Hotărârea nr. 368/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii a Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 368

din 27.08.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 414/11.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 144712/11.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 144719/11.08.2020, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Văzând nota de fundamentare nr. 15262/11.08.2020, a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2), lit. ”l” din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 41, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și structura orientativă de personal a acestora;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”a”, lit. ”d”, alin. (3), lit. ”c” și alin. (7), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI


Anexa 1 la HCL nr. 368/27.08.2020


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


DIRECTOR EXECUTIV


r.......

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ '


SERVICIUL AJUTOARE încălzire

1/7


SERVICIUL FINANCIAR ■ CONTABILITATE Șl ADMINISTRATIV

1/8


Compartiment Juridic

2


Compartiment Venit Minim Garantat și Alocatii de Susținere a Familiei


Compartiment

Achiziții Publice

1


Compartiment Buget

2


Compartiment Audit

1


Compartiment Indemnizații, Alocații Copii și Stimulente Educaționale

2


Compartiment

Ajutoare de Urgență

1


compartiment

Monitorizare și —Consiliero SnrialA___

2


Compartimentul pentru Protecția și Promovarea Drepturilor CopiluluiCompartiment centru sprijin social comunități de romi

1Compartiment SSM și PSI

1


Compartiment Registratură, Relații cu Publicul și Informatizare

3


Compartiment Financiar si Contabilitate

4


Compartiment Inițiere, Urmărire și Evidență Achiziții Activitate Proprie

2
Președinte de ședință


1

SERVICIUL DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl ONG

1/58


I

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

18


RESPONSABIL

CENTRU


Asistent social

2


Psiholog 2

Psihopedagog

2Logoped


Terapeut ocupa tional


Pedagog de recuperare

2


Maseur


Informatician

1


îngrijitoare

1

I Muncitor calificat | 1 |Anexa 2 la HCL nr. 368/27.08.2020

STAT DE FUNCȚII

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

NR.

ID post

VACANT/temporar VACANT/OCUPAT/temporar OCUPAT

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa studii

Nivelul studiilor

Gradul

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ Gradul

observatii

CRT.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

de conducere

de execuție

Nivelul studiilor

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DIRECȚIA DE ASISTENȚA SOCIALĂ A MUNICIPIULUI

GALAȚI

1

138232

OCUPAT

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

director executiv

S

11

2

534483

OCUPAT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

director executiv adjunct

S

II

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3

138253

OCUPAT

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

șef serviciu

S

II

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

4

138261

OCUPAT

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

1

S

superior

5

138250

OCUPAT

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

1

S

superior

6

138265

Temporar vacant

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

1

s

asistent

7

138255

OCUPAT

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

1

s

superior

8

510042

OCUPAT

COMPARTIMENT VENIT MINIM GARANTAT Șl ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI

consilier

1

s

asistent

COMPARTIMENT INDEMNIZAȚII, ALOCAȚI COPII Șl STIMULENTE EDUCAȚIONALE

9

138264

OCUPAT

COMPARTIMENT INDEMNIZAȚII, ALOCAȚII COPII Șl STIMULENTE EDUCAȚIONALE

referent

III

M

superior

10

510043

Temporar vacant

COMPARTIMENT INDEMNIZAȚII, ALOCAȚII COPII Șl STIMULENTE EDUCAȚIONALE

consilier

l

S

asistenti

COMPARTIMENT AJUTOARE DE URGENȚĂ

11

138262

OCUPAT

COMPARTIMENT AJUTOARE DE URGENȚĂ

COMPARTIMENT

MONITORIZARE Șl CONSILIERE SOCIALĂ

12

138269

OCUPAT

COMPARTIMENT

MONITORIZARE Șl CONSILIERE SOCIALĂ

13

138248

OCUPAT

COMPARI IMtNF

MONITORIZARE Șl CONSILIERE

SOClâl A

COMPARTIMENT PENTRU PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

14

138259

OCUPAT

COMPARTIMENT PENTRU PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

15

510061

OCUPAT

COMPARTIMENT PENTRU PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

16

534850

OCUPAT

COMPARTIMENT PENTRU PROTECȚIA Șl PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

COMPARTIMENT MINORITĂȚI

17

138256

OCUPAT

COMPARTIMENT MINORITĂȚI

CONPART1MENT CENTRU SPRIJIN SOCIAL COMUNITĂp DE ROMI

18

138263

OCUPAT

CONPARTIMENT CENTRU SPRIJIN SOCIAL COMUNITĂȚI DE ROMI

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

19

510044

VACANT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

20

510045

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

21

453350

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

22

453351

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

23

453352

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

24

453353

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂIZIRE

25

453354

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

26

510046

OCUPAT

SERVICIUL AJUTOARE

ÎNCĂLZIRE

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

27

520052

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

28

534482

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

29

510053

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

30

510054

OCUPAT

SERVICIUL RESURSE UMANE Șl SALARIZARE

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

principal

consilier

1

s

asistent

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

debutant

consilier

1

s

debutant

consilier

1

s

superior

inspector

1

s

superior

șef serviciu

s

II

consilier

1

s

principal

consilier

1

s

asistent

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

asistent

șef serviciu

s

li

/

consilier

1

s

superior

__L

consilier

1

s

superior

consilier

1

s

superior

IL

COMPARTIMENT

MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ $1 PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

31

510055

OCUPAT

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

S

superior

32

510056

OCUPAT

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

s

superior

33

510057

Temporar vacant

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

s

asistent

34

510058

OCUPAT

COMPARTIMENT

MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

s

debutant

35

534844

Temporar vacant

COMPARTIMENT

MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

s

asistent

36

534845

OCUPAT

COMPARTIMENT MONITORIZARE ASISTENȚI PERSONALI, EVIDENȚĂ Șl PLATĂ INDEMNIZAȚII LUNARE

consilier

1

s

asistent

SERVICIUL FINANCIAR * CONTABILITATE Șl ADMINISTRATIV

37

510064

OCUPAT

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE Șl ADMINISTRATIV

șef serviciu

s

II

COMPARTIMENT BUGET

38

510065

OCUPAT

COMPARTIMENT BUGET

consilier

1

s

principal

39

510066

OCUPAT

COMPARTIMENT BUGET

consilier

1

s

principal

COMPARTIMENT

FINANCIAR Șl CONTABILITATE

40

Nou înființat

VACANT

COMPARTIMENT FINANCIAR Șl CONTABILITATE

consilier

1

s

debutant

41

510068

OCUPAT

COMPARTIMENT FINANCIAR Șl CONTABILITATE

consilier

1

s

superior

42

510069

OCUPAT

COMPARTIMENT FINANCIAR Șl CONTABILITATE

consilier

1

s

superior

43

534847

OCUPAT

COMPARTIMENT FINANCIAR Șl CONTABILITATE

consilier

1

s

principal

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE și EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

44

510070

OCUPAT

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE și EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

referent

III

M

superior

45

534849

OCUPAT

COMPARTIMENT INIȚIERE, URMĂRIRE și EVIDENȚĂ ACHIZIȚII ACTIVITATE PROPRIE

consilier

1

S

asistent

HM \   t &

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL Șl INFORMATIZARE

46

510059

OCUPAT

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL Șl INFORMATIZARE

consilier

1

5

superior

47

510060

OCUPAT

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL Șl INFORMATIZARE

consilier

1

S

principal

48

138064

OCUPAT

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL Șl INFORMATIZARE

inspector

1

S

superior

COMPARTIMENT SSM Șl PSI

49

534846

Temporar vacant

COMPARTIMENT SSM Șl PSI

consilier

1

S

asistent

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

50

510063

VACANT

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

consilier achiziții publice

1

S

superior

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

SI

539919

OCUPAT

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

auditor

1

S

superior

COMPARTIMENT JURIDIC

52

510062

OCUPAT

COMPARTIMENT JURIDIC

consilier juridic

1

S

superior

53

138268

OCUPAT

COMPARTIMENT JURIDIC

consilier juridic

1

S

asistent

SERVICIUL DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl ONG

54

510047

OCUPAT

SERVICIUL DEZVOLTARE

SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl ONG

șef serviciu

S

II

55

510048

OCUPAT

SERVICIUL DEZVOLTARE

SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl ONG

consilier

1

s

superior

56

510049

OCUPAT

SERVICIUL DEZVOLTARE

SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ SI ONG_____________

consilier

1

s

superior

57

510051

OCUPAT

SERVICIUL DEZVOLTARE .............

SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ <;nriAi Ă «ii nwr;

consilier

1

S

principal

58

Nou înființat

VACANT

SERvrfifUL DEZVOLTARE SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIAIĂSI ONG

consilier

1

S

debutant

59

138233

temporar vacant

SERVICIUL DEZVOLTARE

SERVICII SOCIALE, RELAȚII CU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIONG

consilier juridic

1

S

principal

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

60

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

șef centru

S

61

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRULDE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent social

S

principal

62

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent social

S

principal

63

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent social

S

practicant

64

POST CONTRACTUAL

VACANT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent social

S

65

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

psiholog

S

practicant

66

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

medic

S

generalist

67

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent medical

PL

principal

68

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent medical

PL

generalist

69

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

asistent medical

PL

generalist

70

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

infirmieră

G/L

71

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

infirmieră

G/L

72

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

îngrijitoare

G/L

73

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU

PERSOAN E FĂRĂ ADĂPOST

îngrijitoare

G/L

74

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

șofer

M

4

/0/LrT,,

75

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

. paznic

M

76

POST CONTRACTUAL

VACANT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

paznic

M

77

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

paznic

M

78

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

paznic

M

79

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

paznic

M

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICARE "ALTERNATIVA"

80

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

șef centru

S

81

POST CONTRACTUAL

Temporar vacant

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

referent de specialitate

S/SSD

1

82

POST CONTRACTUAL

Temporar vacant

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

asistent social

S

practicant

83

POST CONTRACTUAL

VACANT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

asistent social

S

84

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

psiholog

S

practicant

85

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

psihopedagog

S

principal

86

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

kinetoterapeut

S

principal

87

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

kinetoterapeut

S

principal

88

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

educator

S

principal

89

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

educator

s

principal

90

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

logoped

s

91

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

șofer

M

1

92

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

muncitor calificat bucătărie

M

IV

. ' ■ T’ ’y/i !'■

93

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

fochist

M/G

IV

94

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

AGENȚIA DE SERVICII SOCIALE COMUNICATRE "ALTERNATIVA"

îngrijitor spații

M/G

\  .....]y

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

95

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

șef centru

S

1

96

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

asistent social

s

principal

97

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

asistent social

s

specialist

98

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE 21 PENTRU OTPI1

CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

psiholog

s

principal

99

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE Zi PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

psiholog

s

practicant

100

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

psihopedagog

s

101

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

kinetoterapeut

s

principal

102

POST CONTRACTUAL

Temporarvacant

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GAI ATI

kinetoterapeut

s

103

POST CONTRACTUAL

VACANT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

logoped

s

104

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

logoped

s

105

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

referent de specilaitate

SSD

II

106

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

pedagog de recuperare

PL

1

107

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

îngrijitor spatii

M/G

108

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

pedagog de recuperare

M

109

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

maseur

M

principal

110

POST CONTRACTUAL

OCUPAT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

terapeut ocupational

PL

111

POST CONTRACTUAL

VACANT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

psihopedagog

S

112

POST CONTRACTUAL

VACANT

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU AUTISM ÎN MUNICIPUL GALAȚI

muncitor calificat

M/G

Funcția Număr posturi

Total

Nr. total de funcții publice

59

Nr. total de funcții publice de conducere

7

Nr. total de funcții publice de execuție

52

Nr. total de funcții contractuale de conducere

3

Nr. total de funcții contractuale

53

Nr. total de funcții din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați

112

Președinte de ședință,