Hotărârea nr. 396/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Teatrul de Papusi "Gulliver" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 396 din 27.08.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul de Păpuși „Gulliver” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 449/20.08.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151861/20.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 151864/20.08.2020, al Direcției Relații publice și Managementul Documentelor, al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Teatrului de Păpuși „Gulliver” Galați nr. 447/19.08.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 151535/20.08.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Teatrul de Păpuși „Gulliver” Galați conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare, privind organigrama și statul de funcții ale Teatrului de Păpuși „Gulliver” Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Managerul Teatrului de Păpuși „Gulliver” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL 396 / 27.08.2020


ORGANIGRAMA PENTRU ANUL 2020 A TEATRULUI DE PĂPUȘI "GULLIVER"TEATRUL DE PĂPUȘI

____ci/llîVer

www.teatrul-gulliver.ro

Sediul social: Str. Gării nr. 28, 800217, Galați - România

Adresa de corespondența: Str. Domnească nr. 59, 800008, Galați - România Telefon: 004 0236 412 302 • E-mail: contact@teatrul-gulliver.ro, gulliver_gl@yahoo.com

COD FISCAL: 38661115


Anexa 2 la HCL 396 / 27.08.2020

STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2020 AL TEATRULUI DE PĂPUȘI „GULLIVER”

Nr. crt

Compartimentul Funcția

Gradul

Treapta

Nivel studii

Nr. posturi

1

2                        3

4

5

6

I. CONDUCERE = 2

1.

Manager (Director)                      11

-

S

1

2.

Contabil șef                               11

-

S

1

II. SERV. ARTISTIC =16

3.

Actor

IA

5

S

1

4.

Actor mânuitor păpuși

IA

5

S

5

5.

Actor mânuitor păpuși

IA

3

S

1

6.

Actor mânuitor păpuși

I

4

S

1

7.

Actor mânuitor păpuși

I

1

S

1

8.

Actor mânuitor păpuși

11

0

S

4

9.

Actor mânuitor păpuși

1

-

s

1

10.

Secretar literar

IA

3

s

1

11.

Secretar PR

IA

-

s

1

III. SERV. TEHNIC SCI

LNĂ ȘI MUNCITORI SCENĂ = 8

12.

Regizor tehnic

I

5

M

1

13.

Maestru sunet

I

4

M

1

14.

Iluminist scena

I

5

M

1

15.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

I

5

M

4

16.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

I

-

M

1

IV. BIROU PRODUCȚIE ȘI ADMINISTRATIV = 4

17.

Inginer producție

IA

5

S

1

18.

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole

I

5

M

2

19.

Muncitor din activitatea specifica instituțiilor de spectacole

I

2

M

1

V. COMP. MARK

ETING, ORI

GAN1ZAR]

E = 3

20.

Referent organizator spectacole

IA

5

M

1

21.

Supraveghetor sală

I

5

M

2

VI. COMP. FINANCIAR - CONTABIL = 2

22.

Economist

IA

5

S

1

23.

Referent casier

IA

5

M

1

VIL COMP. JURIDIC, RESUB

SE UMANE = 2

24.

Consilier juridic

IA

4

S

1

25.

Referent resurse umane

IA

3

S

1

z^>L DQx                      TOTAL

------------------------/JV---------■<? ,\----------------------------------------------------------------

37

Președinte de ședință,

9              5      5*