Hotărârea nr. 362/2020

Premierea elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Galati care au obtinut media 10 la examenul de Evaluare Nationala si la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 362

din 27.08.2020

pentru premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 409/10.08.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 143125/10.08.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 143133/10.08.2020, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 7665/15.07.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 125573/15.07.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (5) și art. 105 alin. (2) lit.

h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acordarea de premii în bani, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Galați, care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2020, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Premierea elevilor se va face în bani, în cuantumuri egale, 2000 lei pentru fiecare elev.

Art. 3 - Finanțarea cheltuielilor prevăzute de prezenta hotărâre se face din bugetul local, cap. 65.02. „Învățământ".

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. 362/27.08.2020

Nr.

crt.

Denumire unitate de învățământ

Nume și prenume elev

Valoare lei (net)

10 LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020

1

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU"

BORCEA RAREȘ-DAN

2000

2

COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI"

CILENTI IBRAHIM

2000

3

CREȚU ȘTEFANIA-IRENE

2000

4

DARIE LIA-MĂDĂLINA

2000

5

IACOB ALIN-OVIDIU

2000

6

LUPAȘCU ANDREEA-MIRUNA

2000

7

NIȚĂ COSMINA-DARIA

2000

8

RASCARACHI LUCA-MIHAI

2000

3

ZAHARIA MARIA-IOANA

2000

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"

GHIONEA DENISA-

ANDREEA

2000

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL"

VLAD ANDREEA

2000

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"

BRATOVEANU NICOLAS ȘTEFAN

2000

13

MONEA CRISTINA IOANA

2000

14

NECULA RALUCA SIMONA

2000

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"

BOSIE MIHAI

2000

16

MACOVEI DAVID-SEBASTIAN

2000

17

MÂNDRU MARIA

2000

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. GRIGORIE TEOLOGUL"

MÎNJINEANU MARIA ALECSANDRA

2000

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE"

BADEA SEBASTIAN MARIAN

2000

20

POTÂRNICHE VALENTINA

2000

DENISA

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

29

MODIGA MAIA

2000

22

PALENCIUC DARIA IOANA

2000

23

PETCU EVA GABRIELA

2000

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3

NEGRU GEORGIANA-

RALUCA

2000

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

BOURCEANU IOANA

2000

TOTAL LEI

50000

Nr.

crt.

Denumire unitate de învățământ

Nume și prenume elev

Valoare lei (net)

10 LA BACALAUREAT 2020

1

COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"

TEODOR MARIA

2000

2

GÎSCĂ RĂZVAN-ANDREI

2000

3

COMAN IRINA

2000

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU"

CĂMÎRZAN MIRUNA-

ELENA

2000

5

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.

CUZA"

SANDU ANDREEA

MIHAELA

2000

6

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ"

TĂNASE ELENA- ANIȘOARA

2000

7

LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"

GRAMA ANDREEA

2000

TOTAL LEI

14000

Total lei (net) Evaluare națională + Bacalaureat: 64 000 lei

Impozit: 6 400 lei

Total lei net + impozit: 70 400lei

Președinte de ședință,