Hotărârea nr. 37/2020

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, in suprafata de 165,78 mp, proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 37 din 30.01.2020

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru un teren, în suprafață de 165,78 mp, proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 36/28.01.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17689/28.01.2020, al inițiatorului -Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 17698/28.01.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. nr. 9974/28.01.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 17408/28.01.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru terenul în suprafață de 165,78 mp, proprietate publică a municipiului Galați, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,

Anexa la HCL 37 / 30.01.2020Priza complexă doi electrozi orizontali de 2C3

7,5 m îi 6 electrozi verticali de 1.5 m

4.1

0.1

0.4

77,41


DETALIU A


z<:::


DETALIU B


Suprafața totala= 165,78mp pentru care se instituie dreptul de uz și servitute de trecere subterana și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a instalațiilor electrice în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A.


(122mxO,7m)-Suprafata de teren ocupata de pozarea a doua LES-uri 0,4kV


Președinte de ședință,


«L=2,4m x 1=1,2m)-Suprafate teren ocupata de montarea firidei de tip E2+2 si de BMPTÎ-125A


DETALIU B


AC2XAb(Z)Y 3x150+70mmp) -alimentarea de baza


AC2XAb(Z)Y 3x150+70mmp) -alimentare de rezerva

Firida E2+2 proiectata BMPTi 125A proiectatRBX ELECTRI££LASH LED S.R.L.

_________ .          _ STR                    ______

Beneficiar: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.-S.D.E.E.Galați

Adresa: mun. GalatLiud. Galați

Proiect nr.

19/2019

Specificație

Numele            / ?

Alimentare cu energie electrica Parcare Supraetajata-Spitalui Județean, str.

Brăilei, nr. 177 (nr.cad.125050), mun./jud.Galati”- TARIF DE RACORDARE

Faza:

H.C.L. instalație electrica

SEF PROIECT

ing. Ghitau Doina      I*

AȘSCARA:

PROIECTAT

ing Vasilachi Marius V.\£ —

i DESENAT

ing.Ghitau Doina        xA

DATA

Titlu planșa:

PLANSA:E1

APROBAT

ing Ralea Elena

gfoNW (cj 2019

|l

PLAN DE SITUAȚIE PROIECTAT in vederea obținerii H.C.L.mun.Galati