Hotărârea nr. 383/2020

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata total? de 193,81 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 383

din 27.08.2020

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 193,81 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 435/18.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 150092/18.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150103/18.08.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 193,81 mp, proprietate publică a municipiului Galați;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

ANEXA HCL nr.383/27.08.2020

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa/planșa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție - "Realizarea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice existente cu spații producție aparținând Heinen & Hopman Real Estate SRL și Asdisnav, Calea Prutului nr. 146-148”

42.67 mp

Adresa nr. 147568/13.08.2020 /Anexa 1

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție - "Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent Birouri+Hală Producție aparținând Heinen & Hopman Real Estate SRL și Asdisnav, Calea Prutului nr. 146-148”

5.79 mp

Adresa nr. 147572/13.08.2020 /Anexa 2

3.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent sala de sport și sala de mese, str. Roșiori nr. 31”

145.38

Adresa nr. 149283/17.08.2020 /Anexa 3

TOTAL

193.81mp

Președinte de ședință,

00


Crt.

Echipament

Suprafață [mp]

1

2 x LES 20 kV

5.79

TOTAL GENERAL

5.79jfotinorn 11 m


Punct inflexiune

Coordonate Stereo

X

Y

1

443274.954

741286.693

2

443274.836

741286.267

3

443275.064

741286.193

4

443281.733

741284.838

5

443281.733

741284.124

6

443274.886

741285.515

7

443273.981

741285.808

8

443274.286

741286.903Se


s.c. NAȘI S.R.L. Galaț J17/1608/2007 RO2243 0745 004194


Proiect: 462 / 2020


Specificație Șef proiect


Semn


Data: Iunie 2020


Titlu planșă:

Plan de situație pe suport topografic


Faza: P.C.U.


Planșa IE-0’1