Hotărârea nr. 395/2020

Modificarea H.C.L. nr. 199/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Sala de sport si sala de mese Galati, str. Rosiori nr. 31 - Scoala gimnaziala nr. 28"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 395

din 27.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 199/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sală de sport și sală de mese Galați, str. Roșiori, nr. 31 - Școala gimnazială nr. 28”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, lonuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 448/20.08.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151247/20.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;.

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 151248/20.08.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 199/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sală de sport și sală de mese Galați, str. Roșiori, nr. 31 -Școala gimnazială nr. 28” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA HCL 395/27.08.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului Galați, au stabilit o serie de măsuri, care să conducă la asigurarea desfășurării normale a procesului de învățământ preuniversitar din municipiul Galați.

În cadrul măsurilor preconizate se află extinderea sau construirea unor spații noi de învățământ cum ar fi:

 • - Clădiri pentru grădinițe noi cu program normal, prelungit sau săptămânal;

 • - Clădiri pentru școli;

 • - Clădiri pentru săli de sport.

Având în vedere deficitul major de săli de sport din municipiul Galați se propune construirea unui imobil cu regim de înălțime D+P, având funcțiunea de sală multifuncțională cu sală de sport și sală de mese pe terenul din incinta școlii gimnaziale nr. 28, situată pe strada Roșiori nr. 31.

La parter va fi amenajată sala de sport cu gradene pentru 170 de spectatori și va fi dotată cu vestiare pentru elevi/sportivi, grupuri sanitare pentru spectatori, depozit material didactic, cabinet de prim ajutor și birou-vestiar pentru antrenori/profesori.

La demisol vor fi amenajate două săli de mese cu 196 de locuri pentru fiecare sală.

Construcția va avea un caracter modern, va încuraja elevii și tinerii să practice sportul de masă și va oferi posibilitatea asigurării unei mese calde elevilor școlii.

Dat fiind natura activității propuse a se realiza in sala de sport si cantina sunt necesare a se prevedea o serie de dotari specifice:

 • - dotari pentru activitati sportive ( scaune, porti handbal/fotbal, plasa protectie tribuna, plasa porti handbal/fotbal de sala, tabela afisaj digital scor);

 • - mobilier pentru zona de preparare a mesei si accesorii de preparare, echipamente de preparare;

 • - dotari sala de mese;

 • - dotari pentru vestiare, birouri;

 • - echipamente frigorifice;

 • - echipamente de supraveghere;

 • - lift pentru persoane cu dizabilitati;

 • - echipamente sportive, medicale.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 7.179.739,18 lei

Din care C+M:             5.030.330,15 lei

Capacități: - Aria construită = 1554 mp;

 • - Aria desfășurată construită = 3168,5 mp

 • - amenajare teren-S-6.200 mp - dotari si echipamene specifice

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local/buget stat si/sau imprumut Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

S3.550.0C

i 10.174.5(

63,724.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

o.oc

O.OC

i

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

76,950.00

14,620.50

91,570.50

16

3,7

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

O.OC

0.00

Consultanță

8,96116

56,12516

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

o.oo

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

1 000

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

19,732.00

3,749.08

23,481.08

3.81. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,700.00

1,463.00

9,163.00

3.811. pe perioada de execuție a lucrărilor

3,850.00

731.50

4,581.50

3.81.2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3,850.00

731.50

4,581.50

3,8.2. Dirigentie de șantier

12,032.00

2,286.08

14,318.08

Total capitol 3

201,602.00

38,274.74

287,040.74

1

41

Construcții ,1 Insțdlățli

Lucrări de baza - Construcții și Instalații

4,061,297.00

771,646.43

4,832,943.43

3,604,297.00

684,816.43

4,289,113.43

lucrări specifice - pardoseala speciala pentru săli de sport

457,000.00

86,830.00

543,830.00

4.2

Montaj Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

223,360.00

42,438.40

265,798.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

4.5

Dotări

928,652.34

176,443.95

1,105,09619

4.6

Active necorporale

0.00

0.0Q

0.00

Total capitol 4

5113,309.34

990,528.78

6,203338.12

CAPITOLUL 5 Alte Cheltuieli

51

Organizare de șantier

30,000.00

5,700.00

35,700.00

5.1.1, lucrări de construcții $1 instalații aferente organizării de Șantier

30,000.00

5,700.00

35,700.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

46,506.94

OOP

46,506.94

5.21. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii Finanțatoare

0.00

l

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea eritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de zonstrucțli (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

4,227.90

: o oo

4,227.90

ENTITATEA ACHIZITOARE:                                   PR, NR

/2019

D.T.A.C.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI                               FAZA:

PROIECTANT:

S.C. CRIOMEC S.A. GALAȚI

S.C. ARHITEHNICA S.R.L. GALAȚI,

Str. DOMNEASCA nr. 140, bl.A, ap.04, Galați

CUI: RO 32305631, J17/1223/2013

DEVIZ GENERAL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

IMOBIL SALA DE SPORT SI SALA DE MESE

GALAȚI/ STR. ROȘIORI, NR.31 - ȘCOALA GIMNAZIALA NR.28

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

Valoare cu

lei

lei

lei i

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

000

1           0.00

0.00

li

1.3

Amenajarea terenului

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

50,000.0(1

0.00

$,500.00

0.00

59,500.00

0.00

1.4 Toți

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

il capitol 1

0.00 50,000.00

0.00

9,500.00

0,00

59,500.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiect

Ivukil de investiții

2.1

Branșament apa

0.00

0.00

0.00

2.2

Branșament canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3

2.4-

Branșament electric

Branșament gaze naturale

82,000.00

4,606.72

15,580.00

875.28

97,580.00

5,482.00

23

Branșament voce/date

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

86,606.72

15,580.00

97380.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistenți tehnki

3.1

Studii

47320.00

0.00

47,320.00

3.1.1. Studii de teren - supraveghere arheologica

47,320.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.2

3.4

3.5

3,1.3. Alte studii specifice

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

Expertlzare tehnică

Certificarea performanței energetice și audltul energetic al dMiril01, __________________________________

Proiectare

0.00

4/150.00 0.00

0.00

130,500.00

0.00

769.50 0.00

______2£2

24,795.00

0.00

431930 _________0.00

000 155395.00

3,5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilltate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentațle de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pențru cpntrolul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șipentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

21,139.52

mg

21,139.52

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)

21,139.52

ooo

21,13952

5.3

Tota

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desființare

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

1 capitol 5

0.00

406,129.70

0.00

482,636.64

0*00

77,164.64

0.00

91,700.96

0.00

483,294.34

0.00

574,337.60

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice fi teste___________________________________________________

6.1

Pregitirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice;! teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAI

6,034,154.71

1,145,584.48

7,179,739.18

dlncare:C + M (1.2+ 1.3+1.4 +2 + 4.1+ 4.2+ 5.2.1)

4,227,903.72

802,426.43

5,030,330.15