Hotărârea nr. 377/2020

Schimbarea destinatiei unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Colegiului de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati in vederea inchirierii acestuia prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 377 din 27.08.2020

privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 430/17.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 149259/17.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 149266/17.08.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa nr. 222/08.08.2020, a Colegiului de Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 144004/11.08.2020;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1), art. 112, alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), art. 4, lit. ”d”, art. 9, alin. (1) din anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”c”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”a” și ale art. 297, lit. ”c” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului de Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galați, situat pe strada Domnească, nr. 169, hol parter, cladire-C4, în suprafață de 2 mp, cu o valoare de inventar de 1031,68 lei, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru desfășurarea activității de comercializare produse alimentare și nealimentare permise elevilor;

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a spațiului identificat la art. 1, cu respectarea dispozițiilor H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 3 - Contractele de închiriere se vor încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire, până la data maximă de emitere a avizului conform al ministrului educației naționale, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 4 - Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după emiterea avizului conform al ministrului educației naționale și își încetează aplicabilitatea odată cu termenul limită al avizului conform al ministrului educației naționale, iar spațiul în suprafață de 2 mp va primi destinația inițială și anume spațiu de învățământ.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

Anexa la HCL nr. 377/27.08.2020