Hotărârea nr. 376/2020

Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 376 din 27.08.2020

privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 426/13.08.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 147693/13.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 147699/13.08.2020 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. „a” din anexa la Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/29.11.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă atribuirea a 2 autorizații taxi cu numerele de ordine stabilite în Registrul Special de atribuire a autorizațiilor taxi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 376/27.08.2020

Nr.

Crt

.

Transportatori cărora li s-au retras autorizațiile taxi

Nr.

autoriz atie taxi

Motivul disponibilizării numărului de ordine

Transportatori din lista de așteptare cărora li se vor atribui autorizații taxi

1.

IFRIM FANEL

032

Retragere la cerere

AMG 95 SPEEDCAR SRL

2.

RANDOM TAXI

MAFVN SRL

951

Autorizație nevizata

ROBTERTAX SRL

Președinte de ședință,