Hotărârea nr. 401/2020

Aprobarea finantarii nerambursabile, de la bugetul local al municipiului Galati, a activitatilor de dezvoltare a comunitatii locale din cadrul proiectului Semimaraton Galati 2020, organizat de Fundatia Comunitara Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 401

din 27.08.2020

privind aprobarea finanțării nerambursabile, de la bugetul local al municipiului Galați, a activităților de dezvoltare a comunității locale din cadrul proiectului Semimaraton Galați 2020, organizat de Fundația Comunitară Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 456/25.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 156435/27.08.2020 al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 156434/27.08.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 88/26.03.2020 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit, de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. "b" și "d", alin. (4), lit. "a", alin. (7), lit. "f" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea finanțării nerambursabile, din bugetul local al municipiului Galați, pentru activitățile de dezvoltare a comunității locale din cadrul proiectului Semimaraton Galați 2020, organizat de Fundația Comunitară Galați.

Art. 2 - Se aprobă contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între Municipiul Galați și Fundația Comunitară Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,


Secretar General,


ANEXA LA HCL NR. 401/27.08.2020

CONTRACT DE FINANȚARE

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 88/26.03.2020 cu modificările și completările ulterioare a intervenit prezentul Contract:

Între:

Art. 1. Părțile Contractului:

(1) Instituția finanțatoare: Municipiul Galați cu sediul în mun.Galați, str.Domnească, nr.54, tel.0236 307 780, fax 0236 461 460, , cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentată prin Primar...................., denumit în continuare FINANȚATOR,

și

(2) Fundația Comunitară Galați, cu sediul în Galați, str. Col. Nicolae Holban, nr. 1b, bl............, sc.............., ap................, județul......................................, cod fiscal

...................................., tel. / fax ...................................,    având contul ...................................., deschis la Banca..........................., sucursala................................., reprezentată de .............................., având funcția de ...................................................,

denumită în continuare BENEFICIAR.

Art. 2. Obiectul Contractului:

 • (1) Obiectul prezentului Contract îl constituie alocarea sumei de 13.536 lei, de către Finanțator, în vederea realizării de către Beneficiar a proiectului Semimaraton Galați 2020, denumit în continuare proiect, descris în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

 • (2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul întocmai în modul, în perioada și în condițiile prevăzute prin prezentul Contract la standardele cele mai ridicate.

 • (3) Suma prevăzută la art. 2 alin (1), va fi acordată Beneficiarului ca finanțare nerambursabilă în condițiile stabilite prin Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr.88/26.03.2020, cu modificările și completările ulterioare și prin prezentul Contract cu anexele sale care fac parte integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris, declară că le cunoaște și le acceptă.

 • (4) Suma prevăzută la art. 2 alin (1), acordată ca finanțare nerambursabilă nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activități generatoare de profit.

Art. 3 Modalități de plată:

 • (1) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) se acordă după finalizarea proiectului.

 • (2) Toate plățile se vor efectua în baza facturilor emise de către Beneficiar.

 • (3) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi virată din contul Finanțatorului nr. 1, deschis la Trezoreria Galați, în contul Beneficiarului nr. 2, deschis la FIRST BANK, potrivit legii.

Art. 4 Restricții și limite aferente cheltuielilor proiectului:

 • (1) Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar în conformitate cu prevederile Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr. 88/26.03.2020 vor fi refuzate de Finanțator la decont sau pot să fie aprobate la plată parțial. Cota parte aprobată spre plată va fi calculată de către autoritatea finanțatoare aplicând principiile de eficiență, eficacitate și economicitate.

Art. 5. Durata Contractului:

 • (1) Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data semnării acestuia și momentul stingerii tuturor obligațiilor dintre părțile contractante, respectiv până la data achitării sumelor stabilite prin Raportul de evaluare întocmit de Finanțator.

Art. 6. Drepturile Finanțatorului:

 • (1) Să solicite documentele prevăzute în Ghid la punctul A2.1, sau orice alte documente privind cheltuielile proiectului.

 • (2) Să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze Contractul conform art. 12 al prezentului Contract.

 • (3) Finanțatorul își rezervă dreptul ca în cazul în care dosarul de decont nu respectă cerințele de formă descrise în Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr. 88/26.03.2020, acesta va putea fi returnat imediat după înregistrarea lui la Registratura Primăriei Municipiului Galați. În cazul în care se începe verificarea dosarului de decont și sunt constate erori semnificative, dosarul poate fi returnat. Ambele proceduri vor fi efectuate în baza unei Notificări din partea Primăriei Municipiului Galați.

 • (4) Dosarele de decont pot fi returnate pentru completări sau corelări o singură dată, la a doua depunere dosarul de decont va fi evaluat, finalizat și decontat conform documentelor depuse.

Art. 7. Obligațiile Finanțatorului:

 • (1) Să pună la dispoziția Beneficiarului suma prevăzută la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile stabilite în prezentul Contract.

Art. 8. Drepturile Beneficiarului:

 • (1) Să primească suma prevăzută la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

Art. 9. Obligațiile Beneficiarului:

 • (1) Să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului așa cum este el descris în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

 • (2) Să realizeze proiectul cu toată atenția, eficiența și transparența, în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat și să prezinte Raportul de activitate al proiectului (Anexa nr. 3).

 • (3) Să nu ascundă Finanțatorului acte ori fapte care - dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe Finanțator să nu selecteze proiectul spre finanțare.

 • (4) Să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate; să întocmească și să prezinte Finanțatorului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea proiectului.

 • (5) Să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate.

 • (6) Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului și să accepte controlul și verificările Finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • (7) Să depună dosarul de decont la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la finalizarea acțiunii / proiectului. Dosarul va cuprinde toate documentele prevăzute în Ghidul de finanțare (vezi secțiunea A.2.1. Regulile de prezentare a dosarului de decont). Dosarele depuse după acest termen nu vor fi acceptate spre decontare.

 • (8) Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile (Anexa nr. 2) pentru:

 • a) suma alocată de către Finanțator

 • b) suma reprezentând contribuția beneficiarului prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli a Contractului.

 • (9) În cazul în care proiectul a generat profit se va retragere finanțarea acordată, iar în cazul în care finanțarea s-a acordat în tranșe, beneficiarul se obligă să restituie sumele încasate în integralitatea lor, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii Raportului de evaluare.

 • (10) În cazul contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate în cadrul Capitolului bugetar 2. Acțiuni promoționale și de publicitate, drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv/ neexclusiv atât beneficiarului cât și neexclusiv, pe perioadă nedeminată și fără limită teritorială către autoritatea finanțatoare, Municipiul Galați. La decont va fi depusă, în format electronic și opera de creație intelectuală ce face obiectul contractului de drepturi de autor/ conexe sau a contractului de prestări servicii, acolo unde este cazul.

 • (11) Să permită Curții de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului finanțat din fonduri publice.

 • (12) La solicitarea finanțatorului să transmită datele despre desfășurarea evenimentelor publice ale proiectului, complete și corecte, precum și eventualele modificări ale acestora către Serviciul Învățământ, Cultură,Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente.

 • (13) Să menționeze în toate materialele de promovare (atât cele tipărite, audio, video, cât și din mediul online, dar și la locul de desfășurare a proiectului pe: afișe, cataloage, programe, invitații, anunțuri, bannere publicitare, bilete, coperte de CD-uri, cărți, albume, roll-up, mesh-uri, steaguri, vele, sau orice alte tipărituri utilizate outdoor sau indoor), sintagma: „Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Galați” împreună cu sigla Primăriei Municipiului Galați, chiar dacă aceste materiale nu au fost realizate din finanțarea acordată de către Municipiul Galați ci din contribuția proprie aferentă Contractului de finanțare.

 • (14) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiectul în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

 • (15) Beneficiarul va suporta toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, drepturi de autor și drepturi conexe de autor.

 • (16) Să acorde înlesniri ale accesului la proiectul pentru pensionari, elevi, studenți și pentru persoane cu dizabilități, conform legii.

 • (17) Beneficiarul se obligă să transmită Finanțatorului un număr de 20 invitații la evenimentele din cadrul proiectului (dacă este cazul).

 • (18) Beneficiarul se obligă să respecte în totalitate legislația din domeniul dreptului de autor, a mărcii înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, de drepturi de autor și drepturi conexe de autor. În acest sens, beneficiarul va exonera pe finanțator de orice prejudicii, reclamații sau acțiuni în justiție ce au ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor și drepturile conexe drepturilor de autor ce au legătură cu proiectul finanțat.

 • (19) În cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile, va semna procesul verbal de predare-primire a inventarului stradal pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare și va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Galați și/sau serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local Galați, din perimetrul de desfășurare al evenimentului și care nu au fost cauzate de către publicul spectator. Beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să achite direct la entitatea păgubită contravaloarea daunei produse, în termen de 30 de zile de la constatarea producerii daunei. În cazul în care persoana juridică păgubită reușește să recupereze prejudiciul de la asigurator, contravaloarea prejudiciului obținut în instanță sau pe cale amiabilă, va fi restituit beneficiarului finanțării nerambursabile.

 • (20) În cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să interzică desfășurarea oricăror altor activități de natură comercială neautorizate în perimetrul de desfășurare al evenimentului finanțat.

Art. 10. Modificarea Contractului:

Contractul poate să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin Act adițional sau Aviz. Notificarea este unilaterală conform procedurilor descrise în Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Art. 11. Subcontractanți:

 • (1) Beneficiarul își asumă obligația de a NU subcontracta Contractul.

 • (2) Beneficiarul este pe deplin răspunzător față de Finanțator de modul în care îndeplinește Contractul.

 • (3) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau oricărui alt mecanism de transmisiune și / sau transformare a obligațiilor și drepturilor din Contractul de finanțare de către Beneficiar.

Art. 12. Rezilierea Contractului:

 • (1) În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, Finanțatorul poate decide rezilierea unilaterală a Contractului sau poate modifica unilateral cuantumul finanțării alocate, printr-o notificare scrisă.

 • (2) Finanțatorul va rezilia Contractul, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a prezentului

Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 5, Beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanție bancară asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract.

 • (3) Constituie temei de reziliere a prezentului Contract, orice cauză de neeligibilitate a proiectului și / sau a beneficiarului și / sau a oricăruia dintre parteneri chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului Contract.

 • (4) În cazul în care prezentul Contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecția publică de proiecte și neacordarea finanțării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

 • (5) În cazul în care neeligibilitatea proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract.

 • (6) Contractul va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care alocațiile bugetare nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Contract.

 • (7) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

 • (8) În cazul luării deciziei de reziliere a Contractului sau de modificare unilaterală a cuantumului finanțării alocate, Finanțatorul notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar și la condițiile de restituire a acestora. În acest caz, Finanțatorul va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, cu dobânzi și penalități de întârziere, calculate la data achitării acestor sume de către Finanțator, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

Art. 13. Forța majoră:

 • (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

 • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului Contract.

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă, de îndată, după producerea forței majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

Art. 14. Soluționarea litigiilor:

 • (1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

 • (2) În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.

 • (3) Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul Finanțatorului să fie competente teritorial.

Art. 15. Dispoziții finale:

(1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului Contract ori este în strânsă legătură cu acesta, trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul Contractului și titlul proiectului, prin confirmarea emisă de destinatarul acestor comunicări.

(2) În toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale și orice alte situații ce presupun semnătura originală ale instituției emitente, se transmit numai în condițiile arătate la art. 15 alin. (1).

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi,...... / ....../ .............., în două

exemplare având aceeași forță juridică, dintre care un exemplar pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

Finanțator:                                                Beneficiar:

Municipiul Galați,

Primar                                                Reprezentant legal

Direcția Financiar-Contabilitate

Control Financiar Preventiv

Serviciul Juridic și Legalitate

Direcția Relații Publice și Managementul

Documentelor

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism, Sport,Culte, Sănătate și Evenimente

DESCRIEREA PROIECTULUI

________________(formularul se adaptează în funcție de specificul proiectului)________________ Titlul proiectului:

Durata derulării proiectului (numărul de luni necesare implementării proiectului din momentul încheierii contractului)

Locul de desfășurare a proiectului:

Descrierea proiectului:

Activitățile din cadrul proiectului:

Activitate 1

Titlul                                                                                         activității

Descrierea                                                                            activității

Data și durata estimată a activității                                   ...

Durata montării și demontării logisticii pe domeniul public (numai dacă este cazul).........................................................

Locul                de                desfășurare                a                activității

Activitățile din cadrul proiectului:

Activitate 2

Titlul                                                                                         activității

Descrierea                                                                            activității

Data și durata estimată a activității                                   ...

Durata montării și demontării logisticii pe domeniul public (numai dacă este cazul).........................................................

Locul                de                desfășurare                a                activității

Activitate 3 etc.

Beneficiar,

Reprezentant legal,...................................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data....../....... /................

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI GRAFICUL DE FINANȚARE J                                       J                                                             J

 • 1. Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului............................................................

Beneficiar:........................................................................................

Costul eligibil al proiectului este evaluat la...................................... lei, conform

bugetului alăturat.

Finanțatorul asigură o sumă de............................... lei, reprezentând...............% din

cheltuielile eligibile ale proiectului, Beneficiarul asigură o sumă de .................................... lei, reprezentând................................ % din valoarea totală a finanțării nerambursabile alocate.

 • 1.1. Cheltuielile proiectului Lei

  Denumire indicatori

  Valoare în lei

  Total cheltuieli proiect (1+2)

  0

  1. Cheltuieli de realizarea a proiectului

  0

  1.1. Costuri de producție

  0

  1.2. Închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

  0

  1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf. Legii 8 / 1996, actualizată)

  0

  1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițional)

  0

  1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto - tipărire foto)

  0

  1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)

  0

  1.7. Transport intern sau internațional

  0

  1.8. Cazare

  0

  • 1.9. Cheltuieli cu masa :

  • - Masă (se acoperă în limita unui procent de 20% din valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult de 40 de lei/pers/zi)

  • - Diurnă acordată în condițiile Legii

  0

  1.10 Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului (în limita a 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate, vezi restricții în Ghid)

  0

  1.11. Prestări servicii (altele)

  0

  1.12. Costuri materiale (altele)

  0

  2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

  0

  2.1. Închiriere spații și aparatură

  0

  2.2. Onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)

  0

  2.3. Tipărituri

  0

  2.4. Prestări servicii

  0

  2.5. Costuri materiale

  0

Atenție! Totalul Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului.

Atenție! În bugetul de venituri si cheltuieli ale proiectului vor fi trecute doar acele tipuri de cheltuieli care au fost prevăzute în bugetul cererii de finanțare. Bugetul Contractului va conține doar cheltuieli eligibile.

1.2. Veniturile proiectului

Total venituri proiect

Valoare în lei

Total venituri (1+2)

0

1 .Contribuția solicitantului:

(surse proprii, surse atrase, contracte de parteneriat / sponsorizare, alte contracte de finanțare, altele asemenea)

Contractele trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestei oferte și să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei.

0

2.Finanțarea nerambursabilă alocată de Municipiul Galați

0

Lei

 • 2.Graficul de finanțare

Finanțarea nerambursabilă menționată mai sus, va fi acordată prin virament.

Decont final: _________________lei (___________%), plata în 30 de zile de la data

înregistrării facturii la Primăria Municipiului Galați.

Beneficiar,                                   Responsabilul financiar / juridic al

Beneficiarului,

Reprezentant legal,                         Contabil,

Organizator...........

Proiect ....................

Contract nr..............

Valoare Contract ......

Raport de activitate

Raport narativ general.

Se va face referire la proiect în totalitatea lui, punctând sumar activitățile realizate și subliniind atingerea scopului și a obiectivelor proiectului așa cum au fost ele anunțate în Cererea de finanțare.

După care se va trece pe rând fiecare activitate din Contractul de finanțare și se vor da detalii astfel:

EXEMPLU

Activitate / Eveniment 1:

Concert...

Descriere narativă a activității

Contracte

(depuse la decont) Vor fi menționate toate contractele a căror obiect este acoperitor pentru activitatea raportată.

Același contract poate să fie trecut la mai multe activități (cum ar fi contractele de publicitate, scenotehnie, cazare etc.)

Fotografii demonstrative

Fotografiile nu trebuie să fie artistice ci doar să demonstreze desfășurarea activității. În acest sens este de dorit ca pe fiecare fotografie document să fie trecută data. Fotografiile pot fi depuse pe CD dar se va avea în vedere ca denumirea folderului să fie relevantă și să preia parțial numele Activității

Activitate / Eveniment 2:

Lansare de carte

Obiectivele proiectului propuse și realizate

La finalul Raportului se va menționa obligatoriu:

„Cele de mai sus sunt declarate având cunoștință de prevederile art. 326 al Codului Penal, în vigoare, conform căruia falsul în declarații este incriminat.”

Data

Semnătură


Reprezentant legal, Beneficiar

Beneficiar .............................

Raport financiar

Către :

Primăria Municipiului Galați

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli în valoare de...............lei, precum și a

contribuției proprii în valoare de................lei, pentru proiectul

................................................ finanțat în baza Contractului nr........., din................, conform documentelor justificative anexate.

1.Centralizator al cheltuielilor propuse spre decontate:

Denumirea indicatorilor

Valoarea prevăzută în Contract

Cheltuieli propuse spre decontare

Cheltuieli contribuție proprie propuse spre aprobare

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (1+2)

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului

1.1. Costuri de producție

1.2. Închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf. Legii 8 / 1996, actualizată)

1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițional)

1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto - tipărire foto)

1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)

1.7. Transport intern sau internațional

1.8. Cazare

 • 1.9. Cheltuieli masă

 • - Masă (se acoperă în limita unui procent de 20 % din valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult de 40 de lei/pers/zi)

 • - Diurnă acordată în condițiile Legii

1.10 Achiziționarea de dotări necesare derulării _______________________________i_________________________________________________________________________________________________________

proiectului (în limita a 10 % din totalul finanțării nerambursabile acordate, vezi restricții în Ghid)

1.11. Prestări servicii (altele)

1.12. Costuri materiale (altele)

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

2.1. Închiriere spații și aparatură

2.2. Onorarii (cf. Legii 8 / 1996, actualizată)

2.3. Tipărituri

2.4. Prestări servicii

2.5. Costuri materiale

 • 2. Vă rugăm să completați tabelul, pentru fiecare linie prevăzută în bugetul Contractului de finanțare:

  • 2.1. Cheltuieli efectuate din finanțare alocată

   Tip cheltuială (De la linia 1.1 la linia 2.5, toate liniile pe care sunt prevăzute sume în Contractu l de finanțare)

   Nr. crt.

   Descriere

   sumară

   Denumi re furnizor

   Nr. / dată Contract

   Nr. / dată factură

   Nr. / dată doc. plată

   Cheltuiel i propuse spre decontar e

   1.

   2.

   3.

   TOTAL

   X

2.2 Cheltuieli efectuate din contribuție proprie

Tip cheltuială (De la linia 1.1 la linia 2.5, toate liniile pe care sunt prevăzute

Nr. crt.

Descriere

sumară

Denumi re furnizor

Nr. / dată Contract

Nr. / dată factură

Nr. / dată doc. plată

Cheltuiel i propuse spre decontar e

1.

2.

3.

sume în Contractu l de finanțare)

TOTAL

X

Decontul financiar-contabil va cuprinde toate documentele prevăzute în Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, corespunzător fiecărui tip de cheltuială, va fi semnat de către reprezentant legal și contabilul (director economic).

Beneficiar,


Responsabilul financiar / juridic al Beneficiarului,

Reprezentant legal,.....................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)


Contabil,


(numele, prenumele, funcția și semnătura)


Data:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,