Hotărârea nr. 374/2020

Aprobarea rezultatului evaluarii managementului Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 374 din 27.08.2020

privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați pentru perioada 01.11.2019 -31.12.2019

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 423/12.08.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 145509/12.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 145504/12.08.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 120666/08.07.2020 al Comisiei de evaluare privind evaluarea managementului asigurat în perioada 01.11.201931.12.2019 de către domnul Toma Florin, manager al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Galați nr. 273/25.06.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați pentru perioada 01.11.2019-31.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă rezultatul evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați pentru activitatea managerului din perioada 01.11.2019 -31.12.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 374/27.08.2020

Nr.

crt.

Denumirea instituției

Numele și prenumele managerului

Perioada evaluată/Tipul evaluării

Nota finală

1.

Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Toma Florin

01.11.2019-31.12.2019 evaluare anuală

9,95

Președinte de ședință,

Cristian-Sorin Enache