Hotărârea nr. 32/2020

Modificarea si completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 30.01.2020

pentru modificarea și completarea HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 31/21.01.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.01.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12623/21.01.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 12630/21.01.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), art. 354, art. 357 alin. (1) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția 73 din Anexa la HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

Date de identificare

73.

Teren

B-dul Marea Unire nr. 11A

Suprafață = 645 mp

Art. II Se completează anexa la HCL nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

513.

Teren

Aleea Melodiei nr. 14 - E2

Suprafață = 29 mp

514.

Teren

Strada Feroviarilor nr. 23 E4

Suprafața = 7 mp

515.

Teren

Strada Vezuviului nr. 75

Suprafața = 729 mp

516.

Teren

Strada Brăilei nr. 169 - E13

Suprafața = 8,55 mp

517.

Teren

Strada Brăilei nr. 169 E15

Suprafața = 7 mp

518.

Teren

Strada Brăilei nr. 169 - E18

Suprafața = 7 mp

519.

Teren

Calea Prutului nr. 63 - D

Suprafața = 96 mp

520.

Teren

Strada Tudor Vladimirescu nr. 82 B

Suprafața = 543 mp

521.

Teren

Strada Traian nr. 339 - bis

Suprafața alee acces cota 14 = 9,31 mp

Suprafața teren în exclusivitate = 165,33 mp

522.

Teren

Bulevardul Dunărea nr. 32 A Suprafața = 800,83 mp

523.

Teren

Bulevardul Dunărea nr. 34 A Suprafața = 2.777,94 mp

524.

Teren

Strada Drumul Viilor nr. 23

Suprafața = 1.345 mp

525.

Teren

Strada Săvinești nr. 8 Suprafața = 185 mp

526.

Teren și construcție

Strada Basarabiei nr. 6 - B

Suprafața teren = 30 mp

Suprafața construcție = 30 mp

527.

Teren

Strada Oțelarilor nr. 33 E44

Suprafața = 47 mp

528.

Teren

Strada Siderurgiștilor nr. 25 - E5

Suprafața = 32 mp

529.

Teren

Strada Gheorghe Stroiciu nr. 1 - G

Suprafața = 26 mp

530.

Teren

Strada Domnească nr. 7 - E3

Suprafața = 1 mp

531.

Teren

Strada Nicolae Caranfil nr. 27 - C

Suprafața = 129 mp

Președinte de ședință.

5                                        5                   >