Hotărârea nr. 384/2020

Aprobarea tarifelor orare de functionare pentru unele mijloace de transport utilizate de catre Serviciul Public Ecosal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 384

din 27.08.2020

privind aprobarea tarifelor orare de funcționare pentru unele mijloace de transport utilizate de către Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 437/18.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 150197/18.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150203/18.08.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicicitarea nr. 11838/10.08.2020, a Serviciului Public Ecosal Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 143799/11.08.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 39, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64, alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 6, alin. (1), lit. ”k” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din anexa la Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (7), lit. ”n”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă tarifele orare de funcționare pentru unele mijloace de transport utilizate de către Serviciul Public Ecosal Galați prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 524/23.11.2010 privind aprobarea tarifelor orare de funcționare pentru unele mijloace de transport utilizate de către ”Serviciul Public Ecosal Galați” își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul Serviciului Public Ecosal Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Nr.crt

Activitatea desfășurată

Tarif aprobat lei/ora fara TVA

Program

Stationare

1

Toate activitatile de salubrizare si administrare a domeniului public

de zi

de noapte

zi

noapte

i;i

Tarif Dacia Dokker Laureate 1,5 s

51,73

57,84

31,63

37,73

i;2

Tarif Dacia Dokker Van Ambiance

58,53

64,63

38,39

44,50

i;3

Tarif Renaul trafic

53,06

59,16

31,63

37,73

i;4

Opel Movano 2298 CMC

70,98

77,08

46,59

52,69

i;5

Dacia Logan Berlină 1,5 DCI

34,00

-

-

-

Tarifele includ numai cheltuiala cu autovehicu Pentru activitatile de salubrizare ce imp manopera echipajului se evidentiaza distin aplicand tarifele aferente.

Tarifele includ cota de cheltuiala indirecta si pr

ul si cond lica ech ct in sit

ofiud.

'ucatorul auto.

ipaj,cheltuiala cu uatiile de lucrari

Nr.crt

Activitatea desfășurată

Tarif aprobat lei/ora fara TVA

Program

Stationare

2

Toate activitatile din Secția întreținere și reparații urbane

de zi

de noapte

zi

noapte

2;i

Tarif Dacia Dokker Laureate 1,5 s

41,94

46,96

25,40

30,42

2;2

Tarif Dacia Dokker Van Ambiance

47,53

52,55

30,97

35,99

2;3

Tarif Renaul trafic

43,03

48,05

25,40

30,42

2;4

Opel Movano 2298 CMC

57,78

62,80

37,70

42,72

Tarifele nu includ cota de cheltuiala indirecta si profitul.

Se aplica cotele de cheltuieli indirecte conform Normativului P 91-81, profitul conform HCL 211/22.03.2018 in cuantum de 3% .

Pentru activitatile SIRU ce implica echipaj,cheltuiala cu manopera echipajului se evidentiaza distinct in situatiile de lucrari aplicand tarifele aferente.

Președinte de ședință,