Hotărârea nr. 318/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare str. Armata Poporului, zona aferenta parcarii bloc R5"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 318 din 30.07.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 357/17.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.07.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 126822/17.07.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 126824/17.07.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare Strada Armata Poporului, zona aferentă parcării bloc R5”

Străzile Armata Poporului, Ovidiu, Giuseppe Garibaldi și Mărășești din zona aferentă parcării bloc R5, Cartier Mazepa, aparțin domeniului public al Municipiului Galați. În zonă a fost construită o parcare supraetajată iar pentru armonizarea acesteia cu împrejurimile se impun lucrări de sistematizare și reabilitare a străzilor adiacente. Lungimea cumulată a străzilor supuse reabilitării este de 546 m iar suprafața totală reabilitată este de 7.300 mp.

Prin proiect sunt prevăzute urmăroarele lucrări:

  • - îndepărtare straturi asfaltice și dala din beton inclusiv straturile din materiale granulare până la nivelul patului drumului;

  • - refacere integrală a structurii rutiere pentru zonele aflate într-o stare avansată de degradare;

  • - reabilitare trotuare, delimitare cu borduri mici, prefabricate, pozate pe fundații din beton;

  • - amenajare zone cu spații verzi;

  • - amenajare accese la proprietăți pe o lungime de 5 ml;

  • - amenajare intersecții și racorduri cu străzile laterale;

  • - realizarea de guri de scurgere suplimentare pentru colectarea apelor pluviale;

  • - realizare iluminat stradal pe zona spațiului verde din fața parcării supraetajate;

  • - realizarea unei canalizații pentru rețelele de telecomunicații în vederea trecerii acestora în distribuție subterană;

  • - realizarea unui sistem de irigații automatizat;

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 2.504.212,97 lei

Din care C+M : 2.257.963,45 lei

Capacități:

Lungime străzi: 546 ml;

Suprafața reabilitată : 7.300 mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finantare: Buget local/bugetul de stat/fonduri europene/împrumut Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

8. ANEXE - DEVIZUL GENERAL

Se anexeaza Devizul general al investiției, cu devizul pe obiecte si cantitatile de lucrări

estimative care au stat la baza evaluării financiare a lucrărilor.


Denumire proiect: Reabilitare strada Armata Poporului, zona aferentă parcării blț

Beneficiar: Municipiul Galați

Proiectant: S.C. INFRA PROJECT S.R.L., lași, RO 39463086

Faza de proiectare: D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Reabilitare strada Armata Poporului, zona aferentă parcări! bloc R5

TVA 19%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2.

Amenajarea terenului (desființare garaje).

100.000,00

19.000,00

119.000,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

000

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Construcții si instalatii

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.1.1. Studii de teren

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.1.1.1. Studiu topografic

4.500,00

855,00

5.355,00

3.1.1.2. Studiu geotehnic

2.500,00

475,00

2.975,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.200,00

228,00

1.428,00

3.3.

Expertizare tehnica

1.500,00

285,00

1.785,00

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

56.500,00

10.735,00

67.235,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11.000,00

2.090,00

13.090,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

4.500,00

855,00

5.355,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate â proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

32.000,00

6.080,00

38.080,00

3.5.7. Proiect tehnic pentru organizarea execuției

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

2.000,00

380,00

2.380,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

o,oo

0,00

3.8.

Asistență tehnică

16.000,00

3.040,00

19.040,00 ■:

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

12.000,00

2.280,00

14.280,00

Total capitol 3

84.200,00

15.998,00

100.198,00

Capitolul 4- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții și instalații

1.770.885,00

336.468,15

2.107.353,15

4.1.1

Obiectul 1: Reabilitare strada Armata Poporului și zona aferentă parcării blocR5

1.770.885,00

336.468,15

2.107.353,15

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

1.770.885,00

336.468,15

2.107.353,15

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

35.417,70

6.729,36

42.147,07

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

26.563,28

5.047,02

31.610,30

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.854,43

1.682,34

10.536,78

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.871,93

380,00

23.251,93

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9.487,24

0,00

9.487,24

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.897,45

0,00

1.897,45

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9.487,24

0,00

9.487,24

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

2.000,00

380,00

2.380,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute (procent din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2,1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8,4) -10%

194.338,50

36.924,32

231.262,82

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

252.628,13

44.033,68

296.661,82

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTALGENERAL

2.107.713,13

396.499,83

2.504.212,97

din care: C + NI (1.2+1.3+1.4+ 2+4.1+4.2+5.1.1)

1.897.448,28

360.515,17

2.257.963,45

Data: 28.05.2020


Beneficiar/InVestitor, Municipiul Galați