Hotărârea nr. 317/2020

Transmiterea imobilului constituit din teren si constructie situate in Galati, str. Brailei nr. 204, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati in administrarea Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 317 din 30.07.2020

privind transmiterea imobilului constituit din teren și construcție situate în Galați, Str. Brăilei nr. 204, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 362/20.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 30.07.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 128575/21.07.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 128578/21.07.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere art. 112 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a învățământului, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 297 alin. (1) lit. a), art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” a imobilului constituit din teren și construcție, situat în Galați, Str. Brăilei nr. 204, cu destinația unitate de învățământ preuniversitar de stat, pentru perioada desfășurării activității de învățământ a unității școlare.

(2) Imobilul, teren în suprafață de 1.450 mp, cu valoare de inventar de 1.185.027 lei, și clădire, în suprafață construită de 478 mp, cu valoare de inventar de 4.849.846,68 lei, înscris în Cartea funciară nr. 102245, este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Imobilul va fi predat unității de învățământ Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,