Hotărârea nr. 375/2020

Rectificarea H.C.L. nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, UTR 4, Traian Nord, Tarla 39, Parcela 4/1/1, Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 375 din 27.08.2020

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Tarla 39, Parcela 4/1/1, Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/1, Lot 1/1”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 424/12.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 145743/12.08.2020,   al

inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 145747/12.08.2020 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 25204/20.04.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 40777/27.04.2018;

Având în vedere adresa S.C KM Proiect S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 108711/22.06.2020;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Tarla 39, Parcela 4/1/1, Lot 2, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/2, Lot 11, P 4/1/1, Lot 3, P 4/1/1, lot 1/1;

Având în vedere dispozițiile art. 25 și 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 525/27.06.1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. “c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. “e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Alin. (2), art. VII, Capitolul IV - Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale L - Zona de locuințe - Regulament local de urbanism din Anexa 2 la H.C.L. nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Tarla 39, Parcela 4/1/1, lot 2, P 4/1/1, lot 3, P 4/1/2, lot 11, P 4/1/1, lot 3, P 4/1/1, lot 1/1, se rectifică și va avea următorul cuprins:

„Distanța minimă față de oricare dintre limitele laterale ale parcelei va fi de 2,0 m. Această prevedere nu se aplică limitelor de proprietate pe care se realizează cuplarea construcțiilor.”

Art. II - Alin. (3), art. VII, Capitolul IV - Prevederi la nivelul unităților și subunităților funcționale L - Zona de locuințe - Regulament local de urbanism din Anexa 2 la H.C.L.nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 4, Traian Nord, Tarla 39, Parcela 4/1/1, lot 2, P 4/1/1, lot 3, P 4/1/2, lot 11, P 4/1/1, lot 3, P 4/1/1, lot 1/1, se rectifică și va avea următorul cuprins:

„Distanța minimă față de limita posterioară a parcelei va fi de 0,60 m.”

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,