Hotărârea nr. 369/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Multifunctional de Servicii Sociale Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 369

din 27.08.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 418/11.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 144929/11.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 144933/11.08.2020, al Direcției Financiar-Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Văzând nota de fundamentare nr. 1223/05.08.2020, a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați cu nr. 9739/06.08.2020;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 366/27.08.2020 privind trecerea din subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social fără personalitate juridică Agenția de Servicii Sociale Comunitare ,,Alternativa” și a a serviciului social fără personalitate juridică ,,Centrul de zi pentru copii cu autism”;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (3), lit. ”c” și alin. (7), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

ORGANIGRAMA CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOVIALE GALAȚI


Președinte de Ședința

'____J


Președinte de ședință, J                                                     J                        ?       1


Total anoaiati Centrul Multifuncțional de Servicii «octale-157 pfialUO

x_________________________________________________________________________j

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE GALAȚI

SCHEMA DE PERSONAL PROPUSA IN VEDEREA FUNCȚIONARII CENTRULUI MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE

Nr crt

. Denumire^ funcției

Număr posturi normate

Nivelul studiilor

Posturi ocupate

Posturi vacante

Posturi nou create

1

Director (funcție de conducere)

1

S

1

0

0

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA MEDICO-SOCIALA

Personal de conducere si administrativ

2

Contabil sef (funcție de conducere)

1

S

1

0

0

3

Economist

1

S

1

0

0

4

Jurist

1

S

1

0

0

5

Inspector de specialitate

2

S/SSD

2

0

0

6

Referent de specialitate (cu atribuții de casier)

1

S

1

0

0

7

Administrator

1

M

1

0

0

8

Magaziner

1

M

1

0

0

9

Muncitori calificati bucătărie

6

M/G

5

1

0

10

Șofer

1

M/G

1

0

0

11

Portar

5

M/G

4

1

0

12

Muncitor calificat

1

M/G

1

0

0

Total personal de conducere si administrativ

22

-

20

2

0

Personal de specialitate si auxiliar

13

Asistent medical generalist

2

S

2

0

0

14

Asistent medical generalist

10

PL

8

2

0

15

Asistent medical maseur

1

PL

1

0

0

16

Kinetoterapeut

1

S

1

0

0

17

Asistent Social

2

S

1

1

0

18

Terapeut ocupat ional

s

1

0

0

19

Infirmiere

38

M/G

38

0

0

20

îngrijitoare

5

M/G

4

1

0

21

Spălătorese

3

M/G

2

1

0

22

Lenjereasa

1

M/G

0

1

0

Total personal de specialitate

64

-

58

6

0

Total personal Centrul de îngrijire si Asistenta medico-sociala

86

-

78

8

0

CENT Perse

RUL ALZHEIMEF mal de specialitate

23

Medic

1

S

1

0

0

24

Asistent medical sef

1

S/SSD/

PL

I

0

0

1

25

Asistent medical generalist

4

PL

4

0

0

26

Terapeut ocupat ion al

1

S

0

1

0

27

Infirmiere

♦ 19

M/G

19

0

0

30

îngrijitoare

4

M/G

2

2

0

-

Total personal Centrul Alzheimer

30

-

27

3

0

CENTRUL MULTIFUT

MCTIONAL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE PENTRU

PERSC

►ANE VÂRSTNICE

31

Sef centru (funcție de conducere)

1

S

1

0

0

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTN1

CE

-

Personal de specialitate

32

Asistent Social

1

S

1

0

0

33

Psiholog

1

s

1

0

0

34

Terapeut ocupati onal

2

s

2

0

0

35

Consilier Juridic

1

s

1

0

0

36

Kinetoterapeut

1

s

1

0

0

37

Maseur

1

M/

Cursuri de specialitate

1

0

0

-

Total personal de specialitate

8

-

8

0

0

COMP A R TIMENT INGRi

UIRE LA DOMICILIU PENTR

U PERSOANE VÂRSTNICE

-

Personal administrativ

38

îngrijitoare spatii

2

G

2

0

0

39

Șofer

1

G

1

0

0

40

Spalatoreasa

2

M/G

1

1

0

-

Total personal administrativ

5

-

4

1

0

••

Personal de specialitate

41

Asistent Social

2

S

1

1

0

42

Asistent medical

1

PL

1

0

0

43

îngrijitor la domiciliu

25

M/G/

Cursuri de specialitate

23

2

0

Total personal de specialitate

28

25

3

0

Total personal Centrul Multifuncțional de Servicii Socio-Medicale pentru Persoane Vârstnice

41

-

37

4

0

TOTAL PERSONAL CENTRUL MULTIFUNCTIONALDE SERVICII SOCIALE

157

142

15

0

Președinte de ședință, J                                                     J                        ?       1