Hotărârea nr. 364/2020

Aprobarea atribuirii denumirii "Aleea Migdalelor" unui drum de acces, proprietate privata

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 364

din 27.08.2020

privind aprobarea atribuirii denumirii ”Aleea Migdalelor” unui drum de acces,

proprietate privată

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 303/11.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 102425/12.06.2020, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 102446/12.06.2020, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 119/29.04.2010 privind aprobarea Regulamentului de Nomenclatură stradală pentru municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit c), alin. (6), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii "Aleea Migdalelor” unui drum de acces, proprietate privată, în suprafață de 1183 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 123555 a municipiului Galați, cu număr cadastral 123555, situat în Micro 16, T 26, P 24 - 29, ce are ca limite strada Drumul Viilor și imobilul cu număr cadastral 123558, evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,