Hotărârea nr. 400/2020

Darea in folosinta gratuita a spatiului - curte interioara - aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati, catre Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Galati, pe termen limitat

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 400 din 27.08.2020

privind darea în folosință gratuită a spațiului - curte interioară - aflat în proprietatea

publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pe termen limitat

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 455/25.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 155123/25.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 155128/25.08.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresele nr. 19/19.08.2020 și 21/25.08.2020, ale Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 151425/20.08.2020, respectiv nr. 155010/25.08.2020;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1558 din 23 septembrie 2004 privind recunoașterea Asociației "Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România" ca fiind de utilitate publică;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. „d” coroborate cu cele ale art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 287, lit. „b” coroborate cu cele ale art. 297, alin. (1), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului - curte interioară - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, pe termen limitat, în data de 16 septembrie 2020, între orele 13:00 - 17:00, către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, pentru organizarea Festivității de recompensare a performanței în mediul de afaceri la nivelul agenților economici din județul Galați.

Art. 2 - În cazul în care, din motive obiective, evenimentul nu mai poate avea loc în ziua menționată, se împuternicește Primarul municipiului Galați stabilească o dată ulterioară.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,