt. suprafata de vânzare/servire/prestare de 100mp se adaugă câte ______


<10mp _______________

 • 10,1- 400 mp __________

 • 400,1-700mp __________

 • 700,1- 1000mp_________

>1000mp _____ și pt fiecare 100mp sau fracțiune


Relații cu publicul:__________________________________________________________________

FIȘ A

de caracterizare a structurii de vânzare ______________________

(se completează câte o fișă pentru fiecare structură de vânzare)

 • 1. Adresa ________________________________________________________

 • 2. Dimensiunile structurii de vânzare:

o SUPRAFAȚA TOTALĂ:                            

din care:

pentru comerț cu ridicata:                                     

din care:

 • -  pentru prezentare și vânzare                       

 • -  pentru depozitare / păstrare:                         

 • -  spații tehnice:                                          

 • -   alte spații (birouri, anexe, utilități, etc.):                          

 • ■  pentru comerț cu amănuntul și / sau prestări servicii:        

din care:

 • -  sala de vânzare / prestare:                          

 • -  de depozitare / păstrare:                              

 • -   spații tehnice:                                             

 • -   alte spații (birouri, anexe, utilități, etc.):                  

 • ■  pentru alimentație publică:                                    

din care:

 • -  sala (salon de servire):

 • -  de pregătire - preparare:                             

 • -  de depozitare / păstrare:

 • -   alte spații (tehnice, birouri, anexe, utilități, etc.):

FIȘ A

pentru verificarea cererii și documentației depuse în vederea obținerii acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice, conform O.G. 99 / 2000 aprobată prin Legea 650 / 2002

(se completează câte o fișă pentru fiecare structură de vânzare)

 • 1. Adresa structurii de vânzare _________________________________________

 • 2. Documentatia de la punctele 1-6,10,12-13 din cerere, primita și verificată de către

Compartimentul Autorizatii, Licențe __________________________________ semnătura

_______________ ; data ______________

 • 3. Acte legale referitoare la deținerea și folosirea structurii de vânzare (punctele 7,8,9 si 11 din cerere) _____________________________________________________

  • 3.1. Avizul Institutiei Arhitect Sef:

 • -  privind încadrarea în prevederile art. 6, art.12 alin. (2), alin. (3) si alin.(5) din O.G. 99 / 2000,republicata cu modificările și completările ulterioare;

 • -  concluzii conform art. 7 din O.G.99 / 2000 republicată cu modificările și completările ulterioare:

___________________semnătura _______________; data _______________

Concluzii:

 • a) se amână pentru completare sau refacere (adresa de restituire) __________

 • b) se respinge cererea conform art.7 din O.G. 99 / 2000_______________________

 • c) se prezintă acordul pentru semnare

D O M N U L E P RIM A R ,

Subsemnatul ____________________________ , reprezentant legal al S.C. ( I.I., I.F.,

P.F.A.)  _________________________________________________ cu sediul social în județul

_____________________________ , localitatea ______________________ , str. __________________________ , nr. _____ , bl. _____ , ap. ______ , telefon ______________ , înregistrată la Oficiul Reg. Com. sub nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare

_________________, adresa de corespondenta_______________

solicit prelungirea valabilității acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nr. _________/_________ și a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație

publică/recreative nr. ________/__________ pentru anul ________

Declar că societatea nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecător sindic iar activitățile comerciale nu sunt suspendate.

Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcționare a structurilor de vânzare și a perioadei de exercitare a activităților menționate în prezenta cerere, voi respecta legislația privind condițiile igienico-sanitare și de igienă alimentară, liniștea și ordinea publică, protecția mediului, prevenirea și stingerea incendiilor, Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și alte reglementări legale în vigoare privind desfășurarea activităților comerciale.

Declar pe propria răspundere că nu s-au adus modificări la documentația depusă pentru obținerea acordului privind exercitarea activitatii de comercializare in locuri publice nr.___________/__________.

Am luat la cunoștință că valabilitatea acordului se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an, iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

Data:                               Semnătura reprezentantului legal:

Relații cu publicul : _____________________________________________

ROMÂNIA

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMAR

AUTORIZAȚIE

privind desfășurarea activității________________

Nr. ____________/_____________

În baza prevederilor art. 475 din LEGEA 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se autorizează:

Agentul economic

cu sediul social în : ____________________________________________________

nr. înregistrare la O.R.C. : ________________ ; CUI ____________________ ;

la punctul de lucru : ________________________________________________

suprafața de servire / prestare : ________

cu activitățile : _______

cod C.A.E.N. : _______

orar de funcționare : ____________________

terasa sezoniera:

Alte precizări ________________________________________________________

Valabilitatea autorizației se prelungește prin viză anuală până la 31 martie al fiecărui an. După termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii .

PRIMAR,


DIRECTOR EXECUTIV,

Viza pentru prelungirea autorizatiei :

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la.....................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la.....................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la..................la.....................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

Data

Prelungit valabilitatea

de la.................. la..................

Achitat

Taxa..................

Chit......................

Primar

DECLARAȚIE

privind desfășurarea activității de alimentație publică

Subsemnatul .....................................................................,   cu domiciliul in

...........................................,  str............................................................. nr.............., județul / sectorul ..............................., în calitate de ............................................ la SC /PFA / II / IF

.........................................................................., înregistrată la registrul comertului sub nr. de inmatriculare J(F)...... / ............. /.............., cu sediul social în ...................................județul

/sectorul ............................, str.................................. nr..............,  bl..............,  ap............

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în (sediul unității) ......................................................................... este de tipul ......................................,cu denumirea................................., având următoarele caracteristici funcționale:

 • 1. Total suprafața (mp)....................................., din care:

. de servire

. de pregătire/predare

. de depozitare

. anexe-utilitati

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

 • 2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,           din care:               Terasa                    Grădina de vară

saloane

 • 3. Am luat la cunostinta urmatoarele :

- taxa pentru eliberare autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica este anuala si se achita integral, anticipat eliberarii acesteia, indiferent pe perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;

- valabilitatea autorizatiei se prelungeste prin viza anuala pana la 31 martie al fiecarui an, iar dupa termenul scadent se datoreaza majorari de intarziere in conditiile legii

- prevederile din Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a_ serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificările si completările ulterioare,

 • 4.Taxa de eliberare/vizare a autorizației pentru anul _________, în funcție de suprafața de

servire:

< 100 mp

intre 100,1mp - 300mp

intre 300,1mp - 500mp

> 500,1mp

Data _______________ Semnatura agentului economic

si stampila SC/PFA/II/IF

DOMNULE PRIMAR ,

Subsemnatul ____________________________________ , reprezentant legal al S.C. (

I.I., I.F., P.F.A.) ______________________________________________________ cu sediul social în județul

_____________, localitatea _____________________, str.

nr. _____ , bl. _____ , ap. ______ , telefon ______________ , înregistrată la Oficiul Reg. Com.

sub nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare ___________________, solicit

eliberarea autorizației privind desfășurarea de activități recreative (din grupa 932) având ca obiect de activitate __________________________________conform cod CAEN

punctul de lucru de la adresa ________________________________________

__________________ pe o suprafata totală de_________ mp, din care:

 • - suprafața de prestare

 • - suprafața de depozitare

 • - anexe-utilități             

Orarul de funcționare solicitat ( în functie de zilele săptămânii):

Anexez prezentei urmatoarele documente:

 • a) Actul de identitate al administratorului si, daca e cazul, actul de identitate si delegatia reprezentantului legal;

 • b) Statutul societății sau actul constitutiv (împreună cu actele adiționale dacă este cazul);

 • c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului(CAEN revizuit 2);

 • d) Certificatul constatator conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2) ;

 • e) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizație de construire, certificat urbanism, contract de închiriere / comodat / locatiune / asociere in participatiune, licența de comerț stradal, dupa caz ) insotite de documentatie cadastrala / plan de amplasament si releveu/ plan de situatie, dupa caz;

 • f) Autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați conform reglementărilor în vigoare

 • g) Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare;

 • h) Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale ( salubritate);

 • i)  Autorizatii / documente de înregistrare / notificări de la : D.S.P. a judetului Galați

 • j)  Dosar de încopciat.

 • 3. Am luat la cunoștință următoarele :

- taxa pentru eliberare autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică este anuală și se achită integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv;

- valabilitatea autorizației se prelungește prin viza anuală până la 31 martie al fiecarui an, iar după termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii

- prevederile din Regulamentul referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în zonele publice din municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 433/2015, cu modificările si completările ulterioare,

 • 4.Taxa de eliberare/vizare a autorizației pentru anul _______, în funcție de suprafața

de prestare:

Data:


< 100 mp _____

______lei;

între 100,1mp - 300mp _____

______lei;

între 300,1mp - 500mp _____

______lei;

> 500,1mp ____

_______lei

Semnătura reprezentantului legal și ștampila :

FIȘ A

pentru verificarea cererii și documentației depuse în vederea obținerii autorizației privind desfasurarea de activități recreative (din grupa 932),

 • 1. Adresa structurii de prestare _________________________________________

 • 2. Documentația a fost primită si verificată de catre Compartimentul Autorizatii, Licente,

numele __________________, semnatura _____________, data________

 • 3. Acte legale referitoare la deținerea și folosirea structurii de prestare (literele

e, f, g din cerere) __________________________________ _______________

 • 3.1. Avizul Institutiei Arhitect Sef:

_____________semnătura __________________ ; data _______________

Concluzii:

 • k) se amână pentru completare sau refacere (adresa de restituire) __________

 • l) se respinge cererea _______________________

 • m) se prezintă acordul pentru semnare _______________________