Hotărârea nr. 40/2020

Incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 40 din 20.02.2020

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 42/05.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 20.02.2020;

Având în vedere Referatul constatator nr. 25099/05.02.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 25100/05.02.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 25104/05.02.2020 al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei juridice de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând demisia doamnei consilier local Angela-Stela Ivan, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 25005/05.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (10), alin. (17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Consiliul Local al Municipiului Galați ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al doamnei Angela-Stela Ivan.

Art. 2 - Se declară vacant locul de consilier local ocupat până la această dată de către doamna Angela-Stela Ivan în cadrul Consiliului Local al Municipiului Galați.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,