Hotărârea nr. 398/2020

Completarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfasurarii activitatilor la unele baze sportive apartinand Municipiului Galati, practicate de Fundatia "Sportul Galtean", cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 398

din 27.08.2020

pentru completarea HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați, practicate de Fundația „Sportul Gălățean”, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 453/24.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 153825/24.08.2020, al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 153828/24.08.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 54/26.02.2015 privind aprobarea regulamentelor de funcționare pentru bazele sportive care sunt date în administrarea Fundației „Sportul Gălățean”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 608/26.10.2017 pentru modificarea și completarea Statutului Fundației „Sportul Gălățean”, aprobat prin HCL nr. 173/29.05.2014 privind înființarea Fundației Sportul Gălățean, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Fundației „Sportul Gălățean” nr. 1219/22.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 130244/22.07.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), lit. e) și lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - După poziția 34 din anexa la HCL nr. 302/31.07.2015 privind aprobarea tarifelor specifice desfășurării activităților la unele baze sportive aparținând Municipiului Galați practicate de Fundația „Sportul Gălățean”, cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă poziție - 35, care va avea următorul cuprins:

TARIFE BAZE SPORTIVE

Nr. Crt

Activitate

Baza Sportivă

Tarif aprobat (lei)

35

Tarif de cazare în regim de semicantonament

Baze Sportive

25 pat/noapte

Tariful conține TVA.

Art. II - Președintele Fundației „Sportul Gălățean” se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,