Hotărârea nr. 385/2020

Imprumutul de folosinta, cu titlu gratuit, a imobilului "Stadion Otelul", situat in Galati, str. Ing. Anghel Saligny nr. 82

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 385 din 27.08.2020

privind împrumutul de folosință, cu titlu gratuit, a imobilului „Stadion Oțelul”, situat în Galați, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 82

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 438/18.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 150275/18.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150278/18.08.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând:

  • > Adresa Fundației Sportul Gălățean înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 148812/17.08.2020;

  • > Adresa nr. 149208/17.08.2020;

  • > Adresa societății Liberty Galați SA. înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați nr. 150161/18.08.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă împrumutul de folosință, cu titlu gratuit, a imobilului “Stadion Oțelul”, situat în Galați, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 82 de la societatea Liberty Galați S.A.;

  • (2) Imobilul “Stadion Oțelul este înregistrat în Cartea Funciara nr. 106798 a localității Galați, având nr. cadastral 106798, compus din teren în suprafață totală de 34.894 mp - din acte, suprafață măsurată 34.591 mp și construcțiile aferente împreună cu toate dotările acestora;

  • (3) Durata pentru care se acordă împrumutul de folosință a imobilului de la alin. (1) este de 1 an de la data încheierii contractului;

  • (4) Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Liberty Galați S.A și Municipiul Galați în termen de 10 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,