Hotărârea nr. 309/2020

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, in suprafata de 59 mp, situat in Galati, str. Ionel Fernic nr. 22A-S5, proprietate privata a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 309 din 30.07.2020

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 59 mp, situat în Galați, str. Ionel Fernic, nr. 22A-S5, proprietate privată a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 355/16.07.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.07.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 126088/16.07.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 126089/16.07.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând referatul de admitere nr. 43882/24.06.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a unui teren, suprafață de 59 mp, situat în Galați, str. Ionel Fernic, nr. 22A-S5, proprietate privată a municipiului Galați, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 41 mp, având numărul cadastral 130406;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 18 mp, având numărul cadastral 130407;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar general,

ANCEI

I< i C » l> A < T < t »


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

Adresa: LOC: GALAȚI, STR DOMNEASCA NR. 244


Nr.

43882

Ziua

24

Luna

06

Anul

2020


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)


Domnului/Doamnei MUNICIPIUL GALAȚI

Domiciliul Loc. Galați, Str Domneasca , Nr. 54, Jud. Galați


Referitor la cererea inregistrată sub numărul 43882 din data 24-06-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Galați, Str IONEL FERNIC , Nr. 22A S5, Jud. Galați, UAT Galați avand numărul cadastral 126577 a fost dezmembrat in imobilele:

1) (nr. acordat după salvare) situat in Loc. Galați, Str IONEL FERNIC , Nr. 22A S5, Jud. Galați, UAT Galați avand suprafața măsurată 18 mp;

2) (nr. acordat după salvare) situat in Loc. Galați, Str IONEL FERNIC , Nr. 22A S5, Jud. Galați, lot 1, UAT Galați avand suprafața măsurată 41 mp;


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 06-07-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Inspector Viorel Tomsa


Viorel

Tomsa


Semnat digital de Viorel Tomsa Data: 2020.07.06 14:28:52+03'00'


ANCEI

M.l V t I > xaiion.u


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

LOC: GALAȚI, STR DOMNEASCA NR. 244

Nr.cerere

43882

Ziua

24

Luna

06

Anul

2020

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 126577 / UAT Galați

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Galați, Str Ionel Fernic , Nr. 22A S5, Jud. Galați___________________Comuna/Oraș/Municipiu: Galați

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

126577

59

Terenul este granituit pe laturi cu perete construcție

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, imobil nr. cadastral 126577 / UAT Galați încadrare in zonă scara 1:500Date referitoare la teren

Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

59

TOTAL:

59

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

1

126577-C1

construcții industriale si edilitare

41

Cu acte

2

126577-C2

construcții industriale si edilitare

18

Cu acte

Spațiu comercial (P)

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

7.281

2

3

0.371

3

4

6.454

4

5

2.687

5

6

0.45

6

7

1.475

7

8

0.45

8

9

0.152

9

10

12.283

10

11

0.762

11

12

1.268

12

13

0.762

13

14

0.181

14

1

4.181

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Pentru acest imobil există Înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

Nr Crt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

43882

24.06.2020

01.07.2020

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 43882 înregistrată la data de 24.06.2020, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr

Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

130406

41

Loc. Galați, Str Ionel Fernic , Nr. 22A S5, Jud. Galați, lot 1

2

130407

18

Loc. Galați, Str Ionel Fernic , Nr. 22A S5, Jud. Galați

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 06-07-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

Viorel

Tomsa


Semnat digital de Viorel Tomsa Data: 2020.07.06 14:28:27+03'00'


Viorel Tomsa

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire/alipire

Sc. 1:200

Anexa la HCL nr. 309/30.07.2020

ANEXA 1.36


Nrxadastral: 126577

Suprafața (mp)

Adresa imobilului :

Municipiul Galați, Strada Ionel Fernic nr.22A S5

59

Cartea Funciara Nr: 126577

UAT:GALAȚI

443920


443900
443920


Nr.cad.118341443900
Dezlipire/Alipire imobil


43882/206.07.2020


Situația actuala

(inainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare (după dezlipire/alipire)

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

126577

59

Cc

41

Cc

LOT 1

-.....

18

Cc

LOT 2

Total ,■ Ș. 126577                                      >7^ Total59

A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

41

-Teren materializat intre pct.1-4, 7-8-9-10-lcu perete construcție si intre pct.4-5-6-7 nematerializat.

Total

41

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol

Destinație

Mențiuni

1

41

CIE

Spațiu comercial-cizmarie (P)construit in 1990,Sc=Sd=40.50tnp

Total

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Se. 1:100

Nr.cadastral:

Suprafata(mp)

Adresa imobilului : Municipiul Galați, Strada Ionel Fernic nr.22A S5, LOT 2

18

Cartea Funciara Nr:

UAT : Galați

130407

//


SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-EXPERT nț WJ’IOR'ZAW-

Conftnfl executarea măsurătorilor la teren r'-J SSflS \Qfit S               * '•

\‘corectitudineaîntocmirii.documentației U 4^                                     ffl 5

'        ■ "   '   \ț   SE^'CIUIPUBUC

Mp -GtOfOPOC^^ - o, /


InspectorConfirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafaȘtampila


443915


443S95


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc. 1:200


Nr.cadastral:

Suprafata(mp)

Adresa imobilului : Municipiul Galați, Strada Ionel Fernic nr.22A S5,LOT 1

41

Cartea Funciara Nr:

UAT : Galați

130406
443915
443895


|43882/206.07.2020443918


443918


443908
Președinte de ședință,


443908


J43882/206.07.2020

A. Date referitoare la teren            ~        _

\                  Semnătura și parafaDala- O3.X)t/


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

18

-Teren materializat prin perete construcție .

Total

18

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol

Destinație

Mențiuni

2

18

CIE

Spațiu comercial (P),construit in 199l,Sc=Sd=18mp

Total

Suprafața masurala teren =18 mp

Suprafața din acte = mp

Executant,

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD-EXPERT

Inspector

\LE <S/Q^^nn executarea măsurătorilor la teren,” ^Cx>£9<Sxttidinca întocmirii documentației /:\CA' _caoațtraie și corespondența acesteia cu

/                            “^Xealiiatca din teren

„c [A-H S. VI4- ^cțimatura si stampila'

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral