Hotărârea nr. 366/2020

Trecerea din subordinea Centrului Multifunctional de Servicii Sociale in subordinea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Galati a serviciului social fara personalitate juridic? Agentia de Servicii Sociale Comunitare "Alternativa"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 366 din 27.08.2020

privind trecerea din subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social fără personalitate juridică Agenția de Servicii Sociale Comunitare ”Alternativa”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 416/11.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 144762/11.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 144776/11.08.2020, al Direcției Financiar - Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultura, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând:

  • > Adresele nr. 1014/07.07.2020 și nr. 1610/17.09.2019, ale Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați, înregistrate la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați sub nr. 7984/08.07.2019, respectiv sub nr. 10863/25.09.2019;

  • > Adresa nr. 8783/21.07.2020, a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 132277/27.07.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (2), lit. ”l” din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 41, alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, regulamentele-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și structura orientativă de personal a acestora;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (2) din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (7), lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă trecerea din subordinea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social fără personalitate juridică Agenția de Servicii Sociale Comunitare ”Alternativa”.

Art. 2 - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați și Directorul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar general,