Hotărârea nr. 399/2020

Testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanti la activitatea sportiva din cadrul Clubului Sportiv Municipal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 399 din 27.08.2020

privind testarea RT-PCR-Covid 19 a unor participanți la activitatea sportivă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 454/25.08.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 155015/25.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 155022/25.08.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Clubului Sportiv Municipal Galați nr. 630/21.08.2020, înregistrată la Registratura Municipiului Galați sub numărul 152631/21.08.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 32 alin. (1), alin. (2) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Galați aprobat prin HCL nr. 334/30.05.2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 614/2020 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;

Având în vedere dispozițiile Ordinului comun al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății nr. 780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive în spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 232/06.07.2010 privind aprobarea protocolului de predare preluare în vederea transferului managementului asistenței medicale al spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă efectuarea, fără plată, a analizei de testare RT-PCR-Covid 19, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, pentru un număr de 100 persoane - sportivi ai Clubului Sportiv Municipal Galați angajați în competiții, precum și alți participanți la activitatea sportivă - antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, alt personal din cadrul clubului care însoțește echipele la cantonamente/competiții.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați și Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Alexandru Topciu/3ex