Hotărârea nr. 36/2020

Aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistica a elementelor de patrimoniu din municipiul Galati

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 36 din 30.01.2020

privind aprobarea Studiului pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galati, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 660/09.12.2019

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.01.2020;

Având in vedere referatul de aprobare nr. 1368961/09.12.2019, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având in vedere raportul de specialitate nr. 1368957/09.12.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 102/1368465/06.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, lit. „d”, alin. (6) lit. „c”, alin. (7) lit. „i”, lit. „j”, lit. „k”, lit. „r” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă „Studiul pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați”, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 36 / 30.01.2020

Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați

Etapa II

Noiembrie 2019*


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

PAGINA DE GARDĂ

Denumire:

Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați

Beneficiar:

Municipiului Galați

Elaborator:

SC ARHIPOLIS SRL, arh. Silvia Medrihan

Data:

Noiembrie 2019

Faza:

Etapa II

CUPRINS

cuvinte cheie

lista de ilustrații

glosar de termeni

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CU VALOARE DE

PATRIMONIU URBANISTIC

 • 1.1. Lista de bază a elementelor cu valoare de patrimoniu urbanistic

 • 1.2. Metoda de alegere a elementelor cu valoare de patrimoniu urbanistic

 • 1.3. Lista 20 elemente cu valoare de patrimoniu urbanistic identificate

 • 1.4. Documentar foto 20 elemente cu valoare de patrimoniu urbanistic identificate p. 16

CAPITOLUL 2. ANALIZA MULTICRITERIALĂ 20 ELEMENTE CU

VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE p. 36

 • 2.1. Analiza de recunoaștere

 • 2.2. Analiza de stare fizică

 • 2.3. Analiza de accesibilitate

 • 2.4. Analiza de proprietar/ regim juridic

 • 2.5. Analiza specifică pentru clădiri monumentale (M)

 • 2.6. Analiza specifică pentru clădiri de cult (C)

 • 2.7. Analiza specifică pentru monumente de artă, busturi, statui, monumente

ale eroilor, etc. (A)

 • 2.8. Analiza specifică pentru alte elemente reper: tabăra de sculpturi in metal, foișoare, amfiteatre, muzee, etc. (R) p. 54

CAPITOLUL 3. TIPURI DE VALORIZARE URBANĂ 20 ELEMENTE CU

VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE p. 56

 • 3.1. Sinteza analizelor multicriteriale

 • 3.1.1. Analize de recunoaștere / stare fizică / accesibilitate / proprietar, regim juridic p. 56

 • 3.1.2. Analize specifice pentru cele 4 categorii în care sunt înscrise elementele

 • 3.1.3. Ierarhizarea elementelor în funcție de analizele multicriteriale

  • 3.2. Tipuri de valorizare

3.2.1. Intervenții asupra elementelor de patrimoniu (V1)

 • 3.2.2. Trasee (parcursuri) urbanistice (V2)

 • 3.2.3. Evenimente urbane (patrimoniu imaterial) (V3)

 • 3.3. Diagnostic raportat la tipul de valorizare

CAPITOLUL 4. FISE SINTETICE PENTRU TIPURILE DE VALORIZARE

A ELEMENTELOR DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE     p. 85

CONCLUZII                                               p. 101

Surse bibliografice                                               p. 102

Anexe:                                                         p. 104

Planșa 1 - Harta generală 20 elemente cu valoare de patrimoniu urbanistic identificate

Planșa 2 - Traseul istoriei urbane

Planșa 3 - Trasee cultural educative

Planșa 4 - Traseul comerțului tematic ocazional

Planșa 5 - Traseul albastru al apei

Planșa 6 - Traseul spațiilor verzi și sportului


CUVINTE CHEIE


Patrimoniu urbanistic


Dezvoltare durabilă

Planificare urbană Strategie culturală Galați


LISTA DE ILUSTRAȚII

f

Fig. 2.1.

Rezumatul analizei de recunoaștere

Fig. 2.2.

Rezumatul analizei de stare fizică

Fig. 2.3.

Rezumatul analizei de accesibilitate

Fig. 2.4.

Rezumatul analizei de proprietar/ regim juridic

Fig. 2.5.

Rezumatul analizei specifice pentru clădiri monumentale (M)

Fig. 2.6.

Rezumatul analizei specifice pentru clădiri de cult (C)

Fig. 2.7.

Rezumatul analizei specifice pentru monumente de artă, etc. (A)

Fig. 2.8.

Rezumatul analizei specifice pentru alte elemente reper (R)

GLOSAR DE TERMENI1

Coeziunea teritorială

Conceptul de coeziune teritorială este un obiectiv acoperitor de dezvoltare teritorială al Principiilor directoare și al ESDP. Cu toate că este inclus în documentele oficiale la cel mai înalt nivel, încă nu s-a stabilit o definiție oficială a coeziunii teritoriale. În general este considerată ca fiind complementară obiectivelor de coeziune economică și socială având ca scop promovarea unei dezvoltări armonioase și omogene a întregului teritoriu. Există un consens larg în privința faptului că coeziunea teritorială este un concept multidimensional cu cel puțin două componente: calitatea teritoriului și eficiența teritorială.

Orașe porți de intrare

Orașele porți de intrare sunt puncte cheie de intrare în Europa, bazate în mod special pe porturile și/ sau aeroporturile importante, dar și pe orașele târguri comerciale și orașele expoziții și pe centrele culturale posibile de a fi primul punct de întâlnire a turiștilor internaționali. Eliminarea frontierelor naționale în cadrul Uniunii Europene și extinderea Uniunii Europene au creat posibilități noi. Orașele și regiunile metropolitane care erau odată periferii naționale sau legate, în principal, de țările care nu erau membre ale Uniunii Europene pot să capete un rol nou în calitate de orașe porți de intrare în rețelele policentrice. Pentru a atinge acest potențial ele trebuie să fie legate la Rețelele Trans-europene. Porțile de intrare globale sunt aglomerări urbane majore, adesea dispersate pe un teritoriu, ce depășește un singur oraș, care are potențialul de a oferi bunuri și servicii la scară internațională. Acestea se bazează pe îmbinarea unor comunicații excelente, la scară mare, (concentrate în jurul conjuncției terminalelor aeriene și feroviare internaționale), pe rețele de comunicare și informare de vârf, care creează contextul unui mediu „bogat în cunoștințe”, și pe obiective de cercetare-dezvoltare de nivel înalt (de regulă, universități și centre de cercetare), care contribuie la crearea potențialului pentru cercetarea de vârf și a unei forțe de muncă cu înaltă calificare. Dat fiind acest patrimoniu, orașele porți globale asigură mijloacele de atragere a investiției internaționale și exportul internațional masiv de mărfuri și servicii.

Planificarea urbană și rurală

Planificarea urbană și rurală este o expresie originară din UK (Legea planificării urbane și rurale din 1947 adoptată în perioada imediat postbelică ca răspuns la industrializare și urbanizare), care a fost larg utilizată pe întregul continent european și care conține un sector de politici publice care include diferite activități, cum ar fi planificarea utilizării terenurilor, proiectare urbanistică, planificare peisagistică, regenerare urbană, planificarea transportului, dezvoltarea dotărilor și utilităților etc. Obiectivul general al planificării urbane și rurale este de a menține echilibrul între dezvoltarea economică, bunăstarea socială și calitatea mediului.

Regenerare urbană/ Reabilitare urbană

Orașele se confruntă atât cu îmbătrânirea structurii lor si a zonelor construite, cât si cu schimbările funcțiilor lor economice si a caracteristicilor sociale ale populației lor. Pentru a menține un mediu de viață armonios, o economie în creștere si o structură socială echilibrată, este necesară o serie de activități publice (si uneori public-private). Se poate face distincție între:

- regenerarea si revitalizarea urbană care este menită să transforme baza economică învechită a anumitor zone urbane într-o bază economică mai durabilă prin atragerea de noi activități si companii, modernizarea

structurii urbane, îmbunătățirea mediului urban si diversificarea structurii sociale

- reabilitarea si restaurarea urbană care este menită, în principal, să regenereze si să conserve patrimoniul construit sau mediul urban, inclusiv ecosistemele. Pe lângă refacerea clădirilor istorice si a peisajelor orașelor, astfel de activități cuprind si modernizarea si actualizarea obiectivelor tehnice si respectarea normelor si a standardelor de mediu si de securitate.

Servicii publice

Serviciile publice reprezintă un termen generic prin care se definesc serviciile furnizate (direct sau indirect) cetățenilor de către autoritățile publice. Serviciile publice sunt furnizate într-o serie de domenii, cum ar fi transport public, colectarea si distribuirea corespondenței, ocrotirea sănătății, învățământ, telecomunicații, etc. Principiile pe care se bazează serviciile publice sunt cele ale egalității (acces egal pentru toată lumea) si ale condițiilor rezonabile de acces (majoritatea serviciilor publice sunt subvenționate, deoarece ele nu sunt rentabile). În contextul sistemelor economice neo-liberale, care s-au dezvoltat în întreaga Europă în ultimele decenii, numeroase servicii publice au fost privatizate si s-au transformat parțial sau total în servicii private, cu prețuri în creștere și condiții de acces mai puțin egale în teritoriu. Rezultatul acestei evoluții a constituit o dezbatere susținută. În terminologia UE, serviciile publice sunt denumite servicii de interes general.

Structură urbană

Evaluarea si analiza morfologică/ funcțională a orașelor medii, a marilor orașe și a altor localități face posibilă identificarea structurii acestora. Structura urbană se caracterizează prin elemente și funcțiuni principale în interiorul zonei urbane, cum ar fi morfologia orașului (compactă sau dispersată, cu un singur nucleu sau nuclee multiple), prin distribuția zonelor urbane în funcție de vârstă (medieval, postbelic, etc.), până la funcțiunile principale (comerciale, locuire, industriale, recreare, etc.), până la distribuția și organizarea socială (zone sărace și degradate, zone bogate, zone ale clasei medii, zone cu o proporție mare de imigranți, etc.), caracteristici principale ale axelor de transport și de comunicații (sistemul de drumuri, sistemul de transport public).

Trasee culturale

Traseele culturale sunt itinerare care adună laolaltă elemente importante de patrimoniu și de tradiții, care stau mărturie și ilustrează perioade și evenimente specifice ale istoriei europene. Traseele culturale se caracterizează prin mobilitate și implică și o dinamică intangibilă și spațială pe care nu o posedă peisajul cultural, care este mai static și limitat la natură. Programul de trasee culturale al Consiliului Europei reprezintă un instrument de cunoaștere a valorilor europene, care apar din complexitatea culturilor și a societăților ce compun Europa. Acesta se bazează pe teme reprezentative pentru valorile europene, care, în plus, sunt comune unui număr de țări din Europa. Acestea apar într-o serie întreagă de proiecte de cooperare multilaterală. Exemplele de trasee culturale includ: Drumurile Pelerinilor, Traseele de influență monahală, Traseele celtice, sit-urile Hanseatice, trasee și monumente, arhitecturi militare fortificate din Europa, etc. Traseele culturale sunt importante pentru dezvoltarea turismului cultural.

Zonă degradată

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC

1.1. LISTA DE BAZĂ A ELEMENTELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC

Municipiul Galați a identificat nevoia de a explora posibilități de dezvoltare și exploatare a patrimoniului urbanistic la nivelul întregului municipiu. Pentru realizarea acestui document - Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați - au fost reținute si transmise către elaborator 45 de elemente, care formează lista de bază de mai jos.

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Clădire monumentală

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr.64

2.

M2

Clădire monumentală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr. 141

3.

M3

Clădire monumentală

Teatrul Dramatic "Fani Tardini"

Str. Domnească nr. 59

4.

M4

Clădire monumentală

Teatrul de Operă și Operetă "Nae Leonard"

Str. Mihai Bravu nr. 50

5.

M5

Clădire monumentală

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I Cuza

nr.80

6.

M6

Clădire monumentală

Universitatea "Dunărea de

Jos"

Str. Domnească nr.47

7.

M7

Clădire monumentală

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

8.

M8

Clădire monumentală

Palatul Prefecturii

Str. Domnească nr.56

9.

M9

Clădire monumentală

Biblioteca V.A. Urechia

Str. Mihai Bravu nr.16

10.

M10

Clădire monumentală

Facultatea de Mecanica a Universității "Dunărea de Jos''

Str. Domnească nr.111

11.

M11

Clădire monumentală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr.2

12.

M12

Clădire monumentală

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr.134

13.

C1

Clădire de cult

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr.88

14.

C2

Clădire de cult

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr.1

15.

C3

Clădire de cult

Biserica Vovidenia

Str. Logofăt Tăutu nr.24

16.

C4

Clădire de cult

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr.12

17.

C5

Clădire de cult

Catedrala Ortodoxă

Str. Domnească nr.104

18.

C6

Clădire de cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli -

Str. Egalității nr.6

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

Metoc

19.

C7

Clădire de cult

Biserica Sf. Spiridon

Str. Sf. Spiridon nr.13-15

20.

C8

Clădire de cult

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

21.

C9

Clădire de cult

Biserica Armeneasca

Str. Traian nr. 13

22.

C10

Clădire de cult

Biserica Sf. Împărați

Str. Anul Revoluției 1848 nr. 40

23.

A1

Artă monumentală

Statuie Al. I. Cuza

Str. Al. I. Cuza nr.80

24.

A2

Artă monumentală

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12, bl. M

25.

A3

Artă monumentală

Statuie Mihai Eminescu

Parcul Mihai Eminescu (str. Domneasca cc str. Lahovary)

26.

A4

Artă monumentală

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

27.

A5

Artă monumentală

Statuie V. A. Urechia

Str. Mihai Bravu nr.16

28.

A6

Artă monumentală

Statuie Aristide Serfioti

Str. Traian nr.290

29.

A7

Artă monumentală

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (str. Basarabiei)

30.

A8

Artă monumentală

Monumente eroi primul război mondial

Cimitir Eternitatea, Bd.

G. Cosbuc nr. 221

31.

A9

Artă monumentală

Elice navală

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

32.

A10

Artă monumentală

Grup statuar Femeie -Îmbrățișare

Parcul Casa de Cultură (str. Brailei nr. 55)

33.

A11

Artă monumentală

Vas decorativ

Str. Saturn cc. str. Cloșca

34.

A12

Artă monumentală

Monumentul ostașilor din primul război mondial

Str. Gării cc str. Ana Ipătescu

35.

A13

Artă monumentală

Fata pe valuri

Str. Domnească nr.13

36.

A14

Artă monumentală

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L.

Caragiale

37.

R1

Alte repere

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

38.

R2

Alte repere

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

39.

R3

Alte repere

Sculptura Trecerea în lumină

Parcul Corneliu Coposu (Parc Cloșca - Str. Cloșca)

40.

R4

Alte elemente

reper

Foișor

Grădina Publică (str.

Domneasca)

41.

R5

Alte elemente

reper

Foișor

Al. Faleza Dunării (Faleza

Inferioară)

42.

R6

Alte elemente

reper

Amfiteatrul Parc Rizer

Parc Rizer (str. Traian cc str. Rizer)

43.

R7

Alte elemente

reper

Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răzvan Angheluță”

Str. Regiment 11 Siret nr. 6A / Bd. Marea Unire -zona trecere Bac

44.

R8

Alte elemente

reper

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

45.

R9

Alte elemente

reper

Covoul Aristide Serfioti

Cartier Filești, str. Colectiviștilor nr. 23A


1.2. METODA DE ALEGERE A ELEMENTELOR CU VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC

Lista de bază de 45 de elemente a fost împărțită la nivelul Primăriei municipiului Galați în 4 categorii, astfel:

- Clădiri monumentale, nr. cat. element M -

12 elemente listate

10 elemente listate

14 elemente listate

9 elemente listate


- Clădiri de cult, nr. cat. element C -

- Artă monumentală, nr. cat. element A -

- Alte elemente reper, nr. cat. element R -

Alegerea celor 20 de elemente pe care se efectuează studiul propriu-zis, din cele 45 de elemente ale listei de bază, s-a făcut în 3 etape.

Analizând Lista de bază 1.1, în care se regăsesc elementele valoroase de patrimoniu urbanistic din municipiul Galați, elaboratorul a considerat că unele dintre acestea, prin valoarea lor cert-recunoscută (M3, M4, M6, M8, M9, M10, C5, A1, A3, R6, R7, la care se poate adăuga, în afara listei, și Turnul TV, ca reper-simbol), nu mai necesită o revenire, din punct de vedere al Studiului, în cadrul acestor 3 etape.

Aceste elemente sunt considerate de către elaborator ca și de “valoare cert recunoscută" deoarece sunt amintite ca atare, de regulă, în toate documentațiile cu specific istorico- urbanistic, realizate anterior, de către diverși autori. De aceea, acestea, fiind deja în memoria/ cunoașterea locuitorilor, se propune lărgirea paletei de memorie/ cunoaștere, prin alegerea, în cadrul studiului a altor elemente, care sunt propuse/ cuprinse în cadrul studiului; menționăm că aceste 20 elemente finale din studiu, care au fost alese cf. Metodei de alegere din cap. 1.2., au făcut obiectul Etapei I, fiind acceptate de grupul de lucru din cadrul Primăriei Mun. Galați, cu privire la acest proiect.

Astfel, prin alegerea celor 20 de elemente pentru care se efectuează studiul propriu-zis, în afara celor menționate anterior, se creează posibilitatea Identificării unei valențe mai mari a patrimoniului urbanistic de care dispune municipiul Galați.

Etapa 1.

Conform solicitării Primăriei municipiului Galați au fost alese 12 elemente, câte 3 din fiecare categorie din Lista de bază 1.1, considerate a fi reprezentative.

La finalul Etapei 1 au rezultat 12 elemente:

 • > Clădiri monumentale, nr. cat. element M -

  3 elemente (M2, M7, M12)

  3 elemente (C1, C2, C8)

  3 elemente (A2, A4, A13)

  3 elemente (R2, R4, R8)


 • >  Clădiri de cult, nr. cat. element C -

 • > Artă monumentală, nr. cat. element A -

 • > Alte elemente reper, nr. cat. element R -

Etapa 2.

Au fost adăugate elemente care se referă explicit la istoria urbană a municipiului Galați, inclusiv cea contemporană.

La finalul Etapei 2 au rezultat 12+4=16 elemente:

 • > Clădiri monumentale, nr. cat. element M - 5 elemente (M2, M5, M7, M11, M12)

 • > Clădiri de cult, nr. cat. element C -          4 elemente (C1, C2, C4, C8)


 • > Artă monumentală, nr. cat. element A -    4 elemente (A2, A4, A7, A13)

 • > Alte elemente reper, nr. cat. element R -   3 elemente (R2, R4, R8)

Etapa 3.

Au fost adăugate elemente care echilibrează spațial și simbolic paleta de locații.

La finalul Etapei 3 au rezultat 16+4=20 elemente:

 • > Clădiri monumentale, nr. cat. element M -

  6 elemente (M1, M2, M5, M7, M11, M12)

  5 elemente (C1, C2, C4, C6, C8)

  5 elemente (A2, A4, A7, A13, A14)

  4 elemente (R1, R2, R4, R8)


 • >  Clădiri de cult, nr. cat. element C -

 • > Artă monumentală, nr. cat. element A -

 • > Alte elemente reper, nr. cat. element R -

Modul de alegere a celor 20 de elemente, în funcție de reprezentativitate, referiri la istoria urbană a municipiului și echilibrare spațială/simbolică, este prezentat în tabelul de mai jos:

R =reprezentativitate

I =referiri la istoria urbană a mun.

E = echilibrare spațială/simbolică

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Valențe dpdv al patrimoniului urbanistic

1.

M1

Clădire monumentală

Muzeul Casa Colecțiilor

E- echilibru spațial în zonă (intersecție) prin amplasare/expunere ca element simbolic pt un tip de arhitectură ce a reprezentat o anumită epocă de dezvoltare a orașului

2.

M2

Clădire monumentală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

R - amplasarea într-un sit reprezentativ pt oraș; reprezentativitate prin funcțiunea actuală de muzeu

I - includerea în LMI- monument de arhitectură de interes local

E - echilibrare simbolică pt istoria religiei creștine, creștin-ortodoxe

3.

M5

Clădire monumentală

Casa memoriala Al. I. Cuza

I - includerea în LMI- monument de arhitectură de interes local E - echilibrare simbolică, dar și cu elemente specifice de arhitectură/spațiu dintr-o anumită perioadă istorică

4.

M7

Clădire

Palatul Navigației

R - reprezentativ pt oraș prin

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Valențe dpdv al patrimoniului urbanistic

monumentală

funcționalitatea specifică și prin arhitectura abordată

I- includerea în LMI- monument de arhitectură de interes local

E- echilibrare simbolică, dar și cu elemente specifice din istoria arhitecturii/spațiu dintr-o anumită perioadă istorică, cu autor recunoscut național

5.

M11

Clădire monumentală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

I- includerea în LMI- monument de arhitectură de interes local E- echilibrare simbolică, prin amplasare și arhitectură (într-un spațiu în care s-a intervenit în epoca contemporană), ca un reper simbol al unei perioade de reprezentare arhitectural-spațială

6.

M12

Clădire monumentală

Colegiul Național "Costache Negri"

R- echilibru spațial în zonă (în frontul stradal) prin amplasare/expunere ca element simbolic pt un tip de arhitectură ce a reprezentat o anumită epocă de dezvoltare a orașului

I- includerea în LMI- monument de arhitectură de interes local E- simbol al dezvoltării spațiilor pt. învățământ în Romănia

7.

C1

Clădire de cult

Biserica Romano-Catolică

R - amplasarea într-un sit reprezentativ pt oraș

I - includerea în LMI- monument de arhitectură de interes local

E - echilibrare simbolică pt istoria religiei creștine/romano-catolice

8.

C2

Clădire de cult

Biserica fortificată Precista

R - amplasarea într-un sit reprezentativ pt oraș, cu legătură directă cu fluviul Dunărea

I - includerea în LMI- monument de arhitectură de interes național și ansamblu de interes național E - echilibrare simbolică/cunoaștere pt istoria

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Valențe dpdv al patrimoniului urbanistic

arhitecturii religioase din

Romania

9.

C4

Clădire de cult

Biserica Mavromol

I - includerea în LMI - monument de arhitectură de interes local și ansamblu de de interes local

E - echilibrare simbolică pt istoria religiei creștin-ortodoxe

10.

C6

Clădire de cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli -Metoc

E -echilibrare simbolică pt istoria religiei creștin-ortodoxe

11.

C8

Clădire de cult

Sinagoga

R -unicitate privind tipul de funcționalitate și comunitate I- importanță in istoria dezvoltării orașului și a comunității evreiești

E- echilibrare simbolică pt istoria religiei iudaice

12.

A2

Artă monumentală

Statuie Costache Negri

R - reprezentativ pt oraș prin amplasare

I- includerea în LMI, monument de for public de interes local E- echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria orașului

13.

A4

Artă monumentală

Statuie I. C. Brătianu

R - reprezentativ pt oraș prin amplasare

I -includerea în LMI -monument de for public de interes local E -echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria orașului

14.

A7

Artă monumentală

Statuie hatman Ivan

Mazepa

I- rememorarea unei perioade din istoria orașului

E -echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria orașului

15.

A13

Artă monumentală

Fata pe valuri

R -reprezentativ pt oraș prin amplasare

I- rememorarea istoriei urbanistice contemporane a centrului mun. Galați

E- echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria contemporană

16.

A14

Artă

Monumentul apărătorilor

E- echilibrare spațială și reper

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Valențe dpdv al patrimoniului urbanistic

monumentală

orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

simbolic pt istoria orașului

17.

R1

Alte elemente

reper

Sculptura Septenarius

E -echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria contemporană

18.

R2

Alte elemente

reper

Sculptura Fructul Soarelui

R - impunător prin amplasare pe faleza superioară a Dunării și prin dimensiuni

I-rememorare tabăra de sculptură în metal cu beneficii urbanistice pt întreaga faleză a Dunării

E -echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria contemporană

19.

R4

Alte elemente

reper

Foișor

R -element reprezentativ prin rememorarea unor activități culturale în aer liber din mai multe perioade istorice

I- amplasare în sit arheologic de interes local, clasat LMI- (Grădina publică)

E- echilibrare spațială/ simbolică/funcțională în cadrul sitului din care face parte

20.

R8

Alte elemente

reper

La Zid/ Trepte Faleză

R -reprezentativ pt oraș prin amplasare/legătura creată între oraș și Dunăre

I- rememorarea amenajărilor urbanistice contemporane pe faleza Dunării

E- echilibrare spațială și reper simbolic pt istoria contemporană

1.3. LISTA 20 ELEMENTE CU VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE

Față de cele prezentate anterior, prin aplicarea metodei detaliate la punctul 1.2., lista de elemente ce fac obiectul prezentului studiu, în tot cuprinsul său (care cuprinde: numărul/ tipul categoriei de element de patrimoniu/ denumirea/adresa elementului de patrimoniu), se prezintă astfel:

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Clădire monumentală

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr.64

2.

M2

Clădire monumentală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr. 141

3.

M5

Clădire monumentală

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I Cuza nr.80

4.

M7

Clădire monumentală

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

5.

M11

Clădire monumentală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr. 2

6.

M12

Clădire monumentală

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

7.

C1

Clădire de cult

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr. 88

8.

C2

Clădire de cult

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr. 1

9.

C4

Clădire de cult

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr. 12

10.

C6

Clădire de cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli

- Metoc

Str. Egalității nr. 6

11.

C8

Clădire de cult

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

12.

A2

Artă monumentală

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12, bl. M

13.

A4

Artă monumentală

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

14.

A7

Artă monumentală

Statuie hatman Ivan

Mazepa

Parcul Libertății (str. Basarabiei)

15.

A13

Artă monumentală

Fata pe valuri

Str. Domnească nr. 13

16.

A14

Artă monumentală

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L.

Caragiale

17.

R1

Alte elemente reper

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

18.

R2

Alte elemente

reper

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza

superioara)

19.

R4

Alte elemente

reper

Foișor

Grădina Publică (Str.

Domneasca)

20.

R8

Alte elemente

reper

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

O parte din aceste elemente cu valoare de patrimoniu urbanistic, identificate conform Metodologiei 1.2, sunt în Lista Monumentelor Istorice realizată în 2010 și actualizată prin ORDINUL nr. 2.828 din 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare, astfel:

Pentru -M1-

Clădire monumentală - Muzeul Casa Colecțiilor

-"GL-II-m-B-03045/ Farmacia Ținc/ str. Eroilor 64/1900”

Pentru -M2-

Clădire monumentală - Muzeul Istoriei, Culturii Și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos -

- ”GL-II-m-B-03036/Palatul Episcopal, azi Muzeul de Artă/str. Domnească 141/1898 -1900”

Pentru -M5-

Clădire monumentală -Casa memoriala AL. I. Cuza

- "GL-II-m-B-03007/ Casa Cuza Vodă, azi Muzeul Județean de Istorie/str. Cuza Alexandru Ioan 80/ 1937 - 1939”

Pentru -M7-

Clădire monumentală - Palatul Navigației

- ”GL-II-m-B-03064/ Gara Fluvială Galați - Palatul Navigației/ str. Portului 34/ 1912 - 1914”

Pentru -M11-

Clădire monumentală - Sucursala Galați A Băncii Naționale A României

-”GL-II-m-B-03047/ Sucursala Galați a Băncii Naționale a României/ str. Fraternității 2/ 1886”

Pentru -M12-

Clădire monumentală - Colegiul Național "Costache Negri"

- "GL-II-m-B-03004/Școala tip "Spiru Haret”, azi Școala Normală "Costache Negri"/str. Brăilei 134/1898 - 1900”

Pentru -C1-

Clădire de cult - Biserica Romano-Catolică

- ”GL-II-m-B-03029/ Biserica romano-catolică/ str. Domnească 88/ 1844„

Pentru -C2-

Clădire de cult - Biserica Fortificată Precista- *

-”GL-II-m-A-03066.01 / Biserica cu turn fortificat "Adormirea Maicii Domnului” - Precista/ Str. Roșiori 2/1647”

-”GL-II-a-A-03066/ Ansamblul bisericii fortificate "Precista"/ Str. Roșiori 2 /1647”

Pentru -C4-

Clădire de cult - Biserica Mavromol- *


- „GL-II-m-B-03055.01/Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Mavromol/ Aleea Mavromol 12/ 1702”

-”GL-II-a-B-03055/ Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului” - Mavromol/ Aleea Mavromol 12/ 1702”

Pentru -C6-

Pentru -A2-

Pentru -A4-


Pentru -R4-


Clădire de cult - Mănăstirea sf. Arhangheli - Metoc-

-GL-II-m-B-03037/Biserica "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril"/str. Egalității 6/1801”

Artă monumentala- Statuie Costache Negri-

-”GL-III-m-B-03128/str. Domnească, lângă Hotel Galați/1912”

Artă monumentala- Statuie i. C. Brătianu-

-”GL-III-m-B-03133/ Statuia lui Ion C. Brătianu/ Str. Domnească, pe faleza Dunării/ 1926”

alte elemente reper - Foișor Grădina Publică

-”GL-II-s-B-03008/ Grădina Publică/ Str. Domnească, colț cu str. V. Alecsandri/ mijl. sec. XIX”

*NOTĂ - Față de Lista ce cuprinde elementele cu valoare de patrimoniu urbanistic, care este anexată la Caietul de Sarcini, în care se face referire numai la construcția propriu-zisă, elaboratorul ia în considerare și faptul că în LMI 2015 este clasificat și întreg ansamblul.

1.4. DOCUMENTAR FOTO 20 ELEMENTE CU VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE

În cadrul acestui documentar FOTO, realizat încă din cadrul Etapei I și acceptat de grupul de lucru din cadrul Primăriei Mun. Galați, cu privire la acest proiect, se prezintă fiecare element de patrimoniu, cu date privind: numărul categoriei de element de patrimoniu/ denumirea/adresa elementului de patrimoniu/datarea, prezentate în context grafic prin plan de încadrare (din care reiese contextul urban), precum și prin elemente caracteristice de volumetrie.

S-au ales și unele elemente de detaliere, considerate de elaborator nu neapărat pentru specificitate sau valoarea intrinsecă, ci prin rolul acestora de a crea/menține o atmosferă urbană interesantă prin echilibrul creat.


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

1.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

M1

Muzeul Casa Colecțiilor

9

Str. Eroilor nr. 64

1900

Imagine/ vedere caracteristică

Str. Eroilor/

Str. Traian

Plan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

2.


Nr. cat.:


M2


Denumire element: Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos


Adresă element: Str. Domnească nr. 141


Datare: 1898 -1900


Imagine/ vedere caracteristică


Str.

Domnească


Plan de încadrare, în context urban

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

3.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

M5

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I. Cuza nr.

1937 -

80

1939

Imagine/ vedere caracteristică

Str. Al. I.

Cuza

Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

4.


Nr. cat.:

M7


Denumire element: Palatul Navigației


Adresă element:    Datare:

Str. Portului nr. 34 1912 -

1914


Imagine/ vedere caracteristică

Str. Portului

Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

5.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României _____________3_________________________________________________________________________________________________

Str. Fraternității nr. 2

1886

Imagine/ vedere caracteristică

Str.

Fraternității

9

Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

Nr. cat.: M12


Denumire element:

Colegiul Național "Costache Negri"


Adresă element: Str. Brăilei nr. 134


Datare: 1898 -1900Imagine/ vedere caracteristică


Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

7.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

C1

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr. 88

1844

Imagine/ vedere caracteristică

Str.

Domnească


Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

8.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

C2

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr. 1

1647

Imagine/ vedere caracteristică

Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

9. Nr. cat.:


Denumire element:


C4


Biserica Mavromol


Adresă element:

Str. Al. Mavromol nr. 12


Imagine/ vedere caracteristică


Str. N. Bălcescu


Plan de încadrare, în context urban

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

10.


Nr.

cat.:

C6


Denumire element:


Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc


Adresă


element: Str. Egalității nr. 6


Datare:


1801


Imagine/ vedere caracteristică


Str.

Egalității
Plan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.


Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj

Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

11. Nr. cat.:


C8


Imagine/ vedere caracteristică


Denumire element:


Sinagoga


Adresă element: Str. Dornei nr.

7


Datare:Plan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

12.


Nr. cat.:

A2


Denumire element: Statuie Costache Negri


Adresă element: Str. Domnească nr. 12


Datare: 1912


Imagine/ vedere caracteristică

Str.

DomneascăPlan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

13.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

A4

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

1926

Imagine/ vedere caracteristică


Bulevardul

Marea Unire


Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

14.


Nr. cat.:

A7


Denumire element:

Statuie hatman Ivan Mazepa


Adresă element: Parcul Libertății (str. Basarabiei)


Datare:


Imagine/ vedere caracteristică

Parcul

Libertății

9

Plan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

15.


Nr. cat.:

A13


Denumire element: Fata pe valuri


Adresă element: Str. Domnească nr. 13


Datare:
Plan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

16.

Nr. cat.:

Denumire element:

Adresă element:

Datare:

A14

Monumentul apărătorilor

Str. Brăilei cc str.

1923 -

orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

I.L. Caragiale

2018

Imagine/ vedere caracteristică

Str. Brăilei


Plan de încadrare, în context urbanS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

17.


Nr. cat.: R1


Denumire element: Sculptura Septenarius


Adresă element: Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)


Datare:


Imagine/ vedere caracteristică


Aleea Faleza DunăriiPlan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

18.


Nr. cat.: R2


Denumire element: Sculptura Fructul Soarelui


Adresă element: Bd. Marea Unire (Faleza superioara)


Datare:


Imagine/ vedere caracteristică

Bd. Marea

Unire

Plan de încadrare, în context urban
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

19. Nr. cat.:


Denumire element:


R4


Foișor

9


Adresă element: Grădina Publică, str. Domneasca


Datare: mijl. Sec.

XIX


Imagine/ vedere caracteristică

Plan de încadrare, în context urban
Nr. cat.: R8


Denumire element: La Zid/Trepte Faleză


Adresă element: Bd. Marea Unire (Faleza Dunării)


Datare


Imagine/ vedere caracteristică


Plan de încadrare, în context urbanCAPITOLUL 2. ANALIZA MULTICRITERIALĂ 20 ELEMENTE CU VALOARE

DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE

Menționăm că acest capitol a fost realizat încă din cadrul Etapei I și acceptat de grupul de lucru din cadrul Primăriei Mun. Galați, cu privire la acest proiect.

Analizele sunt realizate în contextul relației care se creează la nivel urban între elementele de patrimoniu respective și spațiile din proximitate, precum și al relației cu elementul viu, omul, care le percepe și care se poate bucura sau nu de cadrul urban oferit de acestea. De aceea, menționăm că încadrările din cadrul analizelor nu se referă strict numai la caracteristicile intrinsece, specifice ale elementelor de patrimoniu, cât mai ales la modul în care acestea generează un cadru urban echilibrat și solicitat de către cei cărora i se adresează: locuitori/turiștii/oameni, în general.

2.1. ANALIZA DE RECUNOAȘTERE

Explicitarea contextului urban

Recunoașterea elementelor alese din Municipiul Galați se referă la modul în care acestea sunt percepute de către locuitorii orașului și de către turiști, atât din punct de vedere al importanței simbolice, cât și al localizării fizice.

Detaliind informațiile de mai sus, prin analiza de recunoaștere elementele sunt împărțite în:

- elemente foarte bine cunoscute

- elemente bine cunoscute

- elemente mediu/puțin cunoscute

> Elemente foarte bine cunoscute

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M7

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

2.

M12

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

3.

C2

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr.1

4.

A13

Fata pe valuri

Str. Domnească nr. 13

5.

R2

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

6.

R8

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

TOTAL - 6 elemente

> Elemente bine cunoscute

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M2

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr. 141

2.

M5

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I. Cuza nr. 80

3.

C1

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr. 88

4.

C4

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr. 12

5.

C6

Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc

Str. Egalității nr. 6

6.

A2

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12

7.

A4

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

8.

R4

Foișor

Grădina Publică (str. Domneasca)

TOTAL - 8 elemente

> Elemente mediu/puțin cunoscute

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

2.

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr. 2

3.

C8

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

4.

A7

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (Str. Basarabiei)

5.

A14

Monumentul apărătorilor orașului

Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L.

Caragiale

6.

R1

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

TOTAL - 6 elemente


Rezumatul analizei de recunoaștere

1. 6/ 20 elemente foarte bine cunoscute

Elementele foarte bine cunoscute din diverse puncte de vedere sunt: cele aflate pe străzi importante (categoria I si similar)/ cele cu funcțiuni publice, care atrag diverse categorii de persoane cu vârste diferite/ cele amplasate în zone de agrement cu fluxuri pietonale semnificative / cele cu valoare de simbol, recunoscute atât istoric, cât și arhitectural/plastic.

2. 8/ 20 elemente bine cunoscute

Elementele bine cunoscute se pot evidenția după aceleași criterii menționate la punctul 1, care au o accesibilitate bună, fiind totuși, ușor retrase din fluxurile pietonale mari; recunoașterea acestora este sub nivelul elementelor de la punctul 1.

3.   6/ 20 elemente mediu/puțin cunoscute

Elementele mediu/puțin cunoscute sunt acelea care au valoare de simbol și/sau arhitectural/plastică, care, însă, prin amplasări relativ recente sau adresându-se unui eșantion mai redus de oameni nu au intrat încă în conștiința colectivă a majorității locuitorilor din municipiu.
Fig. 2.1. Rezumatul analizei de recunoaștere

2.2. ANALIZA DE STARE FIZICĂ

Explicitarea contextului urban

Starea fizică a elementelor alese din Municipiul Galați se referă la clasificarea acestora în funcție de starea structurii, anvelopei și materialelor din care sunt construite, considerate prin raportare la cazul ideal - momentul construirii/ amplasării propriu-zise.

Detaliind informațiile de mai sus, prin analiza de stare fizică, elementele sunt împărțite în:

- elemente în stare fizică bună/ foarte bună

- elemente în stare fizică medie

- elemente în stare fizică degradate/ de risc

> Elemente în stare fizică bună/ foarte bună

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M2

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr. 141

2.

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr. 2

3.

M12

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

4.

C1

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr. 88

5.

C2

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr. 1

6.

C4

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr. 12

7.

C6

Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc

Str. Egalității nr. 6

8.

C8

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

9.

A2

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12

10.

A4

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

11

A13

Fata pe valuri

Str. Domnească nr. 13

12.

A14

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L.

Caragiale

TOTAL - 12 elemente

> Elemente în stare fizică medie

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

2.

M5

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I. Cuza nr. 80

3.

M7

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

4.

A7

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (str. Basarabiei)

TOTAL - 4 elemente

> Elemente în stare fizică degradate/ de risc

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

R1

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

2.

R2

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

3.

R4

Foișor

Grădina Publică (Str. Domneasca)

4.

R8

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

TOTAL - 4 elemente

Rezumatul analizei de stare fizică

1. 12/ 20 elemente în stare fizică bună/ foarte bună

Elementele in stare fizică bună / foarte bună sunt cele ce prezintă atât o structură de rezistență foarte bună, cu toate elementele de rezistență în bună stare, cu o anvelopă nedegradată, cu finisaje de bună calitate, cât și o stare de întreținere foarte bună, care au suportat sau nu acțiuni reușite de consolidare / reabilitare/ restaurare/ recondiționare / modernizare.

2. 4/ 20 elemente în stare fizică medie

Elementele în stare fizică medie sunt cele care, chiar dacă au beneficiat, în timp de acțiuni


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

precum cele de la pct. 1 necesită în continuare acțiuni de întreținere pentru a-și păstra o stare fizică corespunzătoare (consolidări/ reabilitări/ restaurări/ recondiționări/ modernizări).

3. 4/ 20 elemente în stare fizică degradate /de risc

Elementele în stare fizică degradate /de risc sunt acele elemente care, în general, prin trecerea timpului și din cauza condițiilor atmosferice, au suferit alterări din punct de vedere estetic / parțial degradări ale unor elemente structurale; aceste elemente nu au beneficiat de lucrări care să le păstreze o condiție fizică corespunzătoare.


Fig. 2.2. Rezumatul analizei de stare fizică

2.3. ANALIZA DE ACCESIBILITATE

Explicitarea contextului urban

Accesibilitatea elementelor alese din Municipiul Galați se referă la modul în care acestea sunt amplasate în zone ușor de accesat auto/ pietonal, de asemenea în funcție de amplasarea directă la stradă sau în interiorul unui ansamblu.

Detaliind informațiile de mai sus, prin analiza de accesibilitate, elementele sunt împărțite în:

- elemente foarte ușor accesibile

- elemente ușor accesibile

- elemente mediu accesibile

> Elemente foarte ușor accesibile

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

2.

M2

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr.

141

3.

M7

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

4.

M12

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

5.

C1

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr.

88

6.

A13

Fata pe valuri

Str. Domnească nr.

13

7.

A14

Monumentul apărătorilor orașului

Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L.

Caragiale

8.

R2

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

9.

R8

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

TOTAL - 9 elemente

> Elemente ușor accesibile

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M5

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I. Cuza nr. 80

2.

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr. 2

3.

C2

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr.1

4.

C4

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr. 12

5.

C6

Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc

Str. Egalității nr. 6

6.

C8

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

7.

A2

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12

8.

A4

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice(al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

TOTAL - 8 elemente

> Elemente mediu accesibile

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

A7

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (Str. Basarabiei)

2.

R1

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

3.

R4

Foișor

Grădina Publică (Str. Domneasca)

TOTAL - 3 elemente


Rezumatul analizei de accesibilitate

1. 9/ 20 elemente foarte ușor accesibile

Elementele foarte ușor accesibile sunt cele care au acces din principalele căi de comunicație din Mun. Galați (cu fluxuri mari de circulație, atât carosabilă, cât și pietonală).

2. 8/ 20 elemente ușor accesibile

Elementele ușor accesibile, aflate în imediata apropiere a căilor de comunicație menționate la pct. 1 și care beneficiază și de amplasare în zona centrală, în care accesibilitatea este oricum mai ușoară.

3.   3/ 20 elemente mediu accesibile

Elementele mediu accesibile nu beneficiază de o accesibilitate bună, din punct de vedere al circulației carosabile directe, ci numai prin amplasarea lor în zone de agrement, intens circulate, dar pietonale.
2.4. ANALIZA DE PROPRIETAR/ REGIM JURIDIC

Explicitarea contextului urban

Tipul de proprietate al elementelor alese din Municipiul Galați se referă la modul în care acestea sunt înregistrate la momentul actual, indiferent de schimbările de proprietar/ regim juridic prin care au trecut de-a lungul timpului.

Detaliind informațiile de mai sus, prin analiza de proprietar/ regim juridic elementele sunt împărțite în:

- elemente deținute de autorități/ instituții locale (Consiliul Județean Galați, Primăria Mun. Galați, cu instituțiile subordonate)

- elemente deținute de alte autorități/ instituții (instituții publice centrale -Banca Națională a României; Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime)

- elemente deținute de entități private / de cult

> Elemente deținute de autorități/ instituții locale

______________________________________________________’_____________________________________________________________’_____________________________’_____________________________

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

2.

M5

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I. Cuza nr. 80

3.

M12

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

4.

A2

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12

5.

A4

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

6.

A7

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (Str. Basarabiei)

7.

A13

Fata pe valuri

Str. Domnească nr. 13

8.

A14

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc I.L. Caragiale

9.

R1

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

10.

R2

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

11.

R4

Foișor

Grădina Publică (Str. Domneasca)

12.

R8

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

TOTAL - 12 elemente

> Elemente deținute de alte autorități/ instituții

_______________________________________________________________’_________________________________________________________________________________________’__________________________________'

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M7

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

2.

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr. 2

TOTAL - 2 elemente

> Elemente deținute de entități private / de cult

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M2

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr.

141

2.

C1

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr.

88

3.

C2

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr. 1

4.

C4

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr. 12

5.

C6

Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc

Str. Egalității nr. 6

6.

C8

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

TOTAL - 6 elemente

Rezumatul analizei de proprietar/ regim juridic

1.    12/ 20 elemente deținute de autorități/ instituții locale

Elementele ce sunt deținute de autorități / instituții locale, pot beneficia de investiții directe, mai rapide, care să le mențină starea fizică și valoarea într-un mod corespunzător prin fonduri de la bugetul local sau prin atragerea de alte fonduri.

2.    2/ 20 elemente deținute de alte autorități/ instituții

Elementele care sunt deținute de alte autorități / instituții, spre deosebire de cele deținute de autorități/instituții locale, pot beneficia de fonduri de finanțare, dar cu un parcurs mai greoi; de regulă, aceste instituții accesează fonduri pentru activitatea pe care o dețin și mai puțin pentru reprezentativitatea clădirilor pe care le dețin.


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

3. 6/ 20 elemente private/ de cult

Elementele deținute de entități private/ de cult, pot beneficia de finanțări diverse, dar care depind de capacitatea/ disponibilitatea/ implicarea proprietarilor de a fi accesate. De aici derivă și aspectul diferit, în timp, a acestor elemente în funcție de proprietar.Elemente deținute de entități private/de cult 30%


Elemente deținute de autorități/ instituții locale

:i:i:i:i:i60%
n Elemente deținute de autorități/instituții locale

 • Elemente deținute de alte autorități/instituții

 • Elemente deținute de entități private/de cult


Fig. 2.4. Rezumatul analizei de proprietar/ regim juridic

2.5. ANALIZA SPECIFICĂ PENTRU CLĂDIRI MONUMENTALE (M)

- IMPORTANȚA ȘI RECUNOAȘTEREA ACTUALĂ A ARHITECTULUI AUTOR, LA NIVEL LOCAL/ REGIONAL/ NAȚIONAL

În cazul clădirilor monumentale (M), analiza specifică se referă la importanța și recunoașterea actuală a arhitectului autor, la diferite nivele teritoriale - local, regional, național - ca analiză de bază pentru clădiri reprezentative ale orașului.

Prin analiza specifică pentru clădiri monumentale (M), elementele sunt împărțite în:

- elemente create de arhitecți recunoscuți la nivel local

- elemente create de arhitecți recunoscuți la nivel regional/ național

> Elemente create de arhitecți recunoscuți la nivel local

___________________________________________________________________________________________________________’____________________________________________’___________________________________________________

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M1

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

2.

M5

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I Cuza nr. 80

3.

M12

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

TOTAL - 3 elemente

> Elemente create de arhitecți recunoscuți la nivel regional/ național

___________________________________________________________________________________________________________Ț____________________________________________Ț_________________________________________________________________________Ț____________________

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

M2

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str. Domnească nr. 141

2.

M7

Palatul Navigației

Str. Portului nr. 34

3.

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str. Fraternității nr. 2

TOTAL - 3 elemente


Rezumatul analizei specifice pentru clădiri monumentale (M)

1. 3/ 6 elemente create de arhitecți recunoscuți la nivel local

Elementele create de arhitecți recunoscuți la nivel local sunt, după tradiția timpului, modele „de catalog”, importate din orașe de prestigiu ale Europei occidentale.

2. 3/ 6 elemente create de arhitecți recunoscuți la nivel regional/ național Elementele create de arhitecți recunoscuți la nivel local regional/ național sunt emblematice pentru stilurile autorilor lor: arh. Albert Galleron (Banca Națională, 1886), arh. Toma Dobrescu (Palatul Episcopal, 1901), arh. Petre Antonescu (Palatul Navigației, 1912).2.6. ANALIZA SPECIFICĂ PENTRU CLĂDIRI DE CULT (C)

- IMPORTANȚA ACTUALĂ PENTRU CULTUL RESPECTIV, LA NIVEL LOCAL/ REGIONAL/ NATIONAL

În cazul clădirilor de cult (C), analiza specifică se referă la importanța actuală a clădirii pentru cultul respectiv, la diferite nivele teritoriale - local, regional, național - ca analiză de bază pentru clădiri destinate unor funcțiuni spirituale.

Prin analiza specifică pentru clădiri de cult (C), elementele sunt împărțite în:

- elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel local

- elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel regional/ național

> Elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel local

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

C1

Biserica Romano-Catolică

Str. Domnească nr. 88

2.

C4

Biserica Mavromol

Al. Mavromol nr. 12

3.

C6

Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc

Str. Egalității nr. 6

TOTAL - 3 elemente

> Elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel regional/ național

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

C2

Biserica fortificată Precista

Str. Prelungirea Traian nr.1

2.

C8

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

TOTAL - 2 elemente

Rezumatul analizei specifice pentru clădiri de cult (C)

1.    3/ 5 elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel local

Elementele importante pentru cultul respectiv, la nivel local, sunt clădiri care structurează parohia respectivă (o biserică romano-catolică și una ortodoxă), respectiv o mănăstire


urbană.

2.    2/ 5 elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel regional/ național

Elementele importante pentru cultul respectiv, la nivel regional/ național, sunt o biserică ortodoxă fortificată din sec. XVII, respectiv una din cele mai bine restaurate sinagogi din România.


 • Elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel local

 • Elemente importante pentru cultul respectiv, la nivel regional/ național

Fig. 2.6. Rezumatul analizei specifice pentru clădiri de cult (C)

2.7. ANALIZA SPECIFICĂ PENTRU MONUMENTE DE ARTĂ, BUSTURI, STATUI, MONUMENTE ALE EROILOR, ETC. (A)

- IMPORTANȚA CA REPER URBANISTIC LA NIVEL DE ZONĂ/ CARTIER/ MUNICIPIU

În cazul monumentelor de artă, busturi, statui, monumente ale eroilor, etc. (A), analiza specifică se referă la importanța ca reper urbanistic (dominantă verticală/ orizontală/ de volum) la diferite nivele teritoriale - zonă, cartier, municipiu - ca analiză de bază pentru obiecte de artă urbană.

Prin analiza specifică pentru monumente de artă, etc. (A), elementele sunt împărțite în:

- elemente de reper urbanistic la nivel de zonă/ cartier

- elemente de reper urbanistic la nivel de municipiu

> Elemente de reper urbanistic la nivel de zonă/ cartier

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

A7

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (Str. Basarabiei)

2.

A14

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L.

Caragiale

TOTAL - 2 elemente

> Elemente de reper urbanistic la nivel de municipiu

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

A2

Statuie Costache Negri

Str. Domnească nr. 12

2.

A4

Statuie I. C. Brătianu

Parcul Elice (al. Domnească cc str. Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

3.

A13

Fata pe valuri

Str. Domnească nr. 13

TOTAL - 3 elemente


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

Rezumatul analizei specifice pentru monumente de artă, etc. (A)

1. 2/ 5 elemente de reper urbanistic la nivel de zonă/ cartier

Elementele de reper urbanistic la nivel de zonă/ cartier structurează două zone definite ale orașului - Parcul Libertății și zona Stirex, ambele fiind repere urbanistice de proximitate - mici dominante verticale.

2. 3/ 5 elemente de reper urbanistic la nivel de municipiu

Elementele de reper urbanistic la nivel de municipiu sunt în același timp repere urbanistice pentru zona centrală, de la Dunăre spre nord, urmând axa străzii Domnească. • Elemente de reper urbanistic la nivel de zonă/ cartier

 • Elemente de reper urbanistic la nivel de municipiu


Fig. 2.7. Rezumatul analizei specifice pentru monumente de artă, etc. (A)

2.8. ANALIZA SPECIFICĂ PENTRU ALTE ELEMENTE REPER: TABĂRA DE SCULPTURI IN METAL, FOIȘOARE, AMFITEATRE, MUZEE, ETC. (R)

- CREATIE DE TIP ARTISTIC/ UTILITAR-RECREAȚIONAL

În cazul altor elemente reper: tabăra de sculpturi în metal, foișoare, amfiteatre, muzee, etc. (R), analiza specifică se referă la tipul asumat al creației la momentul respectiv - artistic sau utilitar-recreațional - ca analiză de bază pentru obiecte de artă urbană.

Prin analiza specifică pentru alte elemente reper (R), acestea sunt împărțite în:

- elemente create în scop artistic

- elemente create în scop utilitar-recreațional

> Elemente create în scop artistic

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

R1

Sculptura Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioara)

2.

R2

Sculptura Fructul Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

TOTAL - 2 elemente

> Elemente create în scop utilitar-recreațional

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

Adresă element (zonă/ stradă)

1.

R4

Foișor

Grădina Publică (Str. Domneasca)

2.

R8

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioara)

TOTAL - 2 elemente

Rezumatul analizei specifice pentru alte elemente reper (R)

1.    2/ 4 elemente create în scop artistic

Elementele create în scop artistic au fost create în cadrul Taberelor de sculptură în metal, evenimente unicat în România prin amploarea manifestărilor și calitatea operelor create.


2.    2/ 4 elemente create în scop utilitar-recreațional

Elementele create în scop utilitar-recreațional sunt elemente reper urbanistice pentru două zone emblematice ale orașului - Grădina Publică (pentru toate categoriile de vârstă) și Faleza Dunării (în special pentru adolescenți).Fig. 2.8. Rezumatul analizei specifice pentru alte elemente reper (R)

CAPITOLUL 3. TIPURI DE VALORIZARE URBANĂ 20 ELEMENTE CU VALOARE DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE

3.1. SINTEZA ANALIZELOR MULTICRITERIALE

Se propune realizarea unei sinteze multicriteriale care să cuprindă rezultatele atât a analizelor de recunoaștere / stare fizică / accesibilitate / proprietar, regim juridic, cât și a celor specifice, în funcție de categoria elementelor de patrimoniu. Sinteza, astfel realizată, va conduce la o posibilitate de ierarhizare a elementelor de patrimoniu studiate, în funcție de care să se poată identifica oportunități și priorități de valorizare a elementelor respective.

Metoda utilizată pentru realizare constă în acordarea unor punctaje care să reflecte cât mai apropiat rezultatele din cele 2 tipuri de analize (analiza de recunoaștere / stare fizică / accesibilitate și analiza proprietar, regim juridic).

Elaboratorul propune stabilirea nivelului de ierarhizare treptizat: 3 nivele de ierarhizare (ridicat, mediu și scăzut), care se regăsesc, în ordine descrescătoare (nu neapărat definite sub această formă), pentru fiecare tip de analiză și prin acordarea a 3 puncte pentru nivel ridicat, a 2 puncte pentru nivel mediu și a 1 punct pentru nivel scăzut.

3.1.1. Analize de recunoaștere / stare fizică / accesibilitate / proprietar, regim juridic

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii generale

Nivel cf. analizei dupa criterii generale

Punc taj total

Ridicat

+++

Mediu

++

Scăzut

+

1.

M1

Clădire monume ntală

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

Recunoastere

6

9

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

2.

M2 Clădire monume ntală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str.

Domnească nr. 141

Recunoastere

8

9

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

1

3.

M5

Casa

Str. Al. I

Recunoastere

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii generale

Nivel cf. analizei dupa criterii generale

Punc taj total

Ridicat

+++

Mediu

++

Scăzut

+

Clădire

monume ntală

memoriala Al. I. Cuza

Cuza nr. 80

Stare fizică

6

9

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

4.

M7 Clădire monume ntală

Palatul

Navigației

Str.

Portului nr.

34

Recunoastere

8

10

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

2

5.

M11 Clădire monume ntală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str.

Fraternități

i nr. 2

Recunoastere

6

8

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

2

6.

M12 Clădire monume ntală

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

Recunoastere

9

12

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

7.

C1

Clădire de

cult

Biserica

Romano-

Catolică

Str.

Domnească

nr. 88

Recunoastere

8

9

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

1

8.

C2

Clădire de

cult

Biserica fortificată Precista

Str.

Prelungirea

Traian nr. 1

Recunoastere

8

9

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

1

9.

C4

Biserica

Al.

Recunoastere

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii generale

Nivel cf. analizei dupa criterii generale

Punc taj total

Ridicat

+++

Mediu

++

Scăzut

+

Clădire de cult

Mavramol

Mavramol nr. 12

Stare fizică

7

8

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

1

10.

C6

Clădire de

cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli -Metoc

Str.

Egalității nr. 6

Recunoastere

7

8

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

1

11.

C8

Clădire de

cult

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

Recunoastere

6

7

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati

+++

Alte autoritati ++

Entitati private +

1

12.

A2

Artă monume ntala

Statuie

Costache

Negri

Str.

Domnească nr. 12, bl. M

Recunoastere

7

10

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

13.

A4

Artă monume ntala

Statuie I. C.

Brătianu

Parcul Elice (al.

Domnească cc str.

Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

Recunoastere

7

10

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

14.

A7

Artă monume ntala

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (str. Basarabiei)

Recunoastere

4

7

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii generale

Nivel cf. analizei dupa criterii generale

Punc taj total

Ridicat

+++

Mediu

++

Scăzut

+

3

15.

A13

Artă

monume ntala

Fata pe valuri

Str.

Domnească

nr. 13

Recunoastere

8

3

11

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

16.

A14

Artă monume ntala

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Str. Brăilei cc str. I.L. Caragiale

Recunoastere

7

10

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

17.

R1

Alte elemente reper

Sculptura

Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioară)

Recunoastere

3

6

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

18.

R2

Alte elemente reper

Sculptura Fructul

Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioară)

Recunoastere

7

10

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

19.

R4

Alte elemente reper

Foișor

Grădina

Publică (str.

Domnească)

Recunoastere

4

7

Stare fizică

Accesibilitate

Proprietate /regim juridic

Autoritati +++

Alte autoritati ++

Entitati private +

3

20.

R8

Alte elemente

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea

Unire

Recunoastere

7

10

Stare fizică

Accesibilitate

Autoritati

Alte

Entitati

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii generale

Nivel cf. analizei dupa criterii generale

Punc taj total

Ridicat

+++

Mediu

++

Scăzut

+

reper

(Faleza superioară)

Proprietate /regim juridic

+++

autoritati

++

private

+

3

3.1.2. Analize specifice pentru cele 4 categorii în care sunt înscrise elementele

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii specifice

Nivel cf. analizei după criterii specifice

Punctaj total

Clădiri monumentale

Național/regional

+++

Local

++

1.

M1

Clădire monume ntală

Muzeul Casa Colecțiilor

Str. Eroilor nr. 64

2

2.

M2 Clădire monume ntală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Str.

Domnească nr. 141

Importanță Și

3

3.

M5 Clădire monume ntală

Casa memoriala Al. I. Cuza

Str. Al. I

Cuza nr. 80

recunoașter e autor

2

4.

M7 Clădire monume ntală

Palatul

Navigației

Str.

Portului nr.

34

3

5.

M11 Clădire monume ntală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

Str.

Fraternități

i nr. 2

3

6.

M12 Clădire monume ntală

Colegiul Național "Costache Negri"

Str. Brăilei nr. 134

2

Clădiri de cult

Național/regional

+++

Local

++

7.

C1

Clădire de

cult

Biserica

Romano-

Catolică

Str.

Domnească

nr. 88

2

8.

C2

Clădire de

cult

Biserica fortificată Precista

Str.

Prelungirea

Traian nr. 1

3

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii specifice

Nivel cf. analizei după criterii specifice

Punctaj total

9.

C4

Clădire de

cult

Biserica Mavramol

Al.

Mavramol

nr. 12

Importanță pentru cultul respectiv

2

10.

C6

Clădire de

cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli -Metoc

Str.

Egalității nr. 6

2

11.

C8

Clădire de

cult

Sinagoga

Str. Dornei nr. 7

3

Artă monumentală

Național/regional

+++

Local

++

12.

A2

Artă monume ntala

Statuie

Costache

Negri

Str.

Domnească nr. 12, bl. M

Importanță ca reper urbanistic (dominantă verticală/ori zontală/de volum)

3

13.

A4

Artă monume ntala

Statuie I. C.

Brătianu

Parcul Elice (al.

Domnească cc str.

Prelungirea Traian cc bd. Marea Unire)

3

14.

A7

Artă monume ntala

Statuie hatman Ivan Mazepa

Parcul Libertății (str. Basarabiei)

2

15.

A13

Artă monume ntala

Fata pe valuri

Str.

Domnească

nr. 13

3

16.

A14

Artă monume ntala

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie

Str. Brăilei cc str. I.L. Caragiale

2

Nr. crt.

Categorie element (nr/tip)

Denumire

Adresă

Tip analiză după criterii specifice

Nivel cf. analizei după criterii specifice

Punctaj total

1918

Alte elemente reper

Utilitar-

recreativ

+++

Artistic

++

17.

R1

Alte elemente reper

Sculptura

Septenarius

Al. Faleza Dunării (Faleza inferioară)

Creație în scop utilitar-recreativ/ artistic

2

18.

R2

Alte elemente reper

Sculptura Fructul

Soarelui

Bd. Marea Unire (Faleza superioară)

2

19.

R4

Alte elemente reper

Foișor

Grădina Publică (str. Domnească )

3

20.

R8 elemente reper

La Zid/ Trepte Faleză

Bd. Marea Unire (Faleza superioară)

3

3.1.3. Ierarhizarea elementelor în funcție de analizele multicriteriale

 • >  Clădiri monumentale (categorie element M):

o M12 - Colegiul Național "Costache Negri” (14 puncte);

o M7 - Palatul Navigației (13 puncte);

o M2 - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos (12 puncte);

o M1 - Muzeul Casa Colecțiilor (11 puncte);

o M5 - Teatrul de Operă și Operetă ”Nae Leonard” (11 puncte);

o M11 - Sucursala Galați a Băncii Naționale a României (11 puncte);

 • >  Clădiri de cult (categorie element C):

o C2 - Biserica fortificată Precista (12 puncte);

o C1 - Biserica Romano - Catolica (11 puncte);

o C4 - Biserica Mavaramol (10 puncte);

o C6 - Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc (10 puncte);

o C8 - Sinagoga (10 puncte);

 • > Artă monumentală (categorie element A):

o A13 - Fata pe valuri (14 puncte);

o A2 - Statuie Costache Negri(13 puncte);

o A4 - Statuie I.C. Bratianu (13 puncte);

o A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918 (12 puncte);

o A7 - Statuie hatman Ivan Mazepa(9 puncte);

 • >  Alte elemente reper (categorie element R):

o R8 - La zid / Trepte Faleză (13 puncte);

o R2 - Sculptura Fructul Soarelui (12 puncte);

o R4 - Foișor Gradina Publica (10 puncte);

o R1 - Sculptura Septenarius (8 puncte).

Menționăm că ”ierarhizarea” elementelor de patrimoniu este un termen impropriu/necomplet, deoarece orice astfel de element de patrimoniu este unic. Din punct de vedere al accederii elementelor de patrimoniu la conștiința/cunoașterea/recunoașterea din partea comunității locale se poate utiliza termenul de ”Ierarhizare”.

Folosit în această accepțiune, ierarhizarea ce rezultă în urma sintezei analizelor multicriteriale, se poate constitui într-un instrument de lucru pentru autorități/instituții interesate care să întreprindă măsuri, în direcții/sensuri diferite (în sensul de a se acționa atât în ordine crescătoare, cât și descrescătoare față de lista de ierarhizare), cu finanțare prin programe naționale/internaționale sau prin fonduri proprii. În acest mod, în funcție de concluziile acestui studiu, ce iau în considerare elementele de patrimoniu studiate, atât ca ierarhizare, cât și ca tipuri

de valorizare propuse, acestea vor putea să beneficieze de creșterea potențialului intrinsec, în raport cu spațiile urbane la care participă.

Metoda de ierarhizare constă în ordonarea descrescătoare a elementelor de patrimoniu, în funcție de punctajul obținut la pct 3.1.1 și 3.1.2. Ierarhizarea s-a realizat numai pentru elementele din fiecare categorie în parte.

Menționăm că un rol important în ierarhizare l-au avut analizele specifice pentru fiecare categorie de elemente în parte, ceea ce a condus la ierarhizarea finală prin clasificarea pe categorii, și nu global.

3.2. TIPURI DE VALORIZARE

Se propun mai multe tipuri de valorizare a elementelor de patrimoniu din lista de 20 elemente, astfel:

- intervenții asupra elementelor de patrimoniu (V1), ce constau în lucrări specifice pentru fiecare element, de tipul: consolidare; reabilitare; conservare/restaurare/ lucrări de întreținere; modernizare/ restructurare; reconservare; intervențiile se referă punctual, la elementele de patrimoniu.

- trasee (parcursuri) urbanistice (V2), la care elementele de patrimoniu participă integrat, împreună și cu alte elemente de patrimoniu; astfel, traseele, tocmai prin relațiile pe care le mijlocesc între mai multe elemente de patrimoniu (atât cele din studiu, cât și altele, cu recunoaștere certă), au rolul unor rețele/ circuite care leagă elementele de patrimoniu, dându-le valoare și mai mare acestora, interrelațional.

- evenimente urbane (V3), cu ocazia cărora elementele de patrimoniu pot fi (re)cunoscute, pot căpăta și alte valențe și astfel valoarea lor poate crește; evenimentele creează vibrație colectivă, consolidând sentimentul de apartenență la comunitate, și implicit, la valorile de patrimoniu ale acesteia.


3.2.1. Intervenții asupra elementelor de patrimoniu (V1), ce constau în lucrări de tipul: Consolidare; reabilitare; conservare / restaurare / lucrări de întreținere; modernizare . / restructurare; reconversie

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Relaționare cu un anumit tip de intervenție necesară

1.

M1

Clădire monumentală

Muzeul Casa Colecțiilor

 • - consolidare

 • - modernizare

2.

M2

Clădire monumentală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

 • - modernizare

 • - reconversie

3.

M5

Clădire monumentală

Casa memoriala Al. I. Cuza

 • - consolidare

 • - modernizare

 • - reabilitare

 • - conservare

4.

M7

Clădire monumentală

Palatul Navigației

 • - modernizare

 • - reconversie

5.

M11

Clădire monumentală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

 • - reabilitare

 • - conservare

 • - modernizare

6.

M12

Clădire monumentală

Colegiul Național "Costache Negri"

 • - reabilitare

 • - conservare / lucrări de întreținere

 • - modernizare

7.

C1

Clădire de cult

Biserica Romano-Catolică

 • - reabilitare

 • - conservare

8.

C2

Clădire de cult

Biserica fortificată Precista

 • - reabilitare

 • - conservare

9.

C4

Clădire de cult

Biserica Mavromol

 • - reabilitare

 • - conservare

10.

C6

Clădire de cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli -Metoc

 • - reabilitare

 • - conservare

11.

C8

Clădire de cult

Sinagoga

- conservare

12.

A2

Artă monumentală

Statuie Costache Negri

 • - conservare

 • - modernizare

13.

A4

Artă monumentală

Statuie I. C. Brătianu

 • - conservare

 • - modernizare

14.

A7

Artă monumentală

Statuie hatman Ivan Mazepa

 • - conservare

 • - modernizare

15.

A13

Artă monumentală

Fata pe valuri

 • - consolidare

 • - conservare

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Relaționare cu un anumit tip de intervenție necesară

- modernizare

16.

A14

Artă monumentală

Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

- conservare

17.

R1

Alte elemente

repere

Sculptura Septenarius

 • - conservare

 • - modernizare

18.

R2

Alte elemente repere

Sculptura Fructul Soarelui

 • - conservare

 • - modernizare

19.

R4

Alte elemente repere

Foișor

 • - consolidare

 • - conservare

 • - modernizare

20.

R8

Alte repere

La Zid/ Trepte Faleză

 • - consolidare

 • - conservare

 • - modernizare

 • 3.2.2. Trasee (parcursuri) urbanistice (V2)

Valorizarea elementelor de patrimoniu se poate realiza și prin identificarea unor trasee tematice pe parcursul cărora să se regăsească elementele de patrimoniu studiate, care fiind integrate în parcurgerea traseului și cu alte elemente, capătă valoare mai mare.

Se desprind câteva trasee, ca fiind atât trasee tradițional - urmărite în timp, cât și ca trasee noi, în funcție de elementele alese în acest studiu, câteva (și nu toate):

 • -  Traseul istoriei urbane - ce poate pune în valoare patrimoniul istoric local (atât istoria veche cât și cea contemporană) și se pot crea oportunități și premise de cunoaștere și promovare a acestuia. Prin acest traseu se propune punerea în valoare a următoarelor elemente de patrimoniu cu funcție preponderent istorică (dintre cele studiate):

 • >  M1 - Muzeul Casa Colecțiilor,

 • >   M2 - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >  M5 - Casa memoriala Al. I. Cuza,

 • >   M7 - Palatul Navigației,

 • >  M11 - Sucursala Galați a Băncii Naționale a României,

 • >  C1 - Biserica Romano-Catolică,

 • >   C2 - Biserica fortificată Precista,

 • >  C4 - Biserica Mavromol,

 • >  C6 - Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc,

 • >  C8 - Sinagoga,

 • >  A2 - Statuie Costache Negri,

 • >   A4 - Statuie I. C. Brătianu,

 • >  A13 - Fata pe valuri,

 • >  A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918,

 • >  R1 - Sculptura Septenarius,

 • >   R4 - Foișor,

 • >   R8 - La Zid/ Trepte Faleză.

 • -  Traseul cultural - educativ - urmărește identificarea unei palete mai largi care să cuprindă elemente de patrimoniu cultural, în egală măsură cu patrimoniul de interes educativ, astfel încât să se creeze oportunități de cunoaștere și educație atât populația matură, cât și pentru tânăra generație, care în viitor va fi mandatată sa gestioneze întreg patrimoniul local.

Această parcurgere a patrimoniului cultural-educativ se poate realiza prin 3 trasee tematice, care includ diferite elemente de patrimoniu:

 • •  Traseul educativ (muzee, teatre, case memoriale, școli):

 • >  M1- Muzeul Casa Colecțiilor,

 • >   M2 - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >  M3 - Teatrul Dramatic "Fani Tardini",

 • >   M7 - Palatul Navigației,

 • >  M11 - Sucursala Galați a Băncii Naționale a României,

 • >  C1- Biserica Romano-Catolică,

 • >   C2 - Biserica fortificată Precista,

 • >  A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918;

 • •  Traseul clădirilor de cult (biserici, ansambluri de interes religios):

 • >   M2- Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >  C1 - Biserica Romano-Catolică,

 • >  C4 - Biserica Mavromol,

 • >  C6 - Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc,

 • >  C8 - Sinagoga;

 • •  Traseul statuilor:

 • >   M2- Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >  C1 - Biserica Romano-Catolică,

 • >  A2 - Statuie Costache Negri,

 • >   A4 - Statuie I. C. Brătianu,

 • >  A7 - Statuie hatman Ivan Mazepa,

 • >  A13 - Fata pe valuri,

 • >  A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918,

 • >  R1 - Sculptura Septenarius,

 • >   R2 - Sculptura Fructul Soarelui,

 • >   R8 - La Zid/ Trepte Faleză.

- Traseul comerțului tematic ocazional - se propune a fi constituit datorită creșterii numărului de evenimente care apar pe parcursul unui an, în cadrul municipiului, acestea referindu-se la târguri meșteșugărești, la expoziții de carte, expoziții de flori, târguri gastronomice (cu produse naturale), târguri de obiecte vechi etc. Amplasamentele ce pot fi vizionate în cadrul traseului respectiv se propun a fi astfel alese, încât să existe o distribuție dispersată în teritoriu, care să includă și elemente de patrimoniu (dându-le acestora valoare în plus), conducând la o creștere a simțului civic și cultural al locuitorilor:

 • >  M1 - Muzeul Casa Colecțiilor,

 • >   M2 - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >  A2 - Statuie Costache Negri,

 • >   A4 - Statuie I. C. Brătianu,

 • >  A13 - Fata pe valuri,

 • >  A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918,

 • >  R4 - Foișor.

- Traseul albastru al apei - se propune luând în considerare privilegiul municipiului Galați de a fi în apropierea fluviului Dunărea; traseul este ideal a fi parcurs în plimbare, în aer liber, pe faleză (inferioară și superioară) a fluviului, acolo unde deja sunt amplasate mai multe statui realizate în cadrul taberelor de sculptură în metal.

S-a propus și un alt traseu, care să facă legătura între faleza Dunării și alte puncte amenajate decorativ cu apă (fântâni arteziene); acestea sunt amplasate în apropierea sau între diferite elemente de patrimoniu identificate astfel:

 • >   M2 - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >   M7 - Palatul Navigației,

 • >   C2 - Biserica fortificată Precista,

 • >  A2 - Statuie Costache Negri,

 • >   A4 - Statuie I. C. Brătianu,

 • >  A13 - Fata pe valuri,

 • >  A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918,

 • >  R1 - Sculptura Septenarius,

 • >   R2 - Sculptura Fructul Soarelui,

 • >  R4 - Foișor.

 • >   R8 - La Zid/ Trepte Faleză.

- Traseul spațiilor verzi și sportului - se propune un traseu al spațiilor verzi pentru valorizarea elementelor de patrimoniu ce se găsesc în imediata apropiere sau în cadrul unor zone de agrement / parcuri / spații verzi, sporindu-le și acestora atractivitatea.

Acest traseu de legătură între spațiile verzi menționate reprezintă și un cadru oportun pentru organizarea unor întreceri sportive (tip cross sau bike), care sunt frecvente în municipiul Galați.

În cadrul acestor trasee se regăsesc următoarele elemente de patrimoniu:

 • >  M1 - Muzeul Casa Colecțiilor,

 • >   M2 - Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos,

 • >  M5 - Casa memoriala Al. I. Cuza,

 • >  M11 - Sucursala Galați a Băncii Naționale a României,

 • >  M12 - Colegiul Național "Costache Negri",

 • >  C1- Biserica Romano-Catolică,

 • >   C2 - Biserica fortificată Precista,

 • >  A2 - Statuie Costache Negri,

 • >   A4 - Statuie I. C. Brătianu,

 • >  A7 - Statuie hatman Ivan Mazepa,

 • >  A13 - Fata pe valuri,

 • >  A14 - Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918,

 • >  R1 - Sculptura Septenarius,

 • >   R2 - Sculptura Fructul Soarelui,

 • >  R4 - Foișor,

 • >   R8 - La Zid/ Trepte Faleză.

Menționăm că aceste posibile trasee sunt explicitate prin planșele parte integrantă în acest studiu și anume: Planșa 2 - Traseul istoriei urbane; Planșa 3 - Trasee cultural educative; Planșa 4 - Traseul comerțului tematic ocazional; Planșa 5 - Traseul albastru al apei; Planșa 6 - Traseul spațiilor verzi și sportului.

În cadrul acestor planșe, traseele respective cuprind și alte elemente valoroase de patrimoniu, menționate în cadrul listei cu 45 elemente de patrimoniu. Cuprinderea într-un traseu a elementelor ce fac obiectul studiului, împreună și cu alte elemente de valoare (cuprinse în lista de 45 elemente) creează un efect sinergic de potențare a valorii fiecărui element în parte, având ca beneficiu final creșterea valorii spațiilor urbane din jurul monumentelor și de pe traseul respectiv.

 • 3.2.3. Evenimente urbane (V3)

Patrimoniul urbanistic al municipiului se poate valoriza nu numai luând în considerare intervențiile asupra elementelor fizice de patrimoniu sau cuprinderea acestora în cadrul unor trasee, ci și modul în care aceste elemente se reflectă ca repere-simbol în conștiința oamenilor, cu ocazia desfășurării unor evenimente colective. Găzduirea unor evenimente urbane în cadrul municipiului, astfel localizate încât să aibă ca vecinătăți și unele elemente de patrimoniu, poate întări sentimentul de apartenență al oamenilor la identitatea culturală locală, și în egală măsură, să sporească și valoarea elementelor de patrimoniu respective.

Exemplificăm, prezentând câteva evenimente care se pot raporta la unele elemente de patrimoniu din municipiul Galați:

-    Zilele (Serbările) municipiului Galați,

-   Ziua Dunării,

-   Ziua Marinei,

-   Ziua Recoltei,

- Festivalul Scrumbiei,

-   Street Food Festival

-   Festivalul național de carte AXIS LIBRIS,

-   Festivalul național de comedie,

-   Festivalul internațional de animație ”Gulliver”,

-   Festivalul internațional de muzică ”Nae Leonard”,

-   Festivalul de film ”Modern Movie”

-   Parada de 1 decembrie,

- Procesiuni, cu ocazia unor sărbători religioase

Relaționarea elementelor de patrimoniu cu unele evenimente urbane se prezintă în tabelul următor:

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Relaționare cu un anumit eveniment

1.

M1

Clădire monumentală

Muzeul Casa Colecțiilor

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Festivalul național de carte AXIS LIBRIS

2.

M2

Clădire monumentală

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Procesiuni religioase

3.

M5

Clădire monumentală

Casa memoriala Al. I. Cuza

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Festivalul național de carte AXIS LIBRIS

4.

M7

Clădire monumentală

Palatul Navigației

Ziua Dunării, Ziua Marinei

5.

M11

Clădire monumentală

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

-

6.

M12

Clădire monumentală

Colegiul Național "Costache Negri"

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Festival de teatru

7.

C1

Clădire de cult

Biserica Romano-Catolică

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Procesiuni religioase

8.

C2

Clădire de cult

Biserica fortificată Precista

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Ziua Dunării, Ziua Marinei, Procesiuni religioase

9.

C4

Clădire de cult

Biserica Mavromol

Procesiuni religioase

10.

C6

Clădire de cult

Mănăstirea Sf. Arhangheli

- Metoc

Procesiuni religioase

11.

C8

Clădire de cult

Sinagoga

12.

A2

Artă monumentală

Statuie Costache Negri

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Street Food Festival, Festival de teatru, Festival de film

13.

A4

Artă monumentală

Statuie I. C. Brătianu

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Festival de teatru, Festival de film, Festival de muzica, Ziua Dunării,

Ziua Marinei

14.

A7

Artă monumentală

Statuie hatman Ivan

Mazepa

-

15.

A13

Artă monumentală

Fata pe valuri

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Street Food Festival, Festival de teatru, Festival de film

16.

A14

Artă

Monumentul apărătorilor

Zilele (Serbările) municipiului

Nr. crt.

Nr. cat.

Tip cat.

Denumire element

Relaționare cu un anumit eveniment

monumentală

orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918

Galați, Parada de 1 decembrie

17.

R1

Alte elemente reper

Sculptura Septenarius

Festival de muzică, Festival de teatru, Festival de film, Ziua Dunării, Ziua Marinei

18.

R2

Alte elemente

reper

Sculptura Fructul Soarelui

Ziua Dunării, Ziua Marinei

19.

R4

Alte elemente

reper

Foișor

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Festival de muzică, Festival de teatru, Festival de film

20.

R8

Alte elemente

reper

La Zid/ Trepte Faleză

Zilele (Serbările) municipiului Galați, Street Food Festival, Festival de muzică, Festival de teatru, Festival de film, Ziua Dunării, Ziua Marinei, Festivalul Scrumbiei


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

Față de evenimentele care sunt deja tradiționale pentru municipiul Galați, menționăm că, la nivel național, paleta de evenimente/festivaluri este mult mai largă, unele necesitând, însă, și infrastructuri specifice. Ca o primă măsură pentru realizarea unor astfel de evenimente/festival în municipiul Galați (care acum se prezintă doar ca un deziderat al locuitorilor gălățeni), este aceea de a se realiza un inventar al amplasamentelor care să îndeplinească condițiile specifice de desfășurare a unor astfel de evenimente.

Din multitudinea de evenimente de cultură urbană de anvergură care se desfășoară în alte locații din țară (în general în localități mari sau în vecinătatea acestora), și care au deja tradiție ca popularitate/număr de persoane participante atrase la aceste evenimente, elaboratorul consideră că unele dintre acestea pot fi găzduite și de municipiul Galați. Raportându-ne la obiectivele urmărite prin acest studiu, se prezintă, în continuare, unele tipuri de evenimente de cultură urbană, prin care s-ar putea pune în valoare, din punct de vedere urbanistic, unele elemente de patrimoniu din municipiul Galați:

Street Heroes, cel mai cool festival de cultură urbană din România-mișcare urbană underground, care cuprinde o îmbinare fericită între sporturile și artele urbane.


Edițiile de inceput au fost în parcul Tineretului din Bucuresti, apoi la Iasi, la Cluj si la Bucuresti la Arenele Romane ; in skatepark-urile construite in apropierea unor monumente istorice, se combina ambianta istorica cu atmosfera „cool” a competitiilor sportive intre skateri, rolleri, bikeri, balleri sau cele intre artiști nonconformisti : hipsteri, scriitori, pictori, graficieni, stilisti, fotografi, muzicieni.

Street Delivery - revendicarea creativă a străzilor si a spatiilor publice alăturate, care sunt redate în întregime pietonilor, in weekend. Inițiat la București, apoi la Iași si Timișoara. Tematica poate fi diferita, săptămânal :

-Concerte- divertisment, dar și promovarea tinerelor talente locale


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

-Arta stradala - Graffiti;

-Socializare prin mișcare - Streetball; concursuri de biciclete; maratoane pentru cei mari și cei mici.


iMapp Bucharest


iMapp este un spectacol unde muzica și proiecțiile 3D care se prezintă pe fațada Casei Poporului sunt sub forma unui concurs de video-mapping internațional și unic în Europa.


Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj

Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

Spotlight Festival București


La acest eveniment se îmbină fericit digitalul, luminile și arta. Bucureștiul, prin acest Festival Internațional al Luminii, prezintă, pe bătrânul bulevard Calea Victoriei, o revitalizare absolută a clădirilor, acestea transformându-se în ecrane pentru video mapping.

Caravana Metropolis - ‘Cinema în aer liber', cel mai mare festival nomad de film din țară.

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), cu proiectul de succes Caravana Filmelor TIFF/ Operation Kino

Mediaș Central European Film Festival, unicul festival din România consacrat cinematografiilor țărilor vecine cu România, din așa zisul perimetru al „Europei Centrale”

Festivalul Internațional de Teatru de Stradă - B-FIT in the Street - cuprinde, pe parcursul a câteva zile, în piete publice si zona din centrul istoric al Bucurestiului: spectacole ale unor trupe internationale de teatru de strada, de acrobație și jonglerie, spectacole pe catalige, dans contemporan, performance stradal , paradă, reprezentații ale stegarilor și ale muzicanților toboșari și cimpoieri, precum si reprezentații de freerunning (arta deplasării aeriene, fluide, în mediul urban, folosind acoperișurile, balcoanele și alte limitări aparente care devin, astfel, parte dintr-un traseu gândit în funcție de particularitățile arhitecturii locale).

Jazz in the Park - Cluj

Este genul de experiența in care evenimentul cuprinde 100 de ani de muzică românească și stiluri diferite, de la clasici, la jazzul perioadei comuniste și celei contemporane.


Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj

Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


Jazz in the Park este primul festival din România cu bilete neobligatorii: concertele stradale și cele din Parcul Central, de pe malul Someșului din groapa de gunoi Pat Rât sunt gratuite, dar se poate cumpăra/dona un bilet pentru susținerea comunităților artistice românești. Asta pentru că festivalul își propune să doneze o sumă substantiala dezvoltării proiectelor artistice naționale.

UNTOLD Cluj

Unul dintre cele mai tinere festivaluri românești : Untold - muzica house, trance, electro și alte asemenea sub-genuri înrudite. Festivalul UNTOLD este unul dintre cele mai mari din Europa și încă de la prima ediție a fost premiat cu Best Major Festival in Europe la European Festival Award.


Electric Castle Festival, la Bontida, pe domeniul Castelului Banffy - muzica electronică: muzică și dans. tehnologie și arte alternați, precum si competiții sportive, socializări în zonele de relaxare sau cumpărat de produse eco, precum si alte evenimente inedite: workshop-uri, street art, skate park, bike show, arta urbana neconventională, adventure, water wars, proiectie de filme.

3.3. DIAGNOSTIC RAPORTAT LA TIPUL DE VALORIZARE

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

TIPURI DE VALORIZARE

Intervenție asupr elementului de patrimoniu (V1)

a

Trasee (parcursuri)

Urbanistice (V2)

Evenimente urbane(V3)

Consolidare

Reabilitare

Conservare/restaurare /lucr. întreținere

Modernizare /restructurare

Reconversie

Traseul istoriei urbană

* Traseul cultural-educativ

Traseul comerțului tematic ocazional

** Traseul albastru al apei

*** Traseul spațiilor verzi și sportului

Eveniment / serbări municipiu

Eveniment/festival de gastronomie

Eveniment/festival de muzică

E

QJ c

"râ >

4-J

(/ a

M—

4-J c a ’c a

> ll

Eveniment/festival de teatru

1.

M1

Muzeul Casa

Colecțiilor

2.

M2

Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos

3.

M5

Casa memoriala Al.

I. Cuza

4.

M7

Palatul Navigației

5.

M11

Sucursala Galați a Băncii Naționale a României

6.

M12

Colegiul Național "Costache Negri"

Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

TIPURI DE VALORIZARE

Intervenție asupr elementului de patrimoniu (V1)

a

Trasee (parcursuri)

Urbanistice (V2)

Evenimente urbane(V3)

Consolidare

Reabilitare

Conservare/restaurare /lucr. întreținere

Modernizare /restructurare

Reconversie

Traseul istoriei urbană

* Traseul cultural-educativ

Traseul comerțului tematic ocazional

** Traseul albastru al apei

*** Traseul spațiilor verzi și sportului

Eveniment / serbări municipiu

Eveniment/festival de gastronomie

Eveniment/festival de muzică

E

QJ ■c

"râ _>

</

a M—

-4—

c a E ’c

a > ll

Eveniment/festival de teatru

7.

C1

Biserica Romano-Catolică

8.

C2

Biserica fortificată Precista

9.

C4

Biserica Mavromol

10.

C6

Mănăstirea Sf. Arhangheli - Metoc

11.

C8

Sinagoga

12.

A2

Statuie Costache

Negri


Nr. crt.


Nr. cat.


TIPURI DE VALORIZARE


13.


A4


14. A7


15.   A13


16.   A14


17. R1


Denumire element


Statuie I. C. Brătianu


Statuie hatman

Ivan Mazepa


Fata pe valuri


Monumentul apărătorilor orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918


Sculptura Septenarius


Intervenție asupra elementului de patrimoniu (V1)Trasee (parcursuri)

Urbanistice (V2)Evenimente urbane(V3)
Nr. crt.

Nr. cat.

Denumire element

TIPURI DE VALORIZARE

Intervenție asupr elementului de patrimoniu (V1)

a

Trasee (parcursuri)

Urbanistice (V2)

Evenimente urbane(V3)

Consolidare

Reabilitare

Conservare/restaurare /lucr. întreținere

Modernizare /restructurare

Reconversie

Traseul istoriei urbană

* Traseul cultural-educativ

Traseul comerțului tematic ocazional

** Traseul albastru al apei

*** Traseul spațiilor verzi și sportului

Eveniment / serbări municipiu

Eveniment/festival de gastronomie

Eveniment/festival de muzică

E

QJ ■c

"râ _>

</

a M—

-4—

c a E ’c

a > ll

Eveniment/festival de teatru

18.

R2

Sculptura Fructul Soarelui

19.

R4

Foișor

20.

R8

La Zid/ Trepte Faleză

* Traseul cultural-educativ:

Traseul educativ (muzee, teatre, case memoriale, școli)

Traseul clădirilor de cult

Traseul statuilor

**Traseul albastru al apei:

Parcursuri pe malul Dunării

Amenajări decorative cu apă

*** Traseul spațiilor verzi și sportului:

Trasee întreceri sportive (bike, cross, etc.)

Spații verzi (odihnă, agreement, sport)

CAPITOLUL 4. FISE SINTETICE PENTRU TIPURILE DE VALORIZARE A ELEMENTELOR DE PATRIMONIU URBANISTIC IDENTIFICATE

Se prezintă fișe sintetice pentru următoarele tipuri de valorizare:

-V1 - CONSOLIDARE

-V1 - REABILITARE

-V1 - CONSERVARE/RESTAURARE /LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE

-V1 - MODERNIZARE /RESTRUCTURARE

-V1 - RECONVERSIE

-V2 - TRASEUL ISTORIEI URBANE

-V2 - TRASEUL ALBASTRU AL APEI

-V2 - TRASEE CULTURAL - EDUCATIVE

-V2 - TRASEUL COMERȚULUI TEMATIC OCAZIONAL

-V2 - TRASEUL SPAȚIILOR VERZI ȘI SPORTULUI

 • - V3 - EVENIMENTE URBANE /SERBĂRI MUNICIPIU

 • - V3 - EVENIMENTE URBANE / FESTIVAL DE GASTRONOMIE

 • - V3 - EVENIMENTE URBANE / FESTIVAL DE MUZICĂ

 • - V3 - EVENIMENTE URBANE / FESTIVAL DE FILM

 • - V3 - EVENIMENTE URBANE / FESTIVAL DE TEATRU

Menționăm că pentru tipul de valorizare V1, prin care se sporește valoarea intrinsecă a elementului de patrimoniu, s-au înlocuit ”specificații realizate din rezumat analize” și ”specificații rezultate din rezumat analize specifice”, din cadrul fișelor sintetice, cu ”specificații rezultate din ierarhizarea elementelor conform analizei multicriteriale”, deoarece rezultatele din ierarhizare oferă informații calitativ superioare, fiind cumulativ-integrate.

Pentru tipurile de valorizare V2 (prin care se creează legăturile/traseele între elementele de patrimoniu, conferindu-le acestora valoare în plus, la fiecare în parte) și V3 (evenimentele consolidând sentimentul oamenilor de apartenență la comunitate și, implicit, la valorile de patrimoniu ale acestora), s-a procedat în același mod, ca și la V1.


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

TIP VALORIZARE - V1 - CONSOLIDARE

ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M1, M5, A13, R4, R8


ILUSTRARE URBANISTICĂ -


SPECIFICATII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE:

M1 -11 PUNCTE

M5 -11 PUNCTE

A13-14 PUNCTE

R4 - 10 PUNCTE

R8 - 13 PUNCTEDESCRIERE TIP VALORIZARE - consolidarea este un tip de intervenție ce constă în refacerea/înnoirea oricărei parți a construcției (a unor elemente /ansamblu de elemente) în scopul obținerii unei capacități structurale sporite (cf. GP 079-2003); -consolidarea este tipul de intervenție ce se poate efectua și asupra monumentelor istorice, cf. legii;


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI


M1- Muzeul Casa Colecțiilor - existent http://www.migl.ro/tink/tink.html


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


R8- La Zid/ Trepte Faleză - existent https://www.viata-libera.ro/
https://presshub.ro/proiecte-editoriale/orasul-uitat/


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V1 - REABILITARE


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M5, M11, M12, C1, C2, C4, C6


SPECIFICATII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE:

M5 -11 PUNCTE

M11 -11 PUNCTE

M12 -14 PUNCTE

C1 -11 PUNCTE

C2 -12 PUNCTE

C4 -10 PUNCTE

C6 -10 PUNCTE


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


ILUSTRARE URBANISTICĂ -

Galați Școala Normală
DESCRIERE TIP VALORIZARE -reabilitarea este un tip de intervenție ce constă în lucrări menite să ridice gradul de confort al unei construcții, să o repună în stare de exploatare și să o doteze cu elemente de confort modern; lucrările de rabilitare pot fi de o amploare mai mare sau mai mică, de la reabilitare ”ușoară”, limitată la dotarea cu instalații sanitare, până la cea cu caracter excepțional, având ca obiect și structura portantă (cf. normativ priv executarea lucrarilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale IND GE 032-97);

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V1 - CONSERVARE/RESTAURARE/LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M5, M11, M12, C1, C2, C4, C6, C8, A2, A4, A7, A13, A14, R1, R2, R4, R8


SPECIFICATII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M5 - 11 PUNCTE M11 -11 PUNCTE M12 -14 PUNCTE C1 - 11 PUNCTE C2 - 12 PUNCTE C4 - 10 PUNCTE C6 - 10 PUNCTE C8 - 10 PUNCTE A2 - 13 PUNCTE A4 - 13 PUNCTE A7 - 9 PUNCTE A13 -14 PUNCTE A14 -12 PUNCTE R1 - 8 PUNCTE R2 - 12 PUNCTE R4 - 10 PUNCTE R8 - 13 PUNCTE-existent-CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


orașului Galați - 7-9 ianuarie 1918 --existent-https://www.edj.ro/


DESCRIERE TIP VALORIZARE -conservarea este tipul de intervenție ce constă în operații simple de întreținere prin anumite procedee speciale care pun în valoare protejarea în bună stare a identității monumentelor în zonele lor de protecție și ca o consecință, prelungirea vieții acestora;

-restaurarea - este tipul de intervenție competentă cu mijloace adecvate, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original și din semnificația inițială a obiectului asupra căruia se intervine;

-întreținerea/reparația este tipul de intervenție ce constă în refacerea periodică a unor elemente de suprafață cu durată scurtă de existență (finisaje, protecții superficiale, straturi de uzură) și înlocuirea unor piese cu uzură rapidă din instalații și echipamente (cf. normativ priv executarea lucrarilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale IND GE 032-97)

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V1 - MODERNIZARE /RESTRUCTURARE


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE: M1, M2, M5, M7, M12, A2, A4, A7, A13, R1, R2, R4, R8


SPECIFICATII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M1 - 11 PUNCTE M2 -12 PUNCTE M5 -11 PUNCTE M7 - 13 PUNCTE M12- 14 PUNCTE A2- 13 PUNCTE A4- 13 PUNCTE A7- 9 PUNCTE A13- 14 PUNCTE R1- 8 PUNCTE R2- 12 PUNCTE R4- 10 PUNCTE R8- 13 PUNCTEA2- Statuie Costache Negri - existent-

https://ro.wikipedia.org/


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)R1- Sculptura Septenarius - existent-

https://ro.wikipedia.org/


DESCRIERE TIP VALORIZARE - modernizarea/îmbunătățirea este un tip de lucrare/ intervenție ce urmărește aducerea construcției la parametrii superiori celor inițiali și include înlocuirea elementelor nestructurale depășite cu altele corespunzătoare nivelului tehnic actual / restructurarea funcțională (cf. normativ priv executarea lucrarilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale IND GE 032-97);

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V1 - RECONVERSIE


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M2, M7


ILUSTRARE URBANISTICĂ -


SPECIFICATII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M2 - 12 PUNCTE M7 - 13 PUNCTE


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)M7- Palatul Navigației -existent-

https://planiada.ro/destinatii/galati/gara-fluviala-sau-palatul-navigatiei-210


DESCRIERE TIP VALORIZARE -conversia înseamnă o reutilizare a unei clădiri, pentru a corespunde și a se adapta cerințelor contemporane, în contextul (urban) din care face parte.

- conversia reprezintă un demers firesc, construit în jurul considerentelor de memorie, identitate și istorie, dar și de economie și ecologie;water-tower-converted-into-a-single-family-home/33267/


LONDRA, ANGLIAS.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

TIP VALORIZARE - V2 - TRASEUL ISTORIEI URBANE

ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE: M1, M2, M5, M7, M11, C1, C2, C4, C6, C8, A2, A4, A13, A14, R1, R4, R8SPECIFICATII REZULTATE DIN DIAGNOSTICUL RAPORTAT LA TIPUL DE VALORIZARE


M2- Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos - existent-http://www.calauza.edj.ro/


DESCRIERE TIP VALORIZARE -traseul istoriei urbane pune în valoare patrimoniul cultural local și creează oportunități și premize de promovare a acestuia;

- pentru comunitatea locală poate reprezinta un mod de conștientizare a faptului că patrimoniul cultural este un factor de dezvoltare sustenabilă, de creștere și de dezvoltare economică;


EXEMPLE DE BUNE PRACTICI


CONCLUZII:C1- Biserica Romano-Catolică --existent-

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V2 - TRASEUL ALBASTRU AL APEI


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE: M2, M7, C2, A2, A4, A13, A14, R1, R2, R4, R8


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M2=12 PUNCTE M7=13 PUNCTE C2=12 PUNCTE A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE A14=12 PUNCTE R1=8 PUNCTE R2=12 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTE


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


ILUSTRARE URBANISTICĂ -

DESCRIERE TIP VALORIZARE -traseul apei se propune datorită privilegiului Galațiului, fluviul Dunărea; acest traseu se propune pentru plimbare, ideal in aer liber, pe faleza Dunării și între alte amenajări decorative cu apă din oraș;


EXEMPLE DE BUNE

PRACTICI

S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

TIP VALORIZARE - V2 - TRASEE CULTURAL - EDUCATIVE

ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M1, M2, M5, M7, M11,

C1, C2, C4, C6, C8, A2, A4,

A7, A13, A14, R1, R2, R8

SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M1=11 PUNCTE M2=12 PUNCTE M5=11 PUNCTE M7=13 PUNCTE M11=11 PUNCTE C1=11 PUNCTE C2=12 PUNCTE C4=10 PUNCTE C6=10 PUNCTE C7=9 PUNCTE C8=10 PUNCTE A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE A14=12 PUNCTE R1=8 PUNCTE R2=12 PUNCTE R8=13 PUNCTE

CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)

ILUSTRARE URBANISTICĂ -M5- Casa memoriala Al. I. Cuza -existent-https://www.historia.ro/


DESCRIERE TIP VALORIZARE -traseul cultural urmărește valorizarea tuturor celor 4 categorii de elemente studiate (M, C, A, R), creând oportunitati de atragere și de educare a copiilor/tinerilor și nu numai, oferindu-le ocazia de a descoperi o parte din istoria și spiritul orașului Galați; pentru acestia, se propune un traseu educativ, cu un parcurs între elemente de artă monumentală (muzee, teatre, case memoriale, școli), artă monumentală și alte repere (monumente, statui, sculpturi) -se propun parcursuri dedicate și câte unui element în parte: traseul clădirilor de cult, traseul statuilor
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V2 - TRASEUL COMERȚULUI TEMATIC OCAZIONAL


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M1, M12, A2, A4, A13, A14, R4


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M1=11 PUNCTE M12=14 PUNCTE A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE A14=12 PUNCTE R4=10 PUNCTEDESCRIERE TIP VALORIZARE -acest traseu se propune datorită creșterii comerțului ocazional -tematic: meșteșugăresc (articole artizanale de tipul mărțișoarelor, decorațiunilor de crăciun), expoziție de carte/flori cu vânzare, gastronomic (produse naturale, apicole); se propun amplasamente de desfășurare a acestui tip de comerț care să includă elementele cu valoare de patrimoniu studiate
CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com

TIP VALORIZARE - V2 - TRASEUL SPAȚIILOR VERZI ȘI SPORTULUI

ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M1, M2, M5, M11, M12,

C1, C2, A2, A4, A7, A13, A14, R1, R2, R4, R8

SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M1=11 PUNCTE M2=12 PUNCTE M5=11 PUNCTE M11=11 PUNCTE M12=14 PUNCTE C1=11 PUNCTE C2=12 PUNCTE A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A7=9 PUNCTE A13=14 PUNCTE A14=12 PUNCTE R1=8 PUNCTE R2=12 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTE

CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)

ILUSTRARE URBANISTICĂ -DESCRIERE TIP VALORIZARE -acest traseu se propune pentru valorificarea elementelor cu valoare de patrimoniu studiate ce se regăsesc parțial cuprinse în zonele de agrement /parcurile /spațiile verzi ale orasului.


Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răzvan Angheluță” -existent http://inchirieriautogalati.com/-același traseu vizează și desfășurarea intrecerilor sportive
S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V3 - EVENIMENTE URBANE /SERBĂRI MUNICIPIU


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M1, M2, M5, M12, C1, C2, A2, A4, A13, A14, R4, R8


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M1=11 PUNCTE M2=12 PUNCTE M5=11 PUNCTE M12=14 PUNCTE C1=11 PUNCTE C2=12 PUNCTE A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE A14=12 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTE


CONCLUZII:

CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


ILUSTRARE URBANISTICĂ -SARBATORILE GALAȚIULUI
https://www.expressdedunare.ro/


DESCRIERE TIP VALORIZARE V3 - Sărbătoarea unei localități are loc anual, la o anumită dată semnificativă pentru istoria localității și constă în manifestări laice/religioase, activități cultural-artistice și sportive, târguri meșteșugărești, focuri de artificii.

-o astfel de sărbătoare, ce se adresează tuturor locuitorilor, consolidează sentimentul de apartenență la comunitate

TIP VALORIZARE - V3 - EVENIMENTE URBANE/FESTIVAL DE GASTRONOMIE


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE: A2, A14, A13, R4, R8


ILUSTRARE URBANISTICĂ -


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTEDESCRIERE TIP VALORIZARE V3 - festivalul de gastronomie este un eveniment ce are loc anual, în diferite localități mari din țară și constă în prezentarea/consumarea de preparate culinare în spații publice (parcuri, grădini), într-un cadru civilizat și relaxant pentru locuitori -acest gen de eveniment se bucură de un real succes în întreaga lume, deoarece conferă gastronomiei calitatea de artă în cultura urbană.


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V3 - EVENIMENTE URBANE/FESTIVAL DE MUZICĂ


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE: A4, R1, R4, R8


ILUSTRARE URBANISTICĂ -

FORZA ZU GALAȚI


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: A4=13 PUNCTE R1=8 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTE1 >• j

1

lUj fiii.

-------■?

.     -<an<

I <t l

■     ijri k ,

^«TȚiri

• W'f.


r h

EERÎ.


DESCRIERE TIP VALORIZARE V3 - festivalul de muzică este un tip de festival sau eveniment cultural cu menirea de a reuni un mare număr de artiști și de a oferi un mare număr de concerte în direct participanților, de obicei aparținând aceluiași gen muzical sau mai multor genuri similare.


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V3 - EVENIMENTE URBANE/FESTIVAL DE FILM


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE: A2, A4, A13, R1, R4, R8


ILUSTRARE URBANISTICĂ -


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE R1=8 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTE


DESCRIERE TIP VALORIZARE V3 - festivalul de film este o prezentare organizată a mai multor filme, eveniment realizat de obicei anual, axându-se de obicei pe un anumit gen de film sau pe un alt criteriu definitoriu. Se organizează din ce în ce mai frecvent festivaluri în aer liber, de multe ori chiar sub forma unui eveniment caravană.


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)S.C. ARHIPOLIS S.R.L.

Inregistrat la filiala OAR” Dunarea de jos”,Braila-Galati,TNA.3320 reprezentata de arh. MEDRIHAN GH. SILVIA

Adresa: Braila, Bd. Al. I. Cuza, Nr. 138-142, Etaj Telefon: 0239.620240, TEL :0743 068 096 / 0723 857 231

E-mail: medrihan silvia@yahoo.com


TIP VALORIZARE - V3 - EVENIMENTE URBANE/FESTIVAL DE TEATRU


ELEMENTE CARE INTRA IN COMPONENȚA TIPULUI DE VALORIZARE:

M12, A2, A4, A13, R1, R4, R8


SPECIFICAȚII REZULTATE DIN IERARHIZAREA ELEMENTELOR CF. ANALIZEI MULTICRITERIALE: M12=14 PUNCTE A2=13 PUNCTE A4=13 PUNCTE A13=14 PUNCTE R1=8 PUNCTE R4=10 PUNCTE R8=13 PUNCTE


CONCLUZII: PRIORITATEA DE INTERVENȚIE VA FI ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA PUNCTAJULUI REZULTAT DIN ANALIZELE MULTICRITERIALE (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)


ILUSTRARE URBANISTICĂ -Festivalul Gulliver, Galați

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" http://www.vremeanoua.ro/festivalul-gulliver-o-saptamana-plina-de-surprize-pentru-copii


DESCRIERE TIP VALORIZARE V3 - festivalul de teatru este o sumă de reprezentări artistice culturale, cu un portofoliu bogat în genuri teatrale, de la mari producții naționale la cele internaționale celebre, până la spectacole de stradă.

Aceste evenimente culturale contribuie la consolidarea prestigiului țării/ localității organizatoare , la nivel internațional/național și la înzestrarea comunității cu spiritualitate și atitudine.
CONCLUZII

Urmărind prezentarea temei din cadrul Caietului de sarcini, a devenit o necesitate abordarea moderna a dezvoltării durabile a municipiului Galați, astfel încât acesta să devină un oraș smart, cu identitate culturală, frumos și atractiv, un rol important avându-l și valorificarea elementelor de patrimoniu urbanistic. În conformitate cu solicitările UAT Municipiul Galați, demersul de elaborare al acestui studiu este următorul:

 • -      Identificarea unor elemente de patrimoniu din categorii diferite (clădiri monumentale, clădiri de cult, elemente de artă monumentală - de for public, precum și alte elemente-reper pentru cultura localității), ce reprezintă la scară mai mare sau mai mică, repere de cultură/istorie sau simboluri pentru comunitatea gălățeană, în cadrul urbanistic existent.

Față de cele 20 de elemente de patrimoniu identificate, elaboratorul a ținut cont și de alte elemente de patrimoniu ale municipiului Galați, de valoare cert recunoscută, astfel încât localitatea să-și prezinte întreaga capacitate valorică, subliniindu-se astfel atât identitatea, cât și frumusețea și atractivitatea, nu numai pentru locuitori, ci și pentru turiști.

 • -      Analiza multicriterială a acestor elemente de patrimoniu atât după criterii generale, cât și după criterii specifice, urmată de o ”ierarhizare” a acestora (termen impropriu/necomplet, deoarece orice astfel de element de patrimoniu este unic) din punct de vedere al accederii lor la conștiința/cunoașterea/recunoașterea din partea comunității locale.

 • -      Punerea în valoare a acestor elemente de patrimoniu, prin identificarea unor tipuri de valorizare: valorizare punctuală, aplicată fiecărui element de patrimoniu; apoi, valorizare integratoare, prin cuprinderea în cadrul unor rețele/trasee/circuite/parcursuri urbanistic-culturale a mai multor elemente de patrimoniu; apoi, valorizare extinsă prin crearea de evenimente de cultură urbană, prin care, peste elementele de patrimoniu și rețelele/traseele/circuitele care le leagă, se suprapune și conștiința colectivă a populației participante, din ce în ce mai educată în recunoașterea actului cultural de calitate.

Toate aceste tipuri de valorizare integrate/suprapuse conduc la lărgirea sferei de adresabilitate a elementelor de patrimoniu existent și implicit, la dezvoltarea identității culturale a municipiului Galați, la crearea unui climat propice pentru susținerea actului cultural, la conștiința apartenenței populației la un spațiu comun, cu valoare de patrimoniu, ce trebuie păstrate și revitalizate.

- Pentru unele elemente de patrimoniu s-au realizat și fișe sintetice în care apar exemplificări de valorizări pentru elementul în sine, precum și exemple de bune practici din țară și din străinătate.

În concluzie, elementele de patrimoniu identificate, analizate și cu propuneri de valorizare, din cadrul studiului, reprezintă un mod de conștientizare pentru comunitatea locală, a faptului că patrimoniul (așa cum este prezentat în acest studiu) este un factor de dezvoltare sustenabilă, de creștere și de dezvoltare economică.

Pentru valorificarea urbanistică a elementelor de patrimoniu identificate, autoritățile locale, pot lua în considerare tipurile de valorizare propuse prin acest studiu și pot promova acțiuni de implementare atât independent, cât și prin parteneriate în diferite forme cu: mediul economic privat, ONG-uri, mediul academic ș.a., precum și cu beneficiarul direct vizat - cetățenii municipiului.

Surse bibliografice

 • •   Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism

 • •   LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 (**republicată**)privind protejarea monumentelor istorice**)

 • •   Norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune al statului român, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat

 • •   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • •   Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările ulterioare;

 • •   Legea nr. 153/2011 privind masuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

 • •   Legea nr. 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor;

 • •   Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • •   Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Noul Cod Civil, republicat în M. Of. Nr. 505 din 15 iulie 2011 și Legea nr. 74/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 187/2009 privind Noul Cod Civil;

 • •   Actualizarea Planului Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spațială a Municipiului Galați, 2008

 • •   Planul Urbanistic Zonal pentru Zonele Construite Protejate ale municipiului Galați, 2013

 • •   Master plan Potențialul natural și peisager din teritoriul Municipiului Galați, 2013

 • •   Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale indicativ GE 03297

 • •   http://www.cimec.ro/Arhitectura.html

 • •   https://institutii.publicjob.ro/institutie/directia-judeteana-pentru-cultura-galati/

 • •   https://www.primariagalati.ro/portal/

 • •   https://www.cjgalati.ro/

 • •   https://gl.prefectura.mai.gov.ro/

 • -   https://galaticityapp.ro/

 • -   http://haipelanoi.ro/

 • -   https://cncn.ro/

 • -   https://ro.wikipedia.org

 • -  www.monumenteromania.ro

 • -   https://mapio.net

 • -   http://www.migl.ro/

 • -   https://www.viata-libera.ro/

- https://presshub.ro/

- http://www.romguide.ro/

- https://www.notabn.ro/

- https://adevarul.ro/

- https://www.edj.ro/

- http://www.documagazin2.mnac.ro/

- https://www.galati.wiki/

- https://www.feeder.ro/

- https://planiada.ro/

- https://www.homecrux.com/

- http://www.calauza.edj.ro/

- http://www.informatii-romania.ro/

- https://sites.google.com/

- https://ro.pinterest.com/

- http://biraioana.blogspot.com/

- http://www.documagazin2.mnac.ro

- https://evenimentemuzeale.ro/

- https://www.historia.ro/

- https://exploremag.ro/

- https://www.google.com/

- http://inchirieriautogalati.com/

- http://povestiucrainene.blogspot.com/

- https://archello.com/

- https://www.expressdedunare.ro/

- https://streetfoodfestival.ro/

- www.pinterest.com

- https://www.freepik.com/

- https://www.archdaily.com/

- http://www.vremeanoua.ro/

Anexe:

Planșa 1 - Harta generală 20 elemente cu valoare de patrimoniu urbanistic identificate

Planșa 2 - Traseul istoriei urbane

Planșa 3 - Trasee cultural educative

Planșa 4 - Traseul comerțului tematic ocazional

Planșa 5 - Traseul albastru al apei

Planșa 6 - Traseul spațiilor verzi și sportului

Președinte de ședință,


sat.

.         o

• \V - /vi ’’ r-


S.C. ARHIPOLIS S.R.L. BRAILA

Specificație

semnătură

Sef proiect

arh. Silvia Medrihan

Proiectat

arh. Silvia Medrihan

Desenat

arh. Silvia MedrihanIm 1\\ is


"',' ,'b

■ iteWwB

fe A ■

vÂ-; •''


Specificație

semnătură

Sef proiect

arh. Silvia Medrihan

Proiectat

arh. Silvia Medrihan

Desenat

arh. Silvia Medrihan■ f-A\

l\


'                             i i-fci

-' ■ îl

, - - - Av :


u°‘

V

z      ro

O


S.C. ARHIPOLIS S.R.L. BRAILA

Specificație

semnătură

Sef proiect

arh. Silvia Medrihan

Proiectat

arh. Silvia Medrihan

Desenat

arh. Silvia MedrihanS.C. ARHIPOLIS S.R.L. BRAILA

Specificație

semnătură

Sef proiect

arh. Silvia Medrihan

Proiectat

arh. Silvia Medrihan

Desenat

arh. Silvia MedrihanR4

M2*

■311^ 8


Parcursuri pe malul Dunării si intre alte amenajari cu apa j = Amenajari decorative cu apa

S.C. ARHIPOLIS S.R.L. BRAILA

Beneficiar:

MUNICIPIUL GALAȚI

Cotract nr. 55282/2019

Specificație

semnătură

scara;

Titlu proiect:

Studiu privind valorificarea urbanistica a elementelor de patrimoniu din municipiul Galați

faza:

ETAPA II

Sef proiect

arh. Silvia Medrihan

Proiectat

arh. Silvia Medrihan

data;

2019

Titlu planșa:       HARTA GENERALA

ELEMENTE DE PATRIMONIU

planșa nr.

5

Desenat

arh. Silvia Medrihan

TRASEUL ALBASTRU AL APEI' ~--r— ■

V ) t I \ ii

IZ' '

fi

Jl1 • •

1 11 / i            J


S.C. ARHIPOLIS S.R.L

BRAILA

Specificație

semnătură

Sef proiect

arh. Silvia Medrihan

Proiectat

arh. Silvia Medrihan

Desenat

arh. Silvia Medrihan


1

Zonele degradate sunt zone (în general, urbane) care au suferit o scădere a activității economice, cu industrii în declin sau abandonate, întreprinderi și locuințe închise, magazine goale, un mediu degradat și străzi virtual goale la vreme de noapte. Totodată, unele zone degradate sunt contaminate și pot fi considerate zone industriale abandonate. Zonele degradate constituie o cauză majoră de stres al mediului în zonele urbane.