Hotărârea nr. 34/2020

Dezmembrarea in doua loturi a terenului proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 36229 mp, situat in Galati, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 34 din 30.01.2020

privind dezmembrarea în două loturi a terenului proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 36229 mp, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 34/22.01.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13771/22.01.2020 al inițiatorului

Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 13833/22.01.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând referatul de admitere nr. 6343/21.01.2020 al Oficiului de Cadastru și Publicitate imobiliară Galați;

Având în vedere Adresa Consiliului Județean Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 1363603/02.12.2019;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1340/26.11.2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 și Anexa din 26.11.2015 la Ordinul nr. 1340/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 354 și art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 36229 mp, situat în Galați, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 3553 mp, având numărul cadastral 129545;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 32676 mp, având numărul cadastral 129546.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire/alipire

Sc. 1:1000

Nr.cadastral : 102746

Suprafața

Adresa imobilului : Mun. Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25

36229 mp

Cartea Funciara Nr: 102746

UAT : GALAȚI| Nr.cadastraî H

| Suprafața măsurată a imobilului(mp)|

3553


| Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

1 1

GalațiPlan de amplasament $1 delimitare a Imobilului       anexa nr. 135

scara 1:1000

Nr.cadastral | Suprafața măsurată a imobilulul(mp)J              Adresa imobilului: Mun Galați

>>«>■

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Lot 2

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Galați


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

32676

- Pe laturile 1 - 12 si 32 * 1 imobilul este delimitat cu gard beton iar pe laturile 12 - 32 este nedellmitat.

Total

32676


Cod     Destinația Suprafața mnsrultS la sol

ci

CAS

844

S. construita la sol : 844 m.p.; ClO-intemat C Cu Sdesf = 3376 m.p.

C2

CAS

836

S. construita la sol : 836 m.p.; Cll-internat Bcu Sdesf = 3344 m.p.

C3

CAS

839

S. construita la sol : 839 m.p.; C12-intemat Acu Sdesf = 3356 m.p,

C4

CAS

834

S. construita la sol : 834 m.p.; C13-internat E cu Sdesf = 3336 m.p

C7

CAS

1847

S. construita la sol : 1847 m.p.; C16-cantina; cu Sdesf = 5541 m.p,

ca

CAS

2347

S. construita la sol : 2347 m.p.; C17-teren sport

€9

CAS

345

S. construita la sol : 345 m.p.; C18-dlspensar, Sdesf = 345 m.p.

CIO

CAS

36

S. construita la sol : 36 m.p.; C19-PT, cu Sdesf = 36 m.p,

Cil

CAS

257

S. construita la sol ; 257 m.p.; C20-garaje, Sdesf = 2S7 m.p.

C12

CAS

1132

S. construita la sol : 1132 m.p.; C21-scoa

a profesionala, cu Sdesf = 3396 m.p.

C13

CAS

2488

S- construita la sol : 2488 m.p.; C22-teren sport

Total

11805

Suprafața totală măsurată a imobilului =32676 mp —.                   Suprafața din act ■   mp

Z& CERTIFICATĂ#^ CERTIFICAT % Corjnân execudțÎMMjrp^K^Kvor la tenan,

Inspector

,\ Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea

"ț. \                      numărului cadastral

f- \

i țg                           Semnătură și parafa

JJ

e /                           Data:

Ștampila BCPIPreședinte de ședință,