Hotărârea nr. 394/2020

Transmiterea in folosinta gratuita Parohiei Romano-Catolice "Nasterea Sf. Ioan Botezatorul", a cladirii fostului punct termic Mihai Bravu, situata in municipiul Galati, strada Mihai Bravu nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 394

din 27.08.2020

privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Romano-Catolice “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, a clădirii fostului punct termic Mihai Bravu, situată în municipiul Galați, strada Mihai Bravu, nr. 1

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 447/20.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151576/20.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 151580/20.08.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresele ale Parohiei Romano-Catolice “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 9159/16.01.2020, respectiv nr. 124030/14.07.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d”, art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a”, art. 297, alin. (1), lit. ”d”, art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, a clădirii fostului punct termic Mihai Bravu situată în municipiul Galați, strada Mihai Bravu nr. 1, imobil cu suprafața construită de 173,00 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 111385, având valoarea de inventar de 277333,92 lei, în vederea utilizării ca anexă depozit în cadrul Unității de servicii sociale pentru persoane vârstnice;

 • (2) Imobilul este individualizat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Durata pentru care se acordă folosința gratuită a imobilului de la alin. (1) este de 20 de ani de la data încheierii Contractului de transmitere în folosință gratuită;

 • (4) Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de protocol încheiat între Municipiul Galați și Parohia Romano-Catolică “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”, în termen de 30 de zile lucrătoare de la semnarea Contractului de transmitere în folosință gratuită de către ambele părți.

Art. 2 - Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații:

 • a) Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

 • b) Să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) Să permită accesul pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) Să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui, fără acordul proprietarului;

 • e) La încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și liber de orice sarcini;

 • f) Să nu transmită folosința dobândită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane;

 • g) Să informeze proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) Parohia Romano-Catolică “Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” are obligația să suporte toate cheltuielile de întreținere a bunului imobil, potrivit destinației sale.

Art. 3 - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 352 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Consiliul Local Galați poate să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la H.C.L. nr. 394/27.08.2020Președinte de ședință