Hotărârea nr. 310/2020

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2020 - trimestrul II

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 310

din 30.07.2020

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul II

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 354/16.07.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 125883/16.07.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 125888/16.07.2020, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2020 - trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2020 - trimestrul II, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local


Funcționare


Anexa 1 la HCL 310/ 30.07.2020


La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

30.06.2020

Pr. real

01.02.01

Impozit pe profit de la agenti economici

203,000.00

203,000.00

203,881.00

100.43

03.02.18

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

603,000.00

302,000.00

217,478.50

72.01

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

230,499,000.00

133,047,000.00

110,853,897.42

83.32

04.02.04

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

5,282,000.00

2,720,000.00

2,532,469.82

93.11

04.02.05

Fondul la dispoziția Consiliului Județean

1,900,000.00

1,000,000.00

843,102.35

84.31

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

0.00

0.00

6.00

07.02.01.01

impozit si taxa pe clădiri pf

16,269,000.00

14,801,000.00

11,306,191.70

76.39

07.02.01.02

Impozit si taxa clădiri pj

54,675,000.00

49,209,000.00

24,023,418.79

48.82

07.02.02.01

Impozit pe teren persoane fizice

4,614,000.00

3,460,000.00

3,278,781.85

94.76

07.02.02.02

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

7,071,000.00

5,303,000.00

4,060,354.04

76.57

07.02.02.03

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,378,000.00

1,033,000.00

832,795.53

80.62

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

4,921,000.00

3,690,000.00

2,167,459.44

58.74

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne

45,676,000.00

31,158,000.00

30,999,000.00

99.49

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

17,761,000.00

11,273,000.00

11,273,000.00

100.00

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

3,032,000.00

1,667,000.00

1,413,922.00

84.82

12.02.07

Taxe hoteliere

292,000.00

146,000.00

79,466.00

54.43

15.02.01

Impozit pe spectacole

210,000.00

106,000.00

71,239.04

67.21

16.02.02.01

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

12,258,000.00

9,130,000.00

7,442,588.76

81.52

16.02.02.02

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

5,956,000.00

4,467,000.00

3,350,329.24

75.00

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3,758,000.00

2,493,000.00

1,556,066.30

62.42

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

558,000.00

280,000.00

350,680.84

125.24

18.02.50

Alte impozite si taxe

3,000.00

2,000.00

8,293.35

414.67

30.02.05.30

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

23,434,000.00

21,371,000.00

9,108,414.41

42.62

30.02.08.02

Venituri din dividente de la alti plătitori

59,000.00

30,000.00

0.00

0.00

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

924,000.00

741,000.00

817,225.27

110.29

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

149,000.00

76,000.00

24,712.37

32.52

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1,515,000.00

758,000.00

774,112.00

102.13

33.02.13

Contribuția persoanelor asistate

2,489,000.00

1,244,000.00

1,075,087.58

86.42

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

145,000.00

72,000.00

39,638.64

55.05

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

18,000.00

10,000.00

8,190.78

81.91

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

1,000.00

1,000.00

757.00

75.70

35.02.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

13,523,000.00

9,183,000.00

5,060,735.18

55.11

35.02.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

0.00

0.00

125.00

36.02.01.01

Venituri din aplicarea prescripției

16,000.00

8,000.00

7,547.61

94.35

36.02.06

Taxa de habitat si ecarisaj

16,727,000.00

14,364,000.00

11,587,181.27

80.67

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

30.06.2020

Pr. real

36.02.14

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

258,000.00

130,000.00

61,133.62

47.03

36.02.50

Alte venituri

12,529,000.00

12,266,000.00

3,654,201.97

29.79

37.02.01

Donatii si sponsorizări

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100.00

37.02.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-70,000,000.00

-41,206,000.00

-4,500,000.00

10.92

42.02.34

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

60,000.00

60,000.00

2,837.00

4.73

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

2,250,000.00

1,290,000.00

947,236.20

73.43

42.02.41

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

12,600,000.00

6,300,000.00

5,516,943.23

87.57

42.02.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

0.00

0.00

1,254,286.09

47.02.04

Sume incasate pentru bigetul local in contul unic, in curs de distribuire

0.00

0.00

1,190.00

Total:

433,626,000.00

302,198,000.00

252,315,977.19

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plati realizate

30.06.2020

Pr. real

5110

Autoritati publice si acțiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

36,750,000.00

21,519,000.00

19,495,449.46

90.60

5120

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

7,123,000.00

5,241,000.00

4,132,041.61

78.84

5159

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

315,000.00

200,000.00

185,220.00

92.61

5181

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

25,000,000.00

12,500,000.00

12,482,016.16

99.86

5185

Autoritati publice si acțiuni externe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-51,000.00

-51,000.00

-88,384.95 173.30

5410

Alte servicii publice generale TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

3,500,000.00

2,180,000.00

2,080,612.00

95.44

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

700,000.00

525,000.00

105,479.05

20.09

5450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

2,456,000.00

0.00

0.00

5485

Alte servicii publice generale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-650.00

5520

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

5530

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBÂNZI

14,333,000.00

8,235,000.00

4,852,043.48

58.92

6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

616,000.00

386,000.00

331,777.00

85.95

6120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

4,170,000.00

4,074,000.00

3,870,555.33

95.01

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

19,961,000.00

11,993,000.00

10,925,262.00

91.10

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

28,027,000.00

20,576,000.00

13,678,341.92

66.48

6555

Invatamant TITLUL VIL ALTE TRANSFERURI

3,032,000.00

1,667,000.00

1,408,987.00

84.52

6557

Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,710,000.00

1,710,000.00

574,229.74

33.58

6559

Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

5,000,000.00

5,000,000.00

4,064,615.78

81.29

6585

Invatamant PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-33,025.57

6610

Sanatate TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

13,650,000.00

7,180,000.00

5,923,393.00

82.5C

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

550,000.00

357,000.00

167,029.38

46.7S

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

11,566,000.00

10,336,000.00

4,808,879.00

46.53

6659

Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

87,000.00

55,000.00

44,031.00

80.06

6685

Sanatate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-125,937.00

6720

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

15,700,000.00

8,603,000.00

8,588,460.93

99.83

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

30,600,000.00

24,629,000.00

16,709,602.00

67.8E

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

5,500,000.00

2,900,000.00

200,000.00

6.9C

6785

Cultura, recreere si religie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10,000.00

-10,000.00

-10,151.07

101.51

6810

Asigurări si asistenta sociala TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

35,028,000.00

23,939,000.00

22,537,491.25

94.1 f

6820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

9,681,000.00

8,147,000.00

5,618,326.23

68.96

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

2,500,000.00

1,606,000.00

1,606,000.00 100.0C

La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plati realizate

30.06.2020

Pr. real

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

6857

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

19,344,000.00

16,564,000.00

16,130,551.66

97.38

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

3,295,000.00

1,811,000.00

1,699,680.02

93.85

6885

Asigurări si asistenta sociala PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-128,000.00

-128,000.00

-151,297.69

118.20

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

230,000.00

137,000.00

131,247.00

95.80

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

22,500,000.00

13,740,000.00

13,593,539.02

98.93

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

4,300,000.00

2,500,000.00

2,166,881.00

86.68

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-480,000.00

-480,000.00

-783,899.18

163.31

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

28,000,000.00

18,743,000.00

17,743,297.20

94.67

7451

Protecția mediului TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

400,000.00

200,000.00

0.00

0.00

7455

Protecția mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

2,512,000.00

2,512,000.00

2,000,000.00

79.62

7481

Protecția mediului TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

5,932,000.00

2,981,000.00

2,830,953.16

94.97

7485

Protecția mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-2,696.00

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

800,000.00

800,000.00

713,006.00

89.13

8120

Combustibili si energie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

500,000.00

406,000.00

201,102.96

49.53

8140

Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENȚII

3,400,000.00

3,400,000.00

3,400,000.00

100.00

8157

Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,250,000.00

1,250,000.00

924,904.69

73.99

8181

Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

794,000.00

400,000.00

396,611.28

99.15

8420

Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

31,000,000.00

21,594,000.00

19,843,250.97

91.89

8440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

30,000,000.00

30,000,000.00

22,881,022.00

76.27

8481

Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

1,680,000.00

1,680,000.00

1,680,000.00

100.00

8751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

800,000.00

588,000.00

588,000.00

100.00

Total:

433,626,000.00

302,198,000.00

250,117,848.82

Președinte de ședință,

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

Anexa 3 la HCL 310/30.07.2020


La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

30.06.2020

Pr. real

36.02.31

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

52,000.00

46,000.00

23,026.90

50.06

37.02.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70,000,000.00

41,206,000.00

4,500,000.00

10.92

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

332,000.00

332,000.00

527,747.07

158.96

39.02.07

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

2,296,000.00

2,296,000.00

2,354,490.81

102.55

42.02.65

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

2,824,000.00

1,456,000.00

733,436.17

50.37

42.02.69

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

17,135,000.00

9,968,000.00

2,068,201.19

20.75

48.02.01.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

90,681,000.00

47,666,000.00

2,727,062.07

5.72

48.02.01.02

FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

9,101,000.00

9,101,000.00

10,397,065.31

114.24

48.02.01.03

Prefinantare

8,251,000.00

8,251,000.00

8,831,284.20

107.03

48.02.02.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

3,903,000.00

2,203,000.00

469,484.57

21.31

48.02.02.02

FSE-sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

0.00

0.00

152,609.05

48.02.02.03

Prefinantare

0.00

0.00

1,542,549.42

48.02.05.01

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

0.00

0.00

35,151.92

Total:

204,575,000.00

122,525,000.00

34,362,108.68

_____________________________

Președinte de ședință,

J ■> 1 *

Anexa 4 IaHCL 310/30.07.2020

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plati realizate

30.06.2020

Pr. real

5158

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

591,000.00

591,000.00

456,023.99

77.16

5171

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

464,000.00

274,000.00

11,568.52

4.22

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

250,000.00

113,000.00

55,850.00

49.42

6171

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

600,000.00

600,000.00

74,256.00

12.38

6558

Invatamant TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

22,333,000.00

11,657,000.00

1,727,944.48

14.82

6571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,014,000.00

2,995,000.00

2,870,885.17

95.86

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

5,615,000.00

4,665,000.00

1,950,383.00

41.81

6658

Sanatate TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

13,964,000.00

6,658,000.00

689,997.56

10.36

6671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

832,000.00

416,000.00

268,319.21

64.50

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

570,000.00

470,000.00

8,996.00

1.91

6758

Cultura, recreere si religie TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1,200,000.00

861,000.00

70,549.19

8.19

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

18,407,000.00

9,475,000.00

7,514,327.38

79.31

6785

Cultura, recreere si religie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-646.00

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

6858

Asigurări si asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

11,983,000.00

8,732,000.00

2,475,204.00

28.35

6871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

673,000.00

543,000.00

110,044.93

20.27

7058

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7,191,000.00

4,374,000.00

32,220.79

0.74

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

6,259,000.00

3,555,000.00

1,673,162.52

47.07

7072

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-37,168.34

7455

Protecția mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

777,000.00

777,000.00

0.00

0.00

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,520,000.00

4,138,000.00

2,472,720.49

59.76

7485

Protecția mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-451.61

8171

Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

552,000.00

552,000.00

1,031.28

0.19

8185

Combustibili si energie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-2,397.81

8458

Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

83,399,000.00

51,085,000.00

7,481,270.05

14.64

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 30.06.2020

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plati realizate

30.06.2020

Pr .

real

8471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

16,261,000.00

7,874,000.00

4,446,047.14

56.46

8485

Transporturi PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-936.00

8751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

8772

Alte acțiuni economice TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

Total:

204,575,000.00

122,525,000.00

34,349,201.94

Președinte de ședință,

)6

Sursa;.....E,E,G........

' l| ! 1 i

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

30.06.2020

Pr. real

30.10.05.30

Alie venituri din concesiuni si închirieri

428,000.00

323,000.00

179,084.90

55.44

33.10.05

Taxe si alte venituri h invatamant

3,816,000.00

2,285,000.00

908,787.82

39.77

33.10.08

Venituri din prestîri de servicii

63,181,000.00

51,849,000.00

33.948,664.49

65.48

33.10.13

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

501,000.00

394,000.00

297,230.00

75.44

33.10.14

Contribuția elevilor si studenlilor pentru internate, cămine si cantine

2,460,000.00

1,692,000.00

711,138.56

42.03

33.10.16

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

62,000.00

32,000.00

12,088.96

37.78

33.10.20

Venituri din cercetare

0.00

0.00

200.00

33.10.21

Venituri din contractele încheiate ai casele de asigurări sociale de sanatate

52,582,000.00

30,489,000.00

27,610,930.47

90.56

33.10.30

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

21,100,000.00

12,177,000.00

12,963,280.52

106.46

P3.10.31

Venituri din contractele încheiate ai direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

56,000.00

28,000.00

0.00

0.00

33.10.50

Alie venituri din prestări de servicii si alte activitati

1,742,000.00

1,017,000.00

521,283.08

51.26

(35.10.50

Alie amenzi, penalilali si confiscări

43,000.00

24,000.00

25,854.86

107.73

36.10.50

Ăile venituri

96,000.00

88,000.00

49,513.10

56.26

37.10.01

Donatii si sponsorizări

40,500.00

40,500.00

71,000.00

175.31

(37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-2,221,000.00

-2, 175,000.00

-289,048.94

13.29

40.10.15.01

Excedentul anului anterior funcționare

3,092,000.00

3,092,000.00

0.00

0.00

41.10.06

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor cte casa

0.00

0.00

1,093,687.88

42.10.81

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

198,000.00

198,000.00

222,664.00

112.46

42.10.82

Sume alocate pentru stimulentul de rise

10,000.00

10,000.00

17,500.00

175.00

43.10.09

Subvenții pentru inslilulii publice

56,511,000.00

40,306,000.00

30.695.422.06

76.16

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanalatii

9,316,000.00

9,046,000.00

3,942,320.72

43.58

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

53,298,000.00

27,776,000.00

27,909,428.00

100.48

43.10.40

Sume alocate pentru stimulentul de rise

375,000.00

375,000.00

147.500.00

39.33

Total:

266,686,500.00

179,066,500.00

141,038,530.48

Președinte de ședință,

Anexa 6 la HCL 310/30.07.2020

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului de venituri proprii si subvenții - Funcționare

La data de : 30.06.2020

Indicate

--------------:;—E, r Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Fia ti realizate

30.06.2020

real

6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,766,000.00

11,144,000.00

10,373,615.00

93.09

6120

Ordine publica si siauranta naționala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1,198,000.00

851,000.00

571,419.81

67.15

6185

Ordine publica si siguranța naționala PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-22,446.88

6510

InvatamantTITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

33,000.00

21,000.00

5,057.00

24.08

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,691,000.00

4,268,000.00

1,615,497.76

37.85

6585

Invatamant PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-278.00

6610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

114,472,000.00

64,317,000.00

61,147,176.00

95.07

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

27,601,000.00

19,821,000.00

12,165,379.32

61.38

6659

Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

898,000.00

623,000.00

534,951.00

85.87

6685

Sanatate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-472,572.73

6710

Cultura, recreere si religie TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,966,000.00

13,500,000.00

11,039,032.00

81.77

6720

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

13,095,500.00

12,108,500.00

6,089,205.76

50.29

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

220,000.00

140,000.00

101,708.00

72.65

6785

Cultura, recreere si religie PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-48,321.00

6810

Asigurări si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

2,261,000.00

1,475,000.00

1,453,539.01

98.55

6820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

706,000.00

491,000.00

406,532.97

82.80

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

34,000.00

34,000.00

24,240.00

71.29

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1,305,000.00

922,000.00

564,164.00

61.19

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II. BUNURI Si SERVICII

728,000.00

438,000.00

201,063.86

45.9C

7059

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

4,000.00

3,000.00

2,000.00

66.67

7410

Protecția mediului TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,974,000.00

20,606,000.00

13,252,452.00

64.31

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20,444,000.00

14,078,000.00

9,307,795.25

66.12

7459

Protecția mediului TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

304,000.00

292,000.00

146,770.00

50.26

7485

Protecția mediului PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-100,255.49

8410

Transporturi TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

939,000.00

859,000.00

482,547.00

56.18

8420

Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

12,820,000.00

11,852,000.00

7,156,974.00

60.3S

8459

Transporturi TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

4,000.00

3,000.00

3,000.00 100.0C

8710

Alte acțiuni economice TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1,952,000.00

1,014,000.00

859,692.00

84.78

8720

Alte acțiuni economice TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

271,000.00

206,000.00

74,197.02

36.02

Total:

266,686,500.00

179,066,500.00

136,934,134.66

Președinte de ședință,

VENITURI - Contul de execuție al bugetului de venituri proprii si subvenții - Dezvoltare La data de : 30.06.2020

Sursa : E,F,G

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

30.06.2020

real

37.10.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2,221,000.00

2,175,000.00

289,048.94

13.29

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

0.00

0.00

66.64

40.10.15.02

Excedentul anului anterior dezvoltare

2,786,000.00

2,786,000.00

393,899.52

14.14

42.10.70

Sume primite de la MDRAP

0.00

0.00

666.40

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

5,615,000.00

4,665,000.00

1,950,382.74

41.81

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

1,040,000.00

803,000.00

64,846.40

8.08

48.10.01.02

0.00

0.00

1,666.00

Total:

11,662,000.00

10,429,000.00

2,700,576.64

Președinte de ședință,

Anexa 8 la HCL 310/30.07.2020

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului de venituri proprii și subvenții- Dezvoltare

La data de : 30.06.2020

Indicator

--- -----:---bursa— Denumire

----

Prevederi bug.

inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plati realizate

30.06.2020

Pr.

real

6171

Ordine publica si siquranta naționala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

250,000.00

113,000.00

55,850.00

49.42

6571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

106,000.00

60,000.00

4.1Ș9.99

7.00

6671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

8,431,000.00

7,481,000.00

2,328,680.35

31.13

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

570,000.00

470,000.00

8,996.40

1.91

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2,000,000.00

2,000,000.00

234,392.94

11.72

Total:

11,357,000.00

10,124,000.00

2,632,119.68

Președinte de ședință,

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - Cheltuieli

la data 30.06.2020

Ordonator/Denurnire indicator

Cod

Credite b u s e t a r e

Plati efectuate

Pr. realiz.

Total

Trimestre

Total cheltuieli

50.02

40,767,330

40,767,330

16,775,972

41.15

LOCUINȚE,- SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.07

75,420

75,420

32,215

42.71

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75,420

75,420

32,215

42.71

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.420

75.420

32,215

42.71

TRANSPORTURI

84.07

40,691,910

40,691,910

16,743,757

41.15

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,933.800

27,933,800

14.713.215

52.67

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerarnbursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

27,933,800

27,933,800

14,713,215

52.67

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.758.110

12,758,110

2,030,542

15.92

TITLUL XHI. ACTIVE NEFINANCIARE

71

12,758,110

12,758,110

2.030,542

15.92

Președinte de ședință