Hotărârea nr. 397/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 397

din 27.08.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 450/20.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151724/20.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 151726/20.08.2020, al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), art. 354, art. 357, alin. (1) și alin. (4) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 61 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

61.

-

TEREN

Bdul Marea Unire nr. 11A

S Teren = 645 mp

1991

H.C.L.

nr. 98/2020

Art. II - Poziția 254 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea

Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

254

-

TEREN

Strada Morilor nr. 1

S Teren în indiviziune = 14 mp S Teren exclusiv =

199 mp (Lot 1 = 32 mp, Lot 2 = 167 mp)

1991

H.C.L.

nr. 98/2020

Art. III - Poziția 624 din anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumire a Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

624.

-

TEREN

Strada Portului nr. 39 B

S Teren = 323 mp

1991

H.C.L.

nr. 98/2020

Art. IV - Se completează anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VI - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Anexa la HCL nr. 397/27.08.2020

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii si/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

665.

-

TEREN

Strada Regimentul 11 Șiret nr. 14 - C S Teren = 566 mp

1991

666.

-

TEREN

Bulevardul Traian Vuia nr.3 - E 42

S Teren = 5 mp

1991

667.

-

TEREN

Cartier Piața Centrală, Strada Tecuci nr.

8, aferent bl. V4

S Teren = 382 mp

1991

668.

-

TEREN

Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 50

S Teren = 152 mp

1991

669.

-

TEREN

Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 50

S Teren indiviză = 257,59 mp

1991

670.

-

TEREN

Zona Filești, T 129/1, P 763, 766/1 S Teren = 36.232 mp

1991

671.

-

TEREN

Strada Tecuci nr. 101

S Teren = 430 mp

1991

672.

-

TEREN

Strada Alexandru Davila nr. 6, Lot 1 S Teren = 5.874 mp

1991

673.

-

TEREN

Strada Tecuci nr. 221 - E 22

S Teren = 6,68 mp

1991

674.

-

TEREN și CONSTRUCȚII

Strada Basarabiei nr. 4 S teren = 767 mp

Construcție C1 - corp principal

Regim de înălțime - D+P+1E;

Suprafața construită la sol = 365 mp;

Suprafața construită desfășurată = 1095 mp;

Sistem constructive: zidărie portantă și planșee din beton, tâmplăria din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn și învelitoare din tablă

1910

Construcție C2 - anexă

Regim de înălțime - parter;

Suprafața construită la sol = 4 mp;

Sistem constructive: zidărie de cărămidă portantă cu acoperiș tip terasă

1980

Construcție C3 - cabină poartă

Regim de înălțime - parter;

Suprafața construită la sol = 16 mp;

Sistem constructiv: stâlpi, grinzi și planșeu beton armat cu închideri din b.c.a., acoperiș tip terasă și tâmplărie din lemn.

1999

675.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 242 S1

S Teren = 61 mp

1991

676.

-

TEREN

Micro 19, Strada Brăilei nr. 185

S Teren indiviziune = 106 mp

1991

677.

-

TEREN

Țiglina II, Strada Brăilei aferent Leagăn Copii

S Teren = 40 mp

1991

678.

-

TEREN

Țiglina II, Strada Brăilei aferent Leagăn de Copii

S Teren = 40 mp

1991

679.

-

TEREN

Țiglina II, Strada Brăilei aferent Leagăn de Copii

S Teren = 43 mp

1991

680.

-

TEREN

Bulevardul Traian Vuia nr. 22 - E 4

S Teren = 28 mp

1991

681.

-

TEREN

Țiglina I, Strada Saturn nr. 1-5 S Teren = 94 mp

1991

682.

TEREN

Strada Regiment 11 Șiret, Complex Francezi

S Teren = 1.188,53 mp

1991

683.

-

TEREN

Strada Feroviarilor nr. 12 - E 62 5 Teren = 4 mp

1991

684.

-

TEREN

Tarla 62, Parcela 289 S Teren = 2.567 mp

1991

685.

TEREN

Tarla 123, Parcela 737 S Teren = 21.373 mp

1991

686.

-

TEREN

Tarla 216/1, Parcela 1443/1 S Teren = 15.507 mp

1991

687.

-

TEREN

Tarla 62, Parcela 288

S Teren = 8.993

1991

688.

-

TEREN

Tarla 60-61, Parcela 280-284 S Teren = 23.034 mp

1991

689.

TEREN

Strada Crinului nr. 19

S Teren totală = 576 mp din care

S Teren exclusiv = 405,58 mp

S Teren indiviziune = 170,42 mp (cale acces)

1991

690.

-

TEREN

Bulevardul Henri Coandă nr. 16 - C S Teren = 69 mp

1991

Președinte de ședință,