Hotărârea nr. 371/2020

Trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 371

din 27.08.2020

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 420/12.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 145524/12.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 145545/12.08.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L nr. 393/26.07.2018 pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

  • > Ordinul Prefectului nr. 1153 din 12.10.2011 privind atribuirea în proprietatea publică a municipiului Galați a suprafeței de 240,62 mp din care 8,0 mp teren în indiviziune, situat în intravilanul municipiului Galați, str. Al. Cernat, nr. 14;

  • > Cartea Funciară nr. 111104, încheierea nr. 79298/05.12.2011;

  • > Cartea Funciară nr. 127926, încheierea nr. 111412/10.12.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 361, alin. (2) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

(2) Imobilele sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Poziția 4 din anexa la H.C.L. nr. 393/26.07.2018 se radiază.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

Anexa la HCL nr. 371/27.08.2020

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1.

TEREN

Strada Alexandru Cernat, Nr.14

S Teren = 240,62 mp din care

8,0 mp - în indiviziune (reprezentând alee acces) și 232,62 mp în exclusivitate (teren liber de construcții cu destinația de curte - grădină)

1991

Ordinul Prefectului nr. 1153/2011

Carte Funciară nr. 111104

2.

--

TEREN

Micro 17, strada Vădeni nr.2 aferent bl.C9 S Teren = 34 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2018

Președinte de ședință,

5                                                     J                        5       ’