Hotărârea nr. 33/2020

Stabilirea unor masuri privind modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 33 din 30.01.2020

privind stabilirea unor măsuri privind modalitatea de gestionare a

deșeurilor de ambalaje

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 33/21.01.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12084/21.01.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12085/21.01.2020 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. a) și șit. b) si art. 59 alin. (3) și (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (9) lit. g) și h) din Legea nr. 249/2005 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și e), alin. (4) lit. g) și alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acoperirea costurilor nete pentru colectarea, transportul, transferul, stocarea temporară, sortarea și după caz valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin Serviciul Public Ecosal Galați, de către organizațiile autorizate să implementeze responsabilitatea extinsă a producătorilor.

Art. 2 - Se aprobă raportarea lunară prin intermediul Serviciului Public Ecosal Galați a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de material, gestionate prin serviciul de salubrizare și livrate la operatorii economici reciclatori/valorificatori.

Art. 3 Se aprobă forma Contractului-cadru pentru implementarea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal de deșeuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 191/2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare - cadru încheiat cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului de bunuri, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 33/30.01.2020

CONTRACT-CADRU

PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN FLUXUL MUNICIPAL ÎN MUNICIPIUL GALAȚI

____________________ / _________________

PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C................. cu sediul social în ....................................., având cod unic de

înregistrare...................., nr. de ordine in Registrul Comerțului.........................., cont bancar

...................................... deschis la ..................,    Tel.................., Email: ........................., reprezentată prin .........................., în calitate de Administrator, numită în continuare BENEFICIAR

si

MUNICIPIUL GALATI, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar ____________ și Director - Direcția Financiar Contabilitate, denumit în continuare

PRESTATOR

Numite în continuare Părțile,

Având în vedere că BENEFICIARUL:

 • a) este operator economic legal constituit, autorizat de Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor ca organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, deținând Licența de Operare nr. ................................emisă de Ministerul Mediului,

 • b) implementează răspunderea extinsă a producătorului în conformitate cu art. 16 alin. 5 lit.

 • b), art. 17 alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu completările și modificările ulterioare, O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare prin O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr. 31/2019,

 • c) trebuie să asigure pentru Clienți un obiectiv anual cumulat de cantități de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal valorificate prin reciclare și/sau valorificate prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie,

 • d) a încheiat contracte privind implementarea obligațiilor răspunderii extinse a producătorului cu operatorii economici responsabili, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de O.U.G. nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare, și Legea 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, Clienții fiind obligați în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 „să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri”,

 • e) poate încheia potrivit art. 59 alin. (3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor „contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare” cu autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale și a municipiului București și, după caz, cu asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, „pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili” conform pt. 17 lit. q) pt. (i) din Ordinul ministrului mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, sume care vor fi utilizate de unitățile administrativ-teritoriale „exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate” potrivit art. 59 alin. (6) din Legea 211/2011;

 • f) trebuie să asigure continuitatea organizării serviciului de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite, potrivit art. 12 alin.(8) din Legea 211/2011.

Având în vedere că PRESTATORUL este o unitate administrativ-teritoriala din Romania:

 • a) care are dreptul să solicite „organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare”, conform art. 59 alin. (4) din Legea nr. 211/2011;

 • b) care are delegată gestiunea serviciului de salubrizare (atribuirea unuia sau mai multor operatori, în condițiile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare ori a unei activități din sfera serviciului de salubrizare a cărui/cărei răspundere o are);

 • c) care va raporta Beneficiarului cantitățile raportate de către operatorul de salubrizare în conformitate cu facturile de livrare a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de material, la operatorul economic reciclator/valorificator, după validarea de către Prestator a dosarului lunar de trasabilitate,

Părțile au convenit încheierea prezentului CONTRACT, în condițiile de mai jos:

Capitolul I - ASPECTE GENERALE

Art.1 (1) Obiectul prezentului contract îl constituie colaborarea părților în vederea optimizării sistemului și creșterea gradului de reciclare prin gestionarea deșeurilor de ambalaje în cadrul sistemului de management integrat a deșeurilor municipale reciclabile, pe fluxuri de materiale, prin colectarea separată la sursă, sortarea acestora pe categorii de materiale și predarea către instalații de reciclare, sau după caz către instalații de valorificare energetică, precum și înregistrarea și raportarea datelor corespunzătoare.

 • (2) Colaborarea părților este constituită din următoarele activități:

 • a) Acoperirea de către BENEFICIAR a costurilor nete pentru colectarea, transportul, transferul, stocarea temporara, sortarea si după caz valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate de către PRESTATOR prin serviciul de salubrizare;

 • b) Raportarea lunară de către PRESTATOR prin intermediul operatorului de salubritate a deșeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct pe fiecare tip de material, gestionate prin serviciul de salubrizare și livrate la operatorii economici reciclatori/valorificatori, agreați în prealabil de Părți cu operatorii de salubritate, în contul PRESTATOR pentru care vor fi acoperite costurile menționate la lit. a) de mai sus;

 • c) Acoperirea de către BENEFICIAR a costurilor ocazionate pentru desfășurarea de campanii de informare si educare a publicului conform art. 21 alin.1) din Legea 249/2015, în limita menționată de lege pentru ambalajele folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul și alocate Beneficiarului de către PRESTATOR;

 • d) Raportarea de către PRESTATOR conform obligațiilor legale in vigoare a cantităților de deșeuri de ambalaje folosite pentru care BENEFICIAR va acoperi costurile pentru campanii de informare si educare a publicului. În vederea creșterii participării populației la sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje, părțile colaborează la elaborarea și implementarea de programe educaționale și de informare a populației care să conducă la conștientizarea cetățenilor și participarea efectivă la sistemul de colectare separată.

 • (3) Cantitățile anuale minime estimate, pe tip de material, colectate, sortate și predate către instalații de reciclare, respectiv valorificare energetică sunt prevăzute în Anexa nr. 1.A și 1.B care se actualizează anual și se comunică BENEFICIAR la începutul fiecărui an pentru anul în curs, în situația prelungirii prezentului contract.

Art.2

 • (1) Pentru creșterea nivelului de performanță părțile colaborează la efectuarea de analize sezoniere, cel puțin de două ori pe an corespunzător unui sezon umed și unul uscat, a cantității și structurii deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale solide generate pe teritoriul contractual.

 • (2) Procedura utilizată pentru efectuarea analizelor compoziției deșeurilor minicipale se agreează de către părți la începutul fiecărui an, în cadrul unui document separat, cu alocarea corespunzătoare a responsabilităților și costurilor proporțional cu cantitățile repartizate în anul anterior.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 (1) Prezentul Contract intră în vigoare de la data încheierii și este valabil până la data de 31.01.2021.

 • (2) Contractul se va putea prelungi, cu acordul părților, prin Act adițional, la solicitarea oricăreia dintre Părți transmisă cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării termenului.

 • (3) Obligațiile Prestatorului in baza prezentului Contract se vor considera îndeplinite si realizate prin documente datate până la data de 31.12.2020, orice livrare ulterioară datei de 31.12.2020 neputand face obiectul unei plăți din partea Beneficiarului, decat in cazul unor modificari legislative exprese, ulterioare datei semnării Contractului.

III. PRETUL CONTRACTULUI

Art. 4 (1) În schimbul serviciilor prestate Beneficiarului, Prestatorul va emite o FACTURĂ care acoperă contribuția plătită de Beneficiar Prestatorului, în funcție de cantitățile de deșeuri de ambalaje din fluxul municipal raportate Beneficiarului. Aceasta FACTURA va fi întocmită, la solicitarea Beneficiarului, dupa confirmarea cantitatilor de deseuri de ambalaje de catre operatorul economic reciclator/valorificator. Tariful nu include TVA.

 • (2) In perioada cuprinsa intre momentul semnarii prezentului Contract si momentul stabilirii tarifului de referinta unic, tarifele folosite de Parti pentru facturarea lunara sunt cele stabilite de Prestator pentru acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje din flux municipal, calculate pe baza costurilor operatorului de salubrizare, conform Anexei nr. 5 la Contract.

 • (3) Pe factura emisă, Prestatorul va menționa la descrierea serviciilor prestate, obligatoriu și textul:

„Contravaloare raportare deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, calculate conform Contract de prestări servicii nr................ din data 01.02.2020 încheiat cu .................................. CIF

......................................., în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare prin reciclare a deșeurilor de ambalaje provenite din deșeuri municipale conform Legii nr. 249/2015 și OUG nr. 196/2005, aferente lunii................... 2020”.

IV. PLATĂ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 5 (1) BENEFICIARUL se obligă să valideze toate informațiile furnizate de către PRESTATOR (primite de la operatorul serviciului de salubrizare S.P. Ecosal), respectând cerințele legale în vigoare pentru obiectul prezentului CONTRACT.

 • (2) Informațiile validate sunt comunicate către BENEFICIAR, sub forma unui «Raport validat lunar» (întocmit de operatorul serviciului de salubrizare și înaintate către PRESTATOR) până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, conform Anexei nr. 4.A și 4.B.

Părțile stabilesc de comun acord faptul că ambalajul valorificat energetic va fi stabilit de comun acord, în funcție de obligațiile preluate prin contract în numele producătorilor de către BENEFICIAR.

 • (3) Alocarea cantităților de deșeuri de ambalaje de către PRESTATOR pentru fiecare BENEFICIAR cu care a fost încheiat prezentul Contract, se va efectua procentual între beneficiarii semnatari în funcție de cantitățile de deșeuri de ambalaje, pe fiecare tip de ambalaj, pentru care fiecare BENEFICIAR a preluat și implementează răspunderea extinsă a producatorilor. În acest scop, fiecare BENEFICIAR este obligat să pună la dispoziția PRESTATOR o Declarație referitoare la cantitățile de ambalaje pentru care a preluat responsabilitatea de la clienți, pentru fiecare an calendaristic, împărțite pe fiecare categorie de ambalaj și pe fiecare lună, în parte, până la data de 15 ale lunii pentru care se face raportarea.

 • (4) În cazul în care un BENEFICIAR refuză acceptarea unei cantități de deșeuri de ambalaje repartizată de către PRESTATOR înștiințarea privind refuzul se va face în prealabil livrării și întocmirii documentației specifice acestor cantități. În aceste condiții, PRESTATORUL este îndreptățit să propună tuturor celorlalți BENEFICIARI acceptarea respectivei cantități de deșeuri de ambalaje, urmând ca în urma exprimării acceptului de către BENEFICIARI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de acceptare a cantității, PRESTATORUL să aloce respectiva cantitate, conform principiului de distribuire agreat de către Părți.

 • (5) Factura menționată la art. 4 se va emite după obținerea confirmării de la operatorul economic reciclator si se va transmite BENEFICIAR și se achită de către BENEFICIAR, în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii scanate pe e-mail, ulterior fiind transmisă și în original la sediul BENEFICIARULUI.

 • (6) Cantitățile de deșeuri de ambalaje, pe tip de material, colectate, transportate și sortate vor fi valorificate și/sau reciclate de către operatorul serviciului de salubrizare, S.P. Ecosal Galați.

Art.6 Pentru nerespectarea termenelor de achitare a facturilor emise de PRESTATOR, BENEFICIAR datorează acesteia penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, până la concurenta sumei neachitate.

Art.7 (1) PRESTATORUL împreuna cu BENEFICIARUL, organizează cel puțin o dată pe an campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind: (i) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile; (ii) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; (iii) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață; (iv) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje; (v) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire; (vi) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje. Detaliile și condițiile de desfășurare ale campaniilor vor fi stabilite ulterior în baza unui acord separat agreat între părți.

(2) În cuantumul cantităților raportate PRESTATORULUI de către operatorii economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de ambalaje, notificați/înregistrați la PRESTATOR conform art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, dacă este cazul, PRESTATORUL va fi îndreptățit sa solicite BENEFICIARULUI sa acopere costurile privind derularea campaniilor de informare și educare a publicului. In acest caz, PRESTATORUL, după organizarea respectivelor campanii, va emite o factură (in continuare denumita „factura pentru derularea de campanii”), in vederea acoperirii de către BENEFICIAR a costurilor pentru derularea împreuna a campaniilor de informare și educare a publicului, prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 249/2015.

Capitolul V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Art.8 PRESTATOR are următoarele obligații:

 • (1) PRESTATORUL garantează valabilitatea licenței/autorizației de mediu a operatorului de salubrizare delegat, pe toată perioada derulării Contractului, inclusiv prelungirea valabilității acesteia la expirarea termenului pentru care a fost emisă. Prestatorul se obligă să comunice Beneficiarului, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare intervenită cu privire la licența/autorizația de mediu deținută de operatorul de salubrizare delegat. Prestatorul va răspunde față de Beneficiar pentru prejudiciul provocat Beneficiarului prin orice întârziere sau omisiune de a comunica modificarea intervenită, precum și în cazul transmiterii de informații eronate având ca efect inducerea în eroare a Beneficiarului cu privire la situația de drept/fapt.

 • (2) Verifică conformitatea cu originalul a autorizațiilor/licențelor operatorilor desemnați și valabilitatea acestora pe toată perioada derulării Contractului, inclusiv prelungirea valabilității acestora la expirarea termenului pentru care au fost emise. La solicitarea BENEFICIARULUI, se pun la dispoziție copii ale acestor documente.

 • (3) Transmite BENEFICIARULUI, la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, copii ale autorizațiilor și licențelor și, de asemenea, comunică, în cel mai scurt timp posibil, orice modificare intervenită cu privire la autorizațiile și licențele prezentate.

 • (4) Validarea cantităților de ambalaje colectate, sortate și predate pentru reciclare, respectiv valorificare prin incinerare cu recuperare de energie pe teritoriul municipiului Galați este de competența PRESTATORULUI și se va realiza prin intermediul operatorului serviciului de salubrizare, S.P. Ecosal Galați.

 • (5) Pentru evitarea oricărui dubiu, PRESTATOR își asumă responsabilitatea integrală pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și selectate de către operatorul de salubrizare și raportate în contul BENEFICIAR, cu asigurarea trasabilității. Documentele care atestă trasabilitatea deșeurilor stabilite de legislația în vigoare, scanate și semnate electronic, întocmite și completate de către S.P. Ecosal, vor fi transmise de către PRESTATOR către BENEFICIAR. PRESTATOR integrează în datele raportate către BENEFICIAR, cantitățile de deșeuri de ambalaje raportate conform art. 20 alin. (8) și (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, dacă este cazul, cu menționarea distinctă a acestor cantități, fără a solicita plata costurilor nete.

 • (6) PRESTATORUL, prin mandatarea operatorului desemnat care realizează sortarea deșeurilor de pe teritoriul municipiului Galați, va raporta în favoarea BENEFICIAR cantitățile de deșeuri de ambalaje provenite din deșeuri municipale asumate conform prezentului Contract, cu mențiunea distinctă pe documentele fiscale și de însoțire a transportului de deșeuri de ambalaje până la valorificator/reciclator, faptul că acestea sunt acoperite de sarcini, astfel: „Deșeuri de ambalaje.........., cod XXXXXX (conform Deciziei

2014/955/UE) în contul Contractului nr. ... încheiat cu .......(numele Organizației, CIF......)

în cantitate de ....tone, destinate realizării obiectivelor anuale conform Legii 249/2015 și OUG 196/2005, aferente lunii.......

 • (7) În cazul în care PRESTATORUL constată că nu pot fi atinse pragurile minime estimate/negociate cu BENEFICIARUL, prin Anexa nr. 1.A și 1.B, va informa BENEFICIARUL despre aceasta situație până în data de 20 ale lunii în curs, pentru a putea recupera sau regla cantitățile lipsă cu alți furnizori de deșeuri. Deșeurile de ambalaje gestionate și raportate în baza prezentului CONTRACT sunt considerate deșeuri acoperite de sarcini și nu pot fi utilizate pentru același scop, în contul unei organizații similare BENEFICIARULUI. În acest scop PRESTATORUL semnează în luna decembrie a fiecărui an, declarația anuală prevăzută în Anexa nr. 3.

 • (8) Operatorul de salubrizare va fi ținut responsabil pentru toate documentele care dovedesc activitățile de colectare, transport, stocare temporară si sortare, premergătoare livrării la operatorul economic reciclator/valorificator, in contul BENEFICIARULUI. In cazul unui eventual control asupra activității BENEFICIARULUI, PRESTATORUL se obliga sa faciliteze comunicarea cu operatorul de salubrizare in vederea punerii la dispoziție a tuturor documentelor care atesta trasabilitatea deșeurilor de ambalaje raportate BENEFICIARULUI.

Capitolul VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Art.9 BENEFICIARUL are următoarele obligații:

 • (1) BENEFICIARUL declară PRESTATORULUI, că este operator economic legal constituit și licențiat în sensul dispozițiilor Legii nr. 249/2015 cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, BENEFICIARUL pune la dispoziția PRESTATORULUI, o copie a licenței de operare.

 • (2) Asigură, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, menținerea licenței de operare și aduce la cunoștința PRESTATORULUI, orice modificare intervenită, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință.

 • (3) Se obligă să preia în sistem, întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje generată din deșeurile municipale, colectată, sortată și predată către reciclare și respectiv valorificare, repartizată de către PRESTATOR, în urma validării conform Procedurii de raportare si in limita cantităților si tipurilor de materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsa a producătorului si cu respectarea art.12 alin.8 din Legea nr. 211/2011.

 • (4) Colaborează cu PRESTATORUL pentru identificarea celor mai potrivite metode de comunicare în vederea creșterii participării populației la sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje.

 • a) BENEFICIARUL, în funcție de disponibilitate, la solicitarea motivată a PRESTATORULUI, în scopul creșterii performanței sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale generate pe teritoriul contractului, poate pune, în mod gratuit, la dispoziția PRESTATORULUI infrastructura pentru colectarea separată/sortarea deșeurilor reciclabile, cu luarea în considerare a asigurării complementarității și compatibilității cu dotările deja existente sau cu cele programate să fie achiziționate prin surse proprii ale PRESTATORULUI și/sau operatorilor de colectare și transport și/sau sortare.

 • b) Cantitățile de deșeuri de ambalaje rezultate ca urmare a creșterii performanței sistemului de gestionare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale, ca urmare a punerii la dispoziție de către BENEFICIAR a infrastructurii menționate la aliniatul precedent, vor fi alocate exclusiv către BENEFICIARul care a pus la dispoziția PRESTATORULUI dotarea.

 • c) Sprijină PRESTATORUL în identificarea facilităților de reciclare din zona și a modalităților optime de valorificare a materialelor colectate.

 • d) Preia, la solicitarea motivată a PRESTATORULUI, în scopul reciclării și valorificării de către operatorii economici autorizați, deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producatorului, asigurând gratuit și transportul acestora în măsura în care aceste deșeuri reciclabile îndeplinesc condițiile calitative minime impuse de către operatorii economici valorificatori/reciclatori.

 • e) Prevederile clauzelor a), b), c) si d) de mai sus, vor fi stabilite, de către Părți, în cadrul unui document separat, cu alocarea corespunzătoare a drepturilor, obligațiilor și responsabilităților.

Capitolul VII. CLAUZE FINALE

Confidentialitate și protecția datelor cu caracter personal

Art. 10 În prelucrarea datelor cu caracter personal, Părțile declară că, informațiile puse la dispoziția Beneficiarului în vederea realizării obiectului prezentului Contract sunt confidențiale, acestea obligându-se să respecte dispozițiile legale în vigoare în materia protecției datelor cu caracter personal și, în particular, pe cele ale Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare denumit „Regulamentul”).

Art. 11 În sensul prevederilor Regulamentului, Beneficiarul și Prestatorul prelucrează aceleași date cu caracter personal, ambele Părți având în raport cu persoana vizată (persoana fizică ale cărei date sunt prelucrate), calitatea de operator în sensul art. 4 alin. (7) din Regulament, fiecare Parte stabilind, în funcție de realizarea propriului obiect de activitate, scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

Art. 12 Categoria de persoane vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sunt persoane fizice - salariații Părților si ai operatorului de salubrizare delegat.

Art. 13 Temeiul prelucrării este reprezentat de prezentul Contract, precum și de obligatia legala de a asigura trasabilitatea deseurilor de ambalaje conform Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Art. 14 În lipsa unor dispoziții legale contrare, datele vor fi stocate timp de 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost obținute în scopul prelucrării (din coroborarea dispozițiilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile și ale Legii nr. 211/2011).

Art. 15 In vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Beneficiarul poate prelucra datele cu caracter personal furnizate de către Prestator următoarelor categorii de destinatari:

• furnizor servicii stocare si arhivare date;

• furnizor de servicii IT;

• furnizor de servicii de găzduire;

• auditor extern;

• consultant extern pe probleme de mediu;

• avocat;

• autorități publice (Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Mediului, Parchet, Poliție, instanțe judecătorești si alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Art. 16 Partile se obliga sa ia toate măsurile necesare în vederea preîntâmpinării incidentelor de securitate fizică și informatică ce implică datele cu caracter personal prelucrate. Nerespectarea oricăreia dintre prevederile mai sus menționate atrage după sine răspunderea Partilor, conform prevederilor Regulamentului.

Partile vor colabora în orice chestiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal în limitele prevăzute de Regulament.

Notificări

Art. 17 Orice notificare comunicată în legătura cu CONTRACTUL, poate fi trimisă numai în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură transmiterea de către expeditor și confirmarea primirii de către destinatar a oricăror documente, acte, notificări, etc., cum ar fi: (i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă prin serviciul poștal, (ii) prin curier cu confirmare de livrare, (iii) prin e-mail cu confirmare de primire/citire. Orice notificare, pentru a produce efecte, trebuie semnată de reprezentantul legal al părții și/sau împuternicitul acesteia.

Confidențialitate

f

Art. 18 (1) Părțile își garantează reciproc confidențialitatea deplină asupra informațiilor la care au acces în baza prezentului Contract, atât pe durata derulării prezentului Contract, cât și o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia.

 • (2) Prin Informații Confidențiale se înțelege oricare și toate informațiile legate de afacerile celeilalte Părți și/ sau oricare și toate informațiile legate de implementarea obiectului prezentului Contract, aflate în cursul derulării prezentului Contract sau în legătură cu prezentul Contract, care nu sunt disponibile publicului larg.

 • (3) BENEFICIAR se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la orice informații financiare și comerciale oferite acestuia de către BENEFICIAR, sau obținute pe durata executării prezentului Contract. Obligațiile de păstrare a confidențialității nu se aplică acelor informații confidențiale în privința cărora Partea receptoare probează că, la data dezvăluirii, informația era deja publică sau era deja în posesia sa.

 • (4) BENEFICIAR, nu va mai fi ținut să respecte obligația de confidențialitate, dacă Informația Confidențială este cerută de o autoritate publică competentă conform legislației în vigoare sau dacă Informația Confidențiala este sau devine cunoscută public fără nicio implicare din partea PRESTATOR sau dacă BENEFICIAR, o autorizează în mod expres și în scris să dezvăluie Informațiile Confidențiale respective.

 • (5) Părțile sunt de acord că folosirea Informațiilor Confidențiale și a informațiilor care nu sunt confidențiale potrivit alin. (3) reprezintă, în măsura în care aceste informații includ date cu caracter personal, prelucrări de date cu caracter personal în legătura cu care fiecare Parte va avea obligația de respectare a cerințelor de protecția datelor din reglementările aplicabile. În caz de conflict între obligațiile de confidențialitate stabilite în acest articol 17 și obligațiile potrivit regimului de protecția a datelor, vor prevala cerințele în materie de protecția datelor.

Litigii

Art.19 (1) Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Părțile convin ca orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, orice dispută, controversă sau litigiu decurgând din sau născut în legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv referitor la interpretarea, validitatea, încheierea, modificarea, desființarea sau nulitatea acestuia, va fi soluționat de către instanța competentă din teritoriul de aplicare a contractului.

Modificarea, încetarea și rezilierea contractului

3                             J

Art.20 (1) Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin Act adițional încheiat în acest sens, la solicitarea motivată a oricăreia dintre Părți.

(2) În situația intervenției unei modificări legislative incidente, prezentul contract se va modifica de drept, iar Părțile vor proceda la încheierea unui Act adițional prin care vor asigura conformarea Contractului cu noile dispoziții legale aplicabile, în termen de 15 zile de la data apariției modificării respective.

Art.21 (1) Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen, în situația în care părțile nu convin de comun acord prelungirea acestuia.

(2) Prezentul contract încetează de drept în situația:

a) falimentului oricăreia dintre părți;

b) dizolvării oricăreia dintre părți;

 • c) în caz de forță majoră, notificat de parte care solicită constatarea cazului de forță majoră, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data intervenției;

 • d) cu acordul părților.

 • e) retragerea licenței de operare a BENEFICIAR;

 • f) retragerea BENEFICIAR din teritoriul contractual, prin restrângerea ariei geografice.

Art.22 (1) Oricare din Părți poate să denunțe unilateral prezentul Contract, fără prezentarea unei justificări în acest sens, cu condiția notificării intenției sale în scris celeilalte Părți cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile anterior datei la care va opera încetarea Contractului.

(2) Părțile pot denunța unilateral Contractul, în baza unei notificări scrise și fără nicio altă formalitate, urmând ca denunțarea unilaterală să producă efecte de drept în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data primirii notificării de denunțare în cazul încetării valabilității autorizațiilor și/sau licențelor oricăreia dintre Părți.

 • (3) BENEFICIARUL va putea rezilia prezentul Contract, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea Contractului, fără intervenția instanțelor și fără vreo formalitate prealabilă (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), în cazul în care pe perioada a 2 (două) luni consecutive, PRESTATORUL nu dovedește BENEFICIARUL prestarea integrală a serviciilor pentru cantitățile raportate de PRESTATOR și agreate conform Contractului sau în situația în care se constată faptul că informațiile transmise prin Rapoartele validate lunar nu reflectă realitatea. Notificarea va fi transmisă PRESTATORULUI printr-un mijloc de comunicare ce presupune confirmarea de primire. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz Contractul încetează la data prevăzută în notificare.

 • (4) PRESTATORUL va putea rezilia prezentul Contract, fără plata vreunei despăgubiri, cu condiția notificării intenției sale în scris cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile anterior datei de la care va opera rezilierea, fără intervenția instanțelor și fără vreo formalitate prealabilă (pact comisoriu conform art. 1553 Cod civil), în situația în care BENEFICIARUL nu își îndeplinește obligațiile de plată asumate potrivit prezentului contract, sau în situația în care, BENEFICIARUL, în urma primirii Raportului validat lunar, contestă, în mod nejustificat, informațiile cuprinse în acesta.

 • (5) În caz de încetare prin orice modalitate a prezentului contract, obligațiile de plată la data încetării sau devenite scadente la data încetării rămân în vigoare.

 • (6) În cazul încetării contractului, în oricare din cazurile de încetare prevăzute în prezentul contract, ambele Părți rămân obligate să-și îndeplinească obligațiile contractuale izvorâte din prezentul contract, până la momentul încetării contractului.

Anexe

Art. 23 Prezentul Contract conține 6 anexe, care fac parte integrantă din Contract, după cum urmează:

-      Anexa nr. 1.A și 1.B - Cantitățile anuale minime estimate

-      Anexa nr. 2.A, 2.B, 2.C - Dosar de raportare;

 • -      Anexa nr. 3 - Declarație anuală

 • -      Anexa nr. 4.A și 4.B - Raport validat lunar

 • -      Anexa nr. 5 - Tarife

Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................... , în 2 exemplare cu valoare de original,

câte unul pentru fiecare parte semnatară.

MUNICIPIUL GALAȚI


S.C


S.A.


PRIMAR,


ADMINISTRATOR,

Președinte de ședință,

CANTITĂȚILE1 DE DEȘEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE PRESTATOR CONFORM CONTRACTULUI PENTRU ANUL 2020 (valorificare prin reciclare)

(Tone)

Tipuri de deșeuri de ambalaje

Cantitatile de deseuri de ambalaje din flux municipal contractate pentru anul 2020

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pe luni

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

'cu

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total

De la

populație

Similar (persoane juridice)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sticlă cod 15 01 07

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metal cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Municipiul Galați

ANEXA nr. 1.B

la contractul nr............../

CANTITĂȚILE2 DE DEȘEURI DE AMBALAJE ESTIMATE DE PRESTATOR CONFORM CONTRACTULUI PENTRU ANUL 2020

(valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie)

(Tone)

Tipuri de deșeuri de ambalaje

Cantitatile de deseuri de ambalaje din flux municipal contractate pentru anul 2020

Cantitatile de deseuri de ambalaje contractate pe luni

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

'cu

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total

De la populație

Similar (persoane juridice)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sticlă cod 15 01 07

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metal cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

TOTAL

Municipiul Galați

BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

în vederea valorificării prin reciclare

Tip material deșeu de ambalaj / cod deșeu (clasa 15 01)

Cantitate totala livrata la colectorul intermediar (tone) (1)

Denumire colector intermediar - după caz (2)

CUI colector intermediar -după caz (3)

Nr. și dată factură livrare la colectorul intermediar

Cant. totală livrată la reciclator (tone)

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea reciclării (4)

Denumire operator economic reciclator (5)

CUI operator economic reciclator

(6)

Operațiunea de valorificare prin reciclare (7)

FID*/Anexa VII

FACTURA

Sticla

cod 15 01 07

Total sticla Cod 15 01 07

PET

cod 15 01 02

Alte plastice

cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Total Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

Total lemn cod 15 01 03

TOTAL

Nume, prenume:.......................................... Data:.........................

Funcție:        ............................

Semnatura autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea reciclarii deseurilor de ambalaje.

 • 2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare prin reciclare a deseurilor de ambalaje.

 • 5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic reciclator.

 • 6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic reciclator.

 • 7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deseuri de ambalaje de sticla).

BORDEROU DE LIVRĂRI pentru Luna.......................Anul............

in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie

Tip material deșeu de ambalaj / cod deșeu (clasa 15 01)*

Cantitate totala livrata in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie (tone) (1)

Denumire colector intermediar -după caz (2)

CUI colector intermediar -după caz (3)

Nr. și dată factură livrare la colectorul intermediar

Cant. totală livrată la valorificator (tone)

Numărul si data documentului de livrare a deșeurilor de ambalaje in vederea valorificării prin incinerare in instalații de incinerare cu recuperare de energie (4)

Denumire operator economic care realizează operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (5)

CUI operator economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie(6)

Operațiunea de operațiunea de valorificare prin incinerare cu recuperare de energie (7)

FID*

FACTURA

PET

cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic

cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Total Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn

cod 15 01 03

Total lemn cod 15 01 03

TOTAL

* impartirea pe coduri se face proporțional in baza unei analize trimestriale a compoziției

Nume, prenume:..........................................

Data:.........................


Funcție:        ............................................

Semnatura autorizata si stampila

Nota:

 • 1) Se mentioneaza cantitatea livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

 • 2) Se mentioneaza denumirea colectorului intermediar daca exista. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 3) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic intermediar. In cazul in care nu exista un colector intermediar nu se completeaza.

 • 4) Se mentioneaza numarul si data documentelor finale de livrare la instalatia de valorificare care realizeaza operatiunea de valorificare in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje.

 • 5) Se mentioneaza denumirea operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 6) Se mentioneaza Codul Unic de Inregistrare al operatorului economic valorificator prin incinerare cu recuperare de energie.

 • 7) Se mentioneaza operatia de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie).

Anexa nr 2.B la contractul nr. .............../..................................

RAPORT DE SORTARE

Nr........................../..........................data

a deseurilor de ambalaje efectuat de .........................(nume sortator)

Adresa unde se executa sortarea sau punctul de lucru:

Proveniența deșeului amestecat inainte de sortare

Cod*) si denumire deseuri nesortate

(INTRARE)

Cantitate deșeuri nesortate (t)

Cod*) si denumire deseuri de ambalaje sortate (IESIRE)

Cantitate deșeuri de ambalaje sortate

(t)

Refuz sortare

0

1

2

3

4

Populație - flux municipal

Deșeuri      ambalaje

amestecate - cod 15 01

06

Hârtie carton 15 01 01

PET 15 01 02

P.P. 15 01 02

H.D.P.E. 15 01 02

Folie 15 01 02

Sticlă cod 15 01 07

Oțel cod 15 01 04

Aluminiu cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

*) se va scrie codul deseului cu 6 cifre conf. Decizie CE nr. 2014/955

Data: ...............................

S.P. ECOSAL GALAȚI

Functia................................

Numele si prenumele.......................................

Semnatura autorizata si stampila

Alocarea cantităților de mai sus pentru BENEFICIAR, în baza Contractului nr......... este de........ tone, după cum urmează:

Hârtie carton 15 01 01 -..........................; PET 15 01 02 -.........................; P.P. 15 01 02 -................................; H.D.P.E. 15 01 02 -..........................;

Folie 15 01 02.......................; Sticlă cod 15 01 07 -......................; Oțel cod 15 01 04 -........................; Aluminiu cod 15 01 04 -.................; Lemn cod 15

01 03

BORDEROU CANTITATI RAPORTATE PRIN ACHIZIȚIE DE LA POPULAȚIE CONFORM ART. 20 ALIN. (8) ȘI (9) DIN LEGEA NR. 249/2015

trimestrul..................anul.................

Nr.

Crt.


Denumire operator economic care a achiziționat deșeuri de ambalaje de la populație(1)


CUI        Denumire deșeu ambalaj


Cod deșeu de ambalaj(2)


Cantitate (t.)


1

2

3

4

5


TOTAL

 • 1) Se menționează operatorii economici prevăzuți la art. 20 alin. (8) si (9) din legea 249/2015 care acționează si raportează date pe teritoriul contractual.

 • 2) Se va scrie codul deșeului cu 6 cifre conform Deciziei CE nr. 2014 /955 (ex: deșeuri de ambalaje de hârtie si carton - 15.01.01).

Numele si prenumele

Data ...........................


Functia

Semnatura autorizata si stampila

ANEXA nr. 3

la contractul nr.........../

DECLARATIE ANUALA pentru anul 2020

Dl/Dna ............................, identificat/a cu CI serie si nr. ...........................in calitate de ...............................

pentru ..................., ADRESA................................, CUI, ...................................declara pe propria răspundere ca

deșeurile de ambalaje din fluxul municipal colectate si livrate in vederea valorificării prin reciclare pentru ..........

BENEFICIAR CUI , in luna..................... într-o cantitate de ................ pentru tipurile de deșeuri de ambalaje

menționate in Rapoartele validate lunare aferente anului 2020, aferente contractului de prestări servicii cu nr. ............... încheiat pentru colectarea/sortarea/predarea in vederea valorificării prin reciclare cu........ BENEFICIAR, sunt deșeuri de ambalaje care nu au fost utilizate si nu au fost raportate către alți operatori economici ....

Prezenta declarație pe propria răspundere a fost întocmita cunoscând prevederile din Codul penal privind falsul in declarații. ”

Data.............................................

Semnatura autorizata si stampila

RAPORT VALIDAT LUNAR

privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin reciclare in contul .....................BENEFICIAR în baza Contractului nr.....................din.........................,

luna........................... anul.................

UM (tone)

DESEURI DE AMBALAJE

INTRARI

LIVRARI

Cantitatea de deșeuri de ambalaje de la populație

Operatorul economic unde s-au livrat deșeurile de ambalaje in vederea reciclării(4)

Cantitate deșeuri de ambalaje livrata in vederea reciclarii (5)

Documente fiscale (nr. și dată factură)

Operatiunea de valorificare prin reciclare (6)

Provenita din deșeurile municipale (populație și persoane juridice) (1)

Documente

Denumire operator

CUI

0

1

2

3

4

5

6

7

Sticla

cod 15 01 07

Total sticla Cod 15 01 07

PET cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01

02

Hârtie și carton cod 15

01 01

Total Hârtie și carton cod 15 01 01

Aluminiu cod 15 01 04

Otel si alte metale feroase cod 15 01 04

Total metale cod 15 01 04

Lemn cod 15 01 03

Total lemn cod 15 01

03

TOTAL

Nume, prenume:..........................................

Data:

Funcție:        ............................

Semnatura autorizata si stampila

NOTA 1.:

 • 1) Se mentioneaza cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de catre operatorul desemnat, pentru care se calculeaza costurile nete.

 • 2) Se mentioneaza trimestrial cantitatile de deseuri de ambalaje colectate prin achizitie de la populatie conform art. 20 alin. (8) si (9) , dupa caz.

 • 3) Cantitatea totala de deseuri de ambalaje colectata/achizitionata.

 • 4) Se inscrie denumirea si CUI reciclator; in cazul exporturilor sau transferului se inscrie denumirea si adresa reciclator, inclusiv tara, CUI (daca exista).

 • 5) Se mentioneaza cantitatea de deseuri de ambalaje livrata in vederea reciclarii. Raportat la aceasta cantitate se calculeaza costurile campaniilor de informare si educare a publicului si respectiv costurile de raportare.

 • 6) Se mentioneaza operatia de valorificare prin reciclare (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R3 - pentru deșeuri de ambalaje de hartie/carton, de materiale plastice si de lemn; R4 - pentru deșeuri de ambalaje metalice; R5 - pentru deseuri de ambalaje de sticla)

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raporteaza in tone.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificative cu trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la reciclator.

RAPORT VALIDAT LUNAR

privind cantitatile de deseuri de ambalaje colectate/sortate si livrate pentru valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in contul ..................BENEFICIAR în baza Contractului nr.....................din.........................,

in luna........................... anul.................

UM (tone)

DESEURI DE AMBALAJE

ACHIZITII

LIVRARI

Cantitate deseuri de ambalaje de la operatorul de salubrizare/ statii de sortare (1)

Operatorul economic unde s-au expediat deseurile de ambalaje in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (2)

Cantitate deseuri de ambalaje livrata in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (3)

Operatiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (4)

Denumire operator

CUI

0

1

2

3

4

5

PET

cod 15 01 02

Alte plastice cod 15 01 02

Total plastic cod 15 01 02

Hârtie și carton cod 15 01 01

Total Hârtie și carton cod 15 01 01

Lemn cod 15 01 03

Total lemn cod

15 01 03

TOTAL

Nume, prenume:..........................................

Data:


Funcție:        ............................

Semnatura autorizata si stampila

NOTA 1.:

 • 1) Se mentioneaza cantitatile de deseuri de ambalaje provenite de la operatorul de salubrizare/statie de sortare.

 • 2) Se inscrie denumirea si CUI valorificator;

 • 3) Se mentioneaza cantitatea de deseuri de ambalaje livrata in vederea in vederea valorificarii prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie.

 • 4) Se mentioneaza operatiunea de valorificare prin incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ) la care au fost supuse deseurile de ambalaje (ex.: R1 intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie)

Nota 2.

 • a) Deseurile de ambalaje din materiale compozite se raporteaza in functie de materialul preponderent.

 • b) Cantitatile se raporteaza in tone.

 • c) In cazul in care de la colector la valorificator deseurile de ambalaje circula prin mai multi comercianti, operatorul economic colector va prezenta documente justificative cu trasabilitatea deseurilor de ambalaje pana la valorificare.

ANEXA nr. 5 la contractul nr.

../.....................

LISTA DE TARIFE / COSTURI

Se anexeaza la prezentul Contract, respectiv Anexa nr. 5 la Contract costurile fundamentate pentru activitatea de colectare / transport / sortare .

Partile isi asuma facturarea, respectiv plata costurilor pe structura de mai jos:

- Cost fundamentat unic pe toate tipurile de material: 924,18 LEI/tona

Se factureaza fara TVA.

BENEFICIAR,


MUNICIPIUL GALAȚI,