Hotărârea nr. 386/2020

Modificarea H.C.L. nr. 173/29.05.2014 privind infiintarea Fundatiei Sportul Galatean, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 386

din 27.08.2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 173/29 05 2014 privind înființarea Fundației Sportul Gălățean, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 439/18.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 150341/18.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150345/18.08.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 29, alin. (1) și alin. (2), lit. ”h” din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 18, lit. ”i” și ale art. 24 din Statutul Fundației ”Sportul Gălățean” aprobat prin H.C.L. nr. 173/29 05 2014 privind înființarea Fundației ”Sportul Gălățean”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 385/27.08.2020 privind împrumutul de folosință, cu titlu gratuit, a imobilului “Stadion Oțelul”, situat în Galați, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 82;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (7), lit. ”f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Alineatul 2 al Cap. II din anexa 1 - Actul Constitutiv al Fundației ”Sportul Gălățean” - la H.C.L. nr. 173/29.05.2014 se modifică și va avea următorul cuprins:

”administrarea și gospodărirea bazelor de recreere, agrement și sport în condiții de calitate și eficiență: Sala Sporturilor Dunărea, Stadionul Dunărea, Patinoarul artificial Dunărea, Bazinul de înot Baia Comunală, Stadionul Gloria, Complexul Sportiv Arena de Box, Baza Sportivă Siderurgistul, Zona de Agrement “Plaja Dunărea”, precum și, pe durata contractului de împrumut de folosință încheiat între societatea Liberty Galați S.A. și Municipiul Galați, în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 385/27.08.2020, baza sportivă “Stadion Oțelul” Galați”.

Art. II - Alineatul 2 al art. 4, Cap. II din anexa 2 - Statutul Fundației ”Sportul Gălățean”- la H.C.L. nr. 173/29.05.2014 se modifică și va avea următorul cuprins:

” administrarea și gospodărirea bazelor de recreere, agrement și sport în condiții de calitate și eficiență: Sala Sporturilor Dunărea, Stadionul Dunărea, Patinoarul artificial Dunărea, Bazinul de înot Baia Comunală, Stadionul Gloria, Complexul Sportiv Arena de Box, Baza Sportivă Siderurgistul, Zona de Agrement “Plaja Dunărea”, precum și, pe durata contractului de împrumut de folosință încheiat între societatea Liberty Galați S.A. și Municipiul Galați, în conformitate cu dispozițiile H.C.L. nr. 385/27.08.2020, baza sportivă “Stadion Oțelul” Galați”.

Art. III - Actul Constitutiv și Statutul Fundației ”Sportul Gălățean” se modifică și se completează corespunzător prezentei hotărâri.

Art. IV - Consiliul Director al Fundației ”Sportul Gălățean” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,