Hotărârea nr. 326/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc PR6, sc. 1, Bd. Dunarea nr. 86, aferent Asociatiei de proprietari nr. 570, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 326 din 30.07.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, Bd. Dunărea nr.

86, aferent Asociației de proprietari nr. 570, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 370/21.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.07.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 128565/21.07.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 131014/23.07.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, Bd. Dunărea nr. 86, aferent Asociației de proprietari nr. 570, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 326/30.07.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR6, sc. 1, Bd. Dunărea nr.

86, aferent Asociatiei de proprietari nr. 570, Municipiul Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolarea pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, finisaje exterioare decorative pereți și la soclu, refacerea trotuarelor degradate, refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului, reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent și curațarea armăturilor aparente ruginite.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 646.449,74 lei

din care C+M:                 531.449,24 lei

Durata de realizare a investitiei : 10 luni

Sursa de finantare:

  • - 60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • - 40% UAT, respectiv Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE, BLOC PR6, SC.1, B-DUL. DUNĂREA, NR. 86 , GALAȚI PROIECTANT; SC PROFICONS PROJECT SRL

| Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

. 0

0

0

bbmkSH

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.1 Studii de teren.

0

0

0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertiza tehnica

765,00

145,35

910,35

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

765,00

145,35

910,35

3.5

Proiectare

20.657,00

3.924,83

24.581,83

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.315,00

629,85

3.944,85

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

255,00

48,45

303,45

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

4.272,00

811,68

5.083,68

3.5,6. Proiect tehnic si detalii de execuție

12.815,00

2.434,85

15.249,85

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

9.967,00

1.893,73

11.860,73

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

5.767,00

1.095,73

6.862,73

3.7.2. Auditul financiar

4.200,00

798,00

4.998,00

3.8

Asistența tehnică

7.689,00

1.460,91

9.149,91

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

1.281,00

243,39

1.524,39

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

854,00

162,26

1.016,26

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

427,00

81,13

508,13

4

| inimi 111111 —■!

glgggl

7.625,52

4.1

Construcții și instalații

427.177,00

81.163,63

508.340,63

4.1.1

Ob. 1 Lucrări de Anvelopare

345.822,00

65.706,18

411.528,18

4.1.2

Ob. 2 Lucrări Conexe

81.355,00

15.457,45

96.812,45

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale                         ,

____0*00

0,00

0,00

iii»»

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

23.691,00

4.501,29

28.192,29

5.1.1

jUcrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

19.419,00

3.689,61

23.108,61

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

I VALOARE ffără TVA) LEI

TVA

LEI

[ VALOARE

(cu TVA) 1

LEI

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

4.272,00

811,68

5.083,68    |

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.413,00

0,00

|   6.413,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

447,00

0,00

447,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

2.233,00

0,00

2.233,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2.233,00

0,00 .

2.233,00

5.2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

1.500,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

43.275,00

8.222,25

51.497,25

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

3.360,00

638,40

3.998,40

■ic; ■■■-- •■■■

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

'i« iKiS

MMI

|                            din care C + M                            | 446.596,00 |    84,853,24 j 531.449.24 |

PROIECTANT GENERAL

MUNICIPIUL GALAȚI


S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L.

ILIE ANDREI

fepROFICON

L projeO^

... SK CE

DATA : 09.07.2020