Hotărârea nr. 38/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 490/31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati din Studiul de fezabilitate pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 30.01.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 490/31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Inițiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 37/28.01.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 18020/28.01.2020, al inițiatorului -Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18025/28.01.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și     conținutul-cadru     al documentațiilor     tehnico-economice     aferente

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, lit. „d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 5/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa 1 din H.C.L. nr. 490/31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Anexa 2 din H.C.L. nr. 490/31.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Anexa III din Anexa 3 la H.C.L. nr. 490/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - După art. 3 din H.C.L. nr. 490/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, se introduce un nou articol - Art. 3*1, care va avea următorul cuprins:

Art. 3ai - Se aprobă Actul de Atribuire Cadru pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei IV care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. V - Se împuternicește Viceprimarul municipiului Galați, domnul Cristian-Sorin Enache, având calitatea de reprezentant al Municipiului Galați în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați, să voteze documentele anexă la prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației.

Art. VI - Prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați.

Art. VII - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA I la HCL 38 / 30.01.2020

Studiul de Fezabilitate

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Galați, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM / Obiectiv Tematic 3.1.

Obiective specifice pentru județul Galați și indicatorii de rezultat sunt:

 • •  Toată populația județului este conectată la serviciu de salubrizare începând cu anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de salurbizare);

 • •  Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare la:

o 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice - anul 2021;

o  50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2025;

o  55% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2030;

o  60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate - anul 2035;

 • •  Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din

cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 - anul 2023 ( data estimată pentru operarea noii instalații de tratare mecano-biologică propusă a se realiza prin proiect);

 • •  Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai dacă acestea sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic - anul 2023 (data estimată pentru operarea noii instalații de tratare mecano-biologică propusă a se realiza prin proiect);

 • •  Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale - anul 2040;

 • •  Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere și a deșeurilor voluminoase - anul 2021 (data delegării de către ADI a contractului de salubrizare);

 • •  Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă).

Analiza cererii

Prognoza cererii, respectiv a cantității de deșeuri de municipale generate în județul Galați s-a determinat pe baza: situației existente, a proiecției populației, a gradului de conectare a populației la serviciile de salubrizare și a ipotezelor privind evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor.

Situația actuală - în anul 2017 s-a generat o cantitate de 149.600 tone deșeuri municipale din care 127.754 tone deșeuri colectate de către operatorii de salubrizare, 4.000 tone deșeuri reciclabile predate de populație direct reciclatorilor și 17.845 tone sunt deșeuri generate dar neraportate/necolectate. Din totalul deșeurilor colectate 74% reprezintă deșeuri menajere, 20% deșeuri similare și 6% deșeuri din servicii publice (deșeuri din parcuri și grădini, deșeuri din piețe și deșeuri stradale). Deși 98% din UAT-uri au încheiate contracte de salubrizare, din analiza datelor a rezultat că populația deservită de servicii de salubrizare și pentru care se raportează date este de 100% în urban și de doar 45% în rural. Infrastructura de deșeuri cuprinde:

Echipamente pentru colectare și transport deșeuri,

2 stații de sortare: una la Galați (ISPA), capacitate 6.000 t/an și una la Tecuci nefuncțională (Phare), dar în curs de retehnologizare din fonduri locale pentru tratare deșeuri reciclabile colectate separat și deșeuri în amestec,

2 stații de compostare: una la Galați (ISPA), capacitate de 10.000 tone și una la Tg. Bujor, capacitate 1.000 tone (Phare), dar nefuncțională ca urmare a defectării utilajelor,

2 depozite: 1 depozit conform la Tirighina, capacitate 920.000 m3 (prima celulă) care deservește Mun. Galați și 5 comune limitrofe și 1 depozit neconform la Tecuci care a sistat activitatea în iulie 2017.

În anul 2017, din totalul cantităților colectate doar 7% au fost reciclate material și

93% depozitate. Principalele deficiențe identificate:

Lipsa infrastructurii pentru colectarea separată și tratarea deșeurilor reciclabile,

 • •  În județ nu există instalații de compostare care să permită tratarea biodeșeurilor din parcuri și grădini colectate din toate localitățile urbane,

 • •  Deșeurile municipale sunt depozitate fără o pretratare prealabilă conform prevederilor legale,

 • •  Depozitul existent de la Tirighina deservește exclusiv Mun. Galați și 5 comune limitrofe, pentru restul localităților neexistând în prezent o soluție pentru depozitarea deșeurilor.

Proiecția populației județului Galați s-a realizat pe baza următoarelor elemente:

 • •  Populația rezidentă la 01.01.2017, furnizată de către INS pe medii de rezidență;

 • •  Populația de domiciliu, la 01.01.2017, pe localități, pentru orașele și municipiile din județ;

 • •  Lucrarea Institutului Național de Statistică Proiectarea_populatiei_Romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060, publicată în 2017, varianta optimistă.

Astfel, se așteaptă ca populația județului să scadă cu 26,41% de la 514.429 locuitori în anul 2017 la 378.579 în anul 2047.

Evoluția ratei de conectare a populației la serviciile de salubrizare - rata de conectare va crește de la 75% în anul 2017 la 100% în anul 2021, dată la care se estimează că va fi atribuit contractul pentru noul operator de colectare și transport delegat de ADI ECOSERV.

Evoluția indicatorilor de generare a deșeurilor municipale:

 • •  Indicatorii de generare deșeuri menajere din anul de referință, respectiv 0,82 kg/loc în Municipiul Galați, 0,70 kg/loc/zi în Tecuci, Tg. Bujor și Berești și 0,50 kg/loc/zi în mediul rural, rămân constanți pe perioada de planificare. Conform PNGD, indicatorii de generare se estimează că vor scade cu cca 10% ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire. Însă, având în vedere prognoza de creștere economică în județul Galați, este de așteptat că indicatorul de generare deșeuri menajere să crească. Prin urmare, considerând impactul cumulat a celor două ipoteze, se apreciază că indicatorii de generare vor rămâne constanți pe perioada de planificare;

 • •  Deșeurile similare - având în vedere că deșeurile similare sunt colectate împreună cu deșeurile menajere și că nu sunt disponibile date distincte, bazate pe măsurători, s-a utilizat ipoteza din PNGD conform căreia totalul deșeurilor similare reprezintă 25% din deșeurile menajere pe întreaga perioadă de planificare, procentul având valori diferite în funcție de mediul de rezidență astfel: 30% în Municipiul Galați, 25% în restul localităților urbane (Tecuci, Tg. Bujor și Berești) și 20% în mediul rural;

 • •  Deșeurile din parcuri și grădini, deșeurile din piețe și deșeurile stradale - conform ipotezei din PNGD se estimează că pe perioada planificării cantitatea din anul de referință rămâne constantă.

Prin urmare cantitatea de deșeuri municipale va avea un o evoluție ușor descrescătoare (ca urmare a scăderii populației), scăzând de la 164.881 tone în anul 2018 la 148.857 tone în anul 2030 (cu 10% față de 2018) și la 130.531 în anul 2047 (cu 20% față de 2018).

Analiza de opțiuni

Analiza alternativelor s-a realizat din trei perspective diferite și anume:

 • •  Analiza alternativelor pentru fiecare componentă a sistemului de gestionare a deșeurilor municipale - în cadrul acestei analize sunt prezentate opțiunile disponibile și opțiunea identificată a fi optimă pentru județul Galați în ceea ce privește colectarea și transportul/transferul, sortare, tratarea biodeșeurilor, tratarea deșeurilor colectate în amestec și depozitarea,

 • •  Analiza alternativelor pentru sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați - în cadrul acestei analize s-au studiat două alternative considerând un concept integrat al componentelor sistemului de gestionare a deșeurilor de la colectare și tratare până la eliminare care să asigure îndeplinirea prevederilor legale și a obiectivelor stabilite pentru județul Galați. Cele două alternative integrează soluțiile propuse în prima analiză,

 • •  Alternative de amplasament pentru viitoarele instalații de deșeuri.

Soluțiile propuse în cadrul proiectului se fundamentează pe analize de opțiuni în raport cu criterii tehnice, operaționale, economice (costul total al investiției și costul unitar dinamic), sociale, mediu și schimbări climatice. Alternativele pentru sistemul integrat de gestionare a deșeurilor în județul Galați au avut în vedere conformarea cu cerințele Directivei 2008/98/CE modificată de Directiva 2018/851/CE, Directivei 1999/31/CE modificată de Directiva 2018/850/CE, Directivei 94/62/CE modificată de Directiva 2018/852/CE, a legislației naționale și cu prevederile PNGD.

Prin urmare, s-au analizat 2 alternative ale căror măsuri principale sunt detaliate mai jos. Evaluarea alternativelor pentru SMID Galați

Alternativa 1

Alternativa 2

Colectare separată

Rate capturare:

 • - deșeuri reciclabile: 60% în 2021, 70% în 2025, 75% în 2035 și 80% din 2040 până la sfârșitul perioadei de planificare

 • - biodeșeuri menajere și similare în mediul urban: 53% în 2025, 63% în 2030, 70% în 2035 și 80% începând cu 2040

 • - biodeșeuri din piețe: 55% în 2025, 63% în 2030, 70% în 2035 și 80% începând cu 2040

 • - biodeșeuri din parcuri și

Rate capturare:

 • - deșeuri reciclabile: 60% în

2021, 70% în 2025, 85% în 2035 și 90% din 2040

 • - biodeșeuri menajere în mediul urban: 68% în 2025, 82% în 2035 și 90% din 2040

 • - biodeșeuri similare și din piețe: 70% în 2025, 85% în 2035 și 90% din 2040

 • - biodeșeuri din parcuri și grădini: 100% din 2021

 • - deșeuri voluminoase și menajere periculoase: 90%

Alternativa 1

Alternativa 2

grădini: 100% din 2021

- deșeuri voluminoase și menajere periculoase: 90% din 2021

Colectare separată la sursă și compostarea individuală a biodeșeurilor în mediul rural -începând cu 2021

din 2021

Colectare separată la sursă și compostarea individuală a biodeșeurilor în mediul rural -începând cu 2021

Stații

9

Transfer (ST)

ST Galați, 23.000 t/an (în primii 12 ani va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior într-un schimb) - investiție nouă

ST Tecuci, 22.500 t/an (în primii 10 ani va funcționa 10 ore, ulterior într-un schimb) -investiție nouă

ST Tg. Bujor, 10.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de operare într-un schimb) - investiție nouă

ST Galați, 19.000 t/an, (în primii 7 ani va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior într-un schimb) - investiție nouă ST Tecuci, 21.000 t/an (în primii 10 ani va funcționa 10 ore, ulterior va funcționa într-un schimb) - investiție nouă

ST Tg. Bujor, 10.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de operare într-un schimb) - investiție nouă

Tratare deșeuri

9 reciclabile -stații de

9

sortare (SS)

SS Galați, 6.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 3 schimburi - investiție existentă SS Tecuci, 2.000 t/an (în perioada 2020-2023, până la darea în operare a instalației TMB, în stație vor fi tratate mecanic și circa 9.000 t/an deșeuri municipale în amestec) -investiție existentă SS Valea Mărului, 6.000 t/an (va funcționa pe întreaga perioadă de planificare în 1.5 schimburi - investiție nouă

SS Galați, 6.000 t/an/1

(în primii ani va funcționa în 3 schimburi) - investiție existentă

Din 2030 este necesară extinderea cu 3.500 t a SS Galați

SS Tecuci, 2.200 t/an (în perioada 2020-2023, până la darea în operare a instalației TMB, în stație vor fi tratate mecanic și circa 9.000 t/an deșeuri municipale în amestec) -investiție existentă

SS Valea Mărului, 6.000 t/an (în primii ani va funcționa în

1.5 schimburi iar din 2030 în 2 schimburi) - investiție nouă

Tratare biodeșeuri

9

din parcuri și grădini -stații de

9

SC Galați, 10.000 t/an -existentă

SC Tg. Bujor, 200 t/an (stație existentă dar nefuncțională. Va

SC Galați, 10.000 t/an -existentă

SC Tg. Bujor, 200 t/an (stație existentă dar nefuncțională. Va

Alternativa 1

Alternativa 2

compostare

(SC)

redeveni operațională prin proiect) - existentă

SC Tecuci, 700 t/an - investiție nouă

redeveni operațională prin proiect) - existentă

SC Tecuci, 700 t/an - investiție nouă

Tratare biodeșeuri

J menajere, similare și din piețe

Nu sunt necesare investiții suplimentare. Biodeșeurile colectate separat vor fi tratate în treapta biologică a instalației TMB prevăzută cu digestie anaerobă

Instalație de digestie anaerobă, capacitate 48.000 t/an - investiție nouă

Tratare deșeuri

J

reziduale

Instalație TMB cu digestie anaerobă la Galați, capacitate maximă 120.000 t/an (reprezentând total intrări în anul 2023). Capacitate proiectată 60.000 t/an linia mecanică și 85.000 t/an linia biologică -investiție nouă

Incinerator cu recuperare de energie la Galați, capacitate 120.000 t/an (reprezentând total intrări în anul 2023) -investiție nouă

Depozitare

Depozit conform la Valea Mărului, capacitate 1 mil m3 -investiție nouă

Depozit conform la Valea Mărului, capacitate 1 mil minvestiție nouă

Alternativa 1 - presupune realizarea unei instalații de tratare mecanico-biologică cu digestie anaerobă care va trata atât deșeuri municipale colectate în amestec (inclusiv reziduurile de la stațiile de sortare/compostare), cât și biodeșeuri menajere, similare și din piețe colectate separat (acestea vor fi introduse direct în instalația de digestie anaerobă din treapta biologică a instalației TMB). Treapta mecanică a instalației TMB este prevăzută cu o stație de sortare semi-automată cu ajutorul căreia se vor recupera circa 10% deșeuri reciclabile (în vederea valorificării materiale) din totalul deșeurilor în amestec tratate. Această cantitate contribuie, pe lângă cantitățile de deșeuri reciclabile colectate separat și tratate în stațiile de sortare, la îndeplinirea țintelor de reciclare.

Tratarea deșeurilor în instalația TMB va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea cantității depozitate.

„ Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune, este de 363,860 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 123,21 euro/tonă, din care 36,67 euro/tonă pentru investiție și 83,54 euro/tonă pentru operare.”

Alternativa 2 - presupune realizarea unei instalații de incinerare cu recuperare de energie care va trata deșeuri municipale colectate în amestec și reziduurile de la stațiile de sortare și compostare. Spre deosebire de alternativa 1, din instalația de reciclare se vor recupera doar deșeurile de metal (circa 1% din total deșeuri tratate în instalație), ceea ce explică ratele de capturare a deșeurilor reciclabile mai mari în cazul acestei alternative, pentru a asigura îndeplinirea țintelor de reciclare. De asemenea, spre deosebire de alternativa 1, pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat este necesară construirea unei instalații de digestie anaerobă cu o capacitate de circa 45.000 t/an. Tratarea deșeurilor în instalația de incinerare va duce atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 95%), cât și la reducerea cantității depozitate, asigurând astfel îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute pentru județul Galați.

Valoarea actualizată a costurilor totale pentru această opțiune este de 447,808 mil. euro. Costul unitar dinamic total este de 159,82 euro/tonă, din care 48,81 euro/tonă pentru investiție și 111,01 euro/tonă pentru operare.

Implementarea măsurilor descrise mai sus asigură îndeplinirea obiectivelor și țintelor descrise la începutul secțiunii în ceea ce privește reciclarea, reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, pre-tratarea deșeurilor municipale înaintea depozitării și reducerea cantității de deșeuri depozitate.

Informații privind avantajele/dezavantajele celor două alternative sunt prezentate în Capitolul 7.2 al Studiului de fezabilitate.

Riscurile au fost analizate pentru fiecare alternativă. Analiza opțiunilor și dezvoltarea soluțiilor tehnice s-a realizat în paralel cu parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului (procedura EIA) și evaluarea riscurilor la dezastre naturale și la schimbările climatice (CCVRA).

În ceea ce privește emisiile de GES, opțiunile s-au analizat în principal din perspectiva emisiilor directe rezultate de la procese și surse fizice aferente activităților proiectului și emisiile indirecte rezultate de la activități care nu aparțin proiectului (ex. producerea de energie electrică). Informații privind emisiile GES în valori absolute și relative generate ca urmare a implementării proiectului sunt detaliate în Capitolul 12.

Opțiunile pentru sistemul de management al deșeurilor au fost evaluate pe baza unui sistem decizional multicriterial cuprinzând următoarele seturi de criterii:

 • •  criterii tehnice:

o riscul de piață - alternativele sunt analizate din punct de vedere al preluării materialului rezultat în urma tratării în instalațiile de tratate mecano biologică și incinerare cu valorificare energetică,

o flexibilitatea tehnologică - respectiv tipul deșeurilor acceptate pentru a fi tratate în instalațiile de tratate mecano biologică și incinerare cu valorificare energetică,

o folosirea la maxim a capacitaților instalațiilor realizare prin proiect - având în vedere creșterea pe perioada de planificare a cantităților de deșeuri colectate separat și scăderea cantităților de deșeuri colectate în amestec.

 • •  criterii de mediu: impactul asupra factorilor de mediu apă, sol/subsol, aer, biodiversitate/Natura 2000,

 • •  criterii privind schimbările climatice, respectiv: emisii GES și sensibilitatea la efectele schimbărilor climatice și riscuri naturale și

 • •  criterii economice: costuri de investiție, costuri de operare si cost financiar unitar dinamic.

Rezultatele evaluării sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Evaluarea alternativelor pentru SMID Galați

Alternativa 1

Alternativa 2

Criterii tehnice

Riscul de piață

Justificare

ridicat

scăzut

Punctaj

0

2

Alternativa 1

Alternativa 2

Flexibilitatea tehnologică

Justificare

ridicat

scăzut

Punctaj

2

0

Folosirea la capacitate maximă a instalațiilor

Justificare

Instalația TMB: linia mecanică va funcționa la 100% din capacitate pe întreaga periodă de planificare

Instalația de incinerare va funcționa la 50% în anul 2035

Punctaj

2

0

Criterii economice

Costuri unitare dinamice investiție

Punctaj

2

1

Justificare

39,68

48,81

Costuri unitare dinamice nete operare

Punctaj

2

1

Justificare

84,27

111,01

Costuri unitare dinamice totale

Punctaj

2

1

Justificare

123,95

159,82

Criterii de mediu

Apa

Punctaj

0

2

Justificare

Pentru funcționarea instalației TMB este necesar un debit mare de apă. Din proces rezultă apă uzată

Pentru funcționarea instalației NU este necesară apă. Din proces rezultă apă uzată, însă în cantitate mai mică

comparativ cu alt. 1

Aer

Punctaj

2

1

Justificare

Emisii reduse

Emisii mai mari comparativ cu Alternativa 1

Sol

Punctaj

1

1

Justificare

Ocupare teren

Ocupare teren

Biodiversitate/

Natura 2000

Punctaj

2

1

Justificare

Impact redus

Potențial impact cauzat de emisiile de la incinerare

Schimbări climatice

GES

Justificare

-38.567 t CO2e în 2023

-41.754 t CO2e în 2025

-20.736 t CO2e în 2023

-20.954 t CO2e în 2025

Punctaj

2

0

Rezistența la schimbările climatice

Justificare

În cazul ambelor alternative amplasamentele sunt identice. Sunt propuse și integrate măsuri de adaptare în ceea ce privește riscul la disponibilitatea apei, inundații, incendii și cutremure

Punctaj

2

2

PUNCTAJ TOTAL

19

12

Rezultatul analizei de alternative arată că punctajul cel mai mare îl are alternativa 1, care va fi cea propusă spre a fi implementată.

Descrierea alternativei recomandate

Măsurile care fac obiectul sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Galați sunt grupate în 2 categorii în funcție de sursa de finanțare și anume:

Grupa 1 Investiții finanțate prin POIM: investiții necesare a se realiza (Proiectul) pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale,

Grupa 2        Investiții finanțate de autorități publice locale/operatori de

salubrizare, necesare a se realiza pe termen scurt pentru a asigura îndeplinirea prevederilor legale.

Grupa 1 cuprinde investiții propuse a se finanțate prin POIM, respectiv:

 • •  Achiziționarea de echipamente de colectare pentru deșeurile menajere colectate în amestec pentru tot județul, mai puțin municipiile Tecuci și Galați;

 • •  Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată și transportul deșeurilor reciclabile menajere pentru tot județul, mai puțin municipiul Tecuci;

 • •  Realizarea a 3 stații de transfer la Tecuci, Tg. Bujor și Galați;

 • •  Realizarea a 2 centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase în incinta stațiilor de transfer de la Tecuci și Tg. Bujor;

 • •  Realizarea unei stații de compostare la Tecuci. Echipamentele prevăzute a se achiziționate pentru ST Tecuci vor fi utilizate și pentru stația de compostare existentă la Tg. Bujor astfel încât aceasta să devină funcțională;

 • •  Realizarea unei noi stații de sortare la Valea Mărului;

 • •  Realizarea unei instalațiii TMB cu digestie anaerobă, la Galați, care va asigura începând cu anul 2025 și tratarea biodeșeurilor colectate separat;

 • •  Realizarea unui noi depozit de deșeuri nepericuloase la Valea Mărului;

 • •  Închiderea depozitului neconform de la Rateș-Tecuci.

Grupa 2 cuprinde investiții, necesare a fi realizare pe termen scurt, care nu sunt finanțate prin POIM și care vor fi puse la dispoziție de către autoritățile publice locale fie din fonduri publice, fie prin fonduri private (operatori de salubrizare), respectiv:

 • •  Echipamente de transport pentru deșeurile menajere colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru deșeurilor similare și din piețe colectate în amestec din mediul rural și orașele Tg. Bujor și Berești;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru deșeurile reciclabile menajere în Municipiul Tecuci;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare și din piețe la nivelul întregului județ;

 • •  Echipamente de colectare și transport pentru colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe;

 • •  Recipiente pentru colectarea și stocarea deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

 • •  Vehicule specializate pentru transportul deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase;

 • •  Realizarea instalației de tratare (compostare) a digestatului rezultat din tratarea biodeșeurilor colectate separat astfel încât să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea în agricultură.

În continuare sunt prezentate investițiile POIM (grupa 1). Pentru ușurința în parcurgerea documentului, acestea sunt împărțite în mai multe componente, și anume:

Componenta 1 Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale;

Componenta 2 Tratarea deșeurilor municipale (stații de compostare, stații de sortare și instalație de tratare mecano-biologică);

Componenta 3 Depozitarea deșeurilor municipale (depozit nou și închiderea depozitelor neconforme);

Componenta 4 Drumuri de acces și utilități;

Componenta 5 Asistență tehnică, Publicitate, supervizare și alte cheltuieli.

Componenta 1. Colectarea și transportul/transferul deșeurilor municipale

Prin proiect este prevăzută atingerea unei rate de colectare de 100% (în anul 2021), extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile la nivelul întregului județ (din anul 2021) și implementarea sistemului de colectarea separată a biodeșeurilor menajere, similare și din piețe în zona urbană (din anul 2025).

Sistemul de colectare a deșeurilor menajere colectare în amestec va fi:

 • •  În mediul urban:

o în zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală în containere de 1,1 m3 sau pubele de 360 l,

o în zona caselor: colectare din poartă din poartă cu pubele de 120 l,

 • •  În mediul rural, colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l. Având în vedere indicatorul redus de generare a deșeurilor în mediul rural, precum și creșterea ratei de capturare a deșeurilor reciclabile, a rezultat ca fiind optimă utilizarea unor pubele cu volum mai mic. În zonele în care nu există drum accesibil colectarea deșeurilor în amestec se va realiza prin aport voluntar în puncte de precolectare stradale.

Sistemul propus pentru colectarea deșeurilor reciclabile menajere este:

 • •  În mediul urban:

o Zona blocurilor: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală. Fiecare punct de colectare va fi echipat cu câte trei recipiente de tip igloo pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților pentru: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă,

o Zona caselor:

 • colectare din poartă în poartă: în pubele de 120 l pentru deșeurile de plastic și metal și în saci de 60 l pentru deșeurile de hârtie,

 • puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă. Punctele de colectare vor fi dotate cu câte un recipient pentru deșeurile de sticlă, de tip igloo pentru Municipiul Galați și containere de 1.100 l pentru restul localităților urbane.

 • •  În mediu rural:

o În zonele cu acces accesibil:

 • colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l pentru deșeurile de hârtie/plastic/metal/plastic și

 • puncte de colectarea stradală pentru deșeurile de sticlă, dotate cu containere de 1.100 l.

o În zonele cu acces dificil - colectare prin aport voluntar, cu puncte de colectare stradale dotate cu câte 3 containere de 1.100 l - unul pentru hârtie/carton, unul pentru plastic/metal și unul pentru sticlă. Identificarea zonelor cu acces dificil din mediul rural și a infrastructurii de colectare și transport aferentă va intra în responsabilitatea viitorului operator de salubrizare delegat de ADI.

Colectarea biodeșeurilor menajere se va implementa exclusiv în mediul urban astfel:

 • •  În zona blocurilor din Municipiul Galați: colectare prin aport voluntar în puncte de colectare stradală (comune cu cele pentru colectarea deșeurilor menajere în amestec) în containere de 1.100 l,

 • •  În zona caselor din Municipiile Galați și Tecuci și orașele Tg. Bujor și Berești: colectare din poartă în poartă în pubele de 80 l.

Prin proiect nu sunt prevăzute investiții (cu finanțare POIM) pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase, menajere periculoase și a deșeurilor similare și din piețe. Acestea vor fi asigurate de către operatorii de salubrizare. Sistemele de colectare prevăzute a se introduce după implementarea SMID sunt descrise în detaliu în secțiunea 8.2. a Studiului de Fezabilitate.

Aplicarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, generatorilor de deșeuri municipale li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile.

Prin proiectul POIM se vor achiziționa:

 • •  echipamente pentru colectare deșeuri menajere în amestec din zona deservită de noul operator, respectiv:

o 80.883 pubele de 80 l (pentru zona caselor din mediul rural),

o 2.677 pubele de 120 l (pentru zona caselor din Tg. Bujor și Berești),

o 20 pubele de 360 l (pentru zona blocurilor din Tg. Bujor și Berești),

 • •  echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile menajere din zona deservită de noul operator și suplimentarea echipamentelor existente în Municipiul Galați, respectiv:

o 95.252 pubele 80 l (din care 80.883 ppentru zona caselor mediul rural, 2677 pentru zona caselor din Tg. Bujor și Berești și 11.692 pentru zona caselor din Municipiul Galați),

o 319 containere 1.100 l (din care 243 pentru mediul rural și 76 pentru Tg. Bujor și Berești),

o 800 igloo 2.500 l (pentru zona blocurilor din Municipiul Galați),

o 17 mașini colectare cu un volum cuprins între 6 și 18 m3 (din care 10 pentru mediul rural, 5 pentru Municipiul Galați și 2 pentru M. Tg. Bujor și Berești).

Stații de transfer

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea a 3 stații de transfer în vederea eficientizării transportului deșeurilor colectate în amestec și separat de la generatori la instalațiile de tratare, precum și a reziduurilor rezultate de la instalația TMB Galați la depozit.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile principalele ale celor 3 stații de transfer.

Caracteristici stații de transfer

Denumire

Capacitate proiectată

Tipuri de deșeuri transferate

Instalația unde    sunt

transferate deșeurile

Distanța

Tip stație transfer

Galați

(zona 1)

23.000 t/an

(cantitatea medie anuală deșeuri transferate pe

Reciclabile Reziduuri TMB

SS Valea /depozit Mărului

62 km

Cu compactare

Denumire

Capacitate proiectată

Tipuri de deșeuri transferate

Instalația unde    sunt

transferate deșeurile

Distanța

Tip stație transfer

perioadă de planificare) In primii 12 ani stația va funcționa în 1,5 schimburi, ulterior va funcționa într-un schimb.

Tecuci    22.500 t/an              Deșeuri în   TMB Galati/    78/25    Cu

(zona 2)   (cantitatea medie de     amestec    SS Valea      km      compactare

deșeuri transferată pe     și            Mărului

perioadă de planificare) biodeșeuri

În primii 10 ani de         /Reciclabile

funcționare stația va funcționa 10 ore, ulterior va funcționa într-un schimb.

Tg. Bujor (zona 3)

10.000 t/an

(cantitatea medie de deșeuri transferată pe a perioadă de planificare) Stație va funcționa într-un singur schimb.

Deșeuri în amestec și biodeșeuri /Reciclabile

TMB Galati / SS Valea Mărului

66/30 km

Fără compactare

Astfel, în funcție de tipul deșeurilor transferate, au rezultat două zonări diferite, respectiv:

 • •  o zonare pentru a asigura transportul deșeurilor reciclabile de la generator la stația de sortare Valea Mărului prin intermediul stațiilor de transfer de le Tecuci, Tg. Bujor și Galați;

 • •  o zonare pentru a asigura transportul deșeurilor colectate în amestec (și după anul 2025 a biodeșeurilor) de la generator la instalația de tratare mecano-biologică de la Galați.

Centre de stocare temporară

În Municipiul Galați există 2 centre de stocare temporară.

Prin proiectul POIM este prevăzută operarea a două noi centre pentru stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor menajere periculoase. Acestea sunt proiectate în incinta stațiilor de transfer de la Tg. Bujor și Tecuci și vor deveni operaționale în anul 2021.

Componenta 2. Tratarea deșeurilor

Stații de sortare

În prezent în județul Galați există o stație de sortare la Galați, finanțată prin programul ISPA și care deservește exclusiv Municipiul Galați și o stație de sortare la Tecuci realizată prin programul PHARE CES și care deservește exclusiv Municipiul Tecuci.

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de sortare la Valea Mărului, construită pe același amplasament cu noul depozit conform. Capacitatea proiectată a stației este de 6.000 t/an și se estimează că va deveni operațională în anul 2021.

În stație vor fi sortate deșeurile reciclabile colectate separat din întreg județul, mai puțin municipiile Galați și Tecuci. Pentru a prelua întreaga cantitatea de deșeuri reciclabile stația va funcționa pe întreaga perioadă de funcționare în 1,5 schimburi.

Stații de compostare

În prezent, în județul Galați există două stații de compostare, respectiv:

 • •  Stația de compostare de la Galați, realizată prin măsura ISPA, are o capacitate de 10.000 t/an. Stația deservește exclusiv Municipiul Galați și este proiectată pentru a trata deșeurile verzi din parcuri și grădini;

 • •  Stația de compostare de la Tg. Bujor, realizată prin programul Phare CES, are o capacitate de 1.000 t/an. Stația în prezent nu este funcțională.

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea unei noi stații de compostare la Tecuci pentru tratarea deșeurilor verzi din parcuri și grădini, care să deservească Municipiul Tecuci. Capacitatea stației este de 700 t/an și data la care se estimează a deveni operațională este anul 2021.

Echipamentele achiziționate pentru stația de compostare Tecuci vor deservi și stația de compostare existentă de la Tg. Bujor, astfel încât aceasta să devină operațională. Având în vedere cantitățile mici de deșeuri verzi estimate a fi tratate în stație (de circa 200 tone) nu se justifică achiziționarea de noi echipamente. Stație de compostare Tg. Bujor va deservi și orașul Berești.

Instalația de tratare mecano-biologică

În județul Galați nu există instalații pentru pre-tratarea deșeurilor înaintea depozitării.

Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unei instalații de tratare mecano-biologică la Galați care va asigura atât pre-tratarea deșeurilor mixte (colectate în amestec) înaintea depozitării, cât și tratarea biodeșeurilor colectate separat (începând cu anul 2025). Instalația se estimează că va deveni operațională în anul 2023.

Capacitatea instalației MBT:

 • •  Linia mecanică: 60.000 t/an - în perioada 2023-2024 va opera în 2 schimburi, ulterior se va trece progresiv spre funcționarea într-un schimb (ca urmare a reducerii cantității de deșeuri colectate în amestec și tratate în instalație);

 • •  Linia biologică: 85.000 t/an (1 schimb), din care 37.000 t/an biodeșeuri colectate separat (capacitatea medie de biodeșeuri care trebuie tratată pe întreaga perioadă de planificare).

Linia mecanică este prevăzută cu o instalație de sortare semi-automată pentru recuperarea fracției reciclabile din deșeurile în amestec și cu o linie pentru producerea de RDF din deșeurile reciclabile care nu pot fi recuperate material.

În linia biologică, prevăzută cu o instalația de digestie anaerobă semi-uscată, vor fi tratate atât deșeurile organice rezultate din tratarea mecanică a deșeurilor în amestec, cât și biodeșeuri colectate separat. În urma procesului de digestie rezultă digestat din rezidual (spre depozitare), digestat din biodeșeuri (valorificat în agricultură), reziduuri (spre depozitare), RDF (co-incinerare) și gaz (stocat și folosit la producerea energiei electrice și termice utilizate pentru consumul propriu al instalației).

Componenta 3. Depozitare

În județul Galați există un depozit conform la Tirighina care deservește exclusiv Municipiul Galați și 5 comune limitrofe.

Prin proiectul POIM este prevăzută construirea unui nou depozit conform la Valea Mărului cu o capacitate de 1.000.000 m3 și o suprafață ocupată de 8,5 ha. Depozitul se estimează că va deveni operațional în anul 2021.

Zona deservită - depozitul va deservi întreg județul Galați, mai puțin Municipiul Galați, în perioada 2021-2022 și întreg județul Galați începând cu anul 2023.

Tipuri de deșeuri acceptate - la depozit vor fi eliminate deșeuri municipale reziduale (reziduuri de la instalația TMB și 10% din deșeurile stradale, cu excepția primilor doi ani până la punerea în funcționare a instalației TMB (anul 2023) cand deșeurile reziduale vor fi depozitate fără o pretratare prealabilă), nămoluri de la stațiile de epurare orășenești și deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (fracția care nu poate fi valorificată).

Durata de viața a depozitului (o celulă) este de 30 ani (perioada 2021-2050). Însă, având în vedere că întreaga cantitatea de deșeuri municipale depozitate este stabilizată din punct de vedere biologic în MBT (70%), cât și faptul că depozitul va fi operat în minim 5 sub celule, cantitatea de emisii GES și levigat generată va fi minimă asigurând astfel protecția factorilor de mediu.

De asemenea, una din investițiile POIM o reprezintă închiderea depozitului neconform Rateș-Tecuci.

Componenta 4. Drumuri de acces și utilități

Prin proiectul POIM este prevăzută realizarea inclusiv a:

 • •  drumurilor de acces către amplasamentele de la Galați (unde este propusă realizarea stației de transer și a instalației TMB), Valea Mărului (unde este propusă realizarea stației de sortare și a depozitului de deșeuri), Tg. Bujor (unde este propusă realizarea stației de transfer) și Tecuci (unde este propusă realizarea stației de transfer și compostare, precum și închiderea depozitului neconform) și

 • •  racordării la utilitățile publice, respectiv alimentarea cu apă, canalizare și energie electrică.

Componenta 5. Asistență tehnică, publicitate, supervizare și alte servicii

Proiectul mai prevede servicii suport pentru UIP, respectiv AT pentru managementul proiectului (ce include și cheltuielile de informare și publicitate) și supervizarea lucrărilor și Servicii pentru auditul anual al proiectului.

De asemenea în vederea implementării în bune condiții a proiectului, este prevăzut a se atribui alte două contracte de servicii și anume: Studii pentru determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe și Studiu privind posibilitatea colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile similare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate investițiile aferente SMID pentru județul Galați, atât cele finanțate prin POIM (grupa 1), cât și cele care intră în responsabilitatea autorităților publice locale ( grupa 2).

Costuri investiționale privind sistemul de gestionare a deșeurilor solide în județul Galați

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investitii POIM

Grupa 1

Investitii

Grupa 2

An

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

Colectare și transport deșeuri menajere în amestec, similare și din piețe

Containere și pubele

2.171.242

1.678.021

0

1.678.021

493.222

2020

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investitii POIM

Grupa 1

Investitii

Grupa 2

An

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

Camioane

1.975.521

0

0

0

1.975.521

2020

Colectare și transport deșeuri menajere reciclabile menajere, similare și piețe

Containere și pubele

3.080.431

2.866.638

0

2.866.638

213.793

2020

Camioane

3.573064

2.334.499

0

2.334.499

1.238.566

2020

Colectare și transport biodeșeuri menajere, similare și piețe

Camioane, containere și pubele

2.031.061

2.031.061

2024

Colectare și transpot deșeuri voluminoase și periculoase

Camioane (pentru voluminoase) și mașini specializate (pentru periculoase)

1.244.100

0

0

0

1.244.100

2020

Stații de transfer

Stație transfer Tecuci

1.999.901

1.999.901

1.999.901

0

2020

Stație transfer Tg. Bujor

1.637.626

1.637.626

1.637.626

0

2020

Stație transfer Galati

1.532.488

1.532.488

1.532.488

0

2022

Stații de sortare

Stație sortare Valea Mărului

1.719.481

1.719.481

1.719.481

0

2020

Stații compostare

Tecuci

1.636.282

1.636.282

1.636.282

0

2020

Tg. Bujor (existentă, retehnologizare)

0

0

0

0

2020

Tratare mecano-biologică

Instalație TMB*

34.410.826

33.470.826

0

33.470.826

940.000

2022, respectiv 2024

Depozitare

Depozit Valea Mărului

12.735.336

12.735.336

12.735.336

0

2020

Închidere depozit neconform Tecuci Rateș

4.719.420

4.719.420

4.719.420

0

2020

Drumuri de acces și utiliă

țti

Drumuri de acces si utilități aferente amplasamentelor Valea Mărului, Galati, Tecuci și Tg. Bujor

5.879.104

5.879.104

5.879,104

0

2022

SUB - TOTAL INVESTIȚII

80.345.884

72.209.622

0

72.209.622

8.136.262

Descriere măsură

Total investiții prioritare

Investitii POIM

Grupa 1

Investitii

Grupa 2

An

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli non-eligibile

Total

Planificare (studii teren,

EIA, studiu compoziție deșeuri, studiu posibilitate colectare biodeșeuri, alte studii și expertize)/ Proiectare

2.117.877

2.117,877

2.117.877

0

2019-2021

Asistență Tehnică

1.590.047

1.590,047

1.590.047

0

2019-2023

Conștientizare Publică

429.461

429.461

429.461

0

2019-2022

Supervizare pe perioada lucrărilor

1.648.133

1.648.133

1.648.133

0

2019-2022

Suport Beneficiar

451.122

451.122

451.122

0

2019-2022

Comisioane, contribuții, taxe legale ți documentații suport și cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații

1.480.427

1.480.427

1.480.427

0

2019-2022

SUB TOTAL INTANGIBILE

7.717.067

7.717.067

0

7.717.067

0

Total fără TVA

88.062.951

79.926.690

0

79.926.690

8.136.262

TOTAL TVA

15.851.221

14.902.472

0

14.902.472

948.749

TOTAL cu TVA (PREȚURI CONSTANTE)

103.914.172

94.829.161

0

94.829.161

9.085.011

TOTAL fara TVA (PREȚURI CURENTE)

97.130.927

87.217.225

0

87.217.225

9.913.702

TVA (prețuri curente)

27.079.791

16.261.806

0

16.261.806

10.817.984

TOTAL cu TVA (PREȚURI CURENTE)

115.283.781

103.479.031

0

103.479.031

11.804.750

Tabelul de mai jos prezintă un rezumat al comparației între situația fără proiect și beneficiile aduse prin implementarea proiectului.

Indicatori de performanță

Indicator

U.M

Fără proiect 2023

Cu proiect 2023

Populația județului Galați

Nr.

477.403

477.403

Total populație deservită de servicii de salubrrizare (colectare în amestec și separat

Nr.

477.403

477.403

Deșeuri municipale generate

t/an

157.407

157.407

Deșeuri menajere generate

t/an

115.545

115.545

Deșeuri similare generate

t/an

29.627

29.627

Deșeuri din parcuri și grădini

t/an

3.980

3.980

Deșeuri din piețe generate

t/an

845

845

Deșeuri stradale generate

t/an

3.410

3.410

Biodeșeuri din parcuri și grădini colectate separat

t/an

2.772

3.761

Biodeșeuri menajere, similar și din piețe colectate separat

t/an

0 (0 t din

2025)

0 (34.298 t din

2025)

Deșeuri reciclabile colectate separat *inclusiv

t/an

26.869

35.518

Indicator

U.M

Fără proiect 2023

Cu proiect 2023

reziduuri

**inclusiv deșeuri reciclabile colectate de la persoanele fizice și predate direct reciclatorilor

Deșeuri voluminoase colectate separat

t/an

436

1.307

Deșeuri menajere periculoase colectate separat

t/an

227

680

Rată de capturare deșeuri reciclabile

Total

45%

65%

Rată de capturare biodeșeuri (menajere, similare și din piețe)

Total

0 (0 din 2025)

0 (53% din 2025)

Rată de capturare deșeuri voluminoase

Total

30%

90%

Rată de capturare deșeuri menajere periculoase

Total

30%

90%

Numărul și capacitatea centrelor de colectare

Numar

2

5

Numărul și capacitatea stațiilor de transfer

Nr t/an/1 schimb

0

3

55.500

Nr. mașini de transfer inclusiv remorcă (transport containere de 40m3)

Nr.

0

2/2

Nr. mașini de transport containere 30 m3

Nr.

0

10

Numărul și capacitatea punctelor de pre-colectare

Numar

240 l

0

53.600

Nr. containere deschise (40 m3)

Nr.

0

7

Nr. containere cu compactare (30 m3)

Nr.

0

22

Total deșeuri reciclabile colectate separat (inclusiv impurități)

(cantitatea nu include deșeurile reciclabile colectate de la persoanele fizice și predate direct reciclatorilor)

t / an

22.869

31.518

Total deșeuri reciclabile tratate în stațiile de sortare din județul Galați (fără sticlă)

19.766

27.242

Nr. și capacitate stații de sortare

No

2

3

t /an/ 1 schimb

8.000

14.000

Nr. și capacitate stații de compostare

Nr.

2

3

t/a

3.000

3.900

Nr. și capacități instalații digestie anaerobă

Nr.

0

1 (componentă a instalației TMB)

t/an

0

37.000

Nr. și capacitate instalație de tratare mecano biologică

Nr.

0

1

tone

0

Linia mecanică:

60.000 t/an Linia biologică: 85.000 t/an, din care 37.000 t/an biodeșeuri colectate separat

Deșeuri municipale depozitate fără o tratare prealabilă

tone

129.561

341 (deșeuri stradale inerte)

Cantitatea de deșeuri municipale depozitată

t/an

129.561

29.934

Cantitatea depozitată în depozite conforme

t

83.223

29.934

Nr. și capacitate depozite conforme în județul Galați

Nr

1

1

m3

200.000

1.000.000

Indicator

U.M

Fără proiect 2023

Cu proiect 2023

Depozite neconforme închise și reabilitate

Nr.

0

1

Cadrul instituțional

9

Consiliul Județean Galați va fi beneficiarul proiectului în numele Consiliilor Locale din județul Galați.

Pentru o gestionare mai eficientă a viitoarelor resurse disponibile pentru gestionarea deșeurilor municipale, vor fi realizate servicii privind implementarea proiectului și colectarea deșeurilor municipale, transportul/transferul deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor în baza procedurilor de achiziție publică.

A fost elaborat un Document de poziție între toate părțile. Prevederile privind delegarea serviciilor de gestionare a deșeurilor sunt prezentate în cele ce urmează.

 • 1. Un contract de delegare a gestiunii pentru:

a) activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor municipale din întreg județul Galați (pentru municipiul Tecuci începând cu 01.07.2023), cu excepția municipiului Galați;

b) activitățile aferente operării:

 • i) stației de transfer și a stației de compostare Tecuci,

 • ii) stației de transfer și stației de compostare Târgu Bujor.

 • 2. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităților aferente operării instalațiilor de deșeuri situate pe amplasamentul din Valea Mărului (depozit conform de deșeuri și stație de sortare) și începând cu 01.07.2023 și a activităților aferente operării stației de sortare Tecuci;

 • 3. Un contract de delegare a gestiunii pentru gestionarea activităților aferente operării instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, parte a contractului de proiectare-execuție-operare.

În ceea ce privește Autoritatea Contractantă, respectiv Delegatarul, pentru contractele de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri:

 • •  Toate unitățile administativ-teritoriale deservite și județul Galați, pentru instalațiile care sunt în proprietatea sa publică, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractele de delegare a gestiunii prevăzute la alineatul precedent, pct. 1 și 2. Procedura de atribuire va fi inițiată și derulată de ADI ECOSERV, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale implicate. ADI ECOSERV va fi sprijinită în acest proces de către UIP, care la rândul său va fi sprijinită de echipa de asistență tehnică contractată în acest sens.

 • •  Județul Galați, prin Consiliul Județean, și toate unitățile administrativ-teritoriale deservite din județul Galați, prin ADI ECOSERV ca mandatar, pentru contractul de tip proiectare-execuție-operare a instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, pentru contractul prevăzut la alineatul precedent, pct. 3 de mai sus.

În ceea ce privește modalitatea de plată a operatorilor implicați în SMID, aceasta se va realiza prin taxă instituită de autoritățile publice locale din jud. Galați, atât pentru populație, cât și pentru agenții economici și instituțiile publice. Taxa colectată va fi transferată către ADI ECOSERV pentru plata operatorilor implicați în SMID.

Președinte de ședință,

Onuț Valeriu Atanasiu

Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare

Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tarif pentru populație

268,80

280,70

292,60

304,50

316,40

328,30

340,20

352,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

420,00

480,00

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

continuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Tarif pentru populație

364,00

375,90

387,80

399,70

411,60

423,50

435,40

447,30

459,20

471,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

cotinuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Tarif pentru populație

483,00

494,90

506,80

518,70

530,60

542,50

563,65

563,65    563,65

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65    563,65

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Taxa lunară municipiul Galați

8,08

8,44

8,80

9,15

9,62

9,98

10,34

10,70

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

6,94

7,25

7,56

7,86

8,17

8,48

8,78

9,09

Taxa lunară rural

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Taxa lunară municipiul Galați

11,06

11,43

11,79

12,15

12,51

12,87

13,24

13,60

13,96

14,32

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

9,40

9,71

10,01

10,32

10,63

10,94

11,24

11,55

11,86

12,17

Taxa lunară rural

6,71

6,93

7,15

7,37

7,59

7,81

8,03

8,25

8,47

8,69

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Taxa lunară municipiul Galați

14,68

15,04

15,41

15,77

16,13    16,49

17,13

17,13

17,13

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

12,47

12,78

13,09

13,39

13,70    14,01

14,56

14,56

14,56

Taxa lunară rural

8,91

9,13

9,35

9,57

9,79    10,01

10,40

10,40

10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord

Anexa III la Documentul de poziție - Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare

Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă*

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tarif pentru populație

268,80

280,70

292,60

304,50

316,40

328,30

340,20

352,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

420,00

480,00

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

continuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Tarif pentru populație

364,00

375,90

387,80

399,70

411,60

423,50

435,40

447,30

459,20

471,10

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

cotinuare

Tarif în lei pe tonă, fără TVA, prețuri constante

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Tarif pentru populație

483,00

494,90

506,80

518,70

530,60

542,50

563,65

563,65

i     563,65

Tarif pentru utilizatori non-casnici

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

563,65

i     563,65

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Taxa lunară municipiul Galați

8,08

8,44

8,80

9,15

9,62

9,98

10,34

10,70

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

6,94

7,25

7,56

7,86

8,17

8,48

8,78

9,09

Taxa lunară rural

4,96

5,18

5,40

5,62

5,84

6,06

6,27

6,49

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Taxa lunară municipiul Galați

11,06

11,43

11,79

12,15

12,51

12,87

13,24

13,60

13,96

14,32

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

9,40

9,71

10,01

10,32

10,63

10,94

11,24

11,55

11,86

12,17

Taxa lunară rural

6,71

6,93

7,15

7,37

7,59

7,81

8,03

8,25

8,47

8,69

continuare

Nivelul propus al taxei (în termeni reali), în lei/pers/lună

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

Taxa lunară municipiul Galați

14,68

15,04

15,41

15,77

16,13    16,49

17,13

17,13

17,13

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați

12,47

12,78

13,09

13,39

13,70    14,01

14,56

14,56

14,56

Taxa lunară rural

8,91

9,13

9,35

9,57

9,79    10,01

10,40

10,40

10,40

* Taxele prezentate reprezintă suma celor două taxe menționate la art. 20 al prezentului Acord

ACTUL DE ATRIBUIRE CADRU

Încheiat între toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) care sunt membre ale ADI ECOSERV, având ca scop serviciul public de salubrizare din Județul Galați, și aprobat de către toate autoritățile lor deliberative, prin Hotărâri ale Consiliilor Locale/Județean (HCL/HCJ), respectiv:

- Județul Galați, prin HCJ nr. ..../....

- Municipiul Galați, prin HCL nr. ..../....

- Municipiul Tecuci, prin HCL nr. ... / .....

- Orașul ..... , prin HCL nr. ..../....

- Comuna ....., prin HCL nr. ..../....

Preambul - Având în vedere:

 • A. Documentul de Poziție

Membrii ADI au încheiat un Document de Poziție prin care au stabilit o serie de aspecte privind:

 • a) activitățile legate de Proiect si finanțarea acestuia;

 • b) stabilirea regimului juridic al bunurilor (mobile si imobile) construite și/sau achiziționate în cadrul Proiectului, precum și al terenurilor puse la dispoziția Proiectului;

 • c) delegarea gestiunii acelor activități componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul asocierii;

 • d) mecanismul de plată a serviciului de salubrizare.

Toate elementele referitoare la dezvoltarea infrastructurii serviciului cât și la operarea acestuia sunt incluse în Documentul de poziție, astfel cum a fost aprobat de către toate UAT membre ADI prin HCL/HCJ și cum a fost anexat Cererii de Finanțare.

 • B. Actul de atribuire cadru

Toate UAT membre ale ADI s-au obligat, prin Documentul de poziție, să încheie un „Act de atribuire - cadru”, care va fi aprobat prin HCL/HCJ și va deveni anexă la Documentul de Poziție.

Scopul acestui Act de atribuire - cadru este acela de a corela și sintetiza între UAT incluse în Proiect aspectele instituționale și financiare care privesc elemente de ajutor de stat. Acest Act regrupează de asemenea, prin trimitere la acestea, documentele legale, instituționale și contractuale cu impact asupra Proiectului, care constituie instrumentele juridice pentru verificarea îndeplinirii tuturor criteriilor utilizate în Cererea de Finanțare în vederea calificărilor și concluziilor din materia ajutorului de stat.

 • C. Proiectul - etape și contracte care vor fi atribuite

Implementarea Proiectului presupune două etape:

 • 1. Etapa de achiziții de echipamente și de realizare (proiectare și execuție) a lucrărilor de construcție a infrastructurii finanțate prin Proiect, pe baza unor contracte de furnizare și contracte de lucrări; aceste categorii de contracte sunt detaliate în Documentul de poziție.

2. Etapa de exploatare a acestor instalații și echipamente, ca o componentă a furnizării serviciului de salubrizare, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii; aceste categorii de contracte sunt detaliate în Documentul de poziție.

Pe lângă acestea, vor fi atribuite de asemenea contracte achiziții publice de servicii de asistență tehnică.

Pentru realizarea instalației TMB și a stației de transfer de la Galați, precum și pentru operarea acestora, se va atribui, prin licitație publică, de către Județul Galați (prin CJ) și toate celelalte UAT deservite (prin ADI), un singur contract de tip DBO (proiectare-execuție-operare), dar care va cuprinde și o serie de obligații de investiții pentru operator, inclusiv pentru instalația de cogenerare aferentă liniei de digestie anaerobă din cadrul instalației TBM.

 • D. Ajutorul de Stat

Finanțarea investițiilor în sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) și fondurile alocate pentru a acoperi costurile generate de furnizarea serviciilor de salubrizare nu reprezintă ajutor de stat (fie deoarece nu există un avantaj pentru operatori pe piață, astfel cum rezultă din verificarea criteriilor Altmark, fie deoarece nu există compensație), sau, în cazul în care există ajutor de stat, acesta se încadrează în prevederile referitoare la serviciile de interes economic general (SIEG) potrivit Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE).

Părțile acestui Act de atribuire cadru au convenit următoarele aspecte privind regulile din materia ajutorului de stat

Art. 1 - SIEG

 • 1.1. Serviciile publice de salubrizare reprezintă servicii comunitare de utilități publice, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, făcând parte din categoria serviciilor de interes economic general (SIEG), astfel cum rezultă din Analiza Cost-Beneficiu. Piața nu poate oferi fondurile necesare pentru investiții decât la costuri foarte ridicate (tarife care ar depăși nivelul de suportabilitate), iar bugetele locale nu pot asigura această diferență de fonduri necesare (financing gap). SIEG va fi furnizat prin utilizarea bunurilor din sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) construit prin Proiect, bunuri publice care sunt în proprietatea Județului Galați.

 • 1.2. Proiectul care va fi finanțat prin POIM cuprinde doar acele activități componente ale serviciului de salubrizare care au ca obiect deșeurile municipale (respectiv deșeurile menajere, deșeurile asimilate celor menajere, bio-deșeurile și deșeurile verzi din parcuri și grădini, deșeurile stradale).

Art. 2 - Beneficiarul

 • 2.1. Beneficiarul acestui Proiect de management integrat al deșeurilor la nivel de județ este Județul, iar delegarea gestiunii serviciului (care include operarea bunurilor realizate cu finanțarea obținută prin Proiect) va fi atribuită prin licitație publică (cu excepția municipiului Galați, astfel cum va fi stipulat separat, în detaliu, mai jos), prin care nu se creează avantaje respectivului operator, ca întreprindere.

 • 2.2. Opțiunile propuse spre finanțare prin POIM respectă reglementările naționale și sunt în acord cu reglementările europene privind ajutorul de stat în domeniul SIEG.

 • 2.3. Prezentul Proiect privește un SIEG care se va realiza utilizând infrastructura specifică realizată prin Proiect, noile active fiind bunuri publice aparținând Județului Galați, în conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006.

Art. 3 - Cele trei paliere ale Proiectului

 • 3.1. Proiectul, considerat în integralitatea sa, implică trei paliere, respectiv:

 • I. Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri europene prin POIM Județului Galați în etapa de implementare a Proiectului;

 • II. Finanțarea funcționării ADI ECOSERV din bugetele locale ale UAT membre în ambele etape (de implementare și operațională) ale Proiectului;

 • III. Finanțarea operării serviciilor de către operatori pe baza contractelor de delegare, prin taxele plătite de utilizatori, în etapa operațională a Proiectului.

 • 3.2. Palierele 2 și 3 din lista de mai sus nu implică vreun ajutor de stat deoarece: (i) pentru palierul 2, ADI nu intervine direct în operarea serviciilor, ci îndeplinește un mandat acordat de UAT membre pe care nici un alt actor de pe piață nu l-ar putea primi conform legii, nefiind așadar finanțată sub forma unei compensații pentru obligații de serviciu public, iar (ii) pentru palierul 3, sunt îndeplinite cele patru criterii Altmark și operatorii serviciului de salubrizare nu beneficiază de un avantaj pe piață față de alte întreprinderi (excepția operatorului in-house al Municipiului Galați va fi analizată separat prin raportare la condițiile prevăzute de Decizia 2012/21/UE).

 • 3.3. Doar finanțarea nerambursabilă obținută din fonduri europene prin POIM, pentru palierul 1 de mai sus poate fi calificată drept ajutor de stat. Aceasta ar reprezenta o investiție care nu va fi amortizată, în sensul că doar partea de cofinanțare din partea Județului poate fi eventual recuperată prin redevență. În cazul unei finanțări exclusiv din fonduri private ale operatorului, acest investitor ar fi trebuit să aducă (să realizeze din fonduri proprii) bunurile componente ale infrastructurii aferente serviciului de salubrizare și ar fi trebuit să amortizeze aceste investiții.

 • 3.4. Parțial putem fi în prezența unui ajutor de stat și pe palierul 3 de mai sus, doar pentru operatorul in-house al Municipiului Galați, iar pentru această situație sunt îndeplinite condițiile pentru ca acest ajutor de stat să nu fie supus obligației de notificare, în baza Deciziei 2012/21/UE.

Art. 4 - Primul palier - etapa de implementare a Proiectului: calificarea drept ajutor de stat a finanțării din fondurile europene fără obligația de notificare, deoarece sunt îndeplinite condițiile prevăzute în Decizia 2012/21/EU

 • 4.1. Pe „primul palier” (etapa de implementare a Proiectului), Județul Galați ca beneficiar primește co-finanțare din fonduri nerambursabile UE prin POIM, urmând să implementeze o serie de achiziții și execuții de lucrări pentru realizarea bunurilor de infrastructură finanțate prin Proiect.

 • 4.2. Actul de atribuire, în sensul Deciziei 2012/21/UE pe acest prim palier este constituit din:

 • (i) Prevederile legale, respectiv art. 7 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 care conferă Consiliul Județean „competențe cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a activităților specifice realizate prin intermediul acestora”. Alin. (3) al aceluiași articol precizează că: „Sistemul de management integrat al deșeurilor este destinat și asigură deservirea unităților administrativ-teritoriale membre în asociația de dezvoltare intercomunitară constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată”.

 • (ii) Documentul de poziție convenit de toate UAT membre ale ADI și aprobat de acestea prin hotărâri ale consiliilor locale și județean, care confirmă rolul Județului ca beneficiar al Proiectului și detaliază modul în care Județul va acționa pentru implementarea Proiectului.

 • 4.3. Condițiile impuse de Decizia 2012/21/UE sunt îndeplinite în acest caz, dat fiind:

 • (i)    obligațiile clare de serviciu public din competența dată de lege Consiliului Județean și rolul Județului în cadrul Proiectului care este stabilit prin Documentul de poziție;

 • (ii)    parametrii pe baza cărora se calculează compensația - în acest caz partea de co-finanțare din fonduri europene prin POIM, care acoperă necesarul de investiții în bunurile parte a sistemului de management integrat al deșeurilor, pe baza analizei cost-beneficiu atașată la Cererea de Finanțare;

 • (iii)   mecanismul pentru evitarea supra-compensației care rezultă tot din analiza cost-beneficiu; nu există venituri sau profituri care să fie realizate de Județ, deoarece Județul nu operează direct această infrastructură și nu este un prestator de servicii; singurul venit al Județului ar putea fi considerată redevența, însă aceasta va alimenta Fondul IID după cum vom arăta mai jos, în etapa a doua (operațională) a Proiectului.

 • 4.4. Prin Proiect, Județul Galați în calitate de beneficiar primește co-finanțarea din fondurile europene prin POIM în vederea realizării unor bunuri care sunt parte a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, respectiv a sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel județean, destinate să deservească UAT membre ale ADI ECOSERV.

 • 4.5. Bunurile achiziționate sau construite prin Proiect vor intra în domeniul public al Județului Galați, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 („Bunurile aferente sistemului de management integrat al deșeurilor sau părți ale acestuia, după caz, aparțin domeniului public al județului.”) și art. 10-11 din Documentul de Poziție.

 • 4.6. Județului i s-a încredințat acest rol în vederea organizării serviciului public de salubrizare care este un SIEG. Județul este beneficiarul Proiectului și va primi finanțarea din fonduri europene, prin POIM, în scopul realizării investițiilor necesare în infrastructura aferentă serviciului public, ca o componentă a îndeplinirii obligațiilor de serviciu public ce îi revin prin lege, față de colectivitățile locale.

 • 4.7. În etapa de implementare a Proiectului, respectiv achiziția echipamentelor și proiectarea și executarea instalațiilor de tratare a deșeurilor, Județul Galați va încheia contracte de achiziții publice de furnizare pentru achiziționarea echipamentelor sau contracte de achiziții publice / concesiune de lucrări pentru proiectarea și construcția instalațiilor avute în vedere (astfel cum este detaliat în art. 12 din Documentul de Poziție). Aceste contracte, fiind atribuite în urma unor licitații deschise transparente, nediscriminatorii și necondiționate, cu criterii adecvate de selectare a contractanților, vor respecta toate condițiile pentru „vânzarea și cumpărarea de active, bunuri și servicii (sau alte tranzacții comparabile) prin proceduri de ofertare competitive, transparente, nediscriminatorii și necondiționate”, care exclud ajutorul de stat, conform pct. 89-96 din Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste criterii sunt aplicabile și operatorului selectat prin licitație publică, pentru componentele proiectarea și construirea instalației TMB ca parte a contractului de tip DBO. Prin urmare, plățile efectuate către furnizori, proiectanți sau constructori, din fonduri publice constând în fondurile nerambursabile prin POIM și cofinanțarea asigurată de Județ, nu reprezintă ajutor de stat pentru co-contractanții Județului selectați prin licitație publică, fiind îndeplinite criteriile din Comunicarea Comisiei mai sus menționate, iar întreprinderile selectate pentru a încheia contracte cu Județul Galați nu dobândesc vreun avantaj pe piață.

 • 4.8. Aceste bunuri vor fi utilizate (ca bunuri concesionate) de operatorii serviciului, pe baza celor trei contracte de delegare a gestiunii activităților care compun serviciul de salubrizare, atribuite prin proceduri competitive, respectiv prin licitații publice.

 • 4.9. Cu toate acestea, unele echipamente vor fi concesionate actualului operator in-house al Municipiului Galați. In acest mod, operatorul in-house nu va majora tariful prin componenta sa de costuri investiționale.

Art. 5 - Al doilea palier al Proiectului - Pe parcursul ambelor etape ale Proiectului - Rolul ADI ca entitate non-profit de implementare a Proiectului în baza mandatului acordat și cu finanțare prin contribuții de la UAT membre, care nu reprezintă nici compensație, nici nu poate fi calificată drept ajutor de stat

 • 5.1. ADI ECOSERV este o asociație de drept privat și de utilitate publică, fără scop lucrativ și care nu are calitatea de operator al serviciului de salubrizare, conform prevederilor legale ce îi sunt aplicabile, respectiv dispozițiile Legii nr. 51/2006 și HG nr. 855/2008 care a aprobat statutul și actul constitutiv cadru ale acestor asociații de dezvoltare intercomunitară.

 • 5.2. ADI ECOSERV îndeplinește doar funcții administrative, respectiv exercitarea unui mandat legat de serviciul de salubrizare (SIEG) în numele și pe seama UAT membre, care nu ar putea fi realizate de nicio altă entitate pe piață, deoarece mandatul atribuit de UAT membre este posibil doar pe baza prevederilor exprese ale Legii nr. 51/2006 care permite acest montaj și doar în favoarea acestui tip de asociații de dezvoltare intercomunitară.

ADI nu este angajată în prestarea SIEG, după cum nu este angajată în desfășurarea nici unei activități economice.

 • 5.3. ADI este o entitate centralizatoare care îndeplinește sarcinile municipale și care nu este angajată în activități economice.

 • 5.4. ADI este remunerată doar pentru a acoperi costurile sale. Toate liniile bugetare sunt aprobate de reprezentanții UAT-urilor în Adunarea Generală (AGA) la propunerea Consiliului Director. ADI nu poate acumula fonduri. Orice surplus bugetar la sfârșitul exercițiului financiar trebuie utilizat pentru acoperirea cheltuielilor viitoare, reducând astfel contribuțiile UAT-urilor. Mai mult, nicio contribuție la bugetul ADI nu se cumulează cu vreo compensație care să fie considerată ajutor de stat în aplicarea Deciziei 2012/21/UE.

 • 5.5. Prin urmare, finanțarea ADI de la bugetele locale ale UAT membre nu intră în sfera ajutorului de stat și nici în analiza compensației pentru obligații de serviciu public.

Art. 6 - Al treilea palier - Etapa operațională (exploatarea bunurilor realizate și furnizarea serviciului de salubrizare) - rolul operatorilor, selectați prin licitație, pentru a gestiona serviciul de salubrizare: excluderea calificării ca ajutor de stat pe baza îndeplinirii criteriilor Altmark, iar pentru operatorul in-house al Municipiului Galați conformarea cu condițiile Deciziei 2012/21/UE.

f

 • 6.1. Contractele de delegare ce vor fi atribuite în etapa operațională

 • 6.1.1. Delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților care fac obiectul Proiectului, se va face prin trei contracte, astfel cum a fost convenit de UAT membre ale ADI ECOSERV prin Documentul de poziție. Aceste contracte vor fi atașate ca anexe la prezentul Act de atribuire cadru, pe măsură ce sunt încheiate de către ADI ECOSERV cu operatorii selectați.

 • 6.1.2. În acest sens, toate criteriile Altmark sunt îndeplinite în principiu, pe baza evaluării principiilor care guvernează montajul instituțional al Proiectului. Menționăm că toate detaliile nu sunt cunoscute la momentul de față și nu pot fi verificate în concret, prin urmare în prezentul Act de atribuire cadru ne referim la conceptul general, bazat pe convențiile și înțelegerile dintre UAT implicate (astfel cum rezultă din Documentul de poziție și din alte documente ale Cererii de Finanțare) privind mecanismul de implementare a Proiectului:

I. Obligațiile de serviciu public ale operatorilor sunt clar și expres stipulate în contractele de delegare a gestiunii, operatorul fiind efectiv însărcinat prin contractul de delegare să furnizeze/gestioneze serviciul de salubrizare

 • a) Contractele de delegare a gestiunii vor cuprinde toate clauzele obligatorii conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, care să stipuleze clar și expres, obligațiile de serviciu public ale operatorilor, după cum Părțile au confirmat și prin Documentul de poziție (art. 15 alin. 3-6).

 • b) Durata contractelor de delegare va fi limitată și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului prin contractul de delegare, astfel încât să nu fie afectată concurența pe piață și să se respecte regulile din materia ajutorului de stat, inclusiv Decizia Comisiei Europene din 20 dec. 2011 (2012/21/UE) pentru conformare și în situația în care s-ar considera că finanțarea reprezintă ajutor de stat. Contractele vor cuprinde clauze clare cu privire la condițiile în care durata lor ar putea fi prelungită. Investițiile luate în considerare pentru calculul acestei durate sunt cele realizate din fondurile proprii ale operatorilor, respectiv durata contractului de delegare trebuie să permită operatorului să își recupereze costurile de investiții făcute din fonduri proprii, prin tarifele facturate, și o durată mai mare de 5 ani a contractului de delegare trebuie să fie justificată printr-o perioadă de recuperare care depășește 5 ani, la tarifele calculate cu aplicarea pragului de suportabilitate. Recuperarea costurilor de investiții făcute din fonduri europene sau alte fonduri publice nu ar trebui să influențeze durata contractului.

 • II. Parametrii pe baza cărora se calculează compensația sunt stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent

și

 • III. Compensația nu depășește ceea ce este necesar pentru acoperirea în întregime sau în parte a costurilor ocazionate de executarea obligațiilor de serviciu public, ținând cont de veniturile rezultate din această activitate, precum și de un profit rezonabil pentru îndeplinirea acestor obligații

a) În Documentul de poziție (cap. IX), UAT implicate în Proiect au prevăzut în detaliu mecanismul de plată al serviciului de salubrizare, pentru o mai bună înțelegere a modului de funcționare al ciclului financiar.

b) Printre clauzele obligatorii în contractele de delegare ce vor fi atribuite, vor fi incluse conform art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006 o serie de clauze care privesc aceste aspecte, reglementând astfel elemente cu impact asupra respectării regulilor din materia ajutorului de stat:

 • i. prețurile/tarifele pe care delegatul (operatorul) are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;

 • ii. compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului (operatorului), dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

 • iii. modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • iv. nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz.

 • c) Tarifele operatorilor

 • i. Pentru activitățile serviciului de salubrizare, tarifele operatorilor, precum și ajustările/ modificările ulterioare vor fi aprobate în adunarea generală a ADI ECOSERV în baza mandatului primit de la UAT deservite. Tarifele vor fi stabilite, ajustate și modificate conform regulilor în vigoare, inclusiv Metodologiei ANRSC aplicabile la nivel național, și pentru a asigura recuperarea integrală a costurilor de exploatare și întreținere, costurile de investiții și un profit rezonabil pentru operator, cu excepția situațiilor în care serviciul este prestat în baza unui contract de concesiune, conform art. 43 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006.

 • ii. Tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor vor acoperi numai costurile nete de gestionare, adică cele neacoperite de veniturile din comercializarea produselor rezultate în urma etapei de tratare (deșeuri reciclabile valorificabile, digestat valorificabil, compost valorificabil) și va ține seama de contravaloarea costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje municipale valorificate plătite de OIREP.

 • iii. De asemenea, prin stipularea indicatorilor de performanță pe care operatorul are obligația să îi îndeplinească, sub sancțiunea penalităților, nivelul remunerației depinde și de atingerea standardelor cantitative și calitative în furnizarea serviciului de salubrizare.

 • d) Compensația pentru prestarea serviciului de salubrizare (parametri de calcul, control și revizuire)

 • i. Părțile au convenit în Documentul de Poziție (cap. VIII) principiile aplicabile în cadrul Proiectului, iar documentațiile de atribuire a contractelor de delegare vor prevedea compensația pentru prestarea serviciului de salubrizare (parametri de calcul, control și revizuire).

 • ii. Valoarea remunerației acordate fiecărui operator în final va fi rezultatul unei proceduri de atribuire a contractului de delegare respectiv prin licitație publică (achiziție publică sau concesiune, după caz), care va permite selectarea operatorului ce va furniza serviciul public la costul cel mai scăzut pentru comunitate.

 • iii. Cu toate acestea, tarifele facturate de operatorul nu ar trebui să fie considerate drept compensație pentru obligații de serviciu public.

 • iv. In montajul financiar propus prin Proiect, tarifele operatorului sunt plătite prin ADI, de către UAT care acoperă sumele aferente acestor tarife din taxele pe care le impun utilizatorilor (comunitatea/clienți/cetățeni). Dacă serviciul este furnizat pentru întreaga comunitate (pentru deșeurile generate pe domeniul public de exemplu) tariful poate fi plătit de municipalitate, dar care acționează ea însăși ca un client în acest caz și nu pentru acoperirea unor deficite în costurile de operare. Nici un deficit nu trebuie acoperit de la bugetele locale deoarece dacă sunt necesare sume suplimentare pentru plata tarifelor, UAT trebuie să majoreze taxele aferente pe care le colectează. Legea nr. 2732006 privind finanțele publice locale reglementează taxele speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale (art. 30). Aceste taxe sunt aprobate de autoritățile administrației publice locale pentru funcționarea serviciilor publice locale, cuantumul lor este stabilit anual și veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. Chiar dacă o prevedere a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (respectiv art. 10 alin. 13) permite UAT-urilor să acopere din bugetele locale diferențele dintre nivelul taxei colectate la bugetul local și cel al facturii emise de operator către ADI, același articol de lege prevede aceste diferențe ca „urmând a fi încasate ulterior de la beneficiarii serviciului”, în cazul de față de la utilizatori, prin taxele

care pot fi majorate anual în acest sens (în următorul exercițiu bugetar), astfel încât per ansamblu să nu existe o compensație suplimentară.

 • e) Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale pentru serviciul de salubrizare atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici este prevăzut în anexă la Documentul de poziție.

 • f) În cazul particular al instalației de tratare mecano-biologică (TMB) cu digestie anaerobă care produce energie („waste to energy”), energia ce rezultă din biogazul obținut este de fapt un rezultat accesoriu al instalației TMB, care nu reprezintă o instalație de incinerare a deșeurilor, și este utilizată doar pentru consumul propriu în funcționarea instalației TMB. Această activitate face obiectul contractului de delegare a gestiunii activităților aferente operării instalației TMB și a stației de transfer situate pe amplasamentul din municipiul Galați, parte a contractului de proiectare-execuție-operare (DBO), care respectă toate criteriile Altmark, prin urmare finanțarea realizării acestei instalații TMB nu constituie ajutor de stat.

 • g) Infrastructura și serviciul de salubrizare nu sunt destinate să aducă un avantaj vreunei întreprinderi sau sector, ci pentru a furniza beneficii întregii societăți. Pentru dreptul de folosință a infrastructurii publice concesionate în vederea prestării serviciului public, operatorii vor plăti o redevență către UAT proprietară a infrastructurii (și aceasta indiferent de natura contractelor de delegare a gestiunii). Redevența va alimenta Fondul IID ce va fi utilizat apoi pentru înlocuirea, întreținerea si dezvoltarea (IID) infrastructurii realizate prin Proiect. Nivelul redevenței va rezulta din analiza financiară și din corelarea cu pragul de suportabilitate a populației.

 • h) Pentru evitarea riscului finanțării încrucișate, în cazul în care operatorii desfășoară și alte activități decât cele de furnizare a serviciului de salubrizare sau operează și în alte arii teritoriale, aceștia vor fi obligați prin contractele de delegare a gestiunii să țină contabilitate separată.

 • IV. Alegerea operatorului însărcinat cu executarea obligațiilor de serviciu public și atribuirea contractului de delegare acestuia se face în cadrul unor proceduri concurențiale (achiziții publice sau concesiune, după caz), prin licitație publică

Cele trei contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor fi atribuite prin proceduri concurențiale, respectiv licitații publice (conform regulilor aplicabile achizițiilor publice sau concesiunilor, după caz în funcție de rezultatul analizei de oportunitate privind repartizarea riscurilor între delegatar și delegat), care permit selecționarea ofertantului capabil să furnizeze serviciile respective la cel mai mic preț pentru comunitate. Prin atribuirea contractelor de delegare operatorilor selectați prin licitație publică este îndeplinit cel de-al patrulea criteriu Altmark, ceea ce exclude calificarea drept ajutor de stat.

 • 6.2. Situația operatorului existent din municipiul Galați care va fi menținut și în etapa operațională a Proiectului - îndeplinirea condițiilor din Decizia 2012/21/UE, astfel încât eventualul ajutor de stat să nu facă obiectul unei obligații de notificare

 • 6.2.1. Prin Documentul de poziție UAT membre ADI ECOSERV au convenit păstrarea operatorului actual din municipiul Galați, precum și punerea la dispoziția acestuia a unor echipamente achiziționate prin Proiect.

 • 6.2.2. Deoarece acest operator nu a fost selectat prin licitație publică, fiind operator in house propriu al municipalității respective, ar trebui verificat dacă operatorul in-house actual este organizat și funcționează ca o întreprindere tipică, bine administrată și dotată corespunzător pentru a putea satisface exigențele de serviciu public la cel mai mic cost pentru comunitate. Având în vedere că în momentul de față nu este implementat un proces de benchmarking (bazat pe nivelul tarifelor și o serie de indicatori de performanță ai serviciului și de management, prin raportare la alți operatori de pe piață, care prestează activități de colectare-transport componente ale serviciului de salubrizare în municipii de aceeași talie), nu există rezultate care să dovedească dacă cel de-al patrulea criteriu Altmark este îndeplinit sau nu și dacă ajutorul de stat poate fi exclus.

 • 6.2.3. În acest sens, pentru ca eventualul ajutor de stat acordat acestui operator să nu fie supus obligației de notificare, în vederea conformării cu condițiile impuse de Decizia 2012/21/EU, UAT membre ale ADI ECOSERV au convenit prin Documentul de poziție că operatorul existent va fi menținut și integrat în Proiect doar condiționat de îndeplinirea anumitor cerințe, prevăzute la art. 15 alin. (7) din Documentul de poziție.

 • 6.2.4. Actul de atribuire a gestiunii serviciului din partea municipiului Galați către Serviciului Public ECOSAL (respectiv H.C.L. nr. 646/20.12.2007 privind darea în administrare a serviciului public de salubrizare, regulamentul de organizare și funcționare a operatorului Serviciului Public ECOSAL și regulamentul serviciului public de salubrizare aplicabil în Municipiul Galați), astfel cum vor fi modificate și completate, după caz, pentru a corespunde condițiilor amintite la art. 6.2.3. de mai sus, vor fi atașate ca anexe la prezentul Act de atribuire cadru.

 • 6.2.5. În ceea ce privește organizarea și funcționarea serviciului, în gestiune directă, în municipiul Galați, de către Serviciul Public ECOSAL, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, municipiul Galați va analiza periodic, respectiv o dată la 5 ani, eficiența economică a serviciului.

PĂRȚILE

f

Președinte de ședință,