Hotărârea nr. 35/2020

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 12, avand ca limite: delimitat la nord-vest de str. Radu Negru, la sud-est de str. Afinului, la sud-vest de str. Stiintei, la nord-est de str. Domneasca, generat de imobilele situate in str. Domneasca nr. 191A si 191B

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 30.01.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord - vest de str. Radu Negru, la sud - est de str. Afinului, la sud - vest de str. Știintei, la nord - est de str. Domnească, generat de imobilele situate în str. Domnească nr. 191A și 191B

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 659/09.12.2019;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1371055/11.12.2019 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1371068/11.12.2019 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56 alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere pct. 29 din Anexa la HCL nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. 1363742/02.12.2019, al documentației Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord - vest de str. Radu Negru, la sud - est de str. Afinului, la sud - vest de str. Știintei, la nord -est de str. Domnească, generat de imobilele situate în str. Domnească nr. 191A și 191B, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord - vest de str. Radu Negru, la sud - est de str. Afinului, la sud - vest de str. Știintei, la nord - est de str. Domnească, generat de imobilele situate în str. Domnească nr. 191A și 191B, în vederea realizării magazin Penny Market și magazin cu produse din carne și brânzeturi - parter, accesuri auto și pietonale, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar, împrejmuire și organizare de șantier, pe terenul proprietate, beneficiar Societatea Brateș Prut Frumușița S.A., individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul urbanistic general, cu Regulamentul local de urbanism și Strategia de dezvoltare spatială a municipiului Galați, aprobate prin HCL nr. 62/26.02.2015, rectificată prin HCL nr. 465/31.10.2019.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal este de cinci ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se poate extinde conform prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,