Hotărârea nr. 378/2020

Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare si modernizare bloc PEXCO Galati" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 378 din 27.08.2020

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 431/17.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 149534/17.08.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 149536/17.08.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Ordinul MDRAP nr. 2953/22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI,   POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/

ÎNTREPRINDERI - Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC);

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și (4) și art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați”, cod SMIS 134159, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați”, în cuantum de 6.412.479,42 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă 3.393.929,94 lei cu TVA și valoarea totală neeligibilă 3.018.549,48 lei cu TVA.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 67.878,60 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare și modernizare bloc PEXCO Galați” se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,