Hotărârea nr. 361/2020

Aprobarea "Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona, cu domiciliul pe raza Municipiului Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 361 din 27.08.2020

privind aprobarea ,,Metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”, cu domiciliul pe raza Municipiului Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 326/24.06.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.08.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110933/24.06.2020 al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 110935/24.06.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipului Galați;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultura, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Având în vedere dispozițiile art. 39, art. 67, art. 73 alin. (2) lit. b) și alin. (3), art. 112 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 -Se aprobă „Metodologia de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă”, cu domiciliul pe raza municipiului Galați, prevăzută în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă modelul de Cerere-Declarație pe propria răspundere, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă modelul de Angajament de plată privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de ajutor financiar, prevăzut în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 _- Primarul municipiului Galați și Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,


Secretar General,


ANEXA 1 LA HCL NR. 361/27.08.2020

METODOLOGIA

de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Galați.

Cap. I. Cadrul legal general

 • 1. Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • 2. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • 3. H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • 4. Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5. O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 8. H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II. Scop

Sprijinirea părinților care au copii de vârstă preșcolară pentru depășirea unor situații de dificultate prin reconcilierea vieții de familie cu viața profesională și încurajarea ocupării unui loc de muncă.

Cap. III. Obiectiv

Asigurarea suportului necesar pentru îngrijirea, creșterea, formarea, dezvoltarea și educarea copilului de vărstă preșcolară în cadrul familiei prin acordarea unui ajutor financiar lunar pentru plata bonelor.

Cap. IV. Definiții

Art. 1. În sensul prezentei Metodologii de acordare a ajutorului pentru plata bonelor, se definesc următorii termeni:

 • (1) sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților;

 • (2) asistența socială, prin măsurile și acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială;

 • (3) ajutorul pentru plata bonelor este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta Metodologie;

 • (4) domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • (5) în sensul prezentei metodologii, termenul familie desemnează:

 • I. soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună;

 • II. persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este necăsătorită;

 • b) este văduvă;

 • c) este divorțată;

 • d) al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

 • e) nu a împlinit vărsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)-d).

 • III. frații cu copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

 • IV. bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună.

 • (6) părintele singur este părintele la care copilul are stabilit domiciliul în urma:

 • a) separării în fapt a părinților căsătoriți, constatată prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • b) constatării faptului că părinții necăsătoriți, nu locuiesc și nu gospodăresc împreună, prin anchetă socială și dovada faptului că părintele singur l-a acționat în instanță pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreținere;

 • c) divorțului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă sau pe cale notarială;

 • d) constatării dispariției unuia din părinți prin hotărăre judecătorească definitivă;

 • e) declarării morții unuia din părinți prin hotărăre judecătorească definitivă;

 • f) decesului unuia din părinți, dovedit prin certificat de deces;

 • g) decăderii din drepturile părintești, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • h) arestului, dovedit prin mandat;

 • i) situației în care filiația a fost stabilită doar față de unul dintre părinți.

 • (7) reprezentant legal al copilului - persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil;

 • (8) persoana aptă de muncă este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • (a) are vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare;

 • (b) nu urmează o formă de învățământ, cursuri de zi, prevăzute de lege;

 • (c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare pentru prestarea unei munci.

 • (9) activitate independentă - orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele criterii:

 • - persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

 • - persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți; riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

 • - activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

 • - activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

 • - persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

 • - persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

 • (10) bonă - persoana fizică, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului care își desfășoară activitatea pe baza contractului individual de muncă la o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale sau a obținut calitatea de persoană fizică autorizată acreditată ca furnizor de servicii sociale;

 • (11) copil de vârstă preșcolară este copilul cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani; se asimilează copilului de vârstă preșcolară și copilul care împlinește vârsta de 6 ani până la sfârșitului anului școlar (31 august), fără a depăși vărsta de 7 ani;

 • (12) șomer înregistrat - persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la pct. IV din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare și se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt fiirnizor de servicii de ocupare, care funcționează în condițiile prevăzute de lege, în vederea obținerii unui loc de muncă.

Cap. V. Criteriu social general

Art. 2. Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, în conformitate cu prevederile legislației naționale.

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

(3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. VI. Criterii de eligibilitate

Art.4. (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) solicitantul trebuie să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în municipiul Galați, în condițiile legislației române;

 • b) ambii părinți/părintele singur/reprezentantul legal se află în una din următoarele situații: sunt

/este angajați/angajat cu contract individual de muncă, cu normă întreagă (cu excepția persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat), desfășoară activități independente, sunt/este funcționari/funcționari publici/public sau exercită o funcție de demnitate publică.

 • c) să aibă în întreținere unul sau mai mulți copii de vârstă preșcolară;

 • d) copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată);

 • (2) În situația în care părinții nu se află în una din situațiile prevăzute la alin. (1), lit. b), aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie șomeri înregistrați în evidențele Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați la data solicitării, ca persoane în căutarea unui loc de muncă;

 • b) ambii părinți să nu refuze/să nu fi refuzat două oferte de muncă din partea Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați.

Art. 5. Nu pot beneficia de drepturile prevăzute în prezenta Metodologie persoanele prevăzute la art.2 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) persoanele, titulare ale cererii, care nu au domiciliul pe raza administrativă a municipiului Galați;

 • b) persoanele care nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) sunt asistenți maternali profesioniști sau persoane la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) sunt asistenți personali angajați sau beneficiază de indemnizație în locul asistentului personal, în cazul copilului încadrat în gradul grav de handicap;

 • e) părintele sau reprezentantului legal la care copilul locuiește în mod statornic beneficiază de concediu și de indemnizația acordată pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Cap. VII. Modalitatea de soluționare a cererilor de acordare a dreptului la ajutorul financiar

Art. 6. Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei) și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art. 7. În vederea acordării dreptului la ajutor pentru plata bonelor solicitanții vor depune la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați următoarele documente:

 • a) Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, prevăzută în Anexa 2 la prezenta Hotărâre;

 • b) contractul de prestări servicii incheiat cu o persoană juridică sau cu o persoană lizică autorizată, după caz;

 • c) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • d) copie după actele de identitate ale părinților/părintelui singur/reprezentantului legal;

 • e) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

 • f) copie hotărăre judecătorească/sentință judecătorească, după caz;

 • g) certificat deces, după caz;

 • h) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultura, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central, dacă este cazul;

 • i) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art. 7 din Legea nr.167/2014;

 • j) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată);

 • k) certificat de atestare fiscală din care să reiasă faptul că au achitat impozitele si taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • l) carnet de șomer vizat la zi, după caz;

 • m) angajament de plată privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de ajutor financiar, prevăzut în Anexa 3 la prezenta Hotărâre;

n) alte documente, după caz.

Art. 8. (1) Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora.

 • (2) Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

 • a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) anchetei sociale, după caz;

 • (3) La stabilirea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de familie/părintele singur în ultimele șase luni anterioare solicitării dreptului la ajutor pentru plata bonelor, prevăzute în formularul de Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, cu excepția următoarelor categorii de venituri:

 • a) sumele primite cu titlu de buget complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) alocația de susținere a familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației prescolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;

 • f) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

 • g) sumele primite cu titlu de ajutor de urgență de la bugetul de stat sau local;

 • h) ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în baza OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) tichetele sociale.

Cap. VIII. Acordarea dreptului la ajutor pentru plata bonelor

Art. 9. (1) Dreptul la ajutorul financiar se aprobă prin dispoziția primarului, după verificarea de către serviciul public de asistență socială a îndeplinirii condițiilor de acordare și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate.

(2) Aprobarea dreptului se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

Art. 10. Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea solicitantului.

Cap. IX. Respingerea cererii privind dreptul la ajutor pentru plata bonelor

Art. 11. Constituie motive de respingere a cererii privind dreptul la ajutor pentru plata bonelor: a) neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate;

b) în situatia în care solicitantul refuză să furnizeze informatiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale;

e) în situația în care nu prezintă documentele necesare în vederea finalizării anchetei sociale, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data primirii sub semnătură a înștiințării.

Art. 12. (1) Respingerea cererii privind dreptul la ajutor pentru plata bonelor se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

(2) Respingerea cererii privind dreptul la ajutor pentru plata bonelor se realizează prin dispoziția motivată a primarului care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

Cap. X. Modificarea cuantumului dispoziției de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 13. (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socio-economică a persoanei prevăzute la art. 2, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, modificări ale elementelor contractului de prestări servicii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați.

 • (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face după parcurgerea acelorași proceduri ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

 • (3) În situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art.9 alin.(2).

Art. 14. (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la DAS Galați, din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Cap. XI Suspendarea plății ajutorului financiar

Art. 15. (1) Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele pag. 6

situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

 • (2) În situația prevăzută la alin.(1) lit.b) primarul dispune reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

 • (3) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea, (sau) încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit.

 • (4) În situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. XII. Încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art. 16. (1) Încetarea dreptului intervine:

 • a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • b) la data decesului copilului;

 • c) la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță (publică/privată);

 • d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art. 7 lit. b);

 • e) la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • f) la cererea titularului;

 • g) se înregistrează situația prevăzută la art. 18 din prezenta metodologie;

 • h) neîndeplinirii condițiilor de acordare;

(2) Încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului.

Cap. IX. Dispoziții finale

Art. 17. În situațiile în care norma de îngrijire este mai mică de opt ore, cu exceptia situațiilor prevăzute la art. 17, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul pentru plata bonelor nu se acordă.

Art. 18. În cazul în care se constată faptul că sumele acordate ca ajutor pentru plata bonelor au fost acordate în mod necuvenit acestea vor fi recuperate, în condițiile legii.

Art. 19. (l) Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru plata bonelor se face de către DAS Galați

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru plata bonelor se recuperează de la titularul dreptului în termenul general de prescripție prevăzut de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 20. Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA 2 LA HCL NR. 361/27.08.2020

CERERE -DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE de acordare a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Doamnă/Domnule Primar

A. Subsemnatul

Numele _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_||_||_ Prenumele _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_||_||_

Cod numeric personal :

|—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—||||—||||—||—||—||—||||—||—||—|

Cetatenia? || Română          || Alte țări .........................................

Act de identitate/doveditor * :__|___|___|___|Seria :     |    | Nr :____|___|___|___|___|___|___|

Eliberat de :__|_|—|—|_|—|—| _|—|—|__|—|—|__|__|_|—| la data de :

_|_|_|_|_|_|__|_|

(*) Pentru cetatenii romani

BI - buletin de identitate P - pasaport


Pentru cetatenii straini sau apatrizi

PST - permis de sedere temporara


CI - carte de identitate


CIP - carte de identitate PSP - permis de sedere


provizorie


permanenta


DI - document de identitate

CR - carte de rezidenta

CRP - carte de rezidenta permanenta


Domiciliul / Date de contact

Strada __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__L_L_|__|__|__|__|__|__|__L_L_||_

Nr _|__|_|__| Bloc _|—|—|_|—|— Scara __|__| Etaj __|__| Ap. __|__|__|

Localitatea : _|_|—|—|—|—|—|—|_|__|__| Judet : _|_|__|__|—|—|—|—|—|—|_|

Telefon : —||—|—L L|—|—|—|—|—|—|  Mobil :                            ,

STAREA CIVILA A SOLICITANTULUI

|_| Necasatorit |_| Vaduv |_| Uniune consensuala

|| Casatorit|| Divortat| Despărțit(ă) în fapt

| | Salariat

|_| Pensionar

|_| Somer

| | Student

Situația profesională

|_| Independent

|_| Lucrator agricol

|_| Lucrator ocazional

|_| Elev

Altele :

În conformitate cu prevederile legale, sunt:

|_| Părinte la care copilul locuiește în mod statornic

|_| Reprezentant legal al copilului

|| Persoană desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților

Venituri totale realizate în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii LEI

B) Împreună cu partenerul/partenera:

Numele __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Prenumele __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Cod numeric personal :

|—|—|—||—||—|—|—|—|—|—||—||—||—||||—||—||—||||||—||—||—|

Cetatenia? || Română || Alte țări................

Act de identitate/doveditor * :__|___|___

Eliberat de :       |     |     |     |     |     |     |

|__|Seria :__L_L Nr : _|_|—|—|_|—|—|__

__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| la data de :

_|__|__|__|__|__|__|__|

(*) Pentru cetatenii romani

Pentru cetatenii straini DI - document de sau apatrizi              identitate

BI - buletin de identitate P - pasaport

PST - permis de sedere

CR - carte de rezidenta temporara

ci     4. j -j CC * CIP - carte de i<

CI - carte de identitate       .   .

provizorie

dentitate PSP - permis de sedere CRP - carte de rezidenta permanenta          permanenta

|_| Salariat Situatia         , , T ,__, .

f . l |_| Independent proesionaa Altele :...................

|_| Pensionar

|_| Lucrator agricol

|_| Somer

|_| Lucrator ocazional

|_| Student

|_| Elev

Venituri nete totale realizate în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii__

___LEI

C) Vă rugăm să aprobati acordarea ajutorului financiar pentru copilul :

1

Numele___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prenumele __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod numeric personal :____|____|____|__|__|____|____|____|____|____|____|____|____|

Act de identitate doveditor:___|___|___| |___|___|___Seria |___

__|__| Nr.__|__|__|__|__|__|

Relatia de rudenie cu persoana îndreptățită

|_| copil natural

|_| copil adoptat

|_| copil in plasament familial

|_| copil in tutela

|_| copil in curatela

|_| copil incred. ptr adoptie

|_| copil în întreținere, cu părinți plecați la muncă în străinătate

D) Alti copii ai familiei

Numele

—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—||—||—||—||—||—||—||—||—||—|—|

Prenumele

||—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|||—|—|—||—||—||—||—||—||—||||—||—|—| Cod numeric personal :

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|__|—| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|__

Numele

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prenumele

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cod numeric personal :

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Numele

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Prenumele

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cod numeric personal :

__|__|—|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__

Act de identitate doveditor:___|___|__| |___|__|__|

||||||||||||||||||||||||

Pentru cetatenii romani

CN - certificat de nastere BI - buletin de identitate CI - carte de identitate CIP - carte de identitate provizorie

P - pasaport


Pentru cetatenii straini sau apatrizi

PST - permis de sedere temporara

DI - document de identitate PSTL - perimis de sedere pe termen lung


Pentru cetatenii UE, SEE sau Conf Elvetiana

CIN - certificat inregistrare

CR - carte de rezidenta


 • E) Venituri permanente nete realizate de familia/persoana singură îndreptățită în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii:

  Cod

  Categoria de venituri

  Acte doveditoare *

  Venitul net realizat ** lei

  VEN]

  [TURI DIN ACTIV. INDEPENDENTE

  1

  Venituri din profesii libere sau obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate prin lege

  adeverinta eliberata de administratia financiara

  2

  Venituri comerciale provenite din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, precum si din practicarea unei meserii

  3

  Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala sau drepturi de autor

  SALARIUL SI ALTE DREPTURI SALARIALE

  4

  Salariul obtinut pe baza de contract de munca

  adeverinta eliberata de angajator

  5

  Salariul asistentului persoanei cu handicap

  6

  Salariul asistentului maternal

  7

  Salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice dependente

  8

  Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta

  adeverinta eliberata de

  administratia

  financiara

  9

  Indemnizatia de somaj si/sau venit de completare

  mandat postal / extras de cont

  10

  Indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii

  adeverinta eliberata de

  administratia

  financiara

  11

  Indemnizatii din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial

  12

  Drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar

  13

  Indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome

  14

  Remuneratia de director la societati comerciale

  15

  Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat

  16

  Sumele primite de membrii fondatori ai SC constituite prin subscriptie publica

  17

  Sumele primite de reprez. in AGA, in CA, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere

  18

  Sumele primite de reprez. in organisme tripartite

  19

  Indemnizația lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale

  20

  Sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii pentru salariatii din institutiile publice

  21

  Indemnizatia administratorilor SC

  adeverinta eliberata de

  administratia

  financiara

  22

  Sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile

  23

  Indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca

  24

  Alte sume asimilate salariilor

  VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR

  25

  Veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente

  adeverinta eliberata de

  administratia

  financiara

  VENITURI DIN INVESTITII

  26

  Dividende

  adeverinta eliberata de

  administratia

  financiara

  27

  Venituri din dobanzi

  28

  Castiguri din transferul titlurilor de valoare

  29

  Venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare

  30

  Venituri din lichidarea unei persoane juridice

  PENSII DE STAT

  31

  Pensia pentru limita de varsta

  mandat posta/extras de cont/decizie

  32

  Pensia anticipata

  33

  Pensia anticipata partiala

  34

  Pensia de invaliditate

  35

  Pensia de urmas

  36

  Pensie agricultor

  PENSII MILITARE

  37

  Pensia de serviciu

  mandat posta/extras de cont/decizie

  38

  Pensia de invaliditate

  39

  Pensia de urmas

  40

  Pensia IOVR

  INDEMNIZATII

  41

  Indemnizatia pt. persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ca urmare a participarii la revolutie si pt. urmasii acestora

  mandat posta/extras de cont/decizie

  42

  Indemnizatia de insotitor

  43

  Indemnizația ptr incapacit. temporara de munca

  adeverinta eliberata de angajator

  44

  Indemniz. lunara ptr artiști si interpreti

  INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL

  45

  Indemniz. ptr maternitate

  adeverinta eliberata de angajator

  46

  Indemnizatia pentru creștere copil pana la varsta de 1, 2 sau 3 ani

  mandat posta/extras de cont/decizie

  47

  Stimulent lunar/de insertie

  48

  Indemnizatii crestere copil cu handicap

  INDEMNIZAȚII CU CARACTER PERMANENT

  49

  Indemniz. magistratilor inlaturati pe criterii politice

  mandat posta/extras de cont/decizie

  50

  Indemnizatia persoanelor persecutate politic

  51

  Indemniz. veterani, invalizi sau vaduve de razboi

  52

  Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii

  mandat posta/extras de cont/decizie

  53

  Indemniz. pentru membrii uniunilor de creatie

  54

  Indemniz. pentru pers. cu handicap si bugetul complementar

  55

  Indemniz. revolutionarilor

  56

  Indemniz. de merit in baza Legii 118/2002

  57

  Renta viagera pentru sportivi

  VENI

  TURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE

  58

  Venituri din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor

  adeverinta eliberata de administratia financiara

  59

  Venituri din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor

  60

  Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole

  61

  Venituri din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare

  VENITURI DIN PREMII SI JOCURI DE NOROC

  62

  Venituri din premii si venituri din concursuri

  adeverinta eliberata de administratia financiara

  63

  Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot

  VENITURI DIN PROPRIETATI IMOBILIARE

  64

  Venituri din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, altele decat cele cu cu titlu de

  adeverinta eliberata de administratia financiara

  mostenire

  VENITURI DIN ALTE SURSE

  65

  Prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii

  adeverinta eliberata de administratia

  66

  Castiguri primite de la soc. de asigurari in urma unui contract de asigurare

  67

  Venituri sub forma diferentelor de pret primite de PF pensionari sau fosti salariati

  financiara

  68

  Venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial

  69

  Venituri din alte surse

  VENITURI DIN STRAINATATE

  70

  Venituri obtinute din strainatate

  contract de munca

  ALOCATII

  71

  Alocatia de stat ptr. copii

  mandat posta/extras de cont/decizie

  72

  Alocatia de intretinere

  73

  Alocatia de plasament

  hotarare judecatoreasca

  BURSE

  74

  Pentru elevi

  adeverinta institutie invatamant

  75

  Pentru studenti

  AJUTOARE

  76

  Ajutorul banesc in perioada efectuarii unei pedepse privative de libertate

  mandat posta/ extras de cont/decizie

  ALTE S

  URSE DE VENIT

  77

  Depozite bancare

  adeverinta eliberata de administratia financiara

  78

  Renta viagera agricola

  79

  Alte venituri (inclusiv din arenda)

  80

  Sume primite din proiecte cu finantare internationala nerambursabila

  FAMILI

  CONFO

  A/PERSOANA SINGURA BENEFICIAZA DE UNELE DREPTURI S] RM CONTRACTULUI COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNCA

  PECIALE

  81

  82

  83

  VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI

  VENIT LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE

 • F) Modalitatea de plata a ajutorului financiar

|_| Mandat postal

Nume titular cont:

__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_|__|

|_| In cont bancar


Numar cont:

__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|__|

Banca:

__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|

 • G) Solicitantul declară pe propria răspundere, conform Codului de procedură civilă art.292, ca datele si informațiile prezentate sunt complete si corespund realitatii si se obligă sa aduca la cunostinta autoritatilor, in scris, orice modificare a situatiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.

Data............................

Numele solicitantului...........................................................

Semnatura............................

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA 3 LA HCL NR. 361/27.08.2020

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul/a,  , domiciliat/a în Galați, Str........................., nr..........., Bloc..................., scara............, etaj.........., apartament..........,

sectorul/județul......................, posesorul actului de identitate seria............, nr.....................,

eliberat de ...................................................                              la data de ............................., cod numeric

personal ........................................................

Având în vedere:

1. că am optat pentru acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă

2. prevederile art.9 și art.11 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

îmi asum prezentul:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

prin care sunt de acord ca sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar să se recupereze de către Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, în condițiile legii.

Data:

Semnătura:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,