Hotărârea nr. 380/2020

Aprobarea Studiului de fundamentare privind organizarea serviciului de administrare a domeniului public si privat in Municipiul Galati si a formei de gestiune a acestui serviciu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 380 din 27.08.2020

privind aprobarea Studiului de fundamentare privind organizarea serviciului de administrare a domeniului public și privat în Municipiul Galați și a formei de gestiune a acestui serviciu

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 408/06.08.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 140776/06.08.2020, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 140780/06.08.2020 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1), alin. (2), art. 10 alin. (2) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), și alin. (7) lit. n) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fundamentare privind organizarea serviciului de administrare a domeniului public și privat în municipiul Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă ca formă de gestiune pentru organizarea serviciului de administrare a domeniului public și privat în municipiul Galați, gestiunea delegată.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 380 / 27.08.2020


ONV LAW

STUDIU DE FUNDAMENTARE PENTRU OPORTUNITATEA ORGANIZĂRII SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT ÎN MUNICIPIUL GALAȚI


Cuprins

 • 1 CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE

 • 1.1 Date generale

 • 1.2 Descrierea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat

 • 2 CAPITOLUL II - SITUAȚIA EXISTENTĂ ÎN PREZENT ÎN MUNICIPIUL GALAȚI ÎN CEEA CE

PRIVEȘTE SERVICIU LE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

 • 2.1 Activitățile care fac în prezent obiectul Contractului nr. 112124/01.10.2010 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat

 • 2.2 Acte administrative ale Consiliului Local privind serviciile de administrare a domeniului public și privat

 • 3 CAPITOLUL III - NECESITATEA Șl OPORTUNITATEA ORGANIZĂRII SERVICIILOR DE

ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT DIN MUNICIPIUL GALAȚI

 • 4 CAPITOLUL IV - SURSE DE FINANȚARE. EVALUAREA INDICATORILOR TEHNICO -

ECONOMICI

 • 4.1 Surse de finanțare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat

 • 4.1.1    Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor.... 20

 • 4.1.2    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor

 • 4.2 Indicatori tehnico - economici

 • 4.2.1 Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și

  grădinilor publice. Producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi. Conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal


existent 23

 • 4.2.1.1    Descrierea activității

 • 4.2.1.2    Situația actuală

 • 4.2.1.3   Motive de ordin economic

  4.2.2 Administrarea cimitirelor. Servicii anexe înhumării (închiriere locuri capele,


întreținere morminte etc)

 • 4.2.2.1    Descrierea activității

 • 4.2.2.2    Situația actuală

 • 4.2.2.3   Motive de ordin economic

 • 4.2.3 Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare

 • 4.2.3.1    Descrierea activității

 • 4.2.3.2    Situația actuală

 • 4.2.3.3   Motive de ordin economic

  4.2.4 Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale (desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor din fier, sticlă, PVC și alte materiale ușoare, ilegale aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați, montarea, repararea și întreținerea mobilierului urban, îngrijirea și


repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale)

 • 4.2.4.1    Descrierea activității

 • 4.2.4.2    Situația actuală

 • 4.2.4.3   Motive de ordin economic

 • 4.2.5 Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor abandonate și a celor

staționate/oprite neregulamentar

ON V L AW           WT----

 • 4.2.5.1    Descrierea activității

 • 4.2.5.2    Situația actuală

 • 4.2.5.3   Motive de ordin economic

 • 4.2.6 întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a ștrandurilor. Curățarea și igienizarea lacurilor

 • 4.2.6.1    Descrierea activității

 • 4.2.6.2    Situația actuală

 • 4.2.6.3 Motive de ordin economic

 • 4.2.7 Administrarea și exploatarea târgurilor și a bazatelor

 • 4.2.7.1    Descrierea activității

 • 4.2.7.2    Situația actuală

 • 4.2.7.3   Motive de ordin economic

 • 4.2.8 Administrarea și exploatarea portului de ambarcațiuni

 • 4.2.8.1    Descrierea activității

 • 4.2.8.2    Situația actuală

 • 4.2.8.3   Motive de ordin economic

 • 4.2.9 Administrarea și exploatarea spațiilor publicitare și a panourilor de afișaj și reclamă

 • 4.2.9.1    Descrierea activității

 • 4.2.9.2    Situația actuală

 • 4.2.9.3   Motive de ordin economic

 • 4.2.10 Administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive

 • 4.2.10.1  Descrierea activității

 • 4.2.10.2  Situația actuală

 • 4.2.10.3  Motive de ordin economic

 • 5 CAPITOLUL V - MODALITATEA DE GESTIUNE A SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT DIN MUNICIPIUL GALAȚI. STABILIREA SOLUȚIILOR OPTIME DE

ORGANIZARE Șl GESTIONARE A SERVICIILOR

 • 5.1 Modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat din

Municipiul Galați

 • 5.1.1   Gestiunea directă

 • 5.1.2   Gestiunea delegată

 • 5.1.3    Analiza oportunității delegării gestiunii serviciilor

 • 5.1.4   Natura juridică a contractului de delegare de gestiune

 • 5.1.5   Durata contractului de delegare de gestiune

 • 5.1.6   Procedura de atribuire a contractului de delegare

 • 6 ASPECTE DE MEDIU Șl DE ORDIN SOCIAL

 • 7 CAPITOLUL V-CONCLUZII

 • 1 CAPITOLUL I - CONSIDERAȚII GENERALE

 • 1.1 Date generale

Municipiul Galați, unul dintre cele mai mari centre economice din România, este reședința județului Galați, fiind totodată și cea mai mare localitate din acest județ.

Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Institutului Național de Statistică, la data de 1 iulie 2019 populația orașului era de 305.3861 locuitori.

Orașul este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre-Main-Rin, context în care viața economică a municipiului s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic și al Portului Mineralier.

Municipiul Galați este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27' latitudine nordica și 28° 02' longitudine estică. Acesta este situat pe malul stâng al Dunării și ocupă o suprafață de 246,4 km2, regăsindu-se la confluența râurilor Șiret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș, la circa 80 de kilometri de Marea Neagră.

Galați este al doilea portal României, cu posibilitate deconectare la Marea Neagră, de la Galați Dunărea fiind maritimă. Prin porturile sale se realizează cea mai importantă parte a exportului de cherestea a României2.

Prin HCL Galați nr. 123/2020 s-a aprobat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Galați pentru perioada 2021-2027, instrument de planificare care are rolul de a stabili o viziune integrată pe termen lung asupra dezvoltării durabile a comunității, aplicând principiile coeziunii și competitivității economice, sociale și teritoriale, dezvoltării și asigurării de șanse egale pentru toți membrii societății locale, regionale și naționale3.

 • 1.2 Descrierea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat

Serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local sunt reglementate de OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local4.

Articolul 2 lit. a) din OG nr. 71/2002 definește serviciile de administrare a domeniului public și privat ca „totalitatea acțiunilor și activităților edilitargospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale".

Aceste servicii sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale și contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestor comunități.

De asemenea, conform art. 3 alin. (1) din OG nr. 71/2002, serviciile de administrare a domeniului public și privat grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

„a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;

b) amenajarea și întreținerea zonelor vezi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

c) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • e) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;

 • f) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;

 • g) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;

i) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;

j) înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale;

I) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

m) organizarea și exploatarea activităților de coșerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor și crematoriilor, a grădinilor botanice și/sou zoologice, a WC-urilor publice".

OG nr. 71/2002 prevede de asemenea că „înființarea, organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat vor avea în vedere respectarea și îndeplinirea următoarelor cerințe:

 • a) securitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • c) adaptabilitatea serviciilor la cerințele comunităților locale;

 • d) accesul liber la servicii și la informațiile referitoare la acestea;

 • e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate;

 • f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat"5 6.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) din OG nr. 71/2002, „Serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale; studiile de fundamentare vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a serviciului și vor recomanda soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor".

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aprobă prin hotărâre a consiliului local municipal, ulterior dezbaterii publice a studiilor de fundamentare și consultării cetățenilor5.

în termen de 6 luni de la luarea deciziei de delegare a gestiunii, consiliile locale municipale vor aproba studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii7.

 • 2 CAPITOLUL II - SITUAȚIA EXISTENTA ÎN PREZENT ÎN MUNICIPIUL GALAȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT

 • 2.1 Activitățile care fac în prezent obiectul Contractului nr. 112124/01.10.2010 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat

La data de 01.10.2010, s-a încheiat Contractul de delegare nr. 112124/01.10.2010 între Municipiul Galați și SC Gospodărire Urbană SRL, cu o durată de 10 ani.

Potrivit art. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat, „obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a:

 • • amenaja, întreține și înfrumuseța zonele verzi (peluze, parcuri și grădini);

cultura florilor și plantelor ornamentale;

 • - servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

servicii de îmbunătățiri funciare și irigații;

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestier (împădurire, reîmpădurire, asigurare de puieți butași, arbuști);

 • - producere de material dendrofloricol;

• organiza și exploata activitățile de administrare a WC-urilor publice și a cimitirelor (Eternitatea, Sfântul Lazăr, Ștefan cel Mare):

 • - servicii funerare;

 • - servicii anexe înhumării si incinerării (închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor);

 • • amenaja, organiza și exploata parcările;

 • • înființa, organiza și exploata băile publice: Baia Comunală;

 • • depozita și compacta deșeurile provenite din construcții și demolări;

 • • ridica și transporta vehicule abandonate;

 • • desființa împrejmuirile și demolarea construcțiilor din fier, sticla, pvc și alte materiale ușoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • • administra bazele sportive din municipiul Galați și anume: Stadionul Dunărea (str. Stadionului nr. 1), Patinoarul Artificial (str. George Coșbuc nr. 253);

 • • administra, întreține și exploata zonele de agrement: Lac Vânători, Plaja Dunărea:

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative;

 • ~ servicii de închiriere a mijloacelor de transport pe apă, fără echipaj;

 • • administra, întreține și exploata Talciocul;

 • • administra, întreține și exploata Portul de Ambarcațiuni de Agrement;

 • • ecarisajul animalelor mari fără stăpân găsite abandonate pe domeniul public'1.

De asemenea, potrivit dispozițiilor contractuale, intra în obiectul contractului inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitarâ aferentă activităților în aria administrativ-teritorială a municipiului Galați.

Obiectul Contractului menționat a fost modificat după cum urmează:

prin Actul adițional nr. 11/03.03.2014, Patinoarul Artificial și Stadionul Dunărea au fost preluate din concesiunea SC Gospodărire Urbană SRLÎn administrarea Consiliului Local Galați;

prin Actul adițional nr. 18/10.05.2017, art. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat s-a modificat în sensul în care „obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul și obligația de a:

 • • amenaja, întreține și înfrumuseța zonele verzi (peluze, parcuri și grădini);

 • - cultura florilor și plantelor ornamentale;

 • - servicii pentru protecție fitosanitară;

 • - servicii de întreținere a plantațiilor ornamentale;

 • - servicii de îmbunătățiri funciare și irigații;

 • - servicii de conservare și dezvoltare a fondului forestier (împădurire, reîmpădurire, asigurare de puieți butași, arbuști);

 • - producere de material dendrofloricol;

• organiza și exploata activitățile de administrare a WC-urilor publice și a cimitirelor (Eternitatea, Sfântul Lazăr, Ștefan cel Mare):

 • - servicii funerare;

 • - servicii anexe înhumării si incinerării (închirierea locurilor în capele, închirierea sau vânzarea locurilor de veci, întreținerea mormintelor);

 • • amenaja, organiza și exploata parcările;

 • • depozita și compacta deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • • ridica și transporta vehicule abandonate;

 • • desființa împrejmuirile și demolarea construcțiilor din fier, sticla, pvc și alte materiale ușoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • • administra, întreține și exploata zonele de agrement: Lac Vânători:

 • - activități de cazare pe termen scurt;

 • - activități de stocare și depozitare;

 • - servicii privind desfășurarea de activități recreative;

 • - servicii de închiriere a mijloacelor de transport pe apă, fără echipaj;

 • • administra, întreține și exploata Talciocul;

 • • administra, întreține și exploata Portul de Ambarcațiuni de Agrement;

 • • ecarisajul animalelor mari fără stăpân găsite abandonate pe domeniul public;

 • • îngriji și repara fântânile arteziene și cișmelele stradale;

 • • monta, întreține și repara mobilierul stradal,

inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitarâ aferentă activităților în aria administrativ-teritorială a municipiului Galați".

 • 2.2 Acte administrative ale Consiliului Local privind serviciile de administrare a domeniului public și privat

Principalele acte administrative adoptate de Municipiul Galați privind serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt următoarele:

 • A. HCL Galați nr. 125/17.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați

Prin HCL Galați nr. 125/17.03.2005 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, care a reglementat următoarele activități:

în ceea ce privește asigurarea condițiilor sanitare pe domeniul public și privat: i) curățarea străzilor, drumurilor și aleilor;

 • ii) ecarisaj;

 • iii) dezinsecție și deratizare;

 • iv) curățarea și salubrizarea lacurilor;

 • v) organizarea și funcționarea cimitirelor;

 • - administrarea drumurilor și a străzilor:

 • i) administrarea și întreținerea drumurilor;

 • ii) amenajarea și întreținerea parcărilor; administrarea domeniului public și privat: i) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;

 • ii) montarea mobilierului stradal;

 • iii ) organizarea piețelor, târgurilor și bâlciurilor;

 • iv ) organizarea comerțului în zone publice;

 • v) organizarea comerțului în piețe și târguri;

 • vi) amplasarea și funcționarea piețelor;

 • vii) amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, ștrandurilor, lacurilor și bălților;

 • vii i) administrarea și exploatarea băilor și a WC-urilor publice;

 • ix ) administrarea și exploatarea spațiilor publicitare;

 • x) asanarea și amenajarea terenurilor mlăștinoase de pe raza municipiului Galați;

 • xi) amenajarea cursurilor de apă ce traversează localitatea;

 • xii) asigurarea iluminatului public;

 • xiii ) întreținere fâșie de frontieră;

 • xiv ) depozitare și compactare deșeuri rezultate din lucrările de construcții;

 • xv) ridicarea mașinilor abandonate;

 • xvi) întreținere ceasuri publice;

xvii )   semaforizare.

De asemenea, prin Regulamentul aprobat prin HCL Galați nr. 125/2005 au fost adoptați indicatorii de performanță pentru următoarele activități componente ale serviciului:

 • - activitatea de curățare a străzilor, drumurilor și aleilor (anexa I);

 • - ecarisaj (anexa II);

 • - dezinsecție și deratizare (anexa III);

 • - asigurarea iluminatului public (anexa IV);

 • - organizarea și funcționarea cimitirelor (anexa V);

 • - amenajarea și întreținerea zonelor verzi (anexa VI).

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, aprobat prin HCL Galați nr. 125/17.03.2005, a fost modificat prin următoarele hotărâri ale consiliului local Galați:

 • i) HCL Galați nr. 169/10.04.2008 privind modificarea și completarea HCL nr. 125/17.03.2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, prin care:

 • a) au fost adăugate obiectului regulamentului ca activități ale serviciului public de administrare a domeniului public/privat de interes local al municipiului Galați:

 • - ridicarea, transportul, îngrijirea și valorificarea animalelor mari fără stăpân;

 • - asigurarea funcționării, întreținerea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale;

 • - citiri topografice la tasarea blocurilor și citiri ale nivelului pânzei freatice;

 • - curățarea de graffitti și refacerea imobilelor, monumentelor, operelor de artă și altor construcții aparținând domeniului public și privat al municipiului Galați.

 • b) a fost aprobată lista cu activitățile care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public/privat al municipiului Galați pentru care a fost aleasă ca formă de gestiune gestiunea directă:

 • 1) ecarisajul, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 2) organizarea și funcționarea cimitirelor, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public;

 • 3) amenajarea și întreținerea parcărilor, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public;

 • 4) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public și Serviciul public Ecosal Galați;

 • 5) amenajarea și întreținerea locurilor de agrement, ștrandurilor, lacurilor și bălților, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public;

 • 6) administrarea și exploatarea băilor și a WC-urilor publice, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public;

 • 7) ridicarea mașinilor abandonate, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public;

 • 8) ridicarea, transportul, îngrijirea și valorificarea animalelor mari fără stăpân, având ca prestator Serviciul public Administrarea Domeniului Public;

 • 9) asigurarea funcționării, întreținerea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 10) curățarea de graffitti și refacerea imobilelor, monumentelor, operelor de artă și altor construcții aparținând domeniului public și privat al municipiului Galați, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați.

 • ii) HCL Galați nr. 24/03.02.2009 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, aprobat prin HCL nr. 125/17 03 2005, modificat și completat de HCL nr. 169/10 04 2008, prin care:

 • a) au fost adăugate obiectului regulamentului ca activități ale serviciului public de administrare a domeniului public/privat de interes local al municipiului Galați:

 • - desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • - organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;

 • - conservarea, întreținerea și repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați.

Aceste activități s-au adăugat de asemenea în Lista cu activitățile care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public/privat al municipiului Galați pentru care s-a ales ca formă de gestiune - gestiunea directă, această listă modificându-se după cum urmează:

 • 12) desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 13) optimizarea și organizarea circulației rutiere și pietonale, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 14) conservarea, întreținerea și repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galați, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 15) administrarea drumurilor și străzilor, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 16) montarea mobilierului stradal, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 17) semaforizarea, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați.

 • iii) HCL Galați nr. 401/28.10.2010 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, aprobat prin HCL nr. 125/17.03.2005, cu modificările și completările ulterioare;

îv) HCL Galați nr. 128/22.03.2011 privind modificarea și completarea HCL nr. 125/17.03.2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de

administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • v) HCL Galați nr. 588/22.12.2011 privind modificarea și completarea HCL nr. 125/17.03.2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • vi) HCL Galați nr. 178/28.05.2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 125/17.03.2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • vii) HCL Galați nr. 143/28.03.2017 privind modificarea HCL nr. 292/09.08.2010 privind modificarea și completarea HCL nr. 125/17.03.2005 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare.

B. HCL Galați nr. 249/20.07.20108 prin care s-a aprobat reorganizarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați, în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Galați, prin Consiliul local Galați, sub denumirea SC Administrarea Domeniului Public Galați SA.

C. HCL Galați nr. 281/09.08.20109 prin care s-au aprobat caietele de sarcini aferente următoarelor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați:

 • 1) Construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor;

 • 2) Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental;

 • 3) Administrarea cimitirelor și a WC-urilor publice;

 • 4) Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii;

 • 5) Ecarisaj;

ONV LAW              ----

 • 6) Desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • 7) Amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • 8) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

 • 9) Depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări;

 • 10) Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân.

 • D. HCL Galați nr. 288/09.08.201010, s-a aprobat schimbarea denumirii societății SC Administrarea Domeniului Public Galați SA în SC Gospodărire Urbană SA Galați.

 • E. Prin HCL Galați nr. 290/09.08.2010 11 au fost aprobate actul constitutiv al SC Gospodărire Urbană SA Galați și unele măsuri organizatorice, printre care și delegarea gestiunii următoarelor activități care făceau parte din serviciul de administrare a domeniului public:

 • a) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea bazarelor, târgurilor și oboarelor;

 • b) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor;

 • c) organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor și WC-urilor publice;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi ( peluze, parcuri și grădini);

 • e) ecarisajul animalelor mari fără stăpân găsite abandonate pe domeniul public;

 • f) desființarea împrejmuirilor șt demolarea construcțiilor din fier, sticlă, pvc și alte materiale ușoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • g) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • h) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

onv law           mm----

 • i) depozitare și compactare deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • j) ridicare și transport vehicule abandonate.

 • F. Prin HCL Galați nr. 291/09.08.2010 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii activităților care fac parte din serviciul de administrare a domeniului public.

De asemenea, prin aceeași hotărâre s-a aprobat concesionarea directă prin hotărâre a consiliului local a bunurilor proprietate publică și privată a municipiului Galați utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor.

 • G. Prin HCL Galați nr. 292/09.08.201012 s-a modificat lista cu activitățile care făceau parte din serviciul de administrare a domeniului public/privat al municipiului Galați pentru care s-a ales ca formă de gestiune - gestiunea directă după cum urmează:

 • 1) ecarisajul, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 2) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 3) ridicarea, transportul, îngrijirea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 4) curățarea de graffitti și refacerea imobilelor, monumentelor, operelor de artă și altor construcții aparținând domeniului public și privat al municipiului Galați, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 5) citiri topografice la tasarea clădirilor și citiri ale nivelului pânzei freatice, având ca prestator Serviciul public GeoTopoCad-Expert;

 • 6) desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale din beton și cărămidă aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 7) optimizarea și organizarea circulației rutiere și pietonale, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 8) conservarea, întreținerea și repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galați, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 9) administrarea drumurilor și străzilor, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

 • 10) montarea mobilierului stradal, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați;

ONV LAW              ----

 • 11) semaforizarea, având ca prestator Serviciul public Ecosal Galați.

 • H. Prin HCL Galați nr. 300/12.08.2010 s-a aprobat Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea modalității de gestiune a unor activități ale serviciului administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și a formei de gestiune a acestor activități ca gestiune delegată.

Activitățile pentru care s-a propus gestiunea delegată au fost următoarele:

 • a) construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea bazarelor, târgurilor și oboarelor;

 • b) amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor;

 • c) organizarea și exploatarea activităților de administrare a cimitirelor și WC-urilor publice;

 • d) amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi (peluze, parcuri si grădini);

 • e) ecarisajul animalelor mari fără stăpân găsite abandonate pe domeniul public;

 • f) desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor din fier, sticla, pvc și alte materiale ușoare ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;

 • g) amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament;

 • h) înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor;

 • i) depozitare și compactare deșeuri provenite din construcții și demolări;

 • j) ridicare și transport vehicule abandonate.

 • I. Prin HCL Galați nr. 318/07.09.2010 s-a aprobat atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.A, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri.

 • J. Prin HCL Galați nr. 349/30.09.2010° s-a aprobat:

 • 13 HCL Galați nr. 349/30.09.2010 privind:

modificarea și completarea HCL nr. 249/20.07.2010 referitoare la aprobarea reorganizării Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Galați, în societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic Municipiul Galați, prin Consiliul local Galați, sub denumirea SC Administrarea Domeniului Public Galați SA

modificarea și completarea HCL nr. 288/09,08.2010 referitoare la modificarea art. 1 și 2 din HCL nr. 249/20.07.2010, prin schimbarea denumirii SC Administrarea Domeniului Public Galați SA, în SC Gospodărire Urbană SA Galați

ON V L AW           mi----

 • i) schimbarea formei juridice a SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SA Galați, din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată, respectiv SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați;

 • ii) ca, începând cu 01.10.2010, tarifele practicate de SC GOSPODĂRIRE URBANĂ SRL Galați, să fie cele stabilite de Consiliul Local Galați pentru Serviciul Public Administrarea Domeniului Public, la care se adaugă cota de TVA de 24%.

 • K. Prin HCL Galați nr. 111/20.10.201613 14 s-au aprobat tarifele pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați.

Această hotărâre a fost modificată ulterior prin:

 • - HCLGalați nr. 287/31.05.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați;

 • - HCL Galați nr. 374/27.07.2017 pentru modificarea și completarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați;

 • - HCL Galați nr. 308/30.05.2018 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 439/30.08.2018 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 598/25.10.2018 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 632/23.11.2018 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 74/27.02.2019 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 254/30.05.2019 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 372/31.07.2019 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 469/31.10.2019 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 595/12.12.2019 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 76/20.02.2020 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL Galați nr. 169/29.04.2020 pentru modificarea HCL nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană SRL Galați, cu modificările și completările ulterioare.

L. Prin HCL Galați nr. 492/25.09.2017 a fost aprobat actul constitutiv actualizat al societății Gospodărire Urbană SRL Galați, astfel încât unicul asociat al societății este Municipiul Galați prin Consiliul Local Galați.

 • 3 CAPITOLUL III - NECESITATEA Șl OPORTUNITATEA ORGANIZĂRII SERVICIILOR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT DIN MUNICIPIUL GALAȚI

La nivelul municipiului Galați, serviciile de administrare a domeniului public și privat se desfășoară în prezent în temeiul Contractului de delegare a gestiunii nr. 112124/01.10.2010 încheiat cu Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pe o durată de 10 ani.

La data de 01.10.2020, contractul menționat își va înceta efectele ca urmare a ajungerii la termen.

Potrivit art. II din Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat încheiate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, „aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile pana la data încetării acestora, fără posibilitatea prelungirii."

Potrivit art. 9 alin. (1) din OG nr. 71/2002, serviciile de administrare a domeniului public și privat se înființează și se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din inițiativa autorităților administrației publice locale, care:

î) vor analiza necesitatea și oportunitatea înființării serviciilor;

 • ii) vor evalua indicatorii tehnico-economici;

 • iii) vor identifica sursele de finanțare a serviciului;

 • iv) vor recomanda soluția optimă privind modul de organizare și gestionare a serviciilor.

De asemenea, conform art. 47 din OG nr. 71/2002, „în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, dupâ caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii”.

Având în vedere situația prezentată anterior și modul de organizare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat în Municipiul Galați, s-a solicitat efectuarea prezentului studiu de fundamentare, care conține analiza oportunității gestiunii directe sau delegate a următoarelor activități:

 • 1. amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice;

 • 2. administrarea cimitirelor;

 • 3. servicii anexe înhumării (închiriere locuri capele, întreținere morminte etc);

 • 4. amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare;

 • 5. dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale (desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor din fier, sticlă, PVC și alte materiale ușoare, ilegale aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați, montarea, repararea și întreținerea mobilierului urban, îngrijirea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale);

 • 6. ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor abandonate și a celor staționate/oprite neregulamentar;

 • 7. întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a ștrandurilor;

 • 8. administrarea și exploatarea târgurilor și a bazatelor;

 • 9. administrarea și exploatarea portului de ambarcațiuni;

ONV LAW

 • 10. curățarea și igienizarea lacurilor;

 • 11. administrarea și exploatarea spațiilor publicitare și a panourilor de afișaj și reclamă;

 • 12. conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent;

 • 13. producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi;

 • 14. administrarea și exploatarea terenurilor și bazelor sportive.

în cadrul prezentului studiu de fundamentare, modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local va fi stabilită, în conformitate cu OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, pe baza analizei situației actuale a acestor servicii și a modului de administrare și exploatare a acestora în prezent, precum și pe baza legislației aplicabile în domeniu.

 • 4 CAPITOLUL IV - SURSE DE FINANȚARE. EVALUAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI

 • 4.1 Surse de finanțare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat

 • 4.1.1 Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor

Potrivit art. 18 alin. (2) din OG nr. 71/2002, finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură după cum urmează:

,,a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale;

b) din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune".

Alineatul 3 al articolului 18 din OG nr. 71/2002 permite acordarea în completare de subvenții sau alocații bugetare din bugetele locale, în cazul finanțării potrivit alin. (2) lit. b), în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodărești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului.

De asemenea, conform art. 19 din OG nr. 71/2002, cheltuielile curente pentru:

ONV LAW

MII


 • - asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public și privat și efectuării/prestării activităților edilitar - gospodărești specifice acestora, respectiv pentru

 • - întreținerea, reabilitarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente,

se asigură:

 • (i) prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau

 • (ii) prin alocații bugetare, cu respectarea următoarelor condiții:

„a) organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate;

 • b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;

 • c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestarii serviciilor în structura și nivelul tarifelor, al prețului biletelor sau al taxelor locale practicate;

 • d) ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor și taxelor locale și reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influențelor generate de majorarea în amonte a unor prețuri și tarife;

ej recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, prețul biletelor sau taxe locale;

 • f) acoperirea prin tarife, prețul biletelor și taxele locale cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de funcționare și întreținere a serviciilor;

 • g) calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preț, tarif sau taxa în cazul gestiunii directe și prin redevență în cazul gestiunii delegate".

 • 4.1.2 Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se asigură din următoarele surse15:

 • a) alocații de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a

  serviciului;


 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau de Guvern;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

 • f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul;

 • g) venituri proprii ale operatorului;

 • h) alte surse constituite potrivit legii.

 • 4.2 Indicatori tehnico - economici

Cifra de afaceri a societății Gospodărire Urbană SRL pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu de fundamentare15 rezultă din următorul tabel:

2017

2018

2019

TOTAL CIFRA DE AFACERI, DIN CARE

10.532.429

% în cifra de afaceri

14.138.519

% în cifra de afaceri

17.120.349

% în cifra de afaceri

Venituri obținute în vederea îndeplinirii sarcinilor care ii sunt încredințate       de

UATM, din care:

9.292.475

88,23

12.805.105

90,57

15.572.419

90,96

Zone verzi

4.249.665

6.800.421

7.577.955

Lucrări edilitare

653.725

908.386

1.217.277

Lac Vânători

134.027

165.488

203.927

Cimitire

3.182.384

3.513.318

4.482.758

Parcări

1.072.674

1.417.492

2.090.502

Venituri executate către terți, din care:

433.415

4,11

573.495

4,05

692.079

4,04

Zone verzi

20.526

23.774

26.717

16 Conform Adresei emise de Primăria Municipiul Galați sub nr, 37293/24.02.2020 către MLPDA

Cimitir

11.827

11.827

5.190

10% lucrări funerare

393.686

516.720

640.748

închirieri auto

7.376

21.175

19.424

Venituri din tarife

Talcioc, Lac Vânători

441.473

4,19

346.739

2,45

309.717

1,81

Venituri din chirii

365.066

3,47

413.179

2,92

546.134

3,19

 • 4.2.1 Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice. Producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi. Conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent

 • 4.2.1.1 Descrierea activității

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 24/2007, „administrarea spațiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritățile administrației publice locale și de alte organe împuternicite în acest scop".

De asemenea, conform art. 11 din actul normativ menționat, „(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să asigure finanțarea materialului dendricol și a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor și regenerarea vegetației în spațiile verzi proprietatea acestora

în ceea ce privește activitatea de întreținere a spațiilor verzi, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2007, aceasta „se asigură de către proprietarii și administratorii acestora", iar potrivit alineatelor (2) - (4) ale articolului menționat, proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați:

să realizeze măsurile de întreținere a arborilor și arbuștilor;

să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare;

să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafața spațiilor verzi, în rețeaua de preluare a apelor pluviale.

Amenajarea zonelor verzi reprezintă un complex de activități care cuprinde lucrări de semănat gazon, plantarea florilor, arborilor și arbuștilor, producere a materialului dendrologic16.

întreținerea zonelor verzi reprezintă un complex de activități care cuprinde lucrări de17:

curățare a spațiilor verzi de frunze și crengi uscate;

 • - desfundat - mobilizat - nivelat teren (plivit, prășit, săpălugit);

plantări (flori, arbori, arbuști, gard viu și liane);

semănat gazon;

cosirea vegetației;

udat (gazon, flori, arbori și arbuști);

tunderea gardului viu;

 • - tăieri de corecție arbori și arbuști;

fasonări/tăieri de arbori întreținerea florilor (copilit);

combaterea agenților dăunători prin acțiuni de dezinsecție.

 • 4.2.1.2 Situația actuală

Serviciul de amenajare, întreținere și înfrumusețare spații verzi se realizează în prezent de către Direcția Administrare Spații Verzi din cadrul Gospodărire Urbană SRL

Potrivit Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați aprobate prin HCL Galați nr. 123/26.03.2020, suprafața spațiilor verzi din Municipiu era în anul 2018 de 287,91 ha, respectiv aproximativ 12,45 m2 spațiu verde pe cap de locuitor, sub media prevăzută de norme, respectiv o suprafață de 26 m2/cap de locuitor18.

în domeniul public și privat al municipiului se află următoarele tipuri de spații verzi:

 • - Spații verzi amenajate: 94,26 ha

Spații verzi insuficient amenajate sau neamenajate: 65,09 ha

Spații verzi de folosință specializată, aferente dotărilor publice:32,85 ha

Păduri, terenuri forestiere de agrement: 95,68 ha.

în prestarea serviciului de amenajare, întreținere și înfrumusețare spații verzi, activitatea societății Gospodărire Urbană SRL a constat, în decursul anului 2019, în lucrări diverse, precum20:

 • - întreținere parcuri și locuri de plimbare ale gălățenilor, inclusiv faleza Dunării și parcurile nou amenajate de către municipalitate;

 • - cosit mecanic în parcuri și scuaruri - suprafețe de peste 400 hectare;

plantat gard viu pe aliniamente stradale - aprox. 37.700 fire Hybiscus;

plantat bulbi de flori în parcuri - 20.000 buc;

plantat arbori (tei, arțari, platani, ulmi): 2000 buc;

plantat flori produse în sera proprie a societății - 41.650 buc;

tăieri de arbori uscați sau care prezentă pericol de prăbușire.

 • 4.2.1.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor SC Gospodărire Urbană SRL cu activitatea de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu, rezultă din tabelele de mai jos.

2017

DIRECȚIA ADMINISTRARE SPAȚII VERZI

ZONE VERZI

SERA

Variația stocului

Luna

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

Venituri

Venituri

1

177115.41

94780.11

29092.71

29317.95

2

229723.33

191882.87

34733.59

35594.63

3

308428.10

345953.59

79395.13

248580.12

-82615.4

4

345354.48

293052.29

61513.93

144.08

65379.34

5

332191.81

169310.17

25578.94

40387.69

-43265.17

6

418070.22

598176.78

26693.43

523977.93

-85698.60

7

374340.8

515991.09

18434.52

25384.87

11813.62

8

376469.67

169495.88

18630.88

49989.81

-923.24

20 Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați aprobată prin HCL Galați nr. 123/26.03.2020, p. 49 https://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/010320/HCL%20123,pdf

9

409089.41

652671.07

31913.17

94740.03

-21867.7

10

446444.75

303355.09

36076.00

19152.52

24340.84

11

485578.13

829697.03

34033.64

96008.47

271.32

12

270803.20

356175.63

28909.26

773.51

28790.3

TG

4173609.31

4520541.60

425005.20

1099139.03

-38862.10

Profit / pierdere

346932.29

674133.83

-38862.10

982204.02

2018

DIRECȚIA ADMINISTRARE SPAȚII VERZI

ZONE VERZI

SERA

Variația stocului

Luna

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

Venituri

Venituri

1

259202.43

165754.6

52900.76

52900.7

2

277977.04

208829.3

55557.64

55559.6

3

300044.60

368875.4

85070.33

92310.92

13840.3

4

392451.00

431089.6

97371.37

218914.9

-22567.9

5

429615.53

550213.7

40921.28

344568.5

-55138.1

6

432129.97

575895.2

53330.03

256990.5

-36454.2

7

419243.86

423591.8

24604.55

153319.9

-33595

8

402658.34

676432.6

40638.55

0

40638.6

9

504645.52

277921.9

36141.96

141124.6

-9298.89

10

423551.32

761408.4

29447.08

161004.1

-47255.7

11

408394.13

370499.4

30674.23

154236.7

-19120

12

443807.60

539853.5

45859.45

35363.3

TG

4693721.34

5350365.31

592517.23

1522470.00

-25127.41

Profit / pierdere

656643.97

929952.77

-25127.41

1561469.33

%

33.499

37.320

4.229

10.620

-0.175

2019

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI

ZONE VERZI

SERA

Variația stocului

Luna

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

Venituri

Venituri

1

321643.8

184655.13

38510.26

38370.68

2

321904.9

326276.76

74280.04

74110.37

3

486634.1 1

564604.06

49233.5

48635.4

-16671.9

4

459279.6

467485.97

106400.2

53659.5

60306.86

5

562143.8

661275.02

101193.9

224844

7896.41

6

516403.2

527447.04

28588.74

156031

-53378.5

7

478159.2

121613.07

32643.64

-97231.3

8

516579.9

1058672.71

24101.08

346998

-1067.09

9

566878.1

572001.97

26875.05

114149

-39713.9

10

589889.7

947225.76

33558.81

48648.1

5327.6

11

598915.1

495275.77

29086.7

7090

23844.36

12

576798.9

811781.83

39370.28

3559.54

37885.4

Total

5995230

6738315.1

583842.2

1003615

39679.06

743084.88

419773.26

1202537.2

Total

5995230

6738315.1

583842.2

1003615

39679.06

procent repartizare ch generală

37.7

9.95

VALOARE CHELTUI AL Ă GENERALĂ

1177302

310720.2

7172532

6738315.1

894562.4

1003615

39679.06

-434216.90

109053.03

-285484.81

Tarifele actuale practicate în prestarea serviciului de amenajare, întreținere și înfrumusețare spații verzi au fost aprobate prin:

HCL Galați nr. 469/31.10.2019, Anexa C - „Prețuri unitare Privind lucrările de plantare, amenajare și întreținere spații verzi”19;

Tarifele nu includ CCI 17,4%, beneficiu 5% și TVA.

Potrivit aceleiași hotărâri, în ceea ce privește manopera directă s-au stabilit următoarele:

- tarif mediu orar muncitori = 23,85 lei/oră;

- coeficient de cheltuială indirectă de 17,40%;

 • - beneficiu 5 %;

 • - TVA 19 %.

HCL Galați nr. 264/25.06.2020, Anexa E - „Tarife pentru plantele produse în sera"20;

Tarifele nu includ: CCI 17,4%, cota de profit 5% și TVA.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de amenajare, întreținerea și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi, conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal existent. Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/progno2e), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296.365,2 5

Venituri

372.268,0 7

Profit/ pierdere

75.902,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mobilier urban

Cheltuieli

258.672,1

9

Venituri

252.230,6 3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

-6 433,61

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117.677,4

4

1.192.319, 80

1 276 761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1 276 761, 34

1.276 761, 34

1.276.761,

34

1 276 761, 34

1 276 761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

Venituri

29.226,09

908.386,0

2

1.217.276, 92

1.255012, 50

1.291.407, 87

1.327.567, 29

1.362.084, 04

1.397.498, 22

1.433.833.

18

1471,112,

84

1.509.361,

77

1.548.605, 18

1.588.868, 91

1.630.179, 50

Profit/ pierdere

88 451,35

283.933,7

8

59 484,42

-21.748,84

14.646,53

50.805,95

85 322,70

J 20.736,8

8

157071,8 4

194.351,5

0

232 600,4

3

271.843,8

4

312107,5

7

353.415,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533,37

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

Venituri

18.505,49

21.175,14

19.423,73

20.025,87

20.606,62

21.183,60

21.734,37

22.299,47

22.879,25

23.474,12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

73.468,24

•13.358,23

4.925,41

4 323,28

3.742,53

3.165,54

2 614,77

2.049,67

1469,89

875,03

264,70

361,49

1.003,97

1.663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

-92.450,38

297.292,0 1

-64.409,83

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2 1

155.601,9

5

193.476,4

7

232.335,7 3

272.205,3 3

313.111,5

4

355.081,3 2

DIRECȚIA ADMINISTR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1.651.387,

15

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.95$,

18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1,921.955, 18

1.921.955, 18

Venituri

1.181.111,

77

1.489.037, 84

1.832.656, 60

1.889 468, 95

1.944.263, 55

1.998.702, 93

2.050.669,

21

2.103.986, 61

2.158.690, 26

2.214.816, 21

2.272.401, 43

2.331.483, 87

2.392.102, 45

2.454.297, 11

Profit/ pierdere

74.254,10

162349f3 J

-89.298,58

-32.486,22

22.308,38

76.747,75

128.714,0 3

182 031,4 3

236.735,0

8

292 861,0 3

350.446,2

5

409.528,6 9

470 147,2

7

532.341,9

3

Cimitir Sfanțul tarar

Cheltuieli

1.114.840,

76

1.855.797, 96

2.090 006, 07

2.090.006, 07

2.090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090 005. 07

2.090.006, 07

2.090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

Venituri

2.104.039, 02

2.179.254, 95

2.772.392.

14 |

2.858.336, 30

2.941.228, 05

3.023.582, 43

3.102.195, $8

3.182.852, 66

3.265.606, 83

3.350.512, 61

3.437.625, 94

3.527.004, 21

3.618.706,

32

3.712.792, 69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989.198,2

6

323 456,9

9

682.386,0

7

768 330,2

3

851.221,9 8

933.576,3

6

1.012.189, 51

1.092.846, 59

1.175.600, 76

1 260 506, 54

1.347.619, 87

1.436.998, 14

1.528.700, 25

1.622.786, 61

Cimitir Ștefan cel Mare

Cheltuieli

444.303,9

1

590.828,5 0

661.550,5

9

661,550,5

9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661,550,5 9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

Venituri

308442,9

6

374513,9

4

525.640,2 2

541.935,0

7

557.651,1

8

573,255,4

2

588 170,3

2

603.462,7

5

619.152,7

3

635.250,7 5

651767,2

7

668713,2

2

686.099,7 6

703,938,3 6

Profit/ pierdere

135.860,9

5

216.314,5

6

135.910,3

7

119 615,5

2

103.899,4

1

-88.285,17

-73.380,27

-58.087,84

-42.397,81

-26 299,84

-9.783,32

7.162,63

24.549,17

42.387,77

Profit/ pierdere Direcția Admlnistr are Cimitire

927.591,4 1

-55.206,88

457.177,1 2

616.228,4

8

769.630,9

5

922.038,9 5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197.516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Chelt ui?l r

4.173 6U9,

31

Ș 757 360.

50

7.172 531, 99

7 17? 531.

99

99

7 172.531.

99

7 172 531.

99

7 172 531.

99

7 172.531.

99

71 l?.’1 5 31.

99

7 17/ 531, 99

7 172,531, 99

7 172 531, 99

7.172.531.

99

Venituri

4.520.541

60

5.350.365,

31

6.738.315, 09

6.947 202.

86

148 671,

74

7.34S.834,

55

7.5.39 904,

25

7 735.941,

76

7.937.076,

24

8 143 440.

23

3.355.169,

67

8.572.404, OS

8.795.286,

59

9.023.964,

94

Profit/ pierdere

346 952.2

9

406.995 J

9

434 216,9

223 319.1

23.560.25

176 502,5

6

367 372,2

5

563 409,7

7

764 544,2

5

97C 908.2

3

I 182 637, 68

1 399.372.

09

1 622.754,

60

1 351.432.

05

SERA

Cheltuieli

425.005,2 0

351.155,6

4

894.562,3

S

394.562r3

8

394 562,3

3

894.562,3

8

894.562,3

8

894.5623

8

894.562,3

8

394.562,3

S

394.562,3

8

894.562.3

8

894.562,3

8

894.562.3

8

Venituri

1.999.139, 03

1.522.470, 00

1,003.615.

41

1.034 727.

49

1.064.^34,

58

1.094.547,

15

1.123.005,

38

1.152.203.

52

1.182.160.

81

1.212.396.

99

1.2-4.432.

31

1,276.787,

55

1.309.934, 03

1.344.043.

61

Profit/ pierdere

674 133.3

3

671 314,3

6

109 053.0

3

140 165J

1

170.172.2

0

199 984,7

7

228.443,0 0

257 641,2

4

237.598.4

3

313.334,6

1

349.369,9

3

382 225.1

7

415.421.6

5

449.481,2

3

Variația stocului

Venituri

-33.362,10

-25.127,41

39.679,06

40.909.11

42.095 43

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738.05

47.95 3,24

49 200,03

50.479.23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Adm in istr are Spatii verii

982.204,0 2

239.191,7

6

285,484,8 1

-44.254,92

188.407,4 3

419.561,4

8

640.214,5 3

866.604,5 6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2,089.967, 93

2.354.051, 55

DIRECȚIA ADMINISTR

AREA DOMENIU LII 1 PUBLIC

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5

7

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

657,787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

Venituri

164.934,1

1

200.411,1 6

242.246,5 2

249.756,1

6

256,999,0

9

264.195,0

7

271.064,1

4

278.111,8

0

285.342,7 1

292.761,6

2

300.373,4

2

308.183,1

3

316,195,8

9

324.416,9 9

Profit/ pierdere

298.723,2

5

358.717,4 1

425.540,8

2

418 031,1

’ 1

410.788,2

5

403.592,2 8

396.723,2 0

389.675,5 4

382.444,6

3 1

375.025,7

2

367 413,9 2

359.604,2

1

351.591,4 5

343.370,3 S

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PARCĂRI

Cheltuieli

318.315,5 3

917.497,7

1

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173486, 95

1.173 486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

Venituri

1.386.569, 19

1.781 996,

57

2.592.814,

63

2.673.191, 88

2.750.714, 45

2.827.734, 45

2.901.255,

55

2.976 688, 19

3.054.082, 09

3.133.488, 22

3.214.958, 91

3.298.547, 85

3.384.310, 09

3.472.302, 15

Profit/ pierdere

1.068.253, 66

864.498,8 6

1.419 327, 68

1.499.704, 94

1.577.227, 50

1.654.247, 51

1.727.768, 60

1803 201, 25

1.880 595, 14

1.960 001, 27

2.041.471, 97

2.125 060, 90

2.210.823, 14

2.298.815, 21

TALCIOC

Cheltuieli

244,865,9

8

349.591,7

9

386490,6 0

386.490,6 0

386.490,6

0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

Venituri

510.562,2 5

442 425,8

9

393.778,8

4

405.985,9

8

417.759,5

8

429.456,8

5

440.622,7

2

452.078,9 1

463.832,9

7

475.892,6

2

488.265,8

3

500.960,7

4

513.985,7

2

527.349,3

5

Profit/ pierdere

265.696,2

8

92.834,10

7 288,24

19.495,39

31 268,98

42.966,25

54 132,13

65 588,32

77 342,37

89.402,03

101.775,2

3

114.470,1

5

127 495,1 3

140 858,7 5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179.287,1

9

195.723,7

2

220.424,1

1

220.424,1 1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1 1

220.424,1

1

220.424,1

1

220 424,1 1

220.424,1 1

220424,1 1

220.424,1

1

220.424,1

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33677,88

34.654,54

35 624,87

36.551,12

37.501,44

38.476,48

39.476,87

40.503,27

41 556,35

42.636,82

43.745,38

Profit/ pierdere

147.997,0

3

160.354,7

7

187 758,8 5

186.746.2

3

185.769,5

7

184.799,2

4

183 872,9

9

182 922,6 6

181 947,6

3

180 947,2

4

179.920,8

4

178.867.7

6

177 787,2

9

176 678,7 3

Patrimoniu si men ten anta

Cheltuieli

19.343,91

Venituri

0,00

Profit/ pierdere

-19 343.91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Profit/ pierdere Direcția Administr area domeniul ui public

868.311,2

6

438.260,7

8

813.316,2 6

914.422,9

2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1.201.304, 53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701.059, 08

1.808.939, 53

1.919.624, 88

Administrati

Administrativ

Cheltuieli

2.737.310,

30

Venituri

50.126,83

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoia

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Administr a tiv

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.000.35

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

8,36

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1,65

21.041.07

6,32

21.588.14

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1,39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

-1.527,16

324.953,6

5

920.598,7 3

1.460.324, 37

1.980.881, 04

2.498.063, 07

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170, 63

5.098.238, 61

5.659.530, 36

6.235.415, 70

6.826.274, 06

 • 4.2.2 Administrarea cimitirelor. Servicii anexe înhumării (închiriere locuri capele, întreținere morminte etc)

 • 4.2.2.1 Descrierea activității

Potrivit art. 5 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, „(1) Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia sau cel care deține dreptul de administrare. (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a înființa cimitire publice în fiecare localitate și de o le organiza astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor sau a unităților locale de cult ce funcționează în localitatea respectivă".

Prestarea serviciului se realizează în prezent la nivelul Municipiului Galați, respectându-se următoarele21:

„a) aplicarea și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, aprobat de către Consiliul Local Galați;

bj corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare pe termen limitat de 7 ani sau 25 ani;

 • c) asigurarea pazei și ordinii în perimetrul cimitirului;

 • d) asigurarea prestațiilor necesare înhumării;

 • e) întreținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor, împrejmuirilor".

 • 4.2.2.2 Situația actuală

Organizarea și funcționarea cimitirelor existente la nivelul Municipiului Galați s-a realizat, succesiv, în baza HCL Galați nr. 173/30.10.2008 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor din municipiul Galați și HCL Galați nr. 281/09.08.2010 privind aprobarea caietelor de sarcini pe activitățile serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Galați, Anexa nr. 3 constituind Caietul de sarcini al activității „Administrarea cimitirelor și a WC-urilor publice".

Ulterior, prin HCLGalați nr. 304/2018 s-au aprobat Regulamentul de organizare și funcționare și Caietul de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din municipiul Galați, în baza cărora este prestat serviciul menționat și în prezent.

Serviciile de administrare a cimitirelor și cele anexe înhumării (închiriere locuri capele, întreținere morminte etc) se realizează în prezent de către Direcția Administrare Cimitire din cadrul Gospodărire Urbană SRL

în prestarea serviciului de administrare a cimitirelor, activitatea societății Gospodărire Urbană SRL a constat, în decursul anului 2019, în identificarea locurilor de veci, modernizarea și sistematizarea arhivei cu acte de concesiune, unele dintre ele foarte vechi cum este cazul arhivei Cimitirului "Eternitatea", unde se acționează în permanență pentru întreținerea Mausoleului Ostașilor Români, Monumentului Revoluției din anul 1989, Cimitirului ostașilor germani, etc.24.

Lipsa unei bazei de date electronice la Serviciul Cimitire, existența unei arhive foarte vechi a Cimitirului "Eternitatea", precum și locurile de veci pe cale de epuizare au fost identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă ca reprezentând deficiențe cu care se confruntă Gospodărire Urbană SRL25.

 • 4.2.2.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

DIRECȚIA ADMINISTRARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cimitir Sfântul Lazar

Cimitir Ștefan cel Mare

Luna

Cheltuieli

venituri

cheltuieli

venituri

Cheltuieli

Venituri

1

77069.94

89569.86

71467.01

162643.45

29957.49

24151.43

2

81876.87

85832.93

84793.31

147754.65

31707.95

21468.71

3

90028.29

111620.17

96191.65

216033.79

43702.5

28812.65

4

97783.15

109932.06

91739.18

180308.1

38964.34

39190.67

5

82589.55

109400.65

84821.47

223882.7

35440.79

27998.16

6

85323.31

94775.91

95848.53

183860.86

37672.94

20874.68

7

97168.3

96333.96

90377.97

185090.97

37396.54

28335.96

8

100187.57

99607.98

104792.66

197203.19

37428.74

25592.99

9

107841.62

93567.19

100412.05

163194.99

39474.55

24226.33

10

102033.84

96440.89

96900.43

169087.55

37684.81

26586.8

11

96989.23

94587.54

98028.04

144971

36135.37

21085.5

12

87966.00

99442.63

99468.46

130007.77

38737.89

20119.08

TG

1106857.67

1181111.77

1114840.76

2104039.02

444303.91

308442.96

Profit / pierdere

74254.10

989198.26

-135860.95

927591.41

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați aprobată prin HCL Galați nr. 123/26.03.2020, p. 48 https7/www.primariaRalati.ro/portal/hotarari/010320/HCL%20123.pdf

25 Idem

2018

DIRECȚIA ADMINISTRARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cimitir Sfântul Lazar

Cimitir Ștefan cel

Mare

luna

Cheltuieli

venituri

cheltuieli

venituri

Cheltuieli

Venituri

1

97575.33

104126.03

110844.06

170410.31

43026.79

28165.24

2

103884.84

98527.13

102744.32

146388.03

40369.97

18887.7

3

113709.09

110288.21

112239.9

179983.17

40885.07

24987.72

4

126935.18

150500.02

126260.9

227784.17

46066.97

55796.06

5

121355.51

138534

121402.86

214183.1

44555.16

45757.47

6

121237.93

116082.11

122386.94

196565.34

45658.38

32272.62

7

120880.68

130297.31

116727.36

196895.19

42029.72

35237.2

8

123635.82

100468.85

114822.78

164144.83

41118.64

25308.14

9

119668.63

123636.52

117319.9

148851.78

45626.50

28349.58

10

112985.37

157050.81

113844.27

210293.66

45583.56

34397.05

11

111313.98

147208.28

113786.85

168280.81

46128.06

23877.38

12

105430.28

112318.57

117174.59

155474.56

41193.38

21477.78

TG

1378612.64

1489037.84

1389554.73

2179254.95

522242.20

374513.94

Profit / pierdere

110425.20

789700.22

-147728.26

752397.16

%

9.839

10.386

9.917 |     15.201

3.727

2.612

2019

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cimitir Sfântul Lazar

Cimitir Ștefan cel Mare

luna

Cheltuieli

venituri

cheltuieli

venituri

Cheltuieli

Venituri

1

114580.8

133976.1

113831.8

257581.8

39276.9

33415.96

2

115356.1

152981.9

118041.7

275575.4

42079.12

41979.14

3

126313.6

188324.3

130737.2

296535.2

47,180.43

52555.28

4

124264.4

167444.9

132936.4

230592

49082.63

57869.54

5

144621.7

193818.4

131683.5

260824.1

52170.44

52918.11

6

123901.9

134501.1

139061.6

211064.5

51039.78

42211.88

7

136847.8

150188.9

134651.8

259379.3

46096.1

41798.82

8

131906.7

156658.5

136058.1

220332.7

49221.29

45980.38

9

148793.5

138600.2

154390.3

212127.3

51393.41

40878.06

10

135416.1

169041

130723.7

204085.2

46801.88

47025.31 1

11

143777.2

133536.9

152448.7

184222.2

53505.45

37589.43

12

150777.99

113584.6

139211.8

160072.3

51885.37

31418.31

Total

1596558

1832657

1613777

2772392

579732.8

525640.2

236098.89

1158615.57

-54092.58

134C

1621.88

Total

1596558

1832657

1613777

2772392

579732.8

525640.2

procent repartizare ch generală

10.42

15.25

2.62

VALOARE CHELTUIALĂ GENERALĂ

325397.5

476229.5

81817.79

1921955

1832657

2090006

2772392

661550.6

525640.2

-89298.58

682386.07

-135910.37

457177.12

Tarifele actuale practicate în prestarea serviciului de administrare a cimitirelor au fost aprobate prin HCL Galați nr. 595/12.12.2019, Anexele Bl, B222.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de administrare a cimitirelor, servicii anexe înhumării (închiriere locuri capele, întreținere morminte etc.). Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/profinoze), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

•XI

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296.365,2 5

Venituri

372.268,0 7

Profit/ pierdere

75.902,82

0,00

0,00

0f0Q

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobdier urban

Cheltuieli

258.672,1 9

Venituri

252.230,6

3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

-6.433,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

otoo

0,00

0,00

Lucrări edilitare

Chel tu ieli

117.677,4 4

1.192.319, 80

1276 761, 34

1.276.761, 34

1.276.761,

34

1.276.761, 34

1.276.761,

34

1.276.761, 34

1276 761,

34

1 276.761, 34

1.276.751,

34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

Venituri

29.226,09

908.386,0

2

1.217.276, 92

1.255 012, 50

1 291 407, 87

1.327.567, 29

1.362.084, 04

1 397 498, 22

1.433.833, 18

1.471.112,

84

1 509.361, 77

1.548.60S, 18

1.588.868, 91

1.630.179.

50

Profit/ pierdere

-88.451,35

283.933,7

8

-59.484,42

-21.748,84

14.546,53

50 805,95

85 322,70

120.736,8 8

157071,8

4

194.351,5 0

232.600,4

3

271.843,8

4

312.107,5

7

353.418,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533,37

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24 349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

Venituri

18.605,49

21.175,14

19.423,73

20.025,87

20.606,62

21 183,60

21.734,37

22.299,47

22.879,25

23.474,12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

-73468,24

-13.358,23

4.925,41

4 323,28

3.742,53

3.165,54

-2.614,77

2 049,67

-1.469,89

875,03

-264,70

361,49

1.003,97

1 663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

-92.450,38

297.292,0

1

-64.409,83

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2 1

155.601,9 5

193.476,4

7

232.335,7

3

272.205,3

3

313.111,5

4

355.081,3 2

DIRECȚIA ADMINISTR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857,

67

1.651 387, 15

1 921.955,

16

1.921 955.

18

1 921 955, 18

1.921.955.

18

1.921.955.

18

1.921.955.

18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

Venituri

1.181.111.

77

1 489 037, 34

1 832 656

60

1.889 468,

95

1 944 263, 55

1.998.702,

93

2.050.669, 21

2.103.986, 61

2 158.690,

26

2 214.816,

21

2.272.401,

43

2.331.483,

87

2 392 102, 45

2.454.297.

11

Profit/ pierdere

74 254.10

162 349,3

89.298.58

-32 486.22

22 308,38

76 747,75

128 714,0

3

182 031,4

3

236.735,0

8

292 361,0

3

350 446.2

5

409.528,6

9

470 147,2

7

532341,9

3

Cimitir Sfanțul

Larar

Cheltuieli

1 114 340

76

1 S55 797.

96

2 090 00C-.

07

2 090 006. u?

2 090 006.

07

2 090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006,

07

2 090 006.

0/

2 090 006, 07

2 090 006, 07

2 090.006, 07

2.090.006, 07

2 090.006.

Venrtun |

2 104.039

02

2.179 254,

95

2.771 392.

14

2 858 336,

30

2 541.223, 05

3 023.582, _

3 102 195,

_____^_L

3.182 852

66 |

3 265 606.

83

3.350 512,

61

3 437 625,

94

3 527 004,

21

3.618.706,

32

3.712.792.

69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989.198,2

6

323 456.9

652 3 8 □ ,9

7

68 330.2

3

851 221.9

8

933 576,3

6

1.012.189,

51

1.092 846.

59

I 175 600,

1 260 506.

54

1 347 619.

87

1 436 993.

14

1 528 700.

25

1 622

Cimitir Ștefan cel Mare

Cheltuieli

444 B03..9

1

59G 82B.?

c

661 550.5

9

661 550,5

9

661.550,5

9

661 550,5

9

661 550,5

9

661.550,5

9

66i E30 -

661 550.5

9

661.550,5

9

661 550,5

9

661.550.5

9

661 55C.5

9

Venituri

305.442,9

6

374.819,9

4

525.640.2

541 935,0

7

557.651,1

8

573.265,4

583 170,3

603.462.7

619 152 ?

t-35 250.7

5

651 767.2

7

668.713,2

686 099,7

6

7U3.938.3

6

Profit/ pierdere

135 860,9

5

216.314,5 b

7

k-9 615,5

103 899,4

1

-88 288.17

73 380.27

58 £!?7.8U

-2 397.81

26 299.84

9 783,32

7.162,63

24 549.1/

42 352.77

Profit/ pierdere Direcția Administr are Cimitire

927.591,4 1

55.206,88

457.177.1

2

616 228,4

8

769.630,9

5

922.038.9

5

1.067.523.

27

1.216.790,

18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197.516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609,

31

5 757.360, 50

7.172.531,

99

7 172 531, 99

7 172.531, 99

7.172.531, 99

7.172 531, 99

7.172.531,

99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

7 172 531,

99

Venituri

4.520.541,

60

5.350.365, 31

6 738.315, 09

6.947 202, 86

7.148.671, 74

7.348.834,

55

7.539.904, 25

7.735 941,

76

7 937 076, 24

8 143.440,

23

8.355 169, 67

8.572.404, 08

8.795 286, 59

9.023 964, 04

Profit/ pierdere

346.932,2

9

406995,1 9

434 216,9

0

225.329,1

4

-23 860,25

176 302,5

6

367 3 72,2 5

563 409,7

7

764.544,2

5

970.908,2

3

2.182 637, 68

1.399 872, 09

1.622.754, 60

1851 432, 05

SERA

Cheltuieli

425.005,2 0

851.155,5

4

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3 8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562.3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3 8

894.562.3

8

Venituri

1.099.139, 03

1.522.470, 00

1.003.615.

41

1.034.727, 49

1 064.734, 58

1.094.547, 15

1.123.005, 38

1.152.203,

52

1.182.160,

81

1.212.896, 99

1.244.432, 31

1.276.787, 55

1.309.984, 03

1 344 043, 61

Profit/ pierdere

674 133,8 3

671 314.3 6

109.053,0

3

140.165,1

1

170 1 72,2 0

199 984,7 7

228.443,0 0

257.641,1

4

287.598,4

3

318.334,6 1

349 869,9 3

382 225,1 7

415.421,6

5

449 481.2

3

Variația stocului

Venituri

-38.862,10

25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095,48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47.953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spatii verii

982.204,0

2

239.191,7

6

285.484,8 1

*44.254,92

188.407,4 3

419.561,4

8

640.214,5

3

866.604,5

6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354.051, 5S

DIRECȚIA ADMINISTR AREA

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5 7

667.787,3 4

667.787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3 4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

Venituri

164.934,1 1

200.411,1

6

242.246,5

2

249.756,1

6

256.999,0 9

264.195,0

7

271.064,1

4

273.111,8 0

285.342,7

1

292.761,6

2

300.373,4 ________ 2 1

308 183,1

3

316.195,8 9

324.416,9

9

Direcție

DO MENIU LU 1 PUBLIC

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit Sl pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

298.723,2

5

358 717,4

1

425.540,8

2

418.031,1

8

410 788,2

5

403.592,2

8

396.723,2

0

389.675,5

4

382.444,6 3

375.025,7

2

367 413,9

2

359.604,2 1

351.591,4

5

343 370,3

5

PARCARI

Cheltuieli

318.315,5

3

917.497,7

1

1.173.486,

95

1 173486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173 486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

Venituri

1.386.569.

19

1.781.996,

57

2.592.814,

63

2.673.191, 88

2 750.714, 45

2.827.734, 45

2.901.255,

55

2.976.688, 19

3.054.082, 09

3.133.488,

22

3.214.958, 91

3 298.547, 85

3.384.310, 09

3.472.302, 15

Profit/ pierdere

1.068.253, 66

864.498,8

6

1.419.327, 68

1.499.704, 94

1.577.227,

50

1.654 247, 51

1 727 768, 60

1.803 201, 25

1880 595, 14

1.960.001,

27

2 041 471, 97

2.125 060, 90

2.210 823, 14

2.298.815, 21

TALCIOC

Cheltuieli

244.865,9

8

349.591,7

9

386490,6

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6

0

336.490,6

0

386.490r6 0

386.490,6 0

Venituri

510.562,2

6

442.425,8

9

393.778,8

4

405.985,9

8

417.759,5

8

429.456,8

5

440.622,7

2

452.078,9

1

463 832,9

7

475 892,6

2

488.265,8

3

500.960,7

4

513.985,7

2

527.349,3

5

Profit/ pierdere

265.696,2

8

92.834,10

7 288,24

19 495,39

31 268,98

42 966,25

54 132,13

65 588,32

77 342,37

89 402,03

101 775,2

3

114 470,1

5

127 495,1 3

140.858,7

5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179287,1

9

195.723,7

2

220.424,1

1

220424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.4244

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33.677,88

34 654,54

35 624,87

36.551.12

37 501,44

38.476,48

39.476,87

40.503,27

41.556,35

42.636,82

43.745,38

Profit/ pierdere

147.997,0 3

160 354,7

7

187.758,8 5

186 746,2

3

185.769,5

7

184 799,2

4

183.872,9

9

182.922,6

6

181 947,6

3

160.947,2

4

J 79 920,8

4

178.867,7

6

177.787,2

9

176 678,7 3

Patrimoniu si mentenanta

Cheltuieli

19.343,91

Venituri

0,00

Profit/ pierdere

-19.343,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Direcția Administr area domeniul ui public

868.311,2 6

438.260,7

8

813316,2

6

914.422,9 2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1.201.304, 53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701.059, 08

1.808.939, 53

1.919.624, 88

Administrați V

Administrativ

Cheltuieli

2.737.310, 30

Venituri

50.126,83

Profit/ pierdere Administr ativ

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.00035

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

8,36

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1,65

21.041.07

6,32

21.588.14

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1,39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

-1.527,16

324.953,6

5

920.598,7 3

1.460.324, 37

1.980.881, 04

2.498.063, 07

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170,

63

5.098.238, 61

5.659.530, 36

6.235.415, 70

6.826.274, 06

ONV L AW         M---

 • 4.2.3 Amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare

 • 4.2.3.1 Descrierea activității

Potrivit art. 63 alin. (4) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice parcarea este definită ca „staționarea vehiculelor în spatii special amenajate sau stabilite și semnalizate corespunzător".

Locurile de parcare amenajate pe teritoriul Municipiului Galați sunt încadrate ca parcări publice cu plată, parcări publice fără plată și parcări de reședință23.

Amenajarea și întreținerea parcărilor presupune asigurarea tuturor condițiilor pentru ca spațiul de parcare să îndeplinească cerințele de exploatare, respectiv:

executarea și refacerea (cel puțin trimestriala) a marcajelor pentru locurile de parcare;

salubrizarea săptămânală a acestora;

executarea lucrărilor de reparații care constau în: refacerea îmbrăcăminții asfaltice și schimbarea bordurilor"24.

 • 4.2.3.2 Situația actuală

în ceea ce privește administrarea parcărilor de reședință de la nivelul Municipiului Galați:

prin HCL Galați nr. 349/27.07.2017 s-a aprobat forma de delegare a serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale și studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale din municipiul Galați si activității de ridicare a vehiculelor;

prin HCL Galați nr. 450/31.08.2017 s-a aprobat modificarea HCL Galați nr. 349/27.07.2017 anterior menționată inclusiv în ceea ce privește studiul de oportunitate, concluzia noului studiu aprobat fiind că durata estimată a concesiunii serviciului de administrare a parcărilor rezidențiale către Gospodărire Urbană SRL va fi de 3 ani, dar nu mai mult de 30.09.2020, „data de expirare a contractului de delegare nr. 112124/01.10.2010 cu posibilitatea prelungirii acestui termen prin acordul părților’'25.

în ceea ce privește administrarea parcărilor publice cu plată de la nivelul Municipiului Galați, prin HCL Galați nr. 303/30.05.2018 s-au aprobat Regulamentul de organizare și funcționare, Caietul de sarcini și a Contractul-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați. Această hotărâre a fost modificată

prin HCL Galați nr, 86/26.03.2020 privind modificarea HCL 303/30.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați.

Prin HCl Galați nr. 422/30.08.2018 s-au aprobat Regulamentul, Caietul de sarcini și Contractul-cadru pentru serviciul de întreținere, menținere parcare tiruri din Municipiul Galați.

Serviciile de amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare existente la nivelul Municipiului Galați se realizează în prezent de către Direcția Administrare Cimitire din cadrul Gospodărire Urbană SRL.

De asemenea, potrivit Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați, parcările publice cu plată asigură o capacitate de 2.810 locuri, iar programul de funcționare a parcărilor în sistem cu plată este de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 8:30 - 20.00. Plata se realizează prin sistem autotaxare sau prin SMS26.

Principalele disfuncționalități constatate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 a Municipiului Galați în ceea ce privește parcările sunt:

insuficiența locurilor de parcare;

 • - reducerea capacității de circulație a arterelor rutiere prin ocuparea spațiului dedicat circulației autovehiculelor;

 • - deficitul sever al locurilor de parcare la nivelul zonelor rezidențiale;

 • - capacitatea redusă a parcărilor cu plată;

 • - lipsa unei politici care să descurajeze deplasările locale de scurtă distanță cu autovehiculul propriu, precum și parcarea de lungă durată în zone majore de interes, prin aplicarea unor tarife diferențiate în funcție de locația parcării și de durata de utilizare a acesteia"27.

 • 4.2.3.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

PARCĂRI

Luna

Cheltuieli

Venituri

1

27499

87898.3

2

25904.08

91208.69

3

42213.06

121561.34

4

20024.11

101595.63

5

33855.54

131702.54

6

26496.63

111949.67

7

26490.37

126742.31

8

22239.95

123505.53

9

27343.44

124849.86

10

22250.45

129382.77

11

22984.77

125623.88

12

21014.13

110548.67

TG

318315.53

1386569.19

Profit / pierdere

1068253.66

2018

PARCĂRI

Luna

Cheltuieli

Venituri

1

26947.86

129869.48

2

27233.6

113619.67

3

51826.12

120416.9

4

26766.89

138386.04

5

34029.53

140577.69

6

39908.12

110783.81

7

39296.99

142899.21

8

56321.62

181983.89

9

51500.11

174798.98

10

63185.39

208165.86

11

51270.15

173926.62

12

55743.89

146568.42

TG

524030.27

1781996.57

Profit / pierdere

1257966.30

%

3.740

12.430

2019

PARCĂRI

1

Cheltuieli

Venituri

2

67671.19

187761.2

3

88583.31

205426.6

4

64944.16

212182.4

5

64993.3

206005

6

51836.41

224013.6

7

57930.98

190563.6

8

67560.03

250518.5

9

54258.61

223963.3

10

68841.92

229361.3

11

69217.1

247174.5

12

59724.66

207438.1

68510.07

208406.8

Total

784071.7

2592815

1808742.89

procent repartizare ch generală

12.47

VALOARE CHELTUIALĂ GENERALĂ

389415.2

1173486.945

2592814.63

1419327.68

Tarifele actuale practicate în prestarea serviciului de amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare au fost aprobate prin HCL Galați nr. 595/12.12.2019, Anexa K28.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de parcare. Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/prognoze), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296.365,2

5

Venituri

372.268,0

7

Profit/ pierdere

75 902,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier urban

Cheltuieli

258.672,1

9

Venituri

252.230,6

3

Variația

Stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

-6 433,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ofoo

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117 677,4

4

1.192 319, 80

1 276 761, 34

1 276 761, 34

1 276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1 276.761, 34

1 276 761,

34

1.276.761, 34

1 276.761, 34

1 276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761,

34

Venituri

29.226,09

908.386,0

2

1.217.276,

92

1.255 012,

50

1 291 407, 87

1.327.567,

29

1 362.084, 04

1.397.498,

22

1 433 833, 18

1 471 112, 34

1 509.361, 77

1.548.605, 18

1.588 868,

91

1 630 179,

50

Profit/ pierdere

-88.451,35

283 933,7

8

•59.484,42

-21 748,84

14 646,53

50 805,95

85.322,70

120 736,8

8

157.071,8

4

194 351,5

0

232 600,4

3

271 843,8

4

312.107,5

7

353 418,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533,37

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24 349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.34944

24.34944

Venituri

18.605,49

21.175,14

19.423,73

20.025,87

20.606,62

21 183,60

21.734,37

22 299,47

22.879,25

23 474,12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

•73 468,24

13.358,23

4.925,41

4 323,28

3.742,53

3 165,54

2 614.77

-2.049,67

1.469,89

-875,03

-264,70

361,49

1.003,97

1.663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnka

-92.450,38

297.292,0

1

-64.409,83

26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2

1

155.601,9

5

193.476,4

7

232.335,7

3

272.205,3

3

313.111,5 4

355.081,3

2

DIRECȚIA ADM IN IST R ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1.651.387, 15

1.921 955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1 921.955,

18

1 921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

Venituri

1.181.111,

77

1.489.037, 84

1.832 656,

60

1.889.468,

95

1 944.263, 55

1.998 702, 93

2.050.669,

21

2.103.986,

61

2.158.690,

26

2.214.816, 21

2.272.401, 43

2.331.483, 87

2.392.102, 45

2.454.297,

11

Profit/ pierdere

74.254,10

162 349,3

1

89 298,58

-32.486,22

22.308,38

76 747,75

128.714,0

3

182.031,4

3

236.735,0

8

292 861,0 3

350.446,2

5

409.528,6

9

470 147,2

7

532.341,9

3

Cimitir Sfanțul La iar

Cheltuieli

1.114.840,

76

1.855.797, 96

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2 090.006, 07

2.090.006, 07

2 090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

Venituri

2.104.039, 02

2.179 254, 95

2 772 392, 14

2.858 336, 30

2.941.228,

05

3 023.582, 43

3.102.195,

58

3.182.852, 66

3.265.606, 83

3 350.512, 61

3.437.625, 94

3.527 004, 21

3.618.706,

32

3.712.792,

69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

|    2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989 198,2 6

323.456,9 9

682.386,0

7

768.330,2

3

851.221,9 8

933.576,3

6

1.012.189.

51

1.092.846, 59

1 175.600, 76

1 260 506, 54

1.347.619, 87

1.436.998, 14

1.528.700, 25

1.622.786, 61

Cimitir Ștefan cei Mare

Cheltuieli

444.303,9

1

590.828,5 0

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5

9

661 550,5

9

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5 9

Venituri

308.442,9 6

374.513,9

4

525.640,2

2

541.935,0 7

557.651,1

8

573 265,4

2

588 170,3

2

603.462,7

5

619.152,7

8

635 250,7 5

651.767,2 7

668.713,2

2

686.099,7 6

703.938,3

6

Profit/ pierdere

135 860,9 5

216.314,5

6

135 910.3

7

119 615,5

2

103 899,4 1

-88 285,17

-73.380,27

-58.087,84

42.397,81

26 299,84

9 783,32

7.162,63

24.549,17

42.387,77

Profit/ pierdere Direcția Administr are Cimitire

927.591,4 1

-55.206,88

457,177,1 2

616.228,4 8

769.630,9 5

922.038,9

5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527,067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197,516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609, 31

5.757 360, 50

7.172.531,

99

7.172 531, 99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172 531, 99

7.172.531,

99

7.172.531,

99

7 172 531,

99

7 172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

Venituri

4.520.541,

60

5.350 365, 31

6 738 315, 09

6.947 202, 86

7.148.671, 74

7.348.834, 55

7 539.904, 25

7.735.941, 76

7 937 076, 24

8.143.440, 23

8.355.169, 67

8.572.404, 08

8 795.286, 59

9 023 964, 04

Profit/ pierdere

346 932,2 9

406 995,1 9

434 216,9

0

225.329,1

4

-23.860,2$

176.302.5

6

367.372,2 5

563.409,7

7

764 544,2

5

970.908,2

*

1.182.637, 68

1.399.872, 09

1.622. 754, 60

1.851.432, 05

SERA

Cheltuieli

425.005,2

0

051,155,6 4

894 562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3 8

394.562,3 8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894 562,3 8

894.562,3

8

Venituri

1.099.139, 03

1.522.470, 00

1.003.615, 41

1.034.727, 49

1.064.734, 58

1.094.547, 15

1 123.005, 38

1.152.203, 52

1.182 160, 81

1.212.896, 99

1.244.432, 31

1,276.787, 55

1.309.984, 03

1.344.043, 61

Profit/ pierdere

674 133,8 3

671.314,3

6

109 053,0 3

140 165,1

1

170.172,2 0

199.984,7

7

228.443,0 0

257.641,1

4

287 598,4

3

318.334,6 1

349.869,9 3

382 225,1

7

415 421,6

5

449.481,2 3

Variația

Stocului

Venituri

-38.862,10

-25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095,48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spat» veni

982.204,0

2

239.191,7 6

285.484,8 1

-44.254,92

188.407,4

3

419.561,4

8

640.214,5

3

866.604,5

6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354.051, 55

DIRECȚIA ADMINISTR AREA

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5

7

667,787,3

4

667.707.3

4

667 787,3 4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.707,3

4

667 787,3

4

667.707,3

4

667.787,3

4

667 787#3

4

667.707,3

4

Venituri

164.934,1

1

200.411,1

6

242.246,5

2

249 756,1

6

256999,0 9

264 195,0

7

271.064,1

4

278.111,8

________2_1

285 342,7

1

292 761,6

2

300.373,4

2

3OS,1S3P1

3

316 195,0

9

324.416,9

9

Direcție

DOMENIULU 1 PUBLIC

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20126

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

298.723,2

5

358.717,4

1

425 540,8

2

428.031,1

8

410.788,2

5

403.592,2

8

396 723,2 0

389.675,5

4

382.444,6

3

375.025,7

2

367.413,9

2

359.604,2 1

351.591,4 5

343.370,3

5

PARCARI

Cheltuieli

318.315,5

917.497.7

1 173.486.

95

1.173 486,

95

1 173 486.

95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.436,

9S

1 173 486,

95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.436, 95

1.173.486,

95

1.173 486.

95

Venituri

1.386 569.

19

1 781 996.

57

2.592.814,

68

2.673.191,

88

2.750.714,

45

2.327.734,

45

2.901.255,

55

2.976.6SE.

19

3.054.0S2,

39

3 133.488,

22

3.214.958,

91

3.298.547,

85

3.3S4.310.

09

3.472.302,

15

Profit/ pierdere

1 068.253, 65

864 493,3

8

I 419 32 7.

63

1 499 704, 94

1 577.227,

50

1.654.247,

51

1.727.768.

5G

1.803.201.

25

1 830 895,

1.950.001,

27

2.041.471,

97

2 125.060,

90

2.210.823,

14

2.293.315,

TALCIOC

Cheltuieli

244.865,9

8

349.591,7

9

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

306,490,6 0

386.490,6 0

336,490,6

0

386.490,6 0

336,490,6 0

336,490,6 0

386,490,6 0

386,490,6 0

386,490,6

0

Venituri

510.562,2

6

442.425,8 9

393.778,8

4

405.985,9

8

417.759,5

8

429.456,8

5

440.622,7

2

452.078,9

1

463.832,9

7

475.892,6

2

488.265,8

3

500960,7

4

513.985,7

2

527.349,3

5

Profit/ pierdere

265.696,2

8

92 834,10

7.288,24

19 495,39

31.268,98

42 966,25

54 132,13

65 588,32

77.342,37

89 402,03

101.775,2

3

114.470,1

5

127 495,1 3

140.858,7

5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179.287,1

9

195 723,7

2

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1 1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33.677,88

34.654,54

35.624,87

36.551,12

37.501,44

38.476,48

39.476,87

40.503,27

41.556,35

42.636,82

43.745,38

Profit/ pierdere

147.997,0

3

160.354,7

7

187.758,8

5

186.746,2 3

185.769,5

7

184.799,2 4

183.872,9

9

182.922,6

6

181.947,6

3

180.947,2 4

179.920,8 4

178.867,7

6

177.787,2

9

176.678,7

3

Patrimoniu si mente nan ta

Cheltuieli

19.343,91

Venituri

0,00

Profit/ pierdere

-19.343,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit Si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Direcția Administr

a rea domeniul ui public

868.311,2

6

438.260,7

8

813.316,2 6

914.422,9

2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1.201.304, 53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701.059, 08

1.808.939, 53

1.919.624, 88

Administrați

V

Administrativ

Cheltuieli

2.737.310, 30

Venituri

50.126,83

Profit/ pierdere Administr ativ

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.000.35

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

8,36

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1,65

21.041.07

6,32

21.588.14

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1.39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

-1.527,16

324.953,6

5

920.598,7 3

1.460.324, 37

1.980.881, 04

2.498.063, 07

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170, 63

5.098.238, 61

5.659.530, 36

6.235.415, 70

6.826.274, 06

 • 4.2.4 Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale (desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor din fier, sticlă, PVC și alte materiale ușoare, ilegale aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați, montarea, repararea și întreținerea mobilierului urban, îngrijirea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale)

 • 4.2.4.1 Descrierea activității

Dezvoltarea și amenajarea spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale presupune:

 • - activitatea de desființare a împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale din fier, sticlă, PVC și alte materiale ușoare, aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați se execută în baza unei dispoziții de desființare pe cale administrativă emisă de primar29;

activitatea de montare, reparare și întreținere a mobilierului urban se va presta în scopul asigurării cerințelor estetice și funcționale care rezultă din standardele de calitate referitoare la dotarea sistemului edilitar-urban30;

îngrijirea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale.

 • 4.2.4.2 Situația actuală

Serviciile prestate în cadrul activității de dezvoltare și amenajare a spațiilor publice se realizează în prezent la nivelul Municipiului Galați de către Direcția Tehnică din cadrul Gospodărire Urbană SRL.

 • 4.2.4.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

luna

întreținere și reparații fântâni si cișmele

Mobilier urban

Lucrări edilitare

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

Venituri

variația stocului venituri

Cheltuieli

Venituri

1

25329.28

319.87

2

29313.08

18528.7

3

31109.34

7241.97

4

31925.74

3003.45

5

32294.51

39135.03

13717.98

6

39061.89

69785.3

19799.16

13370.7

132.07

7

40373.79

70632.67

14631.23

11539.99

723.31

8

48611.31

81481.61

52437.29

66727.2

-715.4

9

49952.71

77204.31

41056.51

42709.7

10

43669.22

34029.15

22168.03

33603.5

11

18888.68

48514.9

40502.5

12

23513.14

46347.09

43777.1

TG

296365.3

372268.1

258672.2

252231

7.95

117677.44

29226.09

Profit / pierde re

75902.82

-6433.61

-88451.35

2018

luna

Lucrări edilitare

Cheltuieli

Venituri

1

69086.02

30862.2

2

69097.01

23794.4

3

72339.22

77189.6

4

84633.34

62750

5

83441.38

84897.2

6

78730.86

153308

7

81484.59

144693

8

83146.93

53317.5

9

95580.76

97983.4

10

103342.48

95054.3

11

83568.48

49459.2

12

67302.18

35077.4

TG

971753.25

908386

Profit / pierdere

-63367.23

%

6.935

6.336

2019

Lucrări edilitare

luna

Cheltuieli

Venituri

1

77696.18

33820.79

2

65241.49

20709.99

3

92031.61

146,840.41

4

92525.17

112286.06

5

84697.36

128829.73

6

100905.4

132809.86

7

92424.51

143104.51

8

84835.72

134512.59

9

114549.8

90215.93

10

99643.89

132511.71

11

96242.2

71209.56

12

66427.02

70425.78

Total

1067220

1217276.9

150056.56

Total

1067220

1217276.9

procent repartizare ch generală

6.71

VALOARE CHELTUIALĂ GENERALĂ

209541

1276761

1217276.9

-59484.42

Tarifele actuale practicate de Serviciul tehnic - „lucrări edilitare” au fost aprobate prin HCL Galați nr. 264/25.06.2020, Anexa D31.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de dezvoltare și amenajare a spațiilor publice în strânsă concordanță cu necesitățile comunităților locale (desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor din fier, sticlă, PVC și alte materiale ușoare, ilegale aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Galați, montarea, repararea și întreținerea mobilierului urban, îngrijirea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale). Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/profinoze), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296.365,2

5

Venituri

372.268,0

7

Profit/ pierdere

75.902,82

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

Mobilier urban

Cheltuieli

258.672,1

9

Venituri

252.2 30,6

3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

6.453,61

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

6,00

0.06

0.CC

O.n.C

0.00

0.00

0,06

0.00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117.677,4

4

1.192 319.

80

1 276 761.

1.276.761.

24

l 276 761, 34

1.276 761.

34

276.761, 34

1.276.761,

34

1 276 761.

34

1 2’’5 761.

3-1

1.276.761,

34

L 276.761,

34

1 276.761, 34

1.276 761.

34

Venituri

29.226,09

908.386,3

2

1.217 276,

92

1255.0]

53

1.291.407,

87

1.327.567,

29

1.362.084r 04

1.397 498.

22

1 433 E33.

1 471 112.

1 S09.361,

77

1.548.605,

13

1 588.868,

91

1.630.179,

50

Profit/ pierdere

83.451.35

283 933,7

8

59 434.42

21 745,54

J 4.646,53

50.365.95

85.322,70

120 736,3

3

157.071.3

194 351.6

232.600,4

3

271.843,8

4

312.107,5

7

353.418,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533.37

24.349,14

24.349.14

24349,14

24.349,14

24.349,14

24.349.14

24.349,14

74.349 14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

Venituri

18.605,49

21.175,14

19.423,73

20.025.87

20.606,62

21.183,60

21.734,37

22.299,47

22.379.25

23.474.12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

-73.468,24

-13 358.23

-4 925.41

-4.323.28

3 742,53

3.165,54

-2 614,77

-2 049,67

-1.469,89

-375.03

-264,70

351.49

1 003,97

1.663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

-92.450,38

297,292,0 1

-64.409,03

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118,607,2

1

155.601,9

5

193,476,4

7

232.335,7

3

272.205,3 3

313.111,5

4

355.081,3

2

DIRECȚIA ADMINI5TR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1.651387.

15

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921,955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

Venituri

1.181.111, 77

1.489.037, 84

1.832.656, 60

1.889.468,

95

1.944.263, 55

1.998.702, 93

2.050.669, 21

2.103.986, 61

2.158.690, 26

2.214.816, 21

2.272.401, 43

2.331.483,

87

2.392.102, 45

2.454.297, 11

Profit/ pierdere

74.254,10

162.349,3 1

-89 298,58

-32.486,22

22.308,38

76.747,75

128.714,0

3

182.031,4

3

236 735,0

8

292861,0

3

350.446,2 5

409.528,6

9

470.147,2

7

532.341,9 3

Cimitir Sfanțul

La zar

Cheltuieli

1.114.840, 76

1.855.797, 96

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

Venituri

2.104.039, 02

2.179.254, 95

2.772.392,

14

2.858.336, 30

2.941.228, 05

3.023.582, 43

3.102.195,

58

3.182.852, 66

3.265.606, 83

3.350.512, kl

3.437.625, 94

3.527.004, 21

3.618.706, 32

3.712.792,

________69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989 198,2

6

323.456,9

9

682.386.0 7

768.330,2

3

851.221,9 8

933.576,3 6

1.012.189, 51

1.092.846, 59

1 175 600, 76

1.260.506, 54

1.347 619, 87

1 436.998, 14

1 528 700, 25

1.622.786, 61

Cimitir Ștefan cel Mare

Cheltuieli

444.303,9 1

590.828,5 0

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

Venituri

308.442,9

6

374.513,9

4

525.640,2 2

541.935,0

7

557 651,1

8

573.265,4

2

588.170,3

2

603.462,7 5

619.152.7

8

635 250.7

5

651.767,2 7

668.713,2 2

686.099,7 6

703.938,3

6

Profit/ pierdere

135.860,9 5

216.314,5

6

135.910.3

7

119.615,5

2

103.899,4 1

88.285,17

73.380,27

58.087,84

42.397,81

26 299,84

-9.783,32

7.162,63

24 549,17

42 387,77

Profit/ pierdere Direcția Administr are Cimitire

927.591,4 1

■55.206,88

457.177,1

2

616.228,4

8

769.630,9

5

922.038,9

5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2X123.396, 69

2.197.516, 31

DIRECȚIA ADMINtSTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609, 31

5.757.360, 50

7 172.531, 99

7.172.531, 99

7 172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531.

99

7 172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

Venituri

4.520.541, 60

5.350.365, 31

6.738.315, 09

6.947 202.

86

7.148.671, 74

7.348.834,

55

7.539.904, 25

7.735.941,

76

7.937.076, 24

8.143.440,

23

8.355.169, 67

8.572.404, 08

8.795.286, 59

9.023.964, 04

Profit/ pierdere

346.932,2 9

406.995,1

9

434.216.9 0

225.329.1

4

-23.860,25

176.302,5

6

367372,2 5

563.409.7

7

764.544,2 5

970.908,2

3

1.182 637, 68

1.399 872, 09

1.622.754, 60

1.851.432, 05

SERA

Cheltuieli

425.005,2 0

851.155,6

4

894 562,3

8

894 562,3

8

894.562,3

8

894.562,3 8

894.562,3 8

894.562,3 8

894.562,3 8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

Venituri

1.099.139, 03

1.522,470, 00

1 003.615, 41

1 034.727, 49

1.064.734, 58

1.094.547, 15

1.123.005, 38

1.152.203, 52

1.182 160, 81

1.212.896, 99

1.244.432, 31

1.276.787, 55

1.309.984, 03

1.344.043, 61

Profit/ pierdere

674.133.8 3

671.314,3 6

109.053,0

3

140165,1 1

170.172,2 0

199.984,7

7

228.443,0

0

257.641,1

4

287 598,4 3

318.334,6 1

349 869,9 3

382.225,1 7

415.421,6 5

449 481,2 3

Variația stocului

Venituri

-38.862,10

-25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095.48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47.953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53 138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spatii verzi

982.204,0 2

239.191,7

6

285.484,8 1

-44.254,92

188.407,4

3

419.561,4 8

640.214,5

3

866.604,5 6

1.098.880, 73

1337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354.051, 55

DIRECȚIA ADMINISTR AREA

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5

7

567.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

Venituri

164.934,1 1

200.411,1

6

242.246,5

2

249.756,1

6

256.999,0

9 I

264.195,0 7

271.064,1

4

278.111,8 0

285 342,7

1

292 761,6

2

300.373.4

2

308.183,1

3

316.195,8

9

324.416,9

9

Direcție

DOMENIULU I PUBLIC

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

298.723,2

5

358 717,4

1

425.540,8

2

418.031,1

8

410.788,2

5

403.592,2

8

396.723,2 0

339.675,5

4

382.444,6

3

375.025,7

2

367.413,9

2

359.604,2

1

351.591,4

5

343.370,3

5

PARCARI

Cheltuieli

318.315,5

3

917.497,7

1

1.173 486, 95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

Venituri

1.386.569, 19

1.781.996,

57

2,592,814,

63

2.673.191,

88

2.750.714, 45

2.827.734, 45

2,901,255.

55

2.976.688,

19

3.054.082, 09

3.133.488, 22

3.214.958,

91

3.298.547,

85

3.384.310, 09

3.472.302,

15

Profit/ pierdere

1,065,253, 66

864.498,8

6

1,419,524

63

1499.704,

54

1.577.227,

50

1.654.247,

51

1.727 768, 60

1.803.201,

25

1.880.595.

14

1 960 001,

27

2 041.471,

97

2.125 060.

90

2.210.823,

14

2.298.815,

21

TALCIOC

Cheltuieli

244.865,9

8

349.591,7

9

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6

0

386,490,6 0

386.490,6

0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386,490,6

0

Venituri

510.562,2

6

442.425,8

9

393.778,8

4

405.985,9

8

417.759,5

8

429,456,3

5

440.622,7

2

452.078,9

1

463.832,9

7

475.892,6

2

488.265,8

3

500.960,7

4

513.985,7

2

527.349,3

5

Profit/ pierdere

265.696,2

8

92 834,10

7 288,24

19 495,39

31.268,98

42966,25

54 132,13

65.588,32

77.342,37

89 402,03

101.775,2

3

114 470,1

5

127.495,1

3

140 858,7

5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179.287,1

9

195.723,7

2

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220,424,1

1

220.424,1

1

220424,1

1

220.424,1

1

220424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33.677,88

34.654,54

35.624,87

36.551,12

37.501,44

38476,48

39.476,87

40.503,27

41.556,35

42.636,82

43.745,38

Profit/ pierdere

147.997,0

3

160.354,7

7

187.758,8

5

186.746,2

3

185.769,5

7

184.799,2

4

183.872,9

9

182 922,6

6

181.947,6

3

180.947,2

4

179.920,8

4

178.867,7

6

177.787,2

9

176.678,7

3

Patrimoniu si men ten anta

Cheltuieli

19.343,91

Venituri

0,00

Profit/ pierdere

19.343,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Direcția Administr

■rea domeniul ui public

868.311,2

6

438.260,7

8

813.316,2 6

914.422,9

2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1.201.304,

53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701X159, 08

1.808.939, 53

1.919.624,

88

Administrați V

Administrativ

Cheltuieli

2.737.310, 30

Venituri

50.126,83

Profit/ pierdere Administr a tiv

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.000.35

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

8,36

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1,65

21.041.07

6,32

21.588.14

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1,39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

■1.527,16

324.953,6

5

920.598,7

3

1.460.324, ______37j

1.980.881, 04

2.498.063, 07

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170, 63

5.098.238, 61

5.659.530, ____id

6.235.415, 70

6.826.274, 06

 • 4.2.5 Ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor abandonate și a celor staționate/oprite neregulamentar

 • 4.2.5.1 Descrierea activității

Activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate și a celor staționate/oprite neregulamentar este reglementată la nivel legislativ de OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și de HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Potrivit art. 64 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, „Poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz".

Potrivit art. 2031alin. (2) din HG nr. 1391/2006, „ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală".

Art. 2033 din HG nr. 1391/2006 prevede că „(4) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.

 • (5) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administrației publice locale".

Totodată, conform art. 2033 alin. (6) din HG nr. 1391/2006 stabilește răspunderea administrației publice locale pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

 • 4.2.5.2 Situația actuală

La nivelul Municipiului Galați ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor abandonate și a celor staționate/oprite neregulamentar se realizează conform HCL Galați nr. 287/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați.

Potrivit Regulamentului menționat, „condițiile tehnice pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar sunt:

 • a) operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului;

 • b) autovehiculele sau automacaralele cu platformă trebuie să fie specializate, omologate și autorizate pentru acest tip de activitate și să corespundă, din punct de vedere tehnic, circulației pe drumurile publice;

 • c) operațiunea de ridicare trebuie să se realizeze din orice poziție s-ar afla vehiculul staționat/oprit pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat;

 • d) autospecialele destinate ridicării și transportării vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă și să aibă un set de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de intervenție;

 • e) transportul Io locul de depozitare se va realiza în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți ale vehiculului ridicat;

 • f) ridicarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât sa nu se producă nici un fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere nici un fel de avarie;

 • g) transportul vehiculelor ridicate se va efectua la locul de depozitare fără o le deteriora, depozitarea se va face într-un spațiu amenajat corespunzător, care va asigura integritatea vehiculelor ridicate, iar acestea vor fi sigilate"36.

Serviciile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate și a celor staționate/oprite neregulamentar se realizează în prezent la nivelul Municipiului Galați de către Serviciul Tehnic din cadrul Gospodărire Urbană SRL.

 • 4.2.S.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

Transport / Ridicare

Luna

Cheltuieli

Venituri

1

15275.87

2

18252.47

1426.9

3

7900.99

4

5861.5

955

5

1303.62

6

7151.52

241.11

7

8327.86

1145.59

8

12866.68

1757.65

9

5103.667

295

10

199.45

4443.29

11

1615.11

7996.31

12

|                8214.99

344.64

36 Art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar în Municipiul Galați aprobat prin HCL Galați nr. 287/30.05.2018

TG

92073.73

18605.49

Profit / pierdere

-73468.24

2018

Transport / Ridicare

luna

Cheltuieli

Venituri

1

5499.24

2647.5

2

3548.13

1572

3

4

635.54

4246

5

3149.58

5900

6

2286.03

7

2766.54

880.01

8

868.1

1595.2

9

1774.97

1850.1

10

1375.49

1618.4

11

1480.58

866

12

7484.25

TG

30868.45

21175.14

Profit / pierdere

-9693.31

%

0.220

0.148

2019

Transport / Ridicare

Luna

Cheltuieli

Venituri

1

1407.69

484.39

2

704.57

1789.9

3

1568.11

134.48

4

764.72

81.56

5

4402.41

2251.49

6

1613.09

1069.88

7

113.65

204.66

8

1178.72

1640.48

9

847.86

3530.37

10

110.02

326.4

11

1380.9

4157.66

12

5885.46

3752.46

Total

19977.2

19423.73

-553.47

procent repartizare ch generală

0.14

VALOARE CHELTUIALĂ GENERALĂ

4371.943

24349.14

19423.73

-4925.41

Tarifele actuale practicate pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor abandonate și a celor staționate/oprite neregulamentar au fost aprobate prin HCL Galați nr. 111/20.10.2016, Anexa J32.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor abandonate și a celor staționate/ oprite neregulamentar. Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/prognoze), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296.365,2

5

Venituri

372.268,0

7

Profit/ pierdere

75 902,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier urban

Cheltuieli

258.672,1

9

Venituri

252.230,6

3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

-6.433,61

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117 677,4 4

1 192.319, 80

1.276 761, 34

1.276 761,

34

1276.761,

34

1.276.761,

34

1 276.761, 34

1.276 761, 34

1.276 761,

34

1.276.761,

34

1.276 761, 34

1.276.761, 34

1 276.761, 34

1 276.761, 34

Venituri

29.226,09

908 386,0

2

1.217.276,

92

1.255.012,

50

1 291 407, 87

1.327.567, 29

1.362.084, 04

1.397.498, 22

1.433.833, 18

1 471 112, 84

1.509.361,

77

1.548.605, 18

1.588.868, 91

1 630.179, 50

Profit/ pierdere

-88.451,35

283 933,7

8

59.434,42

21.748.84

14.646,53

50 805,95

85 322,70

120 736,8

8

157.071,8 4

194 351,5

0

232 600,4

3

271.843,8 4

312107,5

7

353 418,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073. 73

34.533.37

24.349J4

24.349.14

24.349.14

24.349.14

5-i 9,14

24 349.14

24.349,14

24.349.14

24.349,14

24.349,14

24 343.14

24 i:49rI4

Venitui

18 605.49

21 J75.Î4

19.423,73

20.025.87

20.606,62

21 153,60

37 >7 9 47

22.879.25

23.474 12

24 084,44

24 710,64

25.38 3.11

24 012.30

Profit?

pierdere

'’ $ Jr .3. 24

-13 3S3.23

-4 925,41

4 323.28

3.742,53

3.165.54

.f-14.

2 C49 67

-1 469,89

-37^.03

2SJ.7C

351.49

1 0039?

1 663.15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

92.450,38

297.292,0

1

-64.409,83

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2

1

155.601,9 5

193.476,4

7

232.335,7

3

272.205,3

3

313.111,5

4

355.081,3 2

DIRECȚIA ADMINISTR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1.651.387,

15

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

13

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

Venituri

1.181.111,

77

1.489.037,

84

1.832.656, 60

1.889 468, 95

1.944.263,

55

1.998.702, 93

2.050.669, 21

2.103.986, 61

2.158.690, 26

2.214.816,

21

2.272.401, 43

2.331.483, 87

2 392 102, 45

2.454.297, 11

Profit/ pierdere

74.254,10

162.349,3 1

89298,58

-32.486,22

22.308,38

76 742,75

128 714,0

3

182.031,4 3

236.735.0 8

292 861,0 3

350 446,2

5

409.528,6 9

470147,2

7

532.341,9

3

Cimitir Sfanțul Laur

Cheltuieli

1.114.840, 76

1.855.797, 96

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2 090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006,

07

2.090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2 090.006, 07

Venrturr

2.104.039, 02

2.179.254,

____«J

2.772.392, 14

2.858.336, 30

2.941.228, 05

3.023.582, 43

3.102.195, 58

3.182.852,

66 |

3.265 606, 83

3 350.512, 61 |

3.437 625.

94

3.527 004, 21

3.618 706, 32

3.712.792, 69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989.198,2

6

323 456,9

9

682.386,0

7

768.330,2

3

851.221,9

8

933.576,3

6

1.012.189, 51

1.092.846, 59

1175 600, 76

1 260 506, 54

1.347.619, 87

1.436.998, 14

1.528.700, 25

1.622.786, 61

Cimitir Ștefan cel Mare

Cheltuieli

444.303,9

1

590.828,5

0

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

Venituri

308.442,9

6

374.513,9

4

525.640,2

2

541.935,0

7

557.651,1

8

573.265,4

2

588.170,3

2

603.462,7

5

619.152,7

8

635 250,7 5

651.767,2

7

668.713,2

2

686.099,7

6

703.938,3

6

Profit/ pierdere

135.860,9

5

216.314,5

6

135.910,3

7

119.615,5 2

103.899,4 1

88 285,17

73.380,27

58 087,84

-42.397,81

26299,84

9.783,32

7.162,63

24.549,17

42.387,77

Profit/ pierdere Direcția Administr are Cimitire

927.591,4

1

•55.206,88

457.177,1

2

616.228,4

8

769.630,9

5

922.038,9 5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609,

31

5.757.360, 50

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172 531, 99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531,

99

7 172.531, 99

Venituri

4.520.541,

60

5.350.365,

31

6.738 315.

09

6.947 202, 86

7 148 671,

74

7 348.834, 55

7.539.904,

25

7.735.941, 76

7.937.076,

24

8 143 440, 23

8.355.169,

67

8.572.404, 08

8.795.286, 59

9.023.964, 04

Profit/ pierdere

346 932,2 9

406.995,1

9

434 216,9 0

225.329,1

4

23.860,25

176 302,5

6

367 372,2

5

563.409,7

7

764.544,2

5

970.908,2

3

1.182.637,

68

1 399.872, 09

1.622.754, 60

1.851.432, 05

SERA

Cheltuieli

425.005,2

0

851.155,6

4

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

Venituri

1.099.139, 03

1.522.470, 00

1.003.615, 41

1.034.727, 49

1.064.734, 58

1.094.547, 15

1.123.005, 38

1.152.203, 52

1 182 160, 81

1.212.896,

99

1.244.432,

31

1 276.787, 55

1.309.984, 03

1.344.043, 61

Profit/ pierdere

674.133,8

3

671 314,3

6

109.053,0

3

140.165,1

1

170.172,2 0

199.984,7

7

228 443,0

0

257.641,1

4

287.598,4

3

318.334,6

1

349.869,9

3

382.225,1

7

415.421,6

5

449.481,2

3

Variația stocului

Venituri

-38.862,10

-25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095,48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47.953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spatii verzi

982.204,0

2

239.191,7

6

285.484,8

1

-44.254,92

188.407,4

3

419.561,4

8

640.214,5

3

866.604,5 6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354X151,

55

DIRECȚIA ADMINISTR AREA

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5

7

667.787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

Venituri

164.934,1

1

200.411,1

6

242.246,5

2

249.756,1

6

256.999,0

9 1

264 195,0 7

271.064,1

4

278.111,8

0

285.342,7

1

292.761,6

2

300.373,4

2

308.183,1

3

316.195,8

9

324.416,9

___________9

Direcție

DOMENIULU 1 PUBLIC

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

298.723,2 5

358.717,4 1

425.540,8

2

418.031,1

8

410.788,2 5

403 592,2

8

396.723,2 0

389.675,5

4

382.444,6 3

375.025,7

2

367.413,9

2

359.604,2

1

351.591,4

5

343.370,3

5

PARCAR1

Cheltuieli

318.315,5

3

917.497,7

1

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

Venituri

1.386.569, 19

1.781.996, 57

2.592.814, 63

2.673.191, 88

2.750.714, 45

2.827.734, 45

2.901.255, 55

2.976.688,

19

3.054.082, 09

3.133.488, 22

3.214.958, 91

3.298.547, 85

3.384.310, 09

3.472.302, 15

Profit/ pierdere

1068.253, 66

864.498,8

6

1419.327, 68

1.499.704, 94

1.577.227,

50

1.654.247, 51

1.727.768,

50

1.803.201, 25

i.msss, 14

1.960.001, 27

2.041.471,

97

2.125 060, 90

2.210.823, 14

2.298.815.

21

TALCIOC

Cheltuieli

244.865,9

8

349.591,7

9

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6 0

Venituri

510.562,2

6

442.425,8 9

393.778,8

4

405.985,9 8

417.759,5 8

429.456,8

5

440.622,7

2

452.078,9 1

463.832,9

7

475,892,6

2

488,265,8

3

500.960,7

4

513.985,7 2

527,349,3

5

Profit/ pierdere

265.696,2

8

92 834,10

7 288,24

19.495,39

31 288,98

42.966,25

54 132.13

65.588,32

77.342,37

89 402,03

101 775,2

3

114 4 70,1

5

127 495,1 3

140.858,7

5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179 287,1

9

195.723,7

2

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33.677,88

34.654,54

35,624,87

36.551,12

37.501,44

38.476,48

39.476,87

40.503,27

41.556,35

42.636,82

43.745,38

Profit/ pierdere

147.997,0

3

160.354,7

7

187 758,8

5

186 746,2

3

185.769,5

7

184.799,2

4

183.872,9

9

182.922,6

6

181.947,6

3

180.947,2

4

179.920,8

4

178.867,7

6

177.787,2

9

176.678,7

3

Patrimoniu si mentenanta

Cheltuieli

19.343,91

Venituri

0,00

Profit/ pierdere

-19.343,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognota

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Direcția Administr area domeniul ui public

868311,2 6

438.260,7

8

813.316,2 6

914.422,9 2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1301.304, 53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701.059, 08

1.808.939, 53

1.919.624, 88

Administrati V

Administrativ

Cheltuieli

2.737.310, 30

Venituri

50.126.83

Profit/ pierdere Administr a tiv

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.000.35

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

8,36

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1,65

21.041.07

6,32

21.588.14

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1,39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

-1.527,16

324.953,6 5

920.598,7 3

1.460.324, 37

1.980.881, 04

2.498.063, 07

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170, 63

5.098.238, 61

5.659.530, 36

6.235.415, 70

6.826.274, 06

 • 4.2.6 întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a ștrandurilor. Curățarea și igienizarea lacurilor

 • 4.2.6.1 Descrierea activității

Potrivit OG nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor trebuie să asigure:

 • în domeniul asigurării igienei și sănătății publice inclusiv curățarea și igienizarea lacurilor33;

în sectorul administrării domeniului public și privat inclusiv întreținerea și exploatarea lacurilor de agrement, a ștrandurilor și a celorlalte lacuri și bălți aparținând domeniului publicai localităților34.

Activitatea de întreținere și exploatare a lacurilor de agrement, a ștrandurilor, precum și curățarea și igienizarea lacurilor aflate în administrarea Municipiului Galați are ca obiectiv satisfacerea nevoilor comunității locale și contribuie la ridicarea gradului de confort a acesteia creând cadrul necesar petrecerii plăcute și instructive a timpului liber.

 • 4.2.6.2 Situația actuală

Serviciile de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement, respectiv a Lacului Vânători fac parte din obiectul Contractului de delegare nr. 112124/01.10.2010 încheiat între Municipiul Galați și SC Gospodărire Urbană SRL.

Potrivit art. 9 alin. (4) din Caietul de sarcini al activității amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament aprobat la nivelul Municipiului Galați35, pentru asigurarea activității de întreținere și exploatare a lacurilor se urmărește:

 • a) umplerea lacurilor din sursele de apă disponibile;

 • b) primenirea apei din lacuri în scopul evitării fenomenului de înflorire a vegetației subacvatice;

 • c) paza și securitatea barajelor și desecărilor prin agenți hidrotehnici special angajați;

 • d) înlăturarea plutitorilor și întreținerea în stare de funcționalitate a grătarelor din fața stăvilarelor;

 • e) buna funcționalitate a stăvilarelor;

 • f) verificarea periodică a lacurilor cu descărcare tip sifon;

 • g) menținerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al construcțiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora din cauza fenomenului de îngheț;

 • h) întreținerea luciului apei, curățarea acesteia de plutitori, îndepărtarea vegetației subacvatice;

 • i) existența posturilor de prim ajutor;

 • j) posibilitatea de a participa la acțiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec;

 • k) exploatarea și întreținerea patinoarelor formate pe lacurile din dotare;

 • I) îndeplinirea formalităților legale privind navigarea ambarcațiunilor, îmbarcarea personalului navigant și folosirea acestuia doar conform calificării pe care o posedă;

 • m) dotarea ambarcațiunilor conform normelor specifice în vigoare;

n) existența ambarcațiunilor pentru realizarea activității de agrement nautic;

 • o) expertizarea navelor la termenele prevăzute de lege;

 • p) repararea ambarcațiunilor din dotare;

 • q) paza patrimoniului din dotare".

Serviciile de întreținere și exploatare a lacurilor de agrement, a ștrandurilor, precum și curățarea și igienizarea lacurilor se realizează în prezent la nivelul Municipiului Galați de către Serviciul Administrare Domeniu public din cadrul Gospodărire Urbană SRL

 • 4.2.6.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

LAC VANATORI

Luna

Cheltuieli

Venituri

1

20297.83

2

22066.44

3

27782.2

4

36106.06

18051.86

5

47972.19

23335.23

6

48672.43

22335.89

7

44150.77

25356.74

8

49700.57

24691.20

9

51108.69

15442.63

10

42095.4

18273.06

11

43358.55

17447.5

12

30346.23

0

TG

463657.36

164934.11

Profit / pierdere

-298723.25

2018

LAC VANATORI

luna

Cheltuieli

Venituri

1

27670.26

2

29678.49

3

34920.8

4

37916.04

7857.14

5

58199.035

32612.30

6

54959.54

28409.35

7

47873.29

24126.35

8

48150.81

23447.75

9

46220.97

17958.73

10

45522.9

24536.05

11

48778.11

23449.5

12

42327.06

18013.99

522217.31

200411.16

TG

-321806.15

2019

LAC VANATORI

luna

Cheltuieli

Venituri

1

31164.56

2

30979.51

3

44719.66

9901.9

4

51951.52

29371.57

5

40754.99

6339.5

6

69156.42

31810.38

7

59912.97

31702.04

8

85593.76

62218.21

9

50740.7

885.71

10

47794.2

17139.25

11

64618.77

35855.6

12

46368.57

17022.36

Total

623755.6

242246.5

-381509.11

procent repartizare ch generală

1.41

VALOARE CHELTUIALĂ GENERALĂ

44031.71

667787.3

242246.5

-425540.82

Tarifele actuale practicate la baza de agrement „Lac Vânători" au fost aprobate prin HCL Galați nr. 254/30.05.2019, Anexa G36.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de întreținere și exploatare a lacurilor de agrement, a ștrandurilor, curățarea și igienizarea lacurilor. Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/prognoze), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognota

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296365,2

5

Venituri

372368,0

7

Profit/ pierdere

75.SD2..82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier urban

Cheltuieli

258.672,1

9

Venituri

252330,5 3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

-6433,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117.677,4

4

1.192.319,

80

1.276.761, 34

1.276 761, 34

1 276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1 276.761, 34

1 276 761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

Venituri

29.226,09

908.386,0 2

1.217 276, 92

1 255 012, 50

1.291.407,

87

1,327,667,

29

1.362.084, 04

1.397.498, 22

1.433 833, 18

1.471.112, 84

1 509.361, 77

1.548.605, 18

1.588.868,

91

1.630.179, 50

Profit/ pierdere

88.451,35

283.933,7

8

-59.484,42

-21.748,84

14 646,53

50.805,95

85 322,70

120.736,8

8

157.071,8

4

194.351.5 0

232 600.4

3

2 71843,8

4

312.107,5

7

353.418,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533,37

24.349,14

24.349,14

24 349,14

24 349,14

24.349,14

24,349,14

24349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

Venituri

18.605,49

21.175,14

19.423,73

20.025,87

20.606,62

21.183,60

21 734,37

22.299,47

22.879,25

23.474,12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

73.468,24

-13.358,23

4.925,41

-4.323,28

-3.742,53

-3165,54

2.614,77

2.049,67

-1.469,89

875,03

-264,70

361,49

1.003,97

1.663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

-92.450,38

297.292,0

1

-64.409,83

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2 1

155.601,9 5

193.476,4

7

232.335,7 3

272.205,3 3

313.111,5

4

355.081,3 2

DIRECȚIA ADMINISTR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1.651.387, 15

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

Venituri

1.181.111,

77

1.489.037, 84

1.832.656, 60

1.889.468, 95

1 944.263, 55

1.998.702, 93

2.050.669, 21

2.103.986, 61

2.158.690, 26

2.214.816, 21

2.272.401,

43

2.331.483, 87

2.392.102, 45

2.454.297, 11

Profit/ pierdere

74.254,10

162.349,3

1

89 298,58

32.486,22

22 308,38

76 747,75

128 714,0

3

182.031,4

3

236 735,0

8

292 861,0 3

350 446,2

5

409.528,6

9

470.147,2

7

532.341,9

3

Cimitir Sfanțul La tar

Cheltuieli

1.114.840,

76

1.855.797, 96

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090 006, 07

2 090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

Venituri

2.104.039, 02

2.179.254, 95

2.772.392, 14

2.858.336, 30

2.941.228, 05

3.023.582, 43

3.102.195, 58

3.182.852, 66

3.265 606, 83

3 350.512, 61

3.437 625, 94

3.527.004, 21

3.618.705,

32

3.712.792, 69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit Si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989.198.2

6

323.456,9

9

682.386,0

7

768.330,2 3

851.221,9 8

933 576,3 6

1.012.189, 51

1.092.846, 59

1175 600, 76

1.260.506, 54

1.347.619,

87

1.436 998, 14

1 528 700, 25

1.622.786, 61

Cimitir Ștefan cel Mare

Cheltuieli

444.303,9 1

590.828,5 0

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5

9

661 550,5 9

661.550,5

9

661 550,5

9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

Venituri

308.442,9 6

374.513.9

4

525.640,2 2

541.935,0

7

557.651,1

8

573.265,4

2

588.170,3 2

603.462,7 5

619.152,7

8

635.250,7

5

651.767,2 7

668 713,2

2

686 099,7 6

703 938,3 6

Profit/ pierdere

135.860,9

5

216.314,5 6

135 910,3 7

119.615,5

2

103.899,4 1

-88.285,17

73 380,27

-58 087,84

42.397,81

-26 299,84

-9.783,32

7.162,63

24 549,17

42.387,77

Profit/ pierdere Direcția Administr are Cimitire

927.591,4 1

-55.206,88

457.177,1 2

616.228,4

8

769.630,9 5

922.038,9

5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197.516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609, 31

51

S .8'

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7 172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

Venituri

4,520.541,

60

5 350 365, 31

6.738.315, 09

6.947.202, 86

7 148.671, 74

7.348.834,

55

7.539.904,

25

7.735.941, 76

7.937.076, 24

8.143.440,

23

8.355.169, 67

8.572.404, 08

8.795.286, 59

9 023.964, 04

Profit/ pierdere

346 932.2 9

406.995,1

9

434.216,9 0

225.329,1

4

23.860,25

176.302,5

6

367.372,2

5

563 409.7 7

754.544,2

5

970.908,2

3

1 182 637, 68

1 399.872, 09

1 622 754, 60

1.851.432, 05

SERA

Cheltu ieli

425.005,2 0

851,155,6

4

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562.3

8

894.562,3

8

894.562.3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894 562,3

8

894.562,3

8

894.562,3 8

894.562,3 8

894.562,3

8

Venituri

1.099.139, 03

1.522.470, 00

1.003.615, 41

1.034.727, 49

1.064.734, 58

1.094.547, 15

1.123.005, 38

1.152.203, 52

1.182.160, 81

1.212.896, 99

1.244.432, 31

1.276.787, 55

1.309.984.

03

1.344.043, 61

Profit/ pierdere

674 133,8 3

671.314,3

6

109 053,0

3

140.165,1 1

170.172,2

0

199.984,7

7

228.443,0 0

257 541,1 4

287.598,4

3

318.334,6

1

349.869,9 3

382.225,1

7

415.421,6

5

449.481,2

3

Variația stocului

Venituri

-38.862,10

-25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095,48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47.953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spatii veni

982.204,0 2

239.191,7 6

285.484,8

1

-44.254,92

188.407,4

3

419.561,4

8

640.214,5 3

866.604,5 6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354.051, 55

DIRECȚIA ADMINISTR AREA

LAC VANATOR1

Cheltuieli

463.657.3

6

555 1285

7

567 787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667 787,3

4

667.787,3

4

667.787.3

4

667 787,3

4

667 787,3 4

667 7E7,3

4

667 787,3

4

667.787,3

4

Venituri

164.934,1

1

200 411.1

6

242.246,5

2

249 756,1

6

256 999 0

9

264 195,0

7

271 064.1

4

278 111.8

0

285 342.7

1

292 761,6

300 373,4

308 103,1

3

316.195,3

9

324.416,9

9

Direcție

DOMENIULU 1 PUBLIC

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

298.723,2

5

358.717.4

1

425.540,8

2

418.031.1

410 783,2

403.592,2

3

396.723.2

0

339.675,5

4

382.444,6

375.025.7

2

367 413.9

359.604,2

1

351.591,4

5

343.370,3

5

PARCARI

Cheltuieli

318.315,5

3

917.497,7

1

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486,

95

1.173.486,

95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

Venituri

1.386.569, 19

1.781.996, 57

2.592.814, 63

2.673.191, 88

2.750.714,

45

2.827.734,

45

2.901.255, 55

2.976.688,

19

3.054.082, 09

3.133.488, 22

3.214.958, 91

3.298.547,

85

3.384.310, 09

3.472.302,

15

Profit/ pierdere

1.068.253, 66

864.498,8

6

1.419.327, 68

1.499.704, 94

1.577.227, 50

1.654.247, 51

1.727.768,

60

1.803.201,

25

1.880.595, 14

1.960.001,

27

2.041.471,

97

2.125.060, 90

2 210.823, 14

2 298.815,

21

TALCIOC

Cheltuieli

244.865,9

8

349.591,7

9

386.490,6

0

386,490,6 0

386-490,6 0

386.490,6 0

386,490,6

0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6 0

386.490,6

0

386.490,6

0

386.490,6 0

386.490,6

0

Venituri

510.562,2

6

442.425,8

9

393.778,8

4

405.985,9

8

417.759.5

8

429.456,8

5

440.622,7

2

452.078,9

1

463.832,9

7

475 892.6

2

488.265,8

3

500.960,7

4

513.985,7

2

527.349,3

5

Profit/ pierdere

265 696,2

8

92.834,10

7 288,24

19.495,39

31.268,98

42.966,25

54 132,13

65.588,32

77.342,37

89 402,03

101 775,2

3

114.470,1

5

127 495,1

3

140.858,7

5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179.287,1

9

195.723,7

2

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424.1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33.677,88

34 654,54

35.624,87

36.551,12

37.501,44

38.476,48

39.476,87

40.503,27

41.556,35

42 636,82

43.745,38

Profit/ pierdere

147.997,0

3

160 354,7

7

187.758,8

5

186.746,2

3

185.769,5

7

184.799,2

4

183.872,9

9

182.922,6

6

181.947,6

3

180.947,2

4

179 920,8 4

178.867,7

6

177.787,2

9

176.678,7

3

Patrimoniu si mente nan ta

Cheltuieli

19.343,91

Venituri

0,00

Profit/ pierdere

-19.343,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oroo

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit sl pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1    2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Direcția Administr area domeniul ui public

868.311,2 6

438.260,7 8

813.316,2 6

914.422,9

2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1.201.304, 53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701.059, 08

1.808.939,

53

1.919.624, 88

Administrați V

Administrativ

Cheltuieli

2.737.310, 30

Venituri

50.126,83

Profit/ pierdere Administr athr

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.000.35

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

8,36

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1.65

21.041.07

6,32

21.588.14

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1,39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

-1.527,16

324.953,6

_____±J

920.598,7

3

1.460324, 37

1.980.881, 04

2.498.063, 07

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170, 63

5.098.238, 61

5.659.530, 36

6.235.415, 70

6.826.274, 06

 • 4.2.7 Administrarea și exploatarea târgurilor și a bazarelor

 • 4.2.7.1 Descrierea activității

Potrivit OG nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor trebuie să asigure:

în sectorul administrării domeniului public și privat inclusiv administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor și a bazarelor37.

 • 4.2.7.2 Situația actuală

La nivelul Municipiului Galați serviciului de administrare și exploatare a târgurilor și a bazarelor se prestează în baza HCL Galați nr. 89/28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare și exploatare pentru talciocul din Municipiul Galați.

Potrivit art. 10 din caietul de sarcini menționat, „activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului de administrare și exploatare a talciocului din Municipiul Galați vor asigura:

 • a) satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică al comunității locale;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

 • d) dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unității administrativ-terito riale;

 • e) protecția și conservarea mediului natural și construit;

 • f) menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena și sănătate publică”38.

Serviciile de administrare și exploatare a târgurilor și a bazarelor se realizează în prezent la nivelul Municipiului Galați de către Serviciul Administrare Domeniu public din cadrul Gospodărire Urbană SRL.

 • 4.2.7.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

TALCIOC

luna

Cheltuieli

Venituri

1

16596.92

23418.03

2

17043.49

39598.31

3

22535.6

43464.11

4

19095.34

46505.4

5

19174.78

48141.06

6

18779.34

41699.1

7

19458.64

52767.78

8

20978.00

45710.70

9

20069.06

49000.18

10

24939.26

43098.64

11

24485.47

47327.51

12

21710.08

29831.44

TG

244865.98

510562.26

Profit / pierdere

265696.28

2018

TALCIOC

luna

Cheltuieli

Venituri

1

22956.73

34785.78

2

23506.12

32405.65

3

23600.56

39870.06

4

23548.27

42012.37

5

23330.91

41109.85

6

21332.65

38280.4

7

20603.46

41340.94

8

21276.80

34250.19

9

21370.18

40824.98

10

19523.8

39140.80

11

24955.3

31415.37

12

22435.28

26989.5

TG

268440.06

442425.89

Profit / pierdere

173985.83

%

1.916

3.086

2019

TALCIOC

luna

Cheltuieli

Venituri

1

23305.34

19915.92

2

28148.01

31428.75

3

22578.76

45969.93

4

22708.96

25749.84

5

22811.88

29944.97

6

23675.35

38931.08

7

24123.13

29962.65

8

23476.68

34360.03

9

25841.58

37517.75

10

24098.7

32154.81

11

24642.47

35716.3

12

24584.71

32126.81

Total

289995.6

393778.8

103783.27

procent repartizare ch generală

3.09

VALOARE CHELTUIA LĂ GENERAL Ă

96495.03

386490.6

393778.8

7288.24

Tarifele actuale practicate în cadrul serviciului de administrare și exploatare a târgurilor și a bazarelor au fost aprobate prin HCL Galați nr. 76/20.02.2020, Anexa F - „Tarife talcioc"39.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de administrare și exploatare a târgurilor și a bazatelor. Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/prognoze). pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual. Se poate observa că atât la nivelul acestei activități, cât și la nivelul întregului contract, societatea Gospodărire Urbană SRL deține capacitatea financiară necesară continuării derulării acestor servicii.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296.365,2

5

Venituri

372.268,0 7

Proftt/ pierdere

75.902,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier urban

Cheltuieli

253.672,1 9

Venituri

252.230,6 3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

6.433,61

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117.677,4

4

1.192.319, 80

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761,

34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1 276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

Venituri

29.226,09

908.386,0

2

1.217.276, 92

1.255.012, 50

1.291.407, 87

1.327.567, 29

1.362.084, 04

1.397.498,

22

1.433.833, 18

1.471.112, 84

1.509.361, 77

1.548.605,

18

1.588.868, 91

1.630.179, 50

Profit/ pierdere

-88.451,35

283.933,7

8

-59.484,42

-21.748,84

14.646,53

50.805,95

85.322,70

120.736,8

8

157.071,8

4

194 351,5

0

232.600,4

3

271.843,8

4

312.107,5

7

353.418,1

6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533,37

24.349,14

24.349,14

24 349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

Venituri

18.605,49

21.175,14

19.423,73

20.025,87

20.606,62

21.183,60

21.734,37

22.299,47

22.879,25

23.474,12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

-73.468,24

-13.358,23

-4.925,41

-4.323,28

3.742,53

-3.165,54

2.614,77

-2.049,67

-1.469,89

-875,03

-264,70

361,49

1.003,97

1.663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

-92.450,33

297.292,0

1

-64.409,83

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2 1

155.601,9

5

193.476,4

7

232.335,7

3

272.205,3 3

313.111,5 4

355.081,3

2

DIRECȚIA ADMINISTR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1,651.387,

15

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921.955, 18

1.921.955,

18

1.921,955, 18

1.921.955,

18

1.921.955,

18

Venituri

1.181.111, 77

1.489.037, 84

1.832.656, 60

1.889.468, 95

1.944.263, 55

1.998.702, 93

2.050.669, 21

2.103.986, 61

2.158.690,

26

2.214.816, 21

2.272.401, 43

2.331.483, 87

2,392.102,

45

2.454.297, 11

Profit/ pierdere

74.254,10

162.349,3 1

-89.298,58

-32.486,22

22.308,38

76 747,75

128.714,0

3

182.031,4

3

236 735,0

8

292.861,0 3

350.446,2

5

409.528,6

9

470 147,2

7

532.341,9 3

Cimitir Sfanțul

La tar

Cheltuieli

1.114.340, 76

1.855.797, 96

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2 090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

Venituri

2.104.039, 02

2.179.254, 95

2.772.392, 14

2.858.336, 30

2.941.228, 05 1

3.023.582, 43

3.102,195,

58

3.182.852,

66

3.265.606,

83

3.350.512, 61

3.437.625, 94

3.527.004, 21

3.61S.706,

32

3.712.792,

_________69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989.198,2

6

323.456,9

9

682 386,0

7

768 330,2

3

851.221.9

8

933.576,3

6

1.012 189, 51

1.092.846,

59

1.175.600, 76

1.260.506,

54

1.347.619, 87

1.436.998, 14

1.528 700, 25

1 622 786.

61

Cimitir Ștefan cei Mare

Cheltuieli

444.303,9

1

590.828,5 0

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

Venituri

308.442,9

6

374.513,9

4

525.640,2

2

541.935,0

7

557.651,1

8

573.265,4

2

508 170,3

2

603.462,7

5

619.152,7

8

635 250,7 5

651.767,2

7

668 713,2

2

686.099,7

6

703.930,3

6

Profit/ pierdere

135.860,9

5

216.314,5

6

135.910,3

7

119 615,5

2

103.899,4 1

-88 285,17

-73.380,27

-58 087,84

-42.397,81

-26.299,84

-9.783,32

7.162,63

24.549,17

42.387,77

Profit/ pierdere Direcția Admlnistr are Cimitire

927.591,4

1

-55.206,88

457.177,1

2

616.228,4

8

769.630,9 5

922.038,9

5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197.516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609, 31

5.757.360, 50

7.172.531,

99

7.172 531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7 172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

Venituri

4.520.541.

60

5.350.365, 31

6738.315, 09

6.947.202.

86

7 148.671, 74

7.348.834,

55

7.539.904,

25

7.735.941, 76

7.937.076,

24

8 143.440, 23

8.355.169, 67

8.572.404, 08

8.79S.286,

59

9.023.964, 04

Profit/ pierdere

346.932.2

9

406.995,1

9

434.216,9 0

225.329,1

4

23.860,25

176.302,5

6

367.372,2

5

563 409,7

7

764.544,2

5

970.908,2

3

1 182.637, 68

1.399.872, 09

1.622.754,

60

1 851 432, 05

SERA

Cheltuieli

425.005,2 0

851.155,6

4

894.562,3

8

894.562.3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894 562.3

8

894 562.3

8

894 562.3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

Venituri

1.099.139, 03

1.522.470, 00

1.003.615, 41

1.034.727, 49

1.064.734, 58

1.094.547, 15

1.123.005, 38

1.152.203, 52

1.182.160, 81

1.212.896,

99

1.244.432, 31

1.276 787, 55

1.309.984, 03

1.344.043, 61

Profit/ pierdere

674.133,8

3

671.314,3 6

109.053,0

3

140.165,1

1

170.172.2 0

199.984,7

7

228.443,0

0

257 641,1

4

287.598,4

3

318.334,6

1

349 869,9 3

382.225,1

7

415.421,6

5

449.481,2

3

Variația stocului

Venituri

-38.862,10

-25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095,48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47.953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spatii veni

982.204,0

2

239.191,7 6

285.484,8

1

-44.254,92

188.407,4

3

419.561,4

8

640.214,5

3

866.604,5

6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354.051, 55

DIRECȚIA ADMINISTR AHEA

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5

7

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667.787,3

4

667,787,3

4

Venituri

164.934,1

1

200.411,1

6

242.246,5

2

249.756,1

6

256.999,0

9

264.195,0

7

271.064,1

4

270.111,0

0

285.342,7

1

292 761,6

2

300.373,4

2

308.1S34

3

316 195,8 ________ 9 1

324.416,9

9

Direcție

DOMEhlIULU i public

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

298.723,2 S

358 717,4 1

425.540,8

2

418.031,1

8

410 788,2

5

403.592,2 8

396.723,2

0

389675,5

4

382.444,6 3

375.025,7 2

367 413,9 2

359.604,2

1

351.591,4

5

343.370,3

5

PARCARI

Cheltuieli

318.315,5

3

917.497,7

1

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1 173.486, 95

1 173486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

1.173.486, 95

Venituri

1.386.569, 19

1.781.996,

57

2.592.814, 63

2.673.191, 83

2 750 714, 45

2.827.734, 45

2.901.255,

55

2.976.688, 19

3.054.082, 09

3.133.488,

22

3.214.958, 91

3 298 547, 85

3.384.310, 09

3.472.302,

15

Profit/ pierdere

1 068.253,

66

864 498,8 6

1 419.327, 68

1.499 704, 94

1 577 227, 50

1 654 247, 51

1.727.768, 60

1.803.201, 25

1.880.595, 14

1.960.001, 27

2.041 471, 97

2.125 060, 90

2 210.823,

14

2.298.815.

21

TALCIOC

Cheltuieli

244.865,9

S

349.591.7

9

386.490.6 0

386 490,c

400 1'J ? '2

336 490.6

0

336.490.6

0

3£6 490.6 0

386 490,6

386 499.6

C

366 49(j.G

0

336 490.6

0

336.490,6

386.490,6

0

Venituri

510 56.2,2

6

442,425.8

9

393.778..S

4

405 985/?

4i/

429 456,3

5

44C t22 7

2

452 07S.9

463 SB2.9

476 £9? 6

.:j67

500 960.7

4

518 985,7

507.349.3

Profit,-L' =erder&

265.696 2

92 S34.10

7.288.24

19 49<P39

si cus: h?

42 966,25

54 132.13

55 53S 32

77 342.37

55 CC.- Or

114.470,1

5

127.495,1

3

U0.S53 7

5

Port ambarcațiuni

Cheltuieli

179.287,1

9

195.723,7

2

220.424,1

1

220424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1 1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

220.424,1

1

Venituri

31.290,16

35.368,95

32.665,26

33.677,88

34.654,54

35.624,87

36.551,12

37.501,44

38.476,48

39476,87

40 503,27

41.556,35

42636,82

43 745,38

Profit/ pierdere

147.997,0 3

160.354,7

7

187.758,8 5

186 746,2

3

185 769,5

7

184.799,2

4

183.872,9

9

182.922,6 6

181.947,6

3

180.947'2

4

179 920,8 4

178 867,7

6

177 787.2

9

176 678,7

3

Patrimoniu si men ten ama

Cheltuieli

19,343,91

Venituri

0.00

Profit/ pierdere

19.343,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Curățenie AJOFM

Cheltuieli

8.168,00

Venituri

8.593,51

Profit/ pierdere

425,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit sl pierdere

Istoric

Estimat

Prognou

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere Direcția Administr area domeniul ui public

868.311,2

6

438.260,7

8

813.316,2 6

914.422,9

2

1.011.938, 67

1.108.822, 24

1.201.304, 53

1.296.191, 36

1.393.545, 25

1.493.430, 34

1.595.912, 45

1.701.059, 08

1.808.939, 53

1.919.624, 88

Administrati

Administrativ

Cheltuieli

2.737 310, 30

Venituri

50.126,83

Profit/ pierdere Administr a tiv

2.687.183, 47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

Cheltuieli

12.000.35

3,73

13.955.32

4,71

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

16.489.90

5,69

Venituri

11.998.82

6,57

14.280.27

836

17.410.50

4,42

17.950.23 0,06

18.470.78

6,73

18.987.96

8,76

19.481.65

5,94

19.988.17

9,00

20.507.87

1,65

21.041.07

6,32

21.58814

4,30

22.149.43

6,05

22.725.32

1,39

23.316.17

9,75

Profit/ pierdere

-1.527,16

324.953,6 5

920.598,7 3

1.460324,

________37

1.980.881, 04

2.498.063, _______°ZJ

2.991.750, 25

3.498.273, 31

4.017.965, 96

4.551.170, 63

5.098.238, 61

5.659.530, 36

6.235.415, 70

6.826.274, 06

 • 4.2.8 Administrarea și exploatarea portului de ambarcațiuni

 • 4.2.8.1 Descrierea activității

Administrarea portului de ambarcațiuni vizează asigurarea utilităților necesare desfășurării activităților de agrement, precum și asigurarea măsurilor de întreținere a curățeniei, efectuare a reparațiilor și urmărirea comportării în timp a construcției, iar exploatarea portului se face prin perceperea tarifelor de închiriere pentru ambarcațiunile ancorate în port45.

 • 4.2.8.2 Situația actuală

Regulamentul de funcționare al Portului de Ambarcațiuni de agrement existent în Municipiul Galați a fost aprobat prin HCL Galați nr. 78/11.03.2010.

Potrivit acestui regulament, „Portul de Ambarcațiuni de Agrement Galați este situat pe malul stâng al Dunării, la km 153. întregul ansamblu plutitor ocupă un front la Dunăre de cca. 250m și se află amplasat la o distanță care nu depășește 42 m de mal, retras față de frontul ocupat în prezent, în amonte de punctul de trecere cu bacul Țiglina-LC. Brătianu”.

Serviciile de administrare și exploatare a portului de ambarcațiuni se realizează în prezent la nivelul Municipiului Galați de către Serviciul Administrare Domeniu public din cadrul Gospodărire Urbană SRL

 • 4.2.8.3 Motive de ordin economic

Valoarea veniturilor și cheltuielilor societății Gospodărire Urbană SRL realizate cu serviciile menționate pe ultimii trei ani anteriori întocmirii prezentului studiu rezultă din tabelele de mai jos.

2017

Port ambarcațiuni

luna

Cheltuieli

Venituri

1

11385.41

2

11043.41

3

14559.15

959.9

4

11686.20

5

14346.95

6667.03

6

19066.86

6497.31

7

15658.83

7363.7

8

16133.99

5398.47

9

19298.99

3675.63

1,5 Potrivit art. 10 alin. (1) din Caietul de sarcini al activității „înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastică și fizioterapie, a sălilor și terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor și instalațiilor de schi și transport pe cablu, a campingurilor" - Anexa nr. 8 la HCL Galați nr. 281/09.08.2010

10

15580.48

465.01

11

18410.16

181.98

12

12116.76

81.13

TG

179287.19

31290.16

Profit / pierdere

-147997.03

2018

Port ambarcațiuni

luna                  1

Cheltuieli

Venituri

1

14097.14

2

17379.42

326.48

3

12563.11

1943.08

4

12866.82

485.00

5

13516.09

2616.13

6

18577.74

10843.8

7

21265.31

7639

8

17528.43

6752.6

9

18267.63

2212.98

10

13230.44

2202.65

11

18773.52

0

12

11113.58

347.2

TG

189179.23

35368.95

Profit / pierdere

-153810.28

%

1.350

0.247

2019

Port ambarcațiuni

luna

Cheltuieli

Venituri

1

10936.14

692.59

2

10476.98

3

15762.03

112.82

4

11210.16

5

11437.02

1678.62

6

16622.92

4349.1

7

11390.46

9947.33

8

14016

6835.1

9

48119.2

4938.52

10

18775.36

2708.49

11

24127.66

941.16

12

20055.42

461.53

Total

212929.4

32665.3

-180264.09

procent repartizare ch generală

0.24

VALOARE CHELTUIALĂ GENERALĂ

7494.759

220424.1

32665.3

-187758.85

813316.26

Tarifele actuale practicate în cadrul serviciului de administrare și exploatare a portului de ambarcațiuni au fost aprobate prin HCL Galați nr. 111/20.10.2016, Anexa H40.

Prezentăm în cele ce urmează prognoza veniturilor și cheltuielilor pe următorii 10 ani (durata contractului de delegare) pentru societatea Gospodărire Urbană SRL, aferentă activității de administrare și exploatare a portului de ambarcațiuni. Prognoza a avut la bază o ajustare anuală a veniturilor cu rata inflației (sursa http://www.cnp.ro/ro/prognoze), pornind de la premisa ca tarifele vor fi actualizate anual.

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

DIRECȚIA TEHNICA

întreținere si reparatii fântâni si cișmele

Cheltuieli

296365.2 5

Venituri

372.268,0 7

Profit/ pierdere

75 902,82

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

Mobilier urban

Chel tu iei i

258.672,1 9

Venituri

252.230,6

3

Variația stocului venituri

7,95

Profit/ pierdere

6433,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări edilitare

Cheltuieli

117.677,4

4

1.192.319, 80

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276 761, 34

1.276.761.

34

1.276.761,

34

1 276 761, 34

1 276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

1.276.761, 34

Venituri

29.226,09

908.386,0

2

1.217.276.

92

1.255.012, 50

1.291.407,

87

1.327.567, 29

1.362.084, 04

1 397 498, 22

1.433 833, 18

1.471.112, 84

1.509.361, 77

1.548.605, 18

1.588.868,

91

1.630 179, 50

Profit/ pierdere

-88.451,35

283.933,7

8

-59.484,42

-21.748,84

14 646,53

50 805,95

85 322,70

120 736,8 8

157.071,8

4

194.351,5 0

232.600,4

3

271.843,8

4

312107,5 7

353.418,1 6

Transport/ Ridicare

Cheltuieli

92.073,73

34.533,37

24 349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

24.349,14

Venituri

18.605,49

21.175,14

19.423,73

20.025,87

20.606,62

21.183,60

21.734,37

22.299,47

22.879,25

23.474,12

24.084,44

24.710,64

25.353,11

26.012,30

Profit/ pierdere

73.468,24

13.358,23

-4.925,41

-4.323,28

-3.742,53

3 165,54

-2.614,77

2.049,67

1 469,89

-875,03

-264,70

361,49

1.003,97

1.663,15

Profit/ pierdere Direcția Tehnica

.92.450,38

297.292,0

1

-64.409,83

-26.072,11

10.904,00

47.640,41

82.707,93

118.687,2 1

155.601,9

5

193476,4 7

232.335,7 3

272.205,3 3

313.111,5

4

355.081,3 2

DIRECȚIA ADMINISTR ARE CIMITIRE

Cimitir Eternitatea

Cheltuieli

1.106.857, 67

1.651.387,

15

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1921.955,

18

1.921.955, 18

1.921,955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

1.921.955, 18

Venituri

1.181.111,

77

1.489.037, 84

1.832.656, 60

1.889.468, 95

1.944.263, 55

1.998.702, 93

2.050.669, 21

2.103 986, 61

2 158 690, 26

2.214.816, 21

2.272.401, 43

2.331.483, 87

2.392.102,

45

2.454.297, 11

Profit/ pierdere

74 254,10

162.349,3 1

89.298,58

-32.486,22

22 308,38

76.747,75

128.714,0 3

182 031,4 3

236.735,0 8

292.861,0 3

350.446,2

5

409 528,6

9

470.147,2

7

532.341,9 3

Cimitir Sfanțul Lazar

Cheltuieli

1.114.840,

76

1 855.797, 96

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090 006, 07

2.090 006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

2.090.006, 07

Venituri

2.104.039, 02

2.179 254, 95

2.772.392,

14

2.858.336, 30

2 941.228, 05

3.023.582, 43

3.102.195, 58

3.182.852, 66

3.265.606, 83

3 350.512, 61

3 437 625, 94

3 527.004,

1

3.618 706, 32

3 712.792, 69

Direcție

Activitate

Cheltuieli/ Venituri/ Profit si pierdere

Istoric

Estimat

Prognoza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Profit/ pierdere

989 198,2

6

323 456,9

9

682.386,0 7

768.330,2

3

851.221,9

8

933.576,3

6

1.012.189,

51

1.092.846, 59

1.175.600, 76

1.260.506, 54

1.347.619, 87

1.436.998, 14

1.528.700, 25

1.622.786, 61

Cimitir Ștefan cel Mare

Cheltuieli

444.303,9

1

590.828,5 0

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5 9

661.550,5 9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

661.550,5

9

Venituri

308,442,9

6

374.513,9

4

525.640,2

2

541.935,0

7

557.6514 8

573.265,4

2

588.170,3

2

603.462,7 5

619.152,7

8

635.250,7

S

651.767,2

7

668.713,2

2

686.099,7

6

703.938,3

6

Profit/ pierdere

135.860,9

5

216314,5

6

135.910,3

7

119 615,5

2

103.899,4

1

88 285,17

-73.380,27

58.087,84

-42.397,81

-26.299,84

-9 783,32

7.162,63

24.549,17

42.387,77

Profit/ pierdere Direcția Administr are Cimitire

9Z7.591,4 1

-55.206,88

457.177,1 2

616.228,4 8

769.630,9 5

922.038,9 5

1.067.523, 27

1.216.790, 18

1.369.938, 03

1.527.067, 73

1.688.282, 80

1.853.689, 46

2.023.396, 69

2.197.516, 31

DIRECȚIA ADMINISTR ARE SPATII VERZI

ZONE VERZI

Cheltuieli

4.173.609, 31

5.757.360, 50

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172,531, 99

7.172.531,

99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7.172.531, 99

7 172.531, 99

Venituri

4,520.541,

50

5.350.365, 31

6.738.315, 09

6.947.202,

86

7.148.671, 74

7.348.834,

55

7.539.904,

25

7.735.941, 76

7.937.076,

24

8.143.440,

23

8.355.169, 67

8 572.404, 08

8.795.286, 59

9.023.964, 04

Profit/ pierdere

346.932,2

9

406.995,1

9

434.216,9

0

225.329,1

4

-23.860,25

176.302,5

6

367.372,2 S

563.409,7

7

764.544,2

5

970.908,2

3

1182.637, 68

1.399.872, 09

1.622.754,

60

1.851.432, 05

SERA

Cheltuieli

425.005,2 0

851.155,6

4

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894.562,3

8

894 562,3

8

894 562,3

8

094.562,3

8

894.562,3 8

Venituri

1.099.139, 03

1.522.470, 00

1.003.615, 41

1.034.727, 49

1.064.734, 58

1.094.547, 15

1.123.005, 38

1.152.203,

52

1.182.160, 81

1.212.896, 99

1.244.432,

31

1.275.787, 55

1.309.984, 03

1.344.043, 61

Profit/ pierdere

674.133,8

3

671.314,3

6

109.053,0 3

140.165,1

1

170.172,2 0

199.984,7

7

228.443,0

0

257.641,1

4

287.598,4

3

318.334,6

1

349.869,9

3

382.225,1

7

415.421,6

5

449481,2

3

Variația stocului

Venituri

38.862,10

-25.127,41

39.679,06

40.909,11

42.095,48

43.274,15

44.399,28

45.553,66

46.738,05

47.953,24

49.200,03

50.479,23

51.791,69

53.138,27

Profit/ pierdere Direcția Administr are Spatii verzi

982.204,0 2

239.191,7

6

285.484,8

1

-44.254,92

188.407,4 3

419.561,4 8

640.214,5

3

866.604,5 6

1.098.880, 73

1.337.196, 09

1.581.707, 64

1.832.576, 49

2.089.967, 93

2.354.051, 55

DIRECȚIA ADMINISTR AREA

LAC VANATORI

Cheltuieli

463.657,3

6

559.128,5