Hotărârea nr. 363/2020

Aprobarea realizarii proiectului "Modernizare si Reabilitare Scoala Gimnaziala nr. 16 - Corp C1" si a cheltuielilor necesare implementarii proiectului

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 363 din 27.08.2020

privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 410/10.08.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 143118/10.08.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 143126/10.08.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Ordinul MDRAP nr. 2953/22.10.2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului -Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI,    POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/

ÎNTREPRINDERI - Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC);

Având în vedere dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1”, cod SMIS 134161, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Apel de proiecte nr. POR/2Oi9/9/9.i/i/7regiuni.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1”, în cuantum de 2.030.160,80 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă 1.454.542,01 lei cu TVA, și valoarea totală neeligibilă de 575.618,79 lei cu TVA.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,0001% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 29.093,44 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1”.

Art. 4 - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 - Corp C1” se vor asigura din bugetul local al municipiului Galați, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Art. 5 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,