Hotărârea nr. 392/2020

Stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru membrii Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor culturale, ai Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor de dezvoltare a comunitatii, precum si ai Comisiilor de solutionare a contestatiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 392

din 27.08.2020

privind stabilirea cuantumului indemnizației pentru membrii Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale , ai Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității, precum și ai Comisiilor de soluționare a contestațiilor

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 445/19.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 150698/19.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150699/19.08.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 87/26 03 2020 privind aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit, de interes general;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 88/26 03 2020 privind aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general;

Având în vedere dispozițiile art. 16, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”d” și ”f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea unei indemnizații, în bani, pentru membrii Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale , ai Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor de dezvoltare a comunității, precum și ai Comisiilor de soluționare a contestațiilor.

Art. 2 - Indemnizația acordată pentru activitatea depusă în cadrul comisiilor este în cuantum de câte 200 lei net pentru fiecare membru, pe sesiune de selecție.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,