Hotărârea nr. 382/2020

Completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galati aferente sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare al municipiului Galati, concesionate prin contract de delegare catre Societatea Apa Canal S.A. Galati, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 382

din 27.08.2020

privind completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 434/18.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 150031/18.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 150035/18.08.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3), lit. ”a” și ”b” și art. 25, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 310 din 07.09.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, către SC Apă Canal SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al municipiului Galați, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, Regulamentului serviciului cu apă și de canalizare al municipiului Galați aferent sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit.” c” și ”d”, alin. (6), lit. ”a” și alin. (7), lit. ”n”, coroborate cu cele ale art. 303, alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la HCL nr. 382/27.08.2020

Bunurile cu care se completează Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin Contractul de delegare către S.C. Apă Canal S.Â. Galați aprobată prin H.C.L. nr. 310/2010.

Nr. crt.

Denumire mijloace fixe/ Locația/Caracteristici tehnice

Cod clasificare

DN (ani)

Nr. inventar

Valoare de inventar actualizată

Data PIF

LEI

1.

Investiție Resistematizare strada Brăilei între bulevardul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN 2B Tirishina) tronson 1, cuprins între km 130+600 -131+505 - Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67422/10.04.2020

1.1

Rețea canalizare pluvială strada Brăilei tronson bulevardul Dunărea -intrarea în municipiul Galați, tronson I, Km 130+600-131+505:

  • • Tuburi PVC-G, Dn315mm, L - 550 ml

  • • Cămine vizitare - 12 buc.

  • • Guri de scurgere - 8 buc.

  • • Camera de cădere - 1 buc.

1.8.7.

48

220388.2

1.077.048,08

Aprilie 2020

Total investiție Resistematizare strada Brăilei între bulevardul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN 2B Tirishina) tronson 1, cuprins între km 130+600- 131+50.

Președinte de ședință,

J                                             J                    J ’