Hotărârea nr. 42/2020

Validarea mandatului de consilier local al domnului Catalin-Andrei Mihailescu

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 20.02.2020

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cătălin-Andrei Mihăilescu

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 70/12.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31747/14.02.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31757/14.02.2020 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 40/20.02.2020 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan;

Având în vedere adresa Partidului Național Liberal - PNL, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 31599/14.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 602 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se validează mandatul de consilier local al domnului Cătălin-Andrei Mihăilescu, înscris pe lista de candidați a Partidului Național Liberal - PNL, pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 05.06.2016.

Art. 2 - Se completează componența Consiliului Local Galați în mod corespunzător.

Art. 3 - Domnul consilier local Cătălin-Andrei Mihăilescu este desemnat în calitate de membru al comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, în locul doamnei Angela-Stela Ivan, precum și în orice alte structuri în care doamna Angela-Stela Ivan a fost desemnată în calitate de consilier local.

Art. 4 - H.C.L. nr. 6/05.07.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,