Hotărârea nr. 321/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc A5, sc. 7, str. Brailei nr. 205, aferent Asociatiei de proprietari nr. 524, Municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 321 din 30.07.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A5, sc. 7, str. Brăilei nr. 205, aferent Asociației de proprietari nr. 524, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 365/21.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 128560/21.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 130977/23.07.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A5, sc. 7, str. Brăilei nr. 205, aferent Asociației de proprietari nr. 524, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,


Secretar General,


ANEXA LA H.C.L. NR. 321/30.07.2020

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolare a pereților exteriori, schimbarea tâmplăriei exterioare existente cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, finisaje exterioare decorative pereți și la soclu, refacerea trotuarelor degradate, refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului, reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent și curațarea armăturilor aparente ruginite. La acest bloc va fi înlocuită cabina de lift.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 1.859.418,44 lei

din care C+M:                 1.563.841,00 lei

Durata de realizare a investiției : 12 luni

Sursa de finanțare:

60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

40% UAT, respectiv Primăria Mun. Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE, BLOC A5,SC7 STR. BRĂILEI, NR. 205 , GALAȚI

__________________PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL_________________

Nr. crL

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffărăTVAl

TVA

VALOARE fcuTVAl

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Sfi

0' ■ ■■■■■

.0 •/: . ■-

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

■■■■ Total capitol 2    ■

■: 1:.i&b

■■■■/■ Q;

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

0

0

0

3.1.1 Studii de teren

0

0

0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3. Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertiza tehnica

765,00

145,35

910,35

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

765,00

145,35

910,35

3.5

Proiectare

42.412,00

8.058,28

50.470,28

3,5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5,3. Studiu de fezabilitate/documeritatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.315,00

629,85

3.944,85

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

255,00

48,45

303,45

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

12.947,00

2.459,93

15.406,93

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

25.895,00

4.920,05

30.815,05

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

21.679,00

4.119,01

25.798,01

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

17.479,00

3.321,01

20,800,01

3.7.2. Auditul financiar

4.200,00

798,00

4,998,00

3.8

Asistență tehnică

23.305,00

4.427,95

27.732,95

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

3.884,00

737,96

4.621,96

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

2.589,00

491,91

3.080,91

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.295,00

246,05

1.541,05

3.8.2 Dirigintie de șantier

19.421,00

3,689,99

23.110,99

HZ

IZTutal capitol3(3<l+3.2+3.3+3.4+3.5+3,6+3.7+3.8) Z

- 1 89.426,00

i 16i990,94

1106,416,94

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții si instalații-

1.173.411,10

222.948,11

1.396.359,21

4.1.1       1 Ob. 1 Lucrări de Anvelopare

996.442,00

189.323,98

1.185.765,98

4.1.2       1 Ob. 2 Lucrări Conexe

176.969,10

33,624,13

210.593,23

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

121.322,00

23.051,18

144.373,18

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

1W4»1OZ

245.999,29 i

^540i732;39g

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

32.366,00

6.149,54

38.515,54

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

19,419,00

3.689,61

23.108,61

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

12.947,00

2.459,93

15.406,93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15.956,00

0,00

15.956,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.314,00

0,00

1.314,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

6.571,00

0,00

6.571,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE Ifără TVA 1

TVA

VALOARE fcuTVAl

LEI

LEI

LEI

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6.571,00

0,00

6.571,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1.500,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

129.243,00

24.556,17

153.799,17

5,4

Cheltuielipentu informare si publfcitae

3.360,00

638,40

3.998,40

4:.. Total capitol 5(5.1+5.2+5.3+5.4]'

1801925;OO

i311344,11 . ”•!

212:269,11 4

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

■    i;< 0,0(1:    .

••••o?

<: :1;565.084,10 \

1.8591;

118144

din care C + M

1.314.152,10

249.688,90

1.563.841,00

MUNICIPIUL GALAȚIDATA: 09.07.2020